07.02.2019

FNO pokračuje ve spolupráci s VŠB a OU

Vědci Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava budou pomáhat ve spolupráci s lékaři, psychology a ošetřujícím personálem s rehabilitací pacientů s poškozením mozku léčených ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Vědci Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava spojí síly s lékaři, ošetřujícím personálem a psychology. Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU spolu s Katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO, Fakultní nemocnicí Ostrava a Ambulancí klinické psychologie s.r.o. uspěla v programu ÉTA2 u Technologické agentury ČR (TAČR) s projektem „Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313).

V rámci tohoto multioborového projektu budou společně řešit interdisciplinární téma, které zasahuje do oblasti ošetřovatelství, kognitivní rehabilitace, psychologie, biomedicínského inženýrství, kybernetiky i informatiky.

Jejich cílem v následujících třech letech bude významným způsobem přispět ke zvýšení efektivity akutní fáze neurorehabilitace pacientů se vzniklým poškozením mozku. Hlavním úkolem společného týmu bude vyvinout nový chytrý neuro-rehabilitační systém, který se bude skládat ze dvou komplementárních částí. První část, tedy hardwarové řešení, bude založena na vytvoření hmatatelného uživatelského rozhraní (tangible user interface, dále pouze TUI) k vytvářeným neurorehabilitačním úkolům (ve formě her), které budou implementovatelné softwarově.

TUI je rozhraní, které umožní pacientům řešit úkoly zadávané řídícím systémem, ve speciální aplikaci pro tablety se sadou neurorehabilitačních her. Tento úkol má před sebou tým z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO vedený doc. Ing. Martinem Augustynkem, Ph.D. a doc. Ing. Martinem Černým, Ph.D.

Druhou – softwarovou část navrhovaného systému – bude vyvíjet katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU pod vedením RNDr. Martina Kotyrby, Ph.D. a Ing. Pavla Smolky, Ph.D. Jejich portálové řešení se bude skládat ze serverové části, webové aplikace a mobilní aplikace. Server bude sbírat a vyhodnocovat data získaná od pacientů, realizovat adaptabilitu a rozhodovací algoritmy postavené na metodách soft computingu, které budou řídit celý proces rehabilitace pacienta. Mobilní část softwaru a webová aplikace budou sloužit, jako rozhraní mezi pacientem a serverovou částí systému.

Důležitá bude samozřejmě spolupráce s Ambulancí klinické psychologie s.r.o. vedené PhDr. Petrem Niliusem, Ph.D. a týmem z Fakultní nemocnice v Ostravě vedeným Mgr. Andreou Goldírovou. V ní půjde o vytvoření doporučeného postupu formou certifikované metodiky implementující kognitivní rehabilitaci od akutních fází léčby po dobu prvních šesti měsíců.

Tato metodika bude zahrnovat doporučení do klinické praxe, zohledňovat specifika každé léčebné fáze a vychází z interdisciplinárního přístupu k organizaci a systematizaci péče o pacienta, která leží na pomezí medicíny, ošetřovatelství, klinické psychologie (jmenovitě neuropsychologie), klinické logopedie a speciální pedagogiky.

„Celý projekt bude velmi náročný nejen z hlediska procesů a postupů, ale hlavně ve fázi ověřování na pacientech. Přesto pevně věřím, že projekt bude mít významný vliv a dopad nejen na Moravskoslezský kraj, ale celou naši rodnou zem,“ říká hlavní řešitel projektu RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

amkpfno prf_ou tacr vsb_fei

 

 

 
×
PředchozíDalší
Načítání