03.12.2020

Rozvoj vědecké činnosti je pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity jednou hlavních z priorit

Aplikace vědecké činnosti do studijního plánu, masivní investice do zázemí pro vědecké bádání, podpora vzniku vědeckých týmů a zahraniční mobility, vědecké start-upy, soutěže a konference. Co všechno dělá Lékařská fakulta Ostravské univerzity pro svůj rozvoj a stabilizaci?

vizualizace

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dělá maximum pro znovuzískání akreditace pro všeobecné lékařství a vedle personálního posílení klade velký důraz také na vědu. Pod vedením nového děkana Rastislava Maďara a ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava vznikl plán rozvoje vědecké činnosti, jehož cílem je vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny.

Hlavní prioritou je motivovat studenty, absolventy i akademiky k vědecké činnosti, a také přilákat špičkové vědecké pracovníky z venčí. Za tímto účelem vznikl projekt LERCO, jehož cílem je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. „Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, v jejímž areálu bude nová centrální budova projektu LERCO za 1,2 miliardy umístěna, projekt znamená významný rozvoj a stabilizaci vědy a výzkumu ve střednědobém horizontu,“ vysvětluje Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj OU. Vznikne nové mezinárodní vědecko-výzkumné centrum v Ostravském regionu s mezinárodním přesahem. Fakulta si projektem slibuje skokové navýšení výzkumného potenciálu Ostravské univerzity, kraje i celé České republiky. Pro vznik takového centra je nutné vybudovat středně velkou infrastrukturu pro sjednocení a rozšíření výzkumných kapacit a vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních team leadrů a vědců ze zahraničí.

Kromě střednědobých cílů, jako je projekt LERCO, má Lékařská fakulta i krátkodobější cíle. V nedávné době vzniklo Centrum zdravotnického výzkumu, jehož cílem je vytvořit menší vědecké celky, které budou pokrývat vědecké aktivity v jednotlivých zdravotnických a medicínských oborech. V centru tak spojují síly vědci z oborů informačních technologií a umělé inteligence v medicíně, neurověd, epidemiologie, onkologie, chirurgických oborů, oborů kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění, ošetřovatelství a dalších.

Do posilování vědy na ostravské Lékařské fakultě se zapojila také Fakultní nemocnice Ostrava a společně vytvořili tzv. Vědecké start-upy, které mají za cíl přilákat na jejich pracoviště nové vědce a vědecké týmy, především ze zahraničí. Formou soutěže vyberou obě instituce společně vědce, kteří získají zázemí laboratoří v areálu LF OU a FNO i finanční podporu ve výši 3 až 5 milionů korun na dobu 3 let. „Je to skvělá příležitost pro mladé akademické a výzkumné pracovníky do 40 let, kteří mají potenciál rozvinout stávající vědecký program LF OU a FNO. Věřím, že výsledky jejich činnosti posunou dopředu vědní oblasti medicíny jako onkologii, hematoonkologii, neurovědy a řadu dalších,“ podotýká ředitel Fakultní nemocnice Ostrava, Jiří Havrlant.

Chceme-li pro vědu získat ty nejlepší absolventy, je potřeba je nadchnout již během studia.  Do studijního plánu 4. a 5. ročníku tak budou nově zařazeny povinně volitelné předměty, jako jsou Základy vědecké činnosti, Základy lékařského výzkumu a Publikační aktivity. Navíc od prvních ročníků přibude dalších 10 povinných předmětů, které se, kromě jiného, budou týkat psaní vědeckých prací a článků. Studenti tak budou mít možnost setkat se s vědou už v prvních semestrech. Jelikož se současní vědečtí pracovníci neobejdou bez znalostí angličtiny, budou vědecké předměty částečně přednášeny zahraničními odborníky, kteří předměty povedou v anglickém jazyce. Hlavním cílem tohoto postupu je zvýšit zájem studentů o vědeckou práci a získat mladé nadějné vědce do současných nebo nově vznikajících vědeckých týmů.

S cílem zvýšit samostatnou vědeckou aktivitu studentů byla navýšena také finanční podpora Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) a Studentské vědecké konference (SVK), kam se mohou studenti hlásit se svými vědeckými projekty. V připomínkovém řízení Opatření děkana je také apel na každoroční vyhlašování nejlepších publikací, a to rovnou ve 4 kategoriích rozdělených mezi studenty medicínských a nemedicínských oborů, doktorandy a akademiky. „Přáli bychom si zvýšit motivaci studentů a akademiků k publikování jejich výstupů v kvalitních impaktovaných časopisech, které povedou ke zvýšení vědecké prestiže naší fakulty,“ říká Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty.

Pro studenty se také stále rozšiřuje nabídka programů, které jim umožňují vycestovat do zahraničí. Kromě nejznámějších programů Erasmus+ či Department-to-Department, probíhá na Ostravské univerzitě již druhým rokem mobilitní program VIA., který je určen studentům magisterského a doktorského studia. Ostravská univerzita tak chce své studenty zapojit i do mezinárodních výzkumných aktivit.

 

 

 

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání