Lůžková část

 

Oddělení v současnosti disponuje jednou lůžkovou stanicí psychiatrické péče s 24 lůžky. Vzhledem k plánovanému budování nového pavilonu psychiatrické péče je lůžková stanice nadále umístěna v náhradních prostorech 3. NP plicního pavilonu (pavilon T). Tyto prostory jsou kompletně zrekonstruované, každý z 8 třílůžkových pokojů je vybaven vlastní koupelnou a WC. 

Vzhledem ke standardnímu uspořádání oddělení a jeho vybavení, které odpovídá formou interním oddělením, nelze bohužel přijímat pacienty se závažnějším neklidem, kteří by mohli být nebezpeční sobě a svému okolí, protože oddělení nenaplňuje dostatek bezpečnostních opatření.

Hospitalizovat je možné pacienty s celým spektrem duševních poruch, kteří nejsou bezprostředně nebezpeční sobě a okolí a jejichž léčebné ovlivnění umožňující propuštění je možné předpokládat v časovém horizontu nejvýše 4 týdnů. Základní spektrum léčených diagnóz tvoří poruchy nálady, úzkostné poruchy a jiné neurotické poruchy, psychosomatická onemocnění, psychotické poruchy bez závažného neklidu a závislosti na alkoholu i ostatních psychoaktivních látkách (detoxifikace). 
Přijímáni jsou pacienti ve věku od 15 do 70 let. Oddělení vzhledem ke struktuře programu, která vyžaduje aktivní účast nemocných na léčbě, neposkytuje plnohodnotnou gerontopsychiatrickou péči. Pacienti v akutním stavu bez závažného neklidu jsou přijímání okamžitě a nepřetržitě (až do naplnění kapacity oddělení), ostatní pacienti jsou k přijetí objednáni ošetřujícím psychiatrem.

Abychom zvýšili dostupnost lůžkové péče na našem oddělení, umožňujeme pacientům rovněž časný přechod z ústavní péče do péče ambulantní, která pokračuje v denním stacionáři a probíhá pod vedením personálu účastnícího se léčby na lůžkové stanici. Tímto způsobem je zajištěna kontinuita informací důležitých pro léčbu ve stacionáři i kontinuita vztahů s personálem a ostatními pacienty. Časný přechod do péče denního stacionáře je vhodný rovněž pro pacienty, kteří vyžadují z různých důvodů co nejkratší pobyt v nemocnici. Programy denního stacionáře a jejich náplň jsou popsány v kapitole Denní stacionář.

Pacienti s akutní intoxikací drogou či alkoholem nejsou k léčbě na oddělení přijímáni. Nekomplikované stavy po užití psychoaktivní látky hospitalizaci nevyžadují, jsou-li stavy komplikovány závažnou poruchou chování, je nutná hospitalizace na uzavřeném oddělení (Psychiatrická nemocnice v Opavě či protialkoholní záchytná stanice), došlo-li k předávkování látkou, je nutné umístění na interním oddělení s konziliární péčí psychiatra. 
Detoxifikace, tedy kontrolované vysazení návykových látek s léčbou odvykacích příznaků a motivační intervencí, jsou na oddělení standardně poskytovány, nikoliv však plná léčba závislostí, která probíhá ve specializovaných programech psychiatrických nemocnic (vhodné je pokračování v komplexních programech léčby závislostí navazujících na detoxifikaci).

 


 

Lůžková stanice

pavilon T, 3. nadzemní podlaží

Objednávání pacientů:

597 374 235

Denní režim oddělení - ke stažení

psych-2

 

  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1923.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1925.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1931.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1941.jpg
  • Click to enlarge 20180725_psychiatrie_jz_1956.jpg

 


Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 283

EmailJavaScript@@cGV0ci5kb3N0YWxla0Bmbm8uY3o%3D
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 209

EmailJavaScript@@bWFydGluLmh5emFAZm5vLmN6
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 320

EmailJavaScript@@ZXZhLmNlc2tvdmFAZm5vLmN6
×
PředchozíDalší
Načítání