29.05.2015

Intervenční radiologie byla u pacientů s mrtvicí poprvé použita před osmnácti lety v Ostravě

Evropská organizace pro léčbu cévních mozkových příhod (ESO) v únoru letošního roku doporučila, aby pacienti s cévní mozkovou příhodou byli léčeni pomocí mechanické rekanalizace, intervenční technikou prostřednictvím mikrokatetru zavedeného do mozkové tepny s použitím trombolýzy, mechanické extrakce, balonkové angioplastiky a zavedení stentu. Jde o techniku, která se ve světě rozvinula na sklonu 20. století a v rámci České republiky poprvé byla použita v Ostravě v roce 1997. Průkopníkem, který v souvislosti léčbou cévních mozkových příhod u zrodu této nové metody na území republiky stál, je MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro vědu a výzkum a vedoucí angiolinky FNO.

„V roce 1997 jsem se na stáži ve Spojených státech setkal s první klinickou studií, která se týkala léčby cévních mozkových příhod (CMP) pomocí intervenční angioradiologie. Naučil jsem se tu vstupovat mikrokatetrem do zavřené mozkové cévy a studii, která mě zaujala, jsem představil v tuzemsku," vrací se o osmnáct let zpět MUDr. Václav Procházka a vzpomíná na tehdejší negativní reakce odborníků, jimž o nové metodě přednášel. „I přes značný odpor české odborné veřejnosti jsme v metodě, jejímuž přínosu pro pacienty s CMP jsme věřili, pokračovali. Byli jsme přesvědčeni, že lokální léčba formou vstupu do uzavřené tepny a jejího zprůchodnění je pro ně lepší, než rozpouštění intravenózním podáním trombolytika. Postupem času byla námi prosazovaná metodika zavedena do běžné praxe a dnes máme v České republice 12 komplexních cerebrovaskulárních center, kde je touto technikou ročně intervenováno zhruba 400 pacientů. Pro co nejlepší výsledek je podstatné, aby se pacienti do těchto center dostali v co nejkratším možném čase."

Zmíněná technika se během uplynulých osmnácti let významně vyvíjela. „Začínali jsme zaváděním mikrokatetrů přímo do mozkové cévy a lokálně jsme aplikovali trombolýzu, pak jsme pracovali s kardiologickými balónky, poté s kardiologickými stenty a dalšími mechanickými extrakcemi," pokračuje MUDr. Procházka, který v roce 2005 ve Fakultní nemocnici Ostrava stál nejen u zrodu angiolinky s pokročilou digitalizovanou technologií, ale také u zrodu cerebrovaskulárního centra. „Myslím, že mohu s klidným svědomím prohlásit, že centralizovaná péče o pacienty s CMP je v České republice nejlépe organizovaná v rámci Evropy a Moravskoslezský kraj má v porovnání s ostatními regiony v tomto směru nejlépe organizovaný systém. Máme tu nejvíce zařazených pacientů, propracovaná je rovněž spolupráce s regionálními nemocnicemi, neurologickými iktovými jednotkami i rychlou záchrannou službou."


×
PředchozíDalší
Načítání