Poskytování multidisciplinární péče týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava

 


Dne 1. ledna 2021 vznikl ve Fakultní nemocnici Ostrava multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty, který byl realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava (dále jen MTDZ-P) poskytuje dětem ve věku 0-18 let žijícím v obci s rozšířenou působností Ostrava, komplexní zdravotní služby (péči pedopsychiatra, klinického psychologa, rodinného terapeuta a týmu zdravotních sester), dále sociální a pedagogické služby v oblasti duševního zdraví. Poskytuje také psychosociální a vzdělávací služby pro děti, mládež a jejich rodiny. Spolupracujícím organizacím poskytuje metodickou podporu v oblasti pedagogické, sociální a zdravotní.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava byl pilotním programem Ministerstva zdravotnictví České republiky realizovaným v rámci plánovaných opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

SLUŽBY MTDZ-P JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ.

 

Sídlo Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty ve FN Ostrava:

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: JavaScript@@bWR0cHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D
tel. číslo: 704 682 529

 

Multidisciplinární tým působí: 

- v budově X Oddělení psychiatrie, 1. podzemní patro

 

 

Poslání:

Hlavním posláním MTDZ-P je zajistit pro děti a adolescenty s duševním onemocněním nebo ohrožené jeho vznikem a jejich rodinám multidisciplinární, komplexní a včasnou podporu po nezbytně nutnou dobu tak, aby byly mobilizovány zdroje klienta/pacienta v jeho přirozeném prostředí a nebyla nutná ústavní péče či hospitalizace.

 

Cílová skupina:

Děti a adolescenti s psychosociálními potřebami ve věku 0-18 let a jejich rodiče (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu a péči o dítě/adolescenta).

 

Cíle:

  • předcházení rozvoji duševního onemocnění u dětí a adolescentů,
  • včasná a komplexní léčba psychických potíží,
  • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním a podpora jejich reintegrace v průběhu léčby či po jejím ukončení,
  • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním nebo ohrožených vznikem duševního onemocnění.

 

Jak pracuje multidisciplinární tým:

MTDZ-P realizuje svou činnost za využití multidisciplinární spolupráce interních pracovníků týmu a externích služeb/subjektů tak, aby byl maximálně využit jejich potenciál znalostí, zkušeností a intervencí ve prospěch dítěte/adolescenta, jeho rodiny a širšího sociálního prostředí. Prospěchem je myšlena maximální možná podpora dítěte/adolescenta v individuálním procesu sociálního začlenění a naplňování jeho potřeb, v předcházení vzniku a rozvoje duševního onemocnění a v podpoře zotavení dětí a adolescentů s již diagnostikovaným duševním onemocněním, v souladu s posláním zdravotních a sociálních služeb.

 

První kontakt:

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. čísle 704 682 529.
Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na MTDZ-P obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb MTDZ-P. Na telefonním kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 h.

Dále nás můžete kontaktovat i na e-mailu JavaScript@@TURUcHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D .

 

Služby poskytované MTDZ-P:

Denní služby (ambulantní péče)
Ambulantní péče probíhá částečně skupinově (v rámci rozvrhu aktivit pro děti, adolescenty, či další členy rodiny, kteří jsou do skupin zařazováni), částečně individuálně, dle možností dětí, adolescentů a jejich rodin.


Mobilní služby (terénní péče)
Mobilní služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí klienta/pacienta (domov, školská zařízení, zdravotní služby, úřady, organizace, atd.). Po vzájemné dohodě také v institucích, jako je ústavní zařízení, kde je dítě umístěno, či ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci.

MTDZ-P spolupracuje ve svém regionu s dalšími službami péče o děti a adolescenty obecně i individualizovaně, na základě potřeb konkrétního pacienta/klienta. Jedná se zejména o zdravotnická zařízení, pediatry, dětské a dorostové psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, pediatrická lůžková a ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská zařízení (PPP, SPC, SVP, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální služby, úřady (úřad práce, OSPOD), osoby pověřené k výkonu SPOD, atd.

 

Časová dostupnost denních i mobilních služeb:
Pondělí až pátek 7,00 – 19,00 h

V této specifikaci: (PO 8-16, ÚT 8-16, ST 8-18, ČT 8-16, PÁ 8-14). Dále se pak může klient dohodnout s pracovníky na individuálním čase poskytování služby i mimo stanovenou dobu.

 

Spádová oblast MTDZ-P:

ORP Ostrava skládající se z 23 městských obvodů (Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bártovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice) a dalších 12 obcí (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice)

 

Typy služeb:

 

Služby rodinně terapeutické
Služby poskytované rodinným terapeutem v oblasti rodinných a vztahových problémů.

 

Služby klinického psychologa, dětského klinického psychologa a psychoterapeutické služby
Služby poskytované klinickým psychologem, dětským klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví v rozsahu diagnostiky, konzultace, psychoterapeutické a další činnosti.

 

Služby psychiatrické
Zdravotní služby poskytované psychiatrem a sestrami pro péči v dětské a dorostové psychiatrii/psychiatrii, popř. dětskými/všeobecnými sestrami.

 

Sociální služby
Sociální služby jsou služby poskytované sociálními pracovníky v rozsahu základního sociálního poradenství a činností sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jde například o socioterapeutické činnosti, o pracovně výchovné činnosti s dospělými, o podporu rodičů v pochopení potřeb jejich dítěte a v budování schopnosti jejich naplňování, podporu a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Dále jde o pracovně výchovnou činnost s dětmi, nácvik a upevňování sociálních schopností, dovedností dítěte, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity dítěte, či o pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nebo o pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, o pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, aj.


Speciálně pedagogické služby
Služby poskytované speciálním pedagogem, zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a edukaci rodičů a osob odpovědných za výchovu, spolupráci se školami a učiteli formou poradenské a konzultační činnosti a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP).

 

V případě potřeby nás kontaktujte na tomto e-mailu JavaScript@@TURUcHJvZGV0aUBmbm8uY3o%3D nebo na telefonním čísle 704 682 529, kde Vám poskytneme základní informace o možnosti přijetí do služeb MTDZ-P.
Na telefonním kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 16 h.

 

 


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání