Ústav laboratorní medicíny FNO a LF OU

Ústav laboratorní medicíny (ÚLM) je nedílnou součástí Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské University a jeho úkolem je vyšetřování vzorků krve, moči, stolice, likvoru a dalšího biologického materiálu za účelem diagnostiky a odhadu prognózy řady chorob i sledování účinnosti terapie pacientů a klientů nejen FN Ostrava, ale i dalších zařízení v rámci ČR.  Pracuje v režimu 24/7.

ÚLM je postaven na kooperaci základních i specializovaných laboratorních odborností jako je Oddělení klinické biochemie, Oddělení klinické hematologie, Oddělení klinické farmakologie, Úsek mikrobiolgických metod. Současně obsahuje administrativní úsek, úsek managementu kvality, centrální příjem biologického materiálu.

ÚLM i celý laboratorní komplement FNO je vybaven ve velké většině nejmodernější přístrojovou technikou, a kromě zdravotnického provozu se velkou měrou podílí na vzdělávacím procesu v oblasti pregraduální i postgraduální výuky.

V oblasti pregraduální výuky je ÚLM zapojen do vzdělávání studentů všeobecného lékařství, anglické mutace General Medicine i nelékařských oborů Lékařské fakulty Ostravské University i dalších lékařských fakult v ČR.  

V oblasti postgraduální výuky jsou pracoviště ÚLM výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha pro některé formy specializačního vzdělávání lékařů (zakončených atestační zkouškou), zdravotních laborantů i odborných pracovníků v laboratorních metodách.

Některá oddělení vychovávají i budoucí vědecké pracovníky v rámci doktorandských studií (titul Ph.D.).

ÚLM je také akreditován Českým Institutem pro akreditaci (ČIA) podle ČSN 15189:2013. (Certifikát)

Kvalita práce je zajištěna nejen ČIA, ale i pracovníky různých odborností. Ústav zaměstnává lékaře, nelékařské vysokoškolsky vzdělané zdravotnické pracovníky, biomedicínského inženýra, zdravotní laboranty, sanitáře i asistentky (referentky). Současně zaměstnává projektové manažery, jejichž úkolem je kontrolovat a vyhledávat projekty pro ÚLM.

Zaměstnanci ÚLM jsou členové redakčních rad řady odborných periodik v ČR i v zahraničí, výborů odborných společností, pravidelně přednáší v ČR i zahraničí,  publikují ve vědeckých časopisech s IF a recenzovaných časopisech a účastní se grantových projektů evidovaných v Centrální evidenci projektů. Současně na ÚLM probíhá zahraniční vědeckovýzkumná spolupráce.

ÚLM také organizuje odborné kongresy a sympozia na regionální, národní i mezinárodní úrovni.


Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání