30.06.2016

Psychiatrický stacionář

Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava buduje denní stacionář

 

Ve Fakultní nemocnici Ostrava probíhá v současné době intenzivní výstavba denního stacionáře psychiatrického oddělení, jehož úkolem bude zajišťovat závěrečnou etapu léčby a usnadnit přechod hospitalizovaného pacienta do následné ambulantní péče a jeho kontakt s psychosociálními službami. Jde o další krok ve zkvalitňování a rozšiřování psychiatrické péče ve FNO, jenž by měl být završen výstavbou nového psychiatrického pavilonu plánovanou na rok 2018.

„Zřízení denního stacionáře umožní zkrátit délku hospitalizace, začít s časnou rehabilitací funkčních schopností pacientů a zajistit přechodovou fázi jejich léčby před plným návratem do domácího prostředí. Pozvolný přechod mezi jednotlivými fázemi léčby poskytne časový prostor pro zajištění návazné ambulantní péče a umožní vytvoření kontaktu s podpůrnými organizacemi fungujícími na území Ostravy, které se budou aktivně účastnit programu v denním stacionáři. Kromě toho zkrácení lůžkové péče zvýší také kapacitu oddělení, což umožní většímu počtu pacientů absolvovat psychiatrickou léčbu v místě bydliště," konkretizuje MUDr. Petr Šilhán, primář oddělení psychiatrického FNO, který přínos provázanosti jednotlivých fází léčby spatřuje také ve snížení rizika předčasného přerušení léčby ze strany pacientů.

K bezplatnému pobytu v denním stacionáři s kapacitou deseti míst budou pacienti motivováni během ústavní léčby, zda jej absolvují, bude záležet na nich. „Při čtyřtýdenní délce léčby v denním stacionáři pro psychotická onemocnění a jeho průměrném osmdesátiprocentním obsazení se tento způsob léčby bude týkat zhruba stovky pacientů ročně," pokračuje s tím, že plné využití kapacity denního stacionáře lze očekávat až v přímé návaznosti na léčbu v novém lůžkovém pavilonu. „V denním stacionáři se budeme kromě jiného věnovat psychoterapii v různých formách. Pacienty čeká například skupinová a individuální psychoterapie, metakognitivní trénink nebo počítačová kognitivní rehabilitace, dále nácvik relaxace, hudební a výtvarné workshopy, fyzioterapie, nutriční a sociální poradenství. V odpoledních hodinách se denní stacionář otevře pro pacienty s neurotickými onemocněními, zvláště úzkostnými a depresivními poruchami," uzavírá MUDr. Šilhán.

 

Otevření denního stacionáře je součástí probíhající reformy psychiatrické péče a jeho vybudování bylo finančně podpořeno grantem z Norska.

• Moravskoslezský kraj je třetím nejlidnatějším krajem republiky (1,25 milionu obyvatel) a Ostrava třetím nejlidnatějším městem ČR (300 tisíc obyvatel). Jde o sociálně problematický region s vysokou nezaměstnaností a sociálně patologickými jevy, včetně zvýšeného výskytu duševních nemocí. Přesto nejsou v Ostravě dostatečně rozvinuty psychiatrické služby především v oblasti lůžkové a následné péče. Naprostá většina klientů absolvuje psychiatrickou léčbu v Psychiatrické nemocnici v Opavě. Pacienti jsou tak vytrháváni ze sociálních vazeb ve svém prostředí, což je markantní především u závažných duševních nemocí, jejichž léčba trvá v řádu mnoha týdnů.


×
PředchozíDalší
Načítání