Informace pro pacienty

 
Příjem a propuštění

Příjem probíhá po ranní vizitě. Vyšetření nových pacientů následuje během dopoledne po přijetí.

K propuštění do domácího ošetření dochází v dopoledních hodinách nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem.

 
Stravování

Pokud nemá pacient lékařem stanovenou dietu, může si vybrat ze tří jídel, a to: výběr, vegetariánský pokrm a standardní jídlo. Pacienty ke stravování osobně zvou ošetřovatelky nebo sestry.

 
Pohybový režim

Sdělí lékař, odchody z oddělení je nutno hlásit službu konající sestře.

 
Koupání

Kdykoli po domluvě s ošetřující sestrou.

 
Návštěvy

Návštěvní doba je na všech klinikách a odděleních stanovena denně od 15 do 18 hodin. (Výjimky mohou být uvedeny v Provozním řádu kliniky nebo oddělení.) Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti ve věku do 10 let. Na anesteziologicko-resuscitační klinice a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Ze zdravotních důvodů jsou na Klinice infekčního lékařství povoleny návštěvy pouze ve vyhrazených prostorách.

 
Doprovod dítěte při jeho hospitalizaci

Klinika, oddělení, pokud je to možné, vytvoří rodičům dítěte podmínky pro jejich pobyt v nemocnici v průběhu hospitalizace. O přijetí průvodce na kliniku (oddělení) rozhoduje přijímající lékař, a to v návaznosti na zdravotní stav dítěte. Pokud lékař rozhodne, že stav dítěte vyžaduje celodenní přítomnost průvodce, je rodič (příbuzný) v rámci možností příslušné kliniky (oddělení) přijat na příslušné zdravotnické pracoviště spolu s dítětem. Pokud klinika (oddělení) nemá lůžko (pokoj) pro průvodce dítěte, je možno využít ubytování v jiných kapacitách v areálu nemocnice. Ubytování průvodce dítěte je realizováno na základě smlouvy. U indikovaného pobytu průvodce dítěte staršího šesti let je nutný souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny, u níž je dítě pojištěno.

V případě, že přijímající lékař neindikuje doprovod jako nutný, záleží na rozhodnutí příslušné kliniky (oddělení), zda může za legálních smluvních podmínek ubytování doprovodu zajistit.

Pobyt doprovodu dítěte staršího 6ti let, který není hrazen ze zdravotního pojištění, je zpoplatněn:

Na lůžku na oddělení - 425 Kč.

Na lůžku na ubytovně FNO - 245 Kč.

Celodenní strava pro doprovod dítěte staršího 6ti let - 238,20  Kč (snídaně 64,20 Kč, oběd s polévkou 107,50 Kč, večeře 66,50 Kč).

 
Doprovod hospitalizovaného dospělého pacienta

Nabízí Klinika onkologická a Gynekologicko-porodnická klinika na základě smluvního vztahu.

 
Osobní hygiena

Vhodné je každodenní sprchování, denní výměna osobního prádla a ručníků a používání papírových kapesníků.

 
Při odchodu domů

Vraťte zapůjčené knihy, příbory, nemocniční prádlo a další zapůjčené pomůcky.

 
Platební karty

Nabízíme pacientům možnost platby za hospitalizaci na vybraných pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava prostřednictvím platebních karet. Bližší informace o umístění platebních terminálů Vám sdělí vrchní sestry jednotlivých klinik a oddělení.

 
Odvoz z nemocnice - sanitní služba

Na sanitku má pacient nárok pouze v tom případě, kdy na základě jeho zdravotního stavu tento způsob dopravy do místa bydliště nemocného indikuje lékař.

 
Sociální služby a domácí péče

Zprostředkuje staniční sestra.

 
Služby pro pozůstalé

O úmrtí pacienta je informován nejbližší příbuzný, který byl uveden při příjmu hospitalizovaného ve zdravotnické dokumentaci.

Pozůstalý přebírá na příslušné klinice, oddělení osobní věci zemřelého. Občanský průkaz zemřelého je klinikou, oddělením předán prostřednictvím Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava Matričnímu úřadu Poruba.

V případě, že je svrchní oděv zemřelého uložen v centrální šatně nemocnice, přebírají ho pozůstalí na základě dokladu o uložení v centrální šatně.

Jestliže zemřelý zanechal v nemocnici finanční hotovost, cennosti nebo klíče (věci podléhající dědickému řízení), jsou tyto uloženy v trezoru FNO a právním oddělením hlášeny příslušnému soudu k dědickému řízení. Pozůstalým budou tyto věci vydány nebo zaslány doporučenou formou do rukou dědice až po projednání dědictví a následném vydání pravomocného usnesení příslušným soudem. V případě dotazů či nejasností mohou pozůstalí kontaktovat právní oddělení FN Ostrava.

Další postup:

  • Oblečení pro zemřelého přebírají sanitáři Ústavu patologie každý pracovní den od 7.00 do 14.00 hodin. (Ve dnech pracovního klidu a státních svátků je Ústav patologie uzavřen!)
  • Úmrtní list zemřelého vydává příslušné matriční oddělení (u zemřelých ve FN Ostrava je to matriční oddělení Úřadu městského obvodu Poruba – informace je možno získat na tel. č. 599 480 421, u zemřelých v LDN Klokočov matriční oddělení Městského úřadu Vítkov - tel.556 312 210)

Poznámka: vchod pro pozůstalé do budovy Ústavu patologie je hlavní bránou od autobusové zastávky na Slabihoudkové ulici.

 
Ztráty a nálezy

Oznamte službu konající sestře.

 
Další informace

Jsou umístěny na vývěskách jednotlivých klinik a oddělení.

 
Označení zaměstnanců osobními identifikačními kartami (barevný pruh určuje kategorii)
Červený lékař a  zubní lékař
Modrý nelékařský zdravotní pracovník
Žlutý psycholog, logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, aj. odborní pracovníci ve zdravotnictví
Fialový praktická sestra
Zelený ošetřovatel, sanitář, aj.
Šedý technicko-hospodářský pracovník
Hnědý dělník

 

Základní informace o přístupnosti
×
PředchozíDalší
Načítání