Domácí řád

Domácí řád je závazný pro všechny pacienty, kteří se léčí ve Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen FNO).

 

Žádáme pacienty o dodržování následujících pokynů:

 • Se souhlasem ošetřujícího lékaře mohou hospitalizovaní pacienti na některých klinikách a odděleních používat vlastní prádlo ze předpokladu, že je zaručena jeho potřebná výměna.

 • Máte-li u sebe větší peněžní hotovost nebo cenné předměty, doporučujeme, abyste je v případě hospitalizace předali proti potvrzení do úschovy. Pacienti jsou povinni odevzdat do úschovy PČR zbraně dle instrukcí zdravotnických pracovníků!

 • Hospitalizovaní pacienti jsou povinni informovat o přinesených lécích ošetřujícího lékaře, který rozhodne o tom, zda tyto léky odevzdají proti potvrzení do úschovy.

 • Při hospitalizaci máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však jedenkrát týdně.

 • Udržujte čistotu ve všech prostorách nemocnice, ať už v interiéru nebo exteriéru.

 • Při hospitalizaci Vás zaměstnanci přijímajícího pracoviště seznámí s prostorovým uspořádáním pracoviště.

 • Stravu a dietu v rámci hospitalizace určuje ošetřující lékař. Je ve vašem zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a zbytečně nenarušovali průběh léčení, protože strava je součástí léčby! Ležícím pacientům je podávána strava u lůžka. Chodící pacienti se stravují v jídelnách, není-li to v rozporu s hygienickými opatřeními. Je zakázáno přinášet a požívat v nemocnici alkoholické nápoje všeho druhu!

 • Kouření v nemocnici je zakázáno!

 • Nerušte ostatní nemocné hlučným chováním. Pro hospitalizované pacienty platí od jedenadvacáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní dodržování nočního klidu. Žádáme vás také o dodržování poledního klidu od 12 do 14 hodin. Upozorněte na nutnost dodržování tohoto režimu také své příbuzné a blízké.

 • Pokud máte v rámci hospitalizace povoleny vycházky, dodržujte dobu a prostory k vycházkám vyhrazené. Svůj odchod hlaste předem sestře na klinice nebo oddělení. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře.

 • Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude vám předepsána k úhradě.

 • Návštěvní doba je na všech klinikách a odděleních stanovena denně od 15 do 18 hodin. Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti ve věku do 10 let. Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře a v omezeném časovém úseku. Ze zdravotních důvodů jsou na Klinice infekčního lékařství a na Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie povoleny návštěvy pouze ve vyhrazených prostorách.

 • V nemocnici se můžete setkat s vodícím nebo asistenčním psem, kterého nikdy nevyrušujte v jeho práci (dotykem ani slovem).

 • Zprávy o zdravotním stavu nemocných podávají výhradně lékaři.

 • Naše nemocnice zabezpečuje duchovní péči pro pacienty a jejich blízké prostřednictvím kaplana. Informace vám podá ošetřující sestra.

 • V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situaci zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.

 • Informace o službách poskytovaných za přímou úhradu, vám podají zaměstnanci přijímacího pracoviště.

 • Před ukončením léčebného pobytu jste povinni všechny poplatky za poskytnuté služby vyúčtovat.

 • Při propuštění z nemocnice odevzdejte všechny zapůjčené předměty. Budou vám vydány věci, které jste měli v úschově na oddělení.

 

Žádáme Vás, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o své zdraví a s důvěrou ve schopnosti a odbornost našich lékařů i sester. Předpokladem úspěšné léčby je navázání vzájemného vztahu důvěry a spolupráce mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Pacienti vystupují při každém jednání s personálem nemocnice v souladu se zásadami lidskosti, s cílem poskytnout personálu nemocnice nezbytné informace k zajištění zdravotní péče. Komunikace personálu nemocnice s pacienty probíhá v souladu se zásadami uvedenými v Etickém kodexu zaměstnanců FNO.

Pacienti jsou povinni se chovat tak, aby nedošlo k úmyslnému zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotních služeb a ohrožení bezpečí personálu nemocnice.

Upozorňujeme, že projevy jakékoli slovní či fyzické agresivity mohou být důvodem pro odmítnutí nebo ukončení poskytování zdravotní péče. Pacienti či jejich blízcí nebo jiné doprovázející osoby nesmí být při komunikaci se zdravotnickými pracovníky (či jiným personálem FNO), hrubí či vulgární, nesmí je slovně či jinak urážet či zesměšňovat nebo ponižovat a nesmí jim adresovat jakékoli výhrůžky. Žádáme o důsledné dodržování zákazu fotografování či pořizování videozáznamů pacientů, návštěvníků nemocnice i personálu bez výslovného souhlasu těchto osob.

Věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni a po ukončení léčby nadále zachováte naší nemocnici svou přízeň.

×
PředchozíDalší
Načítání