Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

 


Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi ve věku 0-18 let, přičemž děti mají duševní onemocnění, jsou ohroženy vznikem duševního onemocnění nebo vyžadují včasnou pomoc v oblasti psychosociální, existuje u nich riziko ohrožení jejich vývoje a rodina se nachází v sociálně nepříznivé situaci, kterou nedokáže zvládat vlastními silami,
 • děti 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu,
 •  děti vyžadující včasnou pomoc v oblasti psychosociální,
 • děti propouštěné z ústavní pedopsychiatrické péče, u kterých hrozí vysoké riziko relapsu,
 • děti v péči dětské a dorostové psychiatrické ambulance, jejichž stav se zhoršil a hrozí hospitalizace, které by bylo možné předejít,
 • děti, které mají potřeby ve více než jedné oblasti (kromě oblasti zdravotní - psychiatrické a psychologické, také v oblasti sociální či speciálně pedagogické).

Služba je poskytována na území ORP Ostrava.

 

Poslání:

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora rodin při naplňování potřeb nezletilých dětí v případech, kdy je jejich optimální vývoj ohrožen vlivem psychosociálně nepříznivé situace.

 

Cíle naší služby:

 • Cílem naší služby je naplnění potřeb dítěte s duševním onemocněním nebo ohroženého vznikem duševního onemocnění či vyžadujícího včasnou pomoc v oblasti psychosociální, ve všech klíčových oblastech (vztahy, bezpečí, zdraví, učení se, chování, materiální podmínky, aj.) prostřednictvím multidisciplinární podpory dítěte a jeho rodiny.
 • Cílem naší služby je stav, kdy dítě, rodič i profesionálové okolo dítěte disponují potřebnými informacemi, dovednostmi a v zájmu dítěte efektivně spolupracují.
 • Cílem naší služby je včasnou podporou poskytnout a předcházet u dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví psychiatrizaci a zhoršení obtíží dítěte, či zlepšit prognózu dalšího vývoje duševního onemocnění u dítěte.
 • Cílem naší služby je předcházet hospitalizacím dětí z důvodu psychických obtíží, či zkrátit dobu nutné hospitalizace a následně podpořit reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizovat dítě v oblasti rodiny, školy, sociálních vztahů, apod.

 

Co klientům nabízíme:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 3. sociálně terapeutické činnosti, psychoterapii,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Činnosti jsou realizovány primárně terénní formou v přirozeném prostředí klientů, ale také ambulantní formou v prostorách služby.

 

Základní poskytované činnosti:

 1. Pracovně výchovná činnost s dětmi - jde o volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj sociálních, pohybových i výtvarných dovedností dětí (obratnost, zručnost, trpělivost, komunikace a kooperace s ostatními, respekt k pravidlům, apod.). Jedná se např. o hraní deskových her, kreativní činnost, sportovní venkovní aktivity, hry. Odpolední klub probíhá 1 x týdně pro děti mladšího školního věku a 1 x týdně pro děti staršího školního věku.
 2. Činnost s dospělými - pracovně výchovná činnost, podpora rodičů v pochopení potřeb jejich dítěte a schopnosti jejich naplňování, například podporou a nácvikem rodičovského chování, včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporou a nácvikem sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Součástí těchto činností jsou také vzdělávací setkání rodičů a pečujících osob s odborníky k určitému tématu, které je zajímá.
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte – v domácnosti dítěte i v dalších prostředích, v nichž se pohybuje, zejména ve škole, volnočasových aktivitách, apod.
 4. Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – podpora dítěte přímo ve školním prostředí, zjištění informací pro další intervence, informování učitelů, úprava prostředí, včetně vyjednání nutnosti a možnosti kontrolovaného podání medikace, náslech v hodině (pozorování dítěte, zpětná vazba učiteli i dítěti a zákonným zástupcům).
 5. Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – v rámci odpoledního klubu zajištěného týmem a v přirozeném prostředí dítěte pracovníci s dítětem a jeho rodinou hledají možnosti trávení volného času.
 6. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět – práce se sociálním okolím dítěte, podpora pozitivních vztahů, podpora pochopení potřeb dítěte ze strany školy, lékařů a dalších profesionálů.
 7. Socioterapeutické činnosti - jejich poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Pečujícím osobám i dětem je zajištěno základní sociální poradenství.  Dětem i jejich rodinám je k dispozici rodinná terapie ve formě individuální i skupinové. K dispozici je klientům také rodičovská skupina. Tým poskytuje i individuální výchovné poradenství rodičům, či jiným pečujícím osobám. Individuální psychoterapie je poskytována na základě indikace psychiatra či klinického, dětského klinického psychologa. Individuální práce probíhá ambulantní formou.

  Pro děti jsou k dispozici dvě polootevřené dětské terapeutické skupiny, rozdělené podle věku dětí na mladší a starší děti a dále pak je k dispozici individuální psychoterapie dle jejich potřeb. Je zajištěn také trénink kognitivních dovedností skupinově či individuálně.
 8. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – členové týmu doprovází děti a jejich rodiče či jiné pečující osoby na úřady, do dalších institucí a organizací, do služeb a podporují je dle jejich potřeb ve zvládání průběhu jednání, v komunikaci, v získání potřebných informací, uplatnění svých práv, v naplnění svých potřeb.
 9. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – všechny aktivity týmu jsou zaměřeny na udržení a podporu vztahu dítěte a jeho rodiny, podporu dítěte a jeho rodiny v jejich přirozeném prostředí a na prevenci umístění dítěte mimo rodinu, na zapojení dítěte a jeho rodiny do i v komunitě dostupných služeb a na využívání místních zdrojů, na práci s okolím dítěte a rodiny tak, aby nedocházelo k jejich vyčleňování ze společnosti.

Pracovníci služby jsou také (společně s kolegy zdravotníky) součástí mobilního týmu, který je schopen vyjíždět přímo do rodin a podporovat je v obtížně zvladatelných situacích tak, aby se předešlo hospitalizaci dítěte.

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.

 

 


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání