Vnitřní oznamovací systém

 

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním podání je Whistleblowing Officer Tomáš Kurka

Kontaktní údaje pro podání oznámení:

a) prostřednictvím webového formuláře

b) osobně na podatelně Fakultní nemocnice Ostrava nebo písemně na adresu:
 
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL.
c)   telefonicky: +420 597 372 282  (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
d)   e-mailem: oznamovatel@mmhk.cz
e)   osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání může
      proběhnout i mimo úřední hodiny)
 
 
Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,
a)  které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b)  nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené
     zákonem,
c)  a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou
     činností.
Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Směrnicí (EU) rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté a další.
 
Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
a)  informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní
     zájem České republiky,
b)  informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c)  informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních
     v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.
 
Ochrana oznamovatele
Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně  nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.
 
Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU), pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé).  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).
 
Postup příslušné osoby po podání oznámení
a)  příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice
     (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b)  příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné
     kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí
     podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně
     příslušným orgánům veřejné moci, 
c)  o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do
     3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

 

 

×
PředchozíDalší
Načítání