10.02.2010

Dobře investované peníze

Granty, které podporují rozvoj vědy a výzkumu

V roce 2009 získala Fakultní nemocnice Ostrava granty z dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji v celkové výši 7,2 mil. Kč. Jde o granty udělované Moravskoslezským krajem. Finance, které jsou čerpány v průběhu let 2009 a 2010 (v jednom z případů do roku 2013), směřují do tří projektů. První z nich je zaměřen na výzkum využití kmenových buněk z tukové tkáně nejen při léčbě chronické kritické končetinové ischémie, druhý projekt zkoumá léčbu hlubokého popáleninového traumatu s aplikací kožního štěpu a koncentrátu krevních destiček a třetí projekt je zaměřen na léčbu cévních mozkových příhod.

„Projekt léčby kmenovými buňkami navazuje na předchozí projekt, který probíhá ve FNO od května roku 2008,“ upřesňuje MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava pro vědu a výzkum.  „V první fázi byl výzkum zaměřen na léčbu pomocí kmenových buněk získaných z kostní dřeně, kdy jsme pomocí této metody ošetřili 53 pacientů.“

Jde o ekonomicky náročný výkon, ale v porovnání se závažným zdravotním stavem pacienta, který by bez této léčby musel podstoupit amputaci končetiny a následně rehabilitaci a resocializaci, se jedná o velmi dobrou investici. Studie totiž uvádějí, že díky zmíněné metodě lze zhruba u 60 % pacientů hrozící amputaci oddálit. „Kmenové buňky totiž mají schopnost přizpůsobit se prostředí, ve kterém se nacházejí a přeměnit se na buňky tohoto prostředí. To znamená, že kmenová buňka, která se například dostane do tkáně „špatně prokrvené“ dolní končetiny, je schopna přijmout informace a přeměnit se na buňky cévního systému, takzvané endotelie,“ vysvětluje MUDr. Procházka a dodává, že nový grant ve výši 3,9 mil. Kč umožňuje další výzkum této nové léčebné metody. „Oproti předchozímu projektu jsme se však zaměřili na rozšíření léčby prostřednictvím využití kmenových buněk získaných z tukové tkáně. Mají stejný potenciál jako buňky z kostní dřeně a mohou být poskytnuty například pacientům, u nichž není získání kmenových buněk z kostní dřeně možné. Tento typ buněk může být použit např. k regenerativní aplikaci v oblasti ortopedie, traumatologie a řady dalších oborů. Výrazně se tak rozšiřuje spektrum regenerativní medicíny ve FNO.“ Grant umožní léčbu 50 pacientů. „Během doby trvání projektu jsme vyšetřili více než 1000 pacientů z celé České republiky. Na léčbě těchto pacientů se podílí celá řada odborníků z různých specializací, projekt využití kmenových buněk je totiž výrazně interdisciplinární.“

Druhý grant ve výši 2,28 mil. Kč, v  rámci kterého bude poskytnuta léčba zhruba 50 pacientům, je zaměřen na léčbu hlubokého popáleninového traumatu. Pacienti budou léčeni s využitím kožních štěpů a koncentrátu krevních destiček. „Krevní destičky mají velký vliv na hojení popálenin. Přestože tento projekt je teprve na začátku, máme už s tímto způsobem léčby zkušenosti,“ vysvětluje náměstek pro vědu a výzkum. „Krevní destičky jsou v mnoha léčebných centrech Evropy a rovněž ve Fakultní nemocnici Ostrava využívány zejména v ortopedii, například při léčbě poranění šlach. Výzkum v oblasti použití při léčbě popáleninových ran však teprve začíná.“ Hojení popáleninového traumatu pomocí této metody by mělo být rychlejší a mělo by snížit tvorbu jizev.

K doménám Fakultní nemocnice Ostrava patří rovněž léčba cévních mozkových příhod. Právě na tuto problematiku je zaměřen třetí grantový projekt ve výši 1,35 mil. Kč. Zahrnuje léčbu 30 pacientů s akutní cévní příhodou, u nichž nebyla úspěšná klasická trombolytická léčba. „V rámci grantu bude využit speciální mikrokatetr s ultrazvukovou sondou, kdy právě působení ultrazvukového vlnění má pozitivní vliv na „rozbití“ krevní sraženiny v mozku,“ dodává MUDr. Procházka. „U prvních dvou pacientů se nám díky tomu podařilo během třiceti minut úspěšně zprůchodnit cévu, která přímo zásobuje životně důležitá centra v mozku. Tato metoda nám umožňuje rozšířit spektrum léčby i pro pacienty, v jejichž případě byly naše možnosti doposud limitovány. Realizace tohoto grantu bude probíhat do roku 2013.“

Granty Moravskoslezského kraje, které byly Fakultní nemocnici Ostrava uděleny, zvyšují možnosti vysoce kvalitní léčby a dávají šanci na kvalitní život, případně zachování života, mnoha pacientům.


×
PředchozíDalší
Načítání