ECMO centrum FN Ostrava

 

ECMO telefonní linka – konzultace 24/7: 703 433 383
Tato linka slouží výhradně ke konzultaci mezi odborníky/zdravotníky, nikoli pro volání laické veřejnosti.

ECMO centrum Fakultní nemocnice Ostrava je společným projektem Kardiochirurgického centra, Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky. Cílem je poskytovat komplexní péči o pacienty se selháním životních funkcí pomocí mimotělních metod ECLS (Extracorporeal Life Support) a ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), které dokážou tyto životní funkce nahradit nebo podpořit. Ročně je tato podpora použita zhruba u 40 až 60 pacientů.

Tyto metody zahrnují napojení pacienta na mimotělní krevní oběh, který umožňuje u nemocného pacienta plně zajistit jak funkci srdce, tak i funkci plic. Po napojení pacienta pomocí speciálních kanyl na přístroj je krev z jeho těla nasávána speciální pumpou, vedena do oxygenátoru, což je v podstatě umělá plíce. V něm se krev okysličuje a následně ji pumpa vrací zpět do krevního oběhu pacienta.

Podle toho, do kterých cév pacienta je systém napojen, rozlišujeme jednotlivé varianty zapojení a podpory. Záleží na tom, zda je postižena funkce plic, srdce nebo obojího. Jedná se o velmi invazivní, nákladnou a sofistikovanou orgánovou podporu, která je určena pro nejzávažnější případy orgánového selhávání kriticky nemocných pacientů. Metody ESLC často přináší poslední možnost jak pacientovi pomoci v situaci, kdy by bez této podpory zemřel. Technicky je nutné terapii poskytovat jen na jednotkách intenzivní péče nejvyšší kategorie se zkušeným personálem. Vždy je nutné brát v úvahu., že je metoda provázena rizikem vzniku řady komplikací, a péče o tyto pacienty je velmi náročná.

ECMO se v Kardiochirurgickém centru FN Ostrava používá jako mechanická srdeční podpora od roku 2002. Indikací bylo nejprve pooperační srdeční selhání, v následujících letech se spektrum indikací rozšířilo o akutní infarkt myokardu, poinfarktový defekt septa komor, srdeční selhání na podkladě chlopenní vady či dekompenzace chronického srdečního selhání. Kromě těchto nejběžnějších indikací však používáme ECMO například u těžce podchlazených pacientů či pacientů s intoxikacemi léky. V těchto méně častých indikacích zaznamenalo Kardiochirurgické centrum FN Ostrava výrazný úspěch například u pacienta s akcidentální hypotermií s centrální teplotou 17 °C, kterého se podařilo úspěšně a bez trvalých následků zachránit. Jednalo se do té doby celosvětově o druhou nejhlubší úspěšně zvládnutou hypotermii publikovanou v literatuře. Množství pacientů, u kterých je ECMO použito jako mechanická srdeční podpora, postupně narůstá. V roce 2020 byla použita u 28 pacientů.

  • Click to enlarge ecmo-centrum-000c.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-001c.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-002.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-003.jpg
  • Click to enlarge ecmo-centrum-004.jpg

Na Kardiovaskulárním oddělení Interní a kardiologické kliniky mohou být na ECMO napojeni pacienti již na angiolince během koronární intervence.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Ostrava poskytuje péči pomocí metody ECMO přibližně od roku 2010 a byla spojena zejména s osobou doc. MUDr. Jana Mácy, Ph.D.

V současnosti je ECMO program na KARIMu veden MUDr. Filipem Buršou, Ph.D. KARIM vždy úzce spolupracovala s Kardiochirurgickým centrem a od počátku byly mezi klinikami sdíleny nejen zkušenosti, ale i technické vybavení a speciální zdravotnický materiál.

Nejčastější indikace k ECMO podpoře na KARIM je v případě náhrady funkce plic závažné plicní selhání, kdy je pacient bezprostředně ohrožen na životě. Mimotělní oběh je pak poslední záchrana pro pacienty, kterým už plíce selhávají natolik, že nemohou pracovat ani s podporou běžně využívaného přístroje pro umělou plicní ventilaci.

První pacienti s  podporou plic byli na KARIM hospitalizováni během chřipkové epidemie v roce 2010. Metoda ECMO se velmi významně prosadila i během epidemie chřipky v roce 2016 v celé Evropě i ostatních vyspělých státech. Díky ní bylo na světě zachráněno velké množství kriticky nemocných pacientů s chřipkou a ECMO získalo velmi pevné místo v moderní intenzivní péči a orgánové podpoře. Došlo ke změně paradigmatu, kdy se ukázalo, že těžké selhání plic je někdy pro pacienta efektivnější neřešit konvenční umělou plicní ventilací, ale že je vhodné částečně funkci plic zajistit mimotělním oběhem a plíce nechat “odpočinout“.

V roce 2016 bylo na KARIM hospitalizováno 8 pacientů s chřipkou typu A (H1N1), kteří by bez ECMO podpory zemřeli. Většina pacientů kritický stav přežila a byla z nemocnice propuštěna k následné rehabilitaci a do ambulantní péče. Řada z nich nás byla navštívit a znovu se zapojili do pracovního procesu. Naše výsledky odpovídaly celosvětovému trendu s minimálním rozdílem v morbiditě (nemocnosti) a mortalitě (úmrtnosti). Mezi pacienty byli i lidé dlouhodobě napojení na ECMO s terapií přes 900 hodin, kteří během ECMO podpory rehabilitovali a byli při vědomí, což byl další posun v péči. ECMO bylo použito i u těžkých traumat hrudníku, kdy nebylo možné pro poraněnou plicní tkáň zajistit adekvátní ventilaci pacienta. Dále u celé řady pacientů s těžkým devastujícím bakteriálním zánětem plic (dominujícím původcem byl Streptococcus pneumoniae) a těžkým multiorgánovým selháváním, kde bylo nutno použít i náhradu funkce ledvin, nebo i jater pomocí další formy extrakorporálního oběhu.

Po epidemii v roce 2016 bylo zřízeno konzultační číslo na ECMO centrum FN Ostrava a s projektem přímých konzultací pacientů v režimu 24/7 byly seznámeny lékařské týmy jednotlivých zdravotnických zařízení Moravskoslezského kraje, ale i s nemocnicemi v kraji Zlínském.

V roce 2020 pečovalo ECMO centrum na Odděleních resuscitační a intenzivní medicíny (ORIM) o 25 pacientů na ECMO. Jedním z nejkomplikovanějších pacientů vůbec byl Nikolas, 16 letý chlapec, u kterého došlo k těžkému respiračnímu selhání na podkladě bakteriálního zápalu plic s nutností napojení na mimotělní podporu plicních funkcí. Celkově byl Nikolas pacientem s nejdelším během ECMO ve FN Ostrava. Na ECMO podpoře strávil celkem 64 dní. Pravě v tomto případě byla použita náhrada nejen funkce plic, ale i ledvin a jater. V průběhu hospitalizace byl pacient navíc indikován k tzv. bezpumpové variantě ECLS podpory (PECLA) pomocí speciálního oxygenátoru, která byla zatím v České republice použita jen v několika málo případech. Klinický průběh Nikolase byl provázen řadou komplikací, a poškození plic bylo takového rozsahu, že muselo dojít i k operačnímu odstranění jedné plíce (pneumonektomii) během podpory ECMO. Nikolas je nyní v dobré kondici v domácím ošetřování s návratem do téměř plnohodnotného života, byť s jistým omezením vyplývající ze snížené výkonnosti po odstranění plíce a po dlouhodobé intenzivní péči.

Do ECMO programu FN Ostrava se samozřejmě promítla také pandemie COVID-19 . ECMO se stalo nepostradatelnou možností léčby u pacientů s těžkým průběhem tohoto onemocnění. ECMO konzultační telefon byl rozšířen i o konzultace a management pacientů s onemocněním COVID-19 z celého Moravskoslezského kraje. V současnosti je na tomto čísle k zastižení koordinátor intenzivní péče MSK nebo jeho zástupci. Agenda okolo COVID-19 je mimořádně náročná a denně je potřeba vyřešit několik desítek konzultačních hovorů. I proto byl KARIM ECMO tým rozšířen na 6 lékařů, kteří si agendu předávají a společně situaci řeší. S diagnózou COVID-19 bylo v roce 2020 napojeno na ECMO 17 pacientů s těžkým selháním plic.

ECMO program ve FN Ostrava se neustále rozvíjí nejen v péči o dospělé, ale také o dětské pacienty.

Taktéž se rozšiřuje spolupráce se Záchrannou službou MSK. V případě potřeby jsou pacienti napojeni na ECMO přístroj ihned po příjezdu do nemocnice na Urgentním příjmu a další diagnostika a léčebné procedury probíhají již na ECMO podpoře. Další formou spolupráce se Záchrannou službou MSK jsou sekundární transporty pacientů napojených na ECMO, kdy jsou tito nemocní s nezvratným poškozením srdce a běžící mechanickou srdeční podporou transportování do transplantačních center (CKTCH Brno nebo IKEM Praha) k provedení transplantace srdce. Tyto transporty jsou organizačně i medicínsky velmi náročné a vyžadují velmi úzkou spolupráci všech účastníků.

ECMO centrum FN Ostrava úzce spolupracuje s ostatními pracovišti fakultní nemocnice, pokud to stav pacienta vyžaduje. Pro dobrý výsledek pacienta na ECMO podpoře je nezbytná mezioborová spolupráce lékařů, sester a perfuzionistů, což jsou vysoce kvalifikovaní technici mimotělního oběhu, starající se o přístroje ECMO v celé nemocnici. Dále je velmi náročná a důležitá odborná sesterská péče i spolupráce s fyzioterapeuty. Pouze zajištění komplexního managementu, který zahrnuje terapii základního onemocnění, správnou indikaci a načasování ECMO podpory, úspěšný průběh ECMO fáze, zakončené odpojením přístroje, a následné poskytnutí podpůrné terapie, je základní podmínkou toho, aby se pacient vrátil zpět do běžného života s žádným nebo jen malým omezením.

V současné době disponuje ECMO centrum FN Ostrava celkem 7 přístroji ECMO, které jsou podle potřeby sdíleny v rámci centra. Poskytuje také konzultace pro pacienty z celého regionu a případně i transporty pacientů na této podpoře. Od roku 2020 je ECMO centrum FN Ostrava součásti prestižní skupiny ELSO, které sdružuje ECMO centra z celého světa. Nejde jen o sdílení jednotné databáze pacientů, ale i další možnosti výuky nebo zahraničních stáží a kurzů.

 

Za ECMO centrum FN Ostrava:

MUDr. Filip Burša, Ph.D., staniční lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA, primář Kardiochirurgického centra

MUDr. Marian Branny, Ph.D., primář Kardiovaskulárního oddělení Interní a kardiologické kliniky

 

ECMO telefonní linka – konzultace 24/7: 703 433 383
Tato linka slouží výhradně ke konzultaci mezi odborníky/zdravotníky, nikoli pro volání laické veřejnosti.


ECMO koordinátor za Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
MUDr. Filip Burša, Ph.D.
Telefon+420 703 433 383
ECMO koordinátor za Kardiochirurgické centrum
doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
Telefon+420 703 433 383
Emailradim.brat@fno.cz
ECMO koordinátor za Kardiovaskulární oddělení Interní a kardiologické kliniky
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 703 433 383
×
PředchozíDalší
Načítání