Informace pro pozůstalé

 

Vaše dotazy zodpoví zaměstnanci pohřebního ústavu nebo zaměstnanci Oddělení klinické a molekulární patologie FN Ostrava, telefonní číslo: 597 372 311.

 

Doklady a cennosti zemřelého

 • Občanský průkaz zemřelého ve FN Ostrava je zasílán matrikám Městských úřadů v sídle zdravotnického zařízení, kde pacient zemřel.
 • Cenné věci zemřelého, které nebyly předány pozůstalým, jsou součástí dědického řízení a až do doby jeho ukončení (vydání usnesení s doložkou nabytí právní moci) jsou uloženy v trezoru, v Pokladně na Domově sester FNO.
 • Skončení dědického řízení a jména dědiců, kterým mají být věci po zemřelém vydány, sdělí příslušný soud také Právnímu oddělení naší nemocnice, které označeným dědicům zajistí jejich zaslání, případně vydání do vlastních rukou.

 

Úmrtní listy

 • Zemřelí ve FN Ostrava: matrika Městského úřadu v Ostravě-Porubě, Vřesinská 1/8, telefonní číslo: 599 480 111.
 • Zemřelí v LDN Klokočov: matrika Městského úřadu ve Vítkově, nám. J. Zajíce 7, telefonní číslo: 556 312 200.
 • Oba zmíněné úřady podávají bližší informace o termínu a způsobu předání úmrtních listů.

 

Informace o příčině úmrtí

 • Osoba blízká má právo získat informace o zemřelém příbuzném, pokud to on sám za svého života nezakázal. Osobou blízkou se dle platné legislativy rozumí příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manžel či registrovaný partner konkrétního zemřelého. Jiné osoby v poměru rodinném či obdobném (prarodiče, strýc, teta, švagr, bratranec, sestřenice, druh, družka) se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní.
 • Informace lze získat:
 1. Od ošetřujícího lékaře zemřelého nebo vedoucího lékaře oddělení, kde došlo k úmrtí. Na oddělení jsou definitivní výsledky pitvy odesílány do dvou měsíců od jejího provedení, pokud si složitost vyšetření nežádá delší dobu (složitější laboratorní vyšetření, konzultace apod.).
 2. Od praktického lékaře zemřelého. Praktickým lékařům jsou duplikáty pitevní diagnózy zasílány pouze po jejich předchozím vyžádání.
 3. Po podání písemné žádosti na sekretariát Oddělení klinické a molekulární patologie.
 • Oddělení klinické a molekulární patologie nesděluje výsledky telefonicky ani emailem.

 

Jak podat žádost o kopii zdravotnické dokumentace

 • Vyplněnou a podepsanou Žádost o zhotovení kopie zdravotnické dokumentace na Oddělení klinické a molekulární patologie lze podat osobně, poštou, emailem, telefonicky.
 • Žádosti vyřizujeme do 30 dnů od jejich obdržení.
 • Předání kopie pitevního protokolu probíhá osobně na sekretariátu Oddělení klinické a molekulární patologie s vědomím přednosty ústavu.
 • Při převzetí kopie žadatel vyplní čestné prohlášení, že je osoba blízká a prokáže se občanským průkazem. Pokud se vyskytnou pochybnosti o věrohodnosti dokladu či o tom, že žadatel je osoba blízká, žádost se postoupí legislativně právnímu odboru.
 • Za kopie je požadována úhrada dle ceníku FNO.

 

Žádost o upuštění od pitvy

 • Od pitvy lze upustit, pokud zástupce pacienta nebo osoba blízká projevila prokazatelný nesouhlas s provedením pitvy. K tomu slouží Žádost o upuštění od pitvy, , kterou je nutno odevzdat na Oddělení klinické a molekulární patologie. Tento nesouhlas zůstává součástí zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém.
 • Žádosti nemusí být vyhověno. O provedení / neprovedení pitvy rozhoduje prohlížející lékař a/nebo lékař provádějící pitvu.

 

Vystavení těla zemřelého

 • Vystavení těla zemřelého v prostorách Oddělení klinické a molekulární patologie není možné. Není-li vydán zákaz otevření rakve, vystavení zemřelého je plně v kompetenci pohřební služby, u které byl sjednán pohřeb.
 • V případě úmrtí na infekční nemoc vydává Oddělení klinické a molekulární patologie „zákaz otevření rakve". Seznam infekčních nemocní

 

Pohřeb

 • Při vyřizování pohřbu bude Vámi vybraný pohřební ústav požadovat: občanský průkaz objednatele pohřbu, List o prohlídce zemřelého nebo jakýkoli osobní doklad zemřelého (rodný list nejčastěji), ošacení pro zemřelé.
 • Poplatek za uložení těla zemřelého je zahrnut v celkové částce za služby poskytnuté příslušným pohřebním ústavem.

Více informací na https://www.pohreb.cz

×
PředchozíDalší
Načítání