02.01.2017

Počet pacientů s cévní mozkovou příhodou, kteří jsou ošetřeni ve Fakultní nemocnici Ostrava, se během dvou let zdvojnásobil

Zavedení centralizované péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP), k němuž v České republice došlo v roce 2014, během dvou let více než zdvojnásobilo počet pacientů ošetřených na angiografické lince Komplexního cerebrovaskulárního centra Fakultní nemocnice Ostrava, které je jedním ze dvou intervenčních center v Moravskoslezském kraji.

„Zatímco v roce 2014 jsme ošetřili 65 pacientů, v roce 2015 jich bylo už 99 a letos jsme v průběhu dvanácti měsíců překročili hranici 135 pacientů. To znamená, že máme největší počet výkonů nejen v regionu, ale také v republice," konstatuje MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro vědu a výzkum a vedoucí angiolinky, a upřesňuje, že změna strategie léčby pacientů s CMP spočívá v doporučeném standardizovaném postupu. „To znamená, že pacient má být v případě potvrzení velkého uzávěru tepny transportován po základním ošetření z primárního centra do centra intervenčního. Zde postupujeme podle standardů přesně stanovujících, jak k pacientovi přistupovat, jak co možná nejvíc zrychlit postup, tak aby se od příjezdu do nemocnice co nejrychleji dostal na katetrizační stůl, a aby se včas sešel tým zahrnující katetrizační tým, neurologa a anesteziologický tým. Zkrácení doby od vzniku mrtvice do zahájení výkonu je přímo úměrné zlepšení výsledného klinického stavu pacienta. O efektivitě našich výkonů svědčí fakt, že z celkového počtu pacientů s CMP, kteří od nás po výkonu odcházejí, je plných 55 procent kompletně soběstačných," zdůrazňuje MUDr. Procházka a poznamenává, že na skvělých výsledcích se odrážejí i nesporné zkušenosti. Vždyť od roku 2005 bylo ve FNO ošetřeno přibližně 600 pacientů s CMP, což je úctyhodný počet i v porovnání se statistikami zpracovanými na území Evropské unie.

Podstatné jsou samozřejmě i dvě desetiletí praxe. Už v roce 1997 byla v Ostravě poprvé v republice použita technika, kterou o řadu let později, v roce 2015, Evropská organizace pro léčbu cévních mozkových příhod (ESO) doporučila pro léčbu pacientů s CMP. Jde o léčbu pomocí mechanické rekanalizace, intervenční technikou prostřednictvím mikrokatetru zavedeného do mozkové tepny s použitím mechanické extrakce embolu, balonkové angioplastiky a zavedení stentu. Průkopníkem této metody na území republiky a přímo v Ostravě byl právě MUDr. Václav Procházka,PhD. Ten poznamenává, že na současných výborných výsledcích léčby pacientů s CMP se rovněž výrazně podílí perfektní spolupráce se záchrannou službou. „Pokud záchranáři přijedou k pacientovi s jasnými příznaky cévní mozkové příhody s vyšším stupněm postižení, vezou ho přímo do intervenčního centra," doplňuje MUDr. Procházka s tím, že tento postup se odráží nejen v navýšeném počtu pacientů ošetřených na angiolince FNO, ale i v lepším výsledném klinickém stavu. Je pravděpodobné, že v roce 2017 by jich mohlo být okolo 150.

  • Průměrný věk pacientů s CMP je kolem 65 let.
  • Rizikovými a zároveň dominujícími faktory ovlivňujícími výsledný stav pacientů s CMP jsou cukrovka, vysoký tlak, porucha srdečního rytmu a zvýšená hladina cholesterolu.
  • Odborníci angiografické linky Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO v součastné době pracují na grantovém projektu financovaném z institucionální podpory, který je zaměřen na příčiny vzniku CMP.
  • V prosinci 2014 byla v Komplexním cerebrovaskulárním centru FNO zprovozněna nová angiografická linka typu INNOVA IGS 630 v celkové hodnotě dosahující bezmála 23 milionů korun. Z této částky bylo 85 procent uhrazeno z dotačních prostředků, 15 procent z vlastních zdrojů nemocnice. Náklady na projektové práce a stavební úpravy potřebné k instalaci angiolinky dosáhly 1,8 milionu korun. Toto zařízení nové generace umožňuje díky dvěma zdrojům záření kvalitní zobrazení mozkového řečiště, navíc tento způsob vyšetření snižuje vliv rentgenového záření na pacienty. Moderní software, který je rozšířen zejména o virtuální trojrozměrné zpracování cévního řečiště, navíc usnadňuje provádění neurointervenčních výkonů.
  • V současné době se odborníci Komplexního cerebrovaskulárního centra FNO, jednoho z deseti center v republice, zabývají zhruba 1 100 pacienty ročně. Z tohoto počtu představují 60 procent pacienti s neurologickými potížemi, převážně s cévními mozkovými příhodami a 40 procent tvoří periferní cévní onemocnění.

×
PředchozíDalší
Načítání