04.11.2011

Kapka naděje obdarovala Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava

Ostravské dětské hematologii letos přibylo v druhé polovině roku osm nových malých pacientů

Dar v celkové hodnotě bezmála 750 tisíc korun předala ve středu 2. listopadu prezidentka nadace Kapka naděje Vendula Svobodová Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Součástí daru je přístroj pro kontinuální neinvazivní monitoraci krevního tlaku, který lékaři využijí ke sledování oběhových parametrů malých pacientů, monitor vitálních funkcí pro dětskou hematoonkologii, dva monitory dýchání,dětská postýlka pro denní kliniku dětské hematologie a dvě postýlky pro lůžkovou část, dvě vyšetřovací lehátka a dvě polohovatelná lůžka. Kapka naděje s fakultní nemocnicí spolupracuje průběžně, Klinika dětského lékařství FNO využívá pro své pacienty nemocniční lůžko Sprint v hodnotě zhruba 105 tisíc korun, které nadace této klinice věnovala v listopadu 2009.

„Od začátku letních prázdnin jsme ve spádové oblasti Moravskoslezského kraje diagnostikovali akutní leukémii u osmi nových dětských pacientů," konstatuje MUDr. Bohumír Blažek, primář Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie. „Pro děti to představuje zhruba dvouletou léčbu, v prvních sedmi měsících poměrně intenzivní, poté již převážně ambulantní. Léčit naše malé nemocné kvalitně a v příjemném prostředí plném vstřícných lidí je náš hlavní úkol. A ceníme si toho, že nám Kapka naděje při tomto úsilí pomáhá pořízením nového vybavení našeho pracoviště."

Ostravské centrum zaměřené na dětskou hematologii a hematoonkologii je třetím největším z osmi takto specializovaných center v České republice. Již od 70. let 20. století soustřeďují děti se zhoubnými onemocněními krvetvorby. Nejčastějším z těchto onemocnění je akutní lymfoblastická leukémie. Z dětí s touto diagnózou se začátkem 80. let dařilo trvale vyléčit zhruba 15 procent, v současné době je to více než 80 procent pacientů.

„Dětská hematologie je velmi specifický obor medicíny, ve kterém můžeme v posledních desetiletích pozorovat velmi výrazný posun ve smyslu zlepšení diagnostických i léčebných výsledků. Je to dáno řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější je rozvoj tohoto oboru po stránce medicínské a rozvoj hraničních a blízkých oborů jako jsou farmakoterapie, transplantologie, transfuzní služba, imunologie, genetika, molekulární genetika apod. Díky tomuto rozvoji jsou dnes výsledky léčby dříve vlastně neléčitelných nebo jen velmi obtížně léčitelných onemocnění diametrálně odlišné od situace v minulosti," vysvětluje výrazný posun v léčbě onkologicky nemocných dětí MUDr. Bohumír Blažek. „Samozřejmě nelze přehlédnout, že po roce 1989 se naprosto změnily možnosti našich pracovišť, zejména co se týče spolupráce se zahraničními centry, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech, což hrálo významnou roli. Měli jsme s několika málo dalšími kolegy z ostatních krajských pracovišť možnost být po několik desítek let u bouřlivého rozvoje tohoto oboru, kde nyní vidíme opravdu zásadní rozdíl v počtu vyléčených pacientů i ve zlepšující se kvalitě jejich života."

Povědomí o osudech dětí s leukémií v široké veřejnosti je rozdílné od současné reality. Lidé si s touto nemocí spojují to nejhorší a jen málokdo ví, že dnes se již většinu těchto dětí daří zcela vyléčit. Problematiku dětí s onkologickými onemocněními krvetvorby řeší takzvaná hematoonkologie, která je jednou ze součástí širšího oboru dětské hematologie. „Tato skupina pacientů není nijak rozsáhlá, ale veřejnost obvykle nejvíce zajímá. Ročně je v celé ČR diagnostikováno zhruba 80 až 85 dětí s leukémií a v Ostravě, která je 3. největším centrem po Praze a Brnu, se léčí průměrně kolem 10 těchto malých pacientů. Nemoc probíhá poměrně velmi rychle a děti se k nám dostávají většinou v době, kdy už je svým způsobem rozvinutá, což obvykle nikdo nezaviní, je to prostě tak. My však děláme vše pro to, aby se dítě co nejdříve od příchodu k nám začalo léčit. Intenzivní část této terapie pak probíhá zhruba půl roku, což ale neznamená, že děti jsou u nás půl roku hospitalizovány. Naopak, snažíme se je u nás nezdržovat déle než je to nutné. Během 24 měsíců od diagnózy je obvykle ukončena i ambulantní část cytostatické léčby a po jejím ukončení děti sledujeme zpočátku jednou měsíčně, později se intervaly prodlužují až ke kontrolám jednou ročně do dospělosti."

Druhou významnou oblast dětské hematologie představuje skupina dětí s vrozenou poruchou krevní srážlivosti, především s hemofilií. Mnozí možná ještě pamatují na dobu zhruba před 30 lety, kdy byla péče o tyto pacienty ještě velmi nedostatečná a postižení lidé se zejména kvůli kloubnímu krvácení stávali invalidními. V průběhu posledních desetiletí se život těchto pacientů zásadně změnil. Ti, kteří trpí těžší poruchou krevní srážlivosti, potřebují kromě precizní diagnostiky časté, mnohdy i preventivní a většinou celoživotní podávání koncentrátů vyráběných z lidské plazmy. Tyto léky umožní nemocným přežít a vyléčit i krvácení, která by jinak znamenala velmi vážné ohrožení jejich zdraví i života. Jde o ekonomicky neobyčejně nákladnou léčbu. Centrum pro terapii dětských hemofiliků Fakultní nemocnici Ostrava patří mezi nejvýznamnější v České republice a má řadu priorit. MUDr. Bohumír Blažek zde například jako vůbec první v zemích střední a východní Evropy začal používat takzvané rekombinantní preparáty místo výrobků z krevní plazmy, a to již v roce 2005! „Hematologie je úzce spjatá s transfúzemi krevních derivátů, a proto mě, stejně jako mnoho dalších hematologů, velmi zneklidňovaly okolnosti vzniku epidemie HIV infekcí začátkem 80. let. Nepředvídali jsme tak významné ohrožení při používání výrobků z krve a další opakování jiného podobného scénáře není ani do budoucna zcela vyloučeno. Proto jsem se začal velmi zajímat o nově vyvinuté rekombinantní preparáty, z nichž ty nejkvalitnější při výrobě prakticky vůbec nepřicházejí do styku s lidskou plazmou. A zhruba od roku 2005 léčíme všechny naše nové dětské pacienty tímto způsobem, což znamená výrazné zvýšení bezpečnosti léčby. Jsem rád, že se nám tak daří nadále zlepšovat kvalitu jejich života a jako opravdu velký pokrok vnímám fakt, že děti s poruchami srážlivosti dnes, až na výjimky, nejsou ve svých aktivitách téměř omezovány. Nicméně je třeba potřeba počítat s tím, že tato zátěž je celoživotní," dodává MUDr. Blažek.

Třetí rozsáhlý okruh problémů představují ostatní nemoci krve u dětí, které jsou velmi polymorfní, je jich velké množství a jsou často mimořádně náročné na diagnostiku. „V oblasti diagnostiky i léčby úzce spolupracujeme s ostatními pracovišti v ČR, a to jak s dětskými, kterých je celkem osm, tak s centry pro dospělé. Někdy se jedná o nemoci, s nimiž se odborník setká jen jednou za život nebo které se doposud v ČR vůbec neobjevily. Zde může znamenat výraznou pomoc při diagnostice např. molekulární genetika," vysvětluje primář Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie ve FNO. „Velmi často záleží na včasném stanovení diagnózy a je to důležité pro další průběh nemoci. Někdy jde především o diagnostický oříšek, nemoc nemusí dítě příliš ohrožovat na životě, nicméně je třeba přijít věci na kloub i z hlediska dědičnosti apod. V posledních letech jsme např. diagnostikovali dítě s Chédiak - Higashiho syndromem, kterému se po úspěšné transplantaci kostní dřeně daří velmi dobře. Zachytili jsme i novorozence s velmi vzácným vrozeným defektem tvorby krevních destiček – i toto dítě je po transplantaci kostní dřeně taktéž v dobrém stavu. A mohl bych jmenovat další," dodává na závěr MUDr. Bohumír Blažek.

A jak se zachovat v případě, že máte u vašeho dítěte podezření na problémy s krví? Obvykle stačí navštívit dětského lékaře, většina z nich se v krevních onemocněních u dětí dobře orientuje, za určitých okolností však je možné obrátit se i přímo na centrum dětské hematologie ve FNO.

****

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie

Oddělení zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči dětem se všemi typy krevních onemocnění. Je třetím největším centrem pro tuto oblast dětského lékařství v České republice. V rámci Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky spolupracuje dlouhodobě s řadou našich a zahraničních center. Pracoviště patří mezi naše nejvýznamnější centra v péči o děti s hemofilií. Dále je zaměřeno na dětská onkologická onemocnění, především leukémie. Věnuje se také sdílené péči o děti se solidními nádory spolu s Klinikou dětské onkologie v Brně a s Klinikou dětské hematologie a onkologie v Praze.

Součástí oddělení je „Denní klinika" (od 7 do 15.30 hod.), která je vyhrazena zejména pro takový typ péče, pro který není vhodný ambulantní typ provozu. Týká se to například jednodenních diagnostických výkonů, podávání chemoterapie, krevních derivátů a podobně. V lůžkové části jsou hospitalizovány pouze ty děti, u kterých není z různých důvodů ambulantní péče možná.


×
PředchozíDalší
Načítání