Domácí řád

 

Domácí řád je závazný pro všechny nemocné, kteří se léčí ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Žádáme pacienty o dodržování následujících pokynů:

 • Se souhlasem ošetřujícího lékaře lze na některých klinikách a odděleních používat vlastní prádlo ze předpokladu, že je zaručena jeho potřebná výměna.
 • Máte-li u sebe větší peněžní hotovost nebo cenné předměty, doporučujeme, abyste je proti potvrzení předali do úschovy. Nemocní jsou povinni odevzdat do úschovy PČR zbraně dle instrukcí zdravotnických pracovníků!
 • Pacienti jsou povinni informovat o přinesených lécích ošetřujícího lékaře, který rozhodne o tom, zda tyto léky odevzdají proti potvrzení do úschovy.
 • Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu. Výměna ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však jedenkrát týdně.
 • Udržujte čistotu ve všech prostorách nemocnice, ať už v interiéru nebo exteriéru.
 • Zaměstnanci přijímacího pracoviště vás seznámí s prostorovým uspořádáním pracoviště.
 • Stravu a dietu určuje ošetřující lékař. Je ve vašem zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a zbytečně nenarušovali průběh léčení, protože strava je součástí léčby! Ležícím pacientům je podávána strava u lůžka. Chodící pacienti se stravují v jídelnách. Je zakázáno přinášet a požívat v nemocnici alkoholické nápoje všeho druhu!
 • Kouření je v nemocnici zakázáno!
 • Nerušte ostatní nemocné hlučným chováním. Od jedenadvacáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní musí být dodržován noční klid. Žádáme vás také o dodržování poledního klidu od 12 do 14 hodin. Upozorněte na nutnost dodržování tohoto režimu také své příbuzné a blízké.
 • Pokud máte povoleny vycházky, dodržujte dobu a prostory k vycházkám vyhrazené. Svůj odchod hlaste předem sestře na klinice nebo oddělení. Je zakázáno se z nemocnice vzdalovat bez povolení lékaře.
 • Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Pokud způsobíte škodu, bude vám předepsána k úhradě.
 • Návštěvní doba je na všech klinikách a odděleních stanovena denně od 15 do 18 hodin. Mimo tuto dobu je možno navštívit pacienta pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře. Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy pacientů děti ve věku do 10 let. Na anesteziologicko-resuscitační klinice a na jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy povoleny jen se souhlasem ošetřujícího lékaře. Ze zdravotních důvodů jsou na klinice infekčního lékařství a v popáleninovém centru povoleny návštěvy pouze ve vyhrazených prostorách.
 • V nemocnici se můžete setkat s vodícím nebo asistenčním psem, kterého nikdy nevyrušujte v jeho práci (dotykem ani slovem)
 • Zprávy o zdravotním stavu nemocných podávají ošetřující lékaři nebo přednostové klinik a primáři oddělení.
 • Naše nemocnice zabezpečuje pro své pacienty také knihovnickou službu. Po dobu pobytu si můžete na jednotlivých klinikách a odděleních bezplatně zapůjčit knihy. Informace podá ošetřující sestra.
 • Naše nemocnice zabezpečuje duchovní péči pro pacienty a jejich blízké prostřednictvím kaplana. Informace vám podá ošetřující sestra.
 • V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situaci zachovejte klid a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 • Informace o službách poskytovaných za přímou úhradu, vám podají zaměstnanci přijímacího pracoviště.
 • Před ukončením léčebného pobytu jste povinni všechny poplatky za poskytnuté služby vyúčtovat.
 • Při propuštění z nemocnice odevzdejte všechny zapůjčené předměty. Budou vám vydány věci, které jste měli v úschově na oddělení nebo v centrální šatně Oddělení centrálního příjmu.

 

Žádáme vás, abyste přistupovali k léčbě s aktivním zájmem o své zdraví a s důvěrou ve schopnosti a odbornost našich lékařů i sester. Předpokladem úspěšné léčby je navázání vzájemného vztahu důvěry a spolupráce mezi pacientem a zdravotnickým personálem.

Věříme, že budete s poskytnutou péčí a všemi dalšími službami spokojeni a po ukončení léčby nadále zachováte naší nemocnici svou přízeň.

×
PředchozíDalší
Načítání