Lůžkové odděleníStrana: 2zobrazeno 31 - 60 (30) z celkem 107
 • (Stanice D1)

  Stanice D1 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékařka:
  MUDr. Lenka Olbrechtová

  Další lékařky:
  MUDr. Simona Guimarães da Silva
  MUDr. Barbora Hrstková
  MUDr. Jaroslava Žídková 

  Je zaměřena na diagnostiku a zejména léčbu především dospělých pacientů s infekčními nemocemi, kteří vyžadují standardní péči. V případě potřeby zde mohou být umístěni i dětští pacienti v doprovodu rodiče. Spektrum pacientů je různorodé, řídí se sezonou, epidemickým výskytem přenosných onemocnění, řada  pacientů (dospělých) je zde překládána z JIP k doléčení. Lůžka této stanice využívá v případě potřeby HIV centrum kliniky.

 • (Stanice D2)

  Stanice D2 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékařka:
  MUDr. Lubomíra Hozáková, Ph.D.

  Další lékařky:
  MUDr. Alexandra Viteková
  MUDr. Kristýna Jagošová
  MUDr. Andrea Gondová
  MUDr. Kateřina Pohludková

   

  V její východní (modré) části jsou převážně hospitalizováni muži (zpravidla zde bývají umístěni již chlapci nad 10 let věku), v západní (růžové) části pak ženy se stejnou věkovou strukturou. Řada pacientů (dospělých) je zde překládána z JIP k doléčení.

   

  Spektrum nemocí:

  Gastroenteritidy včetně postantibiotických, erysipely (růže) či jiné infekce kůže, mononukleózy, pásové opary, horečnaté stavy po návratu ze subtropů a tropů, neuroinfekce

 • (Stanice D3)

  Stanice D3 Kliniky infekčního lékařství

   

  Staniční lékař:
  as. MUDr. Petr Širůček

  Další lékařky:
  prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
  MUDr. Magdalena Surovcová 
  MUDr. Diana Kroupová

   

  Stanice je koncipována jako dětská, většinu nemocných tvoří pacienti do 10 let věku. U dětí do 6 let je samozřejmostí možnost hospitalizace s rodičem, u starších také,  ale pobyt rodiče je zpoplatněn (výjimku tvoří handicapovaní pacienti, kde zdravotní pojišťovna péči uhradí po souhlasu revizního lékaře). Součástí stanice jsou dva samostatné boxy po jednom lůžku pro možnost izolace. Doléčují se zde děti přeložené z intenzivní péče naší kliniky, ale i děti z Kliniky dětského lékařství FN Ostrava s přenosnou nemocí.

  Spektrum nemocí:

  gastroenteritidy, exantémy, mononukleózy, neuroinfekce, sezonně chřipky

 • Jednotka intenzivní péče

   

  Oddělení zajišťuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, onemocněním nervosvalového aparátu a po kraniocerebrálním poranění, u kterých dochází k ohrožení selháním, či samotnému selhání některé z vitálních funkcí. K dispozici je 6 lůžek komplexně vybavených přístroji i personálně dle požadavků pro nejvyšší kategorii intenzivní péče, tak aby bylo možné zajistit kontinuální monitorování a podporu ventilace, hemodynamiky, léčbu epileptického statu a stavů, které vyžadují kontinuální či intermitentní eliminační metodu.

  Na lůžkách neurologické JIP je již od doby jejího vzniku v roce 1995 poskytována vysoce specializovaná péče o pacienty, nejen z moravskoslezského kraje, s těžkými formami akutní polyradikuloneuritidy a nemocné v myasthenické krizi. Úzká spolupráce s Neurochirurgickou klinikou, Klinikou anestesie, resuscitace a intenzivní medicíny, Interní klinikou a ostatními oborovými jednotkami intenzivní péče je významná pro kvalitní péči, stejně jako diagnostické zázemí poskytované Radiodiagnostickou klinikou a Ústavem laboratorních metod.

 • Návštěvní doba:15:00-18:00
 • Návštěvní doba:15:00-18:00
 • Cévní mozková příhoda

  Cévní mozková příhoda je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. Včasná a cílená terapie výrazně zvyšuje naději pacienta na minimalizaci následků. Údaje o terapii a počtu ošetřených pacientů jsou sbírány a každoročně zveřejňovány v rámci tzv. indikátorů kvality iktové péče.

   

  Indikátory kvality KCC FN Ostrava za rok 2019:

  V roce 2019 bylo hospitalizováno ve FN Ostrava celkem 765 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP)

  Počet ischemických cévních mozkových příhod (iCMP)     584
  Počet hemoragických (krvácivých) mozkových příhod      181
  Počet pacientů s CMP hospitalizovaných na lůžkách JIP   597
  Počet pacientů léčených systémovou trombolýzou             217 
  Počet mechanických embolektomií - endovaskulárně léčených pacientů s iCMP   110

   

  V rámci sekundární či primární prevence bylo provedeno celkem 162 výkonů na krčních a mozkových tepnách (karotická endarterektomie, perkutánní transluminální angioplastika s/bez zavedení stentu do přívodné mozkové tepny) a celkem 110 akutních neurochirurgických výkonů pro mozkovou výduť, disekci tepny, arteriovenozní malformaci či intervenci pro intracerebrální krvácení

   

  Medián délky pobytu pacienta s CMP ve FN Ostrava činil v roce 2019 6 dní.

   

  Odkazy videa o CMP:
  Cévní mozková příhoda v pořadu TEP 24
  https://www.fno.cz/neurologicka-klinika/porad-v-tep-24-ceske-televize-24-9-2011

  Mozková mrtvice? Polovina pacientů dorazí do nemocnice pozdě, varuje neurolog
  https://video.aktualne.cz/dvtv/mozkova-mrtvice-polovina-pacientu-dorazi-do-nemocnice-pozde

 • Neurologická JIP

  Na Neurologické JIP je na 6-ti lůžcích zajišťována resuscitační a intenzivní péče nejvyššího stupně pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a současným selháním některé z životních funkcí. Jsou zde hospitalizování i pacienti s jinými závažnými neurologickými diagnózami. Více zde.

 • Následná rehabilitační péče a léčba komplikací

  Nedílnou součástí komplexní péče poskytované pacientům po CMP je jejich časná i následná rehabilitace, která je realizována ve spolupráci s klinikou léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a rehabilitačními odděleními spádových iktových center, kam jsou pacienti směřováni k další potřebné rehabilitační a ošetřovatelské péči.

  Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava zabezpečuje pacientům po CMP komplexní rehabilitační péči součinností erudovaného týmu tvořeného lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a logopedem. K léčbě jsou využívány nejmodernější terapeutické postupy včetně kognitivní rehabilitace, poradenství, kompenzačních pomůcek a přístrojová technika, jako je posturografie zaměřená na diagnostiku a léčbu poruch rovnováhy a roboticky asistovaná rehabilitace.

  Komplexní cerebrovaskulární centrum také spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné a rehabilitační péče: Rehabilitační ústavy Hrabyně a Chuchelná, Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově a další lázeňská a rehabilitační zařízení v regionu specializovaná na péči o pacienty po cévních mozkových příhodách.

 • O komplexním cerebrovaskulárním centru

  Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) zajišťuje komplexní nepřetržitou vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí Zlínského kraje čítající více než 1,2 milionu obyvatel v oborech neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a neuroradiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství a kardiologie. Spolupracuje tak se spádovými iktovými centry (IC) v regionu, které poskytují specializovanou péči pro cévní neurologické pacienty (IC Městské nemocnice Ostrava, IC Vítkovické nemocnice Ostrava, IC Karvinské hornické nemocnice, IC nemocnice Třinec Sosna a IC SZZ Krnov).

   

  V roce 2018 prošlo centrum náročným procesem certifikace kvality péče pod záštitou Evropské organizace pro cévní mozkovou příhodu (European Stroke Organisation, ESO, https://eso-stroke.org) a stalo se tak prvním Komplexním cerebrovaskulárním centrem v České Republice a teprve čtvrtým centrem v Evropě, které naplnilo standardy kvality a rozsahu pro tento typ péče.

   

  Email_Signatures_Centre

  Více o certifikaci zde - https://eso-stroke.org/stroke-unit-stroke-centre-certification

   

  Poskytovaná péče KCC je zajišťována a koordinována Neurologickou klinikou ve spolupráci s:
  1. Radiodiagnostickým ústavem
  2. Pracovištěm intervenční neuroradiologie a angiologie
  3. Neurochirurgickou klinikou
  4. Interní klinikou
  5. Oddělením urgentního příjmu
  6. Klinikou léčebné rehabilitace
  7. Kardiovaskulárním oddělením
  8. Oddělením klinické logopedie a dalšími specialisty.

 • RS centrum - Lůžková část

  Centrum využívá pro hospitalizaci svých pacientů lůžkový fond Neurologické kliniky FNO (standardní oddělení, výjimečně JIP v případě těžkých stavů, které ohrožují nemocného selháváním vitálních funkcí) a Oddělení dětské neurologie v případě dětských pacientů.  K hospitalizaci jsou zpravidla indikováni nemocní vyžadující specializovanou léčbu (plazmaferézy, podání cytostatik, biologické terapie…) nebo ti, u nichž došlo k výraznému zhoršení stavu, které není možno dále řešit ambulantně.

 • Stanice I - Menší děti

  Na lůžkové stanici I se nacházejí 2 pokoje tzv. intermediární péče (pro pacienty s akutním těžším onemocněním), k dispozici jsou i pokoje pro matku a dítě. Pro děti je vybudována herna, jídelna - místnost, která slouží také návštěvám.

 • Stanice II - Větší děti a adolescenti

  Na lůžkové stanici II jsou pokoje členěny po dvou do boxů s příslušenstvím ( tzn. WC, koupelna se sprchovacím koutem). Vedle pracovny sestry a lékaře je k dispozici i víceúčelová společenská místnost.

 • Elektroencefalografická laboratoř

  Elektroencefalografie je diagnostická metoda spočívající v záznamu a vyhodnocení slabých elektrických proudů, které vycházejí z mozku.

  Používá se zejména:

  • v diagnostice epilepsií
  • pro zpřesnění diagnózy jiných neurologických chorob - například bolestí hlavy, dětské mozkové obrny, poruch pozornosti a jiných.

 • Video-elektroencefalografická laboratoř

  Objednání dospělých: 597 374 496
  Objednání dětí: 597 373 628

  Video-elektroencefalografie je diagnostická metoda založená na elektroencefalografii. Na rozdíl od klasické elektroencefalografie je však na video-EEG přístroji současně s elektrickou aktivitou mozku zaznamenáván také obraz pacienta a zvuky v místnosti.

  Tento kombinovaný záznam je velmi účinným nástrojem v diagnostice záchvatových onemocnění. Vyšetření je vhodné pro pacienty s různými druhy záchvatových poruch, kteří potřebují zpřesnit diagnózu - například u pacientů s podezřením na epilepsii.

   

 • Elektromyografická laboratoř

  Laboratoř elektromyografie slouží k diagnostice poruch periferního nervového systému, poruch nervosvalového přenosu a onemocnění svalů, vyšetření evokovaných potenciálů prověřuje převážně nervové dráhy smyslů. V plném rozsahu jsou vyšetřovány parametry vodivosti periferních nervů a repetitivní stimulace nervů k průkazu poruch nervosvalového přenosu. Vyšetření svalů jehlovou EMG zahrnuje i automatickou analýzu motorických jednotek a vyšetření jednovláknové elektromyografie sloužící k průkazu poruch nervosvalového přenosu.

 • Klinika onkologická

  Nabízíme světovou medicínu v moravsko-slezském pomezí.

  Klinika onkologická patří do sítě třinácti specializovaných onkologických center v České republice.

  • Jsme největším onkologickým pracovištěm na severní Moravě.
  • Zabezpečujeme veškerou léčbu dospělých pacientů se zhoubnými nádory.
  • Disponujeme nejmodernější technikou a týmy odborníků zaměřenými na jednotlivé diagnózy.
  • Nepřetržitě sledujeme a pravidelně vyhodnocujeme kvalitu naší práce a spokojenost klientů.
  • Klinika se podílí na pregraduálním vzdělávání lékařského i nelékařských studijních programů, samozřejmostí je nabídka odborných stáží, zejm. v předatestační přípravě.
  • Vědecko výzkumná činnost je podpořena několika postgraduálními studijními programy a institucionálními, národními i mezinárodními projekty.

   

  Osobní přístup, špičkové technologie a vzájemná podpora našeho týmu zajišťuje vysokou kvalitu péče, účast na vzdělávání přináší stabilitu a výzkum přispívá k rozvoji.

   

  Základní odborné zaměření služeb:

  • Radioterapie – externí, brachyterapie, stereotaktická radioterapie a radiochirurgie, nenádorová radioterapie
  • Klinická onkologie – systémová chemoterapie, cílená terapie a imunoterapie
  • Invazivní žilní vstupy
 • Co léčíme a jak?

  • všechny zhoubné nádory dospělého věku
  • používáme všechny neoperační léčebné metody, tj. radioterapii, chemoterapii, biologickou léčbu, hormonální léčbu, imunoterapii, paliativní a podpůrnou léčbu
  • provádíme stereotaktickou radiochirurgii nezhoubných nádorů
  • účastníme se mezioborových týmů v nemocnici a zajišťujeme konzilia pro regionální i nadregionální pracoviště
 • Paliativní a hospicová péče

   
  onkologie

   

  Služby v oblasti paliativní péče na naší klinice:

  • tým kvalifikovaných lékařů a sester s atestací a dalším vzděláním v paliativní medicíně, resp. paliativní ošetřovatelské péči
  • konzultace ohledně následné péče, široké možnosti volby (léčebny dlouhodobě nemocných, hospic, domácí hospicová péče)
  • kontinuitu paliativní péče, naši lékaři pracují pro domácí hospicové agentury, o pacienty se tak staráme i v jejich domácím prostředí
  • konzultace v oblasti výživy, léčby bolesti, péče o kůži a sliznice
  • služby sociální pracovnice
  • pravidelná duchovní služba, možnost hovoru s knězem, i pro pacienty bez vyznání (odkaz na https://www.fno.cz/informace-o-nemocnici/duchovni-pece)
  • dobrovolnická činnost (odkaz na https://www.fno.cz/organizacni-struktura/dobrovolnicka-cinnost)
  • spolupracujeme s paliativním a podpůrným týmem FN Ostrava
  • spolupracujeme s Ambulancí paliativní a podpůrné péče FN Ostrava

   

  Odkazy na spolupracující instituce:

  LDN Klokočov (https://www.fno.cz/lecebna-pro-dlouhodobe-nemocne-klokocov)
  Oddělení následné péče Nemocnice Bílovec (https://cms.nvb.cz/www/cl-830/44-oddeleni-nasledne-pece)

   

  Hospic

  Hospic Svatého Lukáše Ostrava (https://www.ostrava.caritas.cz/)
  Hospic Frýdek-Místek (https://www.hospicfm.cz)

   

  Mobilní hospic

  Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (https://www.mhondrasek.cz)
  Charitní středisko Svatého Kryštofa (https://www.ostrava.caritas.cz)
  Charitní hospicová péče Pokojný přístav (https://www.charitaopava.cz/)
  Mobilní hospic Strom života (https://zivotastrom.cz/)

 • Péče o ozařovanou kůži

 • Lůžková část kliniky Onkologické

   

  K hospitalizaci přijímáme pacienty, jejichž stav neumožňuje ambulantní léčbu nebo pacienty, kteří z různých důvodů (vzhledem k místu bydliště apod.) preferují hospitalizaci. Klinika disponuje celkem 54 lůžky.

 • Lůžková stanice B

   

  Po předchozí domluvě umožňujeme návštěvy i mimo návštěvní hodiny.

 • Hematoonkologická JIP

   

  Vedoucí lékař:
  MUDr. Milan Navrátil

  Staniční sestra:
  Kateřina Horáková

  Po předchozí domluvě umožňujeme návštěvy i mimo návštěvní hodiny.

 • Lůžková část

   

  Na lůžkovém oddělení je na třílůžkových pokojích 22 lůžek. Oddělení je vybaveno moderními polohovatelnými pečovatelskými lůžky s příslušenstvím, je zde zajištěn bezbariérový přístup pacientům s pohybovým omezením. Odborná ošetřovatelská péče je poskytována erudovanými sestrami a pomocným zdravotnickým personálem dle doporučených ošetřovatelských postupů FNO.

  Na lůžkové části je zřízena ambulance komplexní léčby kožních nemocí (stacionář), která umožňuje pacientům s chronickými kožními chorobami docházet na každodenní ošetření bez nutnosti hospitalizace. V ambulanci se provádí světloléčba (UVA a UVB zářiče), léčebné koupele, lymfodrenáže a zevní léčba.

  Kožní oddělení má dermatochirurgický sál, na kterém je prováděno celé spektrum dermatochirurgických diagnostických a léčebných zákroků, jako jsou excize, exstirpace benigních i maligních nádorů, incize, drenáže, abraze, exkochleace a kryodestrukce kožních lézí.

 • BudovaBudova X
  Oddělení psychiatrické

  1.-3. nadzemní podlaží

   

  Lůžková část oddělení je umístěna v pavilonu X v 1.-3. nadzemním podlaží (NP). Vstup do lůžkové části je umístěn mezi pavilony I (infekce) a T (plicní). Oddělení disponuje celkově 3 lůžkovými stanicemi pro dospělé, z nichž každá má kapacitu 22 lůžek. Tato lůžka jsou rozdělena vždy do 9 dvoulůžkových a odděleně do 4 jednolůžkových pokojů pro těžší případy. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu a WC, jsou vybaveny televizorem a vstup do pokojů i přístup do skříní je omezen elektronickým otevíracím systémem pro konkrétního pacienta. Nadstandardní lůžka nejsou na stanicích zřízena. Všechny stanice jsou koedukované, tj. slouží pro muže i ženy. Přijímání jsou také pacienti od 15 do 18 let věku, pokud je léčebné programy stanic pro jejich potíže vhodné. Stanice jsou vybaveny jídelnou, společenskou místností, terapeutickou místností a ergoterapeutickou pracovnou.

  Stanice A (1NP) tzv. „neklidová“ je určena pro pacienty s nejvážnějšími duševními nemocemi, kteří mohou být pod vlivem psychických potíží především nebezpeční sobě nebo svému okolí. Nejčastěji jsou na stanici přijímání pacienti s onemocněními z okruhu psychotických poruch, těžkých poruch nálady nebo sebevražednými či závažnými tendencemi k sebepoškozování. Nad rámec obecného vybavení stanice disponuje atriem, tělocvičnou a návštěvní místností.

  Staniční lékař:
  MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
  Tel: 597 373 816
  E-mail: martin.hyza@fno.cz

   

  Stanice B (2NP – v provozu od 1.1.2023) tzv. „režimová“ je určena pro pacienty, kteří nejsou závažně neklidní a současně nevyžadují intenzivnější psychoterapeutickou práci. Nabízí především režimovou léčbu spojenou s aktivizací a psychoterapeutickou podporou. Nejčastěji jsou na stanici přijímání pacienti s demencemi, organickými delirii a dále různými chronickými duševními nemocemi. Nad rámec obecného vybavení stanice disponuje venkovní terasou.

  Staniční lékař:
  MUDr. Petr Dostálek
  Tel: 597 373 826
  E-mail: petr.dostalek@fno.cz

   

  Stanice C (3NP) tzv. „terapeutická“ je otevřená stanice s vyšší mírou psychoterapeutické podpory. Je určena pro pacienty s neurotickými, osobnostními, lehčími afektivními a závislostními poruchami. Nad rámec obecného vybavení stanice disponuje venkovní terasou.

  Staniční lékař:
  MUDr. Tomáš Skřont
  Tel: 597 373 836
  E-mail: tomas.skront@fno.cz

   

  Stanice jsou určeny především pro akutní léčbu, objednávky jsou možné v menšinovém rozsahu po dohodě objednávajícího lékaře s psychiatrem konkrétní stanice.

   

 • Lůžková část Kliniky nukleární medicíny

   

  Na lůžkové jednotce Kliniky nukleární medicíny jsou léčeni pacienti s těmito diagnózami: hypertyreoza, funkční autonomie štítné žlázy, zmenšovací terapie velkých strum, endokrinní orbitopatie po strumektomii, diferencované karcinomy štítné žlázy, onemocnění velkých, středních a malých kloubů s aplikací radiofarmak do kloubních dutin, paliativní analgetická léčba kostních metastáz u pacientů a pacientek s karcinomem prostaty a prsu.

  Lůžkovou část tvoří 9 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním vybavením. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí, přípojkou na internet/WIFI a telefonem s rádiem. Na přání, a za poplatek, je možné využít nadstandardních pokojů.

  Na lůžkovou jednotku jsou z převážné části přijímáni pacienti z Moravy, ale také z Čech i zahraničí. Celkově je ročně hospitalizováno průměrně 700 pacientů.

  K léčbě jsou pacienti zváni plánovaně, protože pro ně musí být zajištěna potřebná terapeutická aktivita radiofarmaka. Pacienti jsou poučeni o specifikách léčby a o dodržování zásad radiační hygieny. Vzhledem k aplikaci radiofarmaka k léčbě musí být pacienti jeden nebo více dní izolováni na pokojích. Dodržováním těchto nezbytných opatření chrání sebe, jiné pacienty a ošetřující personál.

  Ke každému pacientovi přistupuje zdravotnický personál individuálně. Při léčbě jsou používány ověřené terapeutické postupy, běžné ve všech vyspělých zemích.

  Návštěvy na klinice nejsou povoleny.

 • Jednotka intenzivní péče

  Staniční lékař JIP
  MUDr. Jaroslav Kretek

  Staniční sestra JIP
  Ilona Šašecí, DiS.

  Počet lůžek: 6

  Návštěvní doba:
  Návštěvy jsou možné po domluvě s ošetřujícím lékařem denně od 15:00 do 17:00 hod. Nedoporučují se v den operace pacienta.

   

  Je vybavena 6 resuscitačními lůžky, moderními monitorovacími a diagnostickými přístroji včetně přístrojů pro umělou plicní ventilaci.

  Jednotka je rozčleněna na čtyři boxy (2x 2 lůžka a 2x 1 lůžko).

  Svým charakterem je zaměřena na:

  • léčbu náhle vzniklých, život ohrožujících stavů,
  • monitorování životních funkcí a léčbu jejich poruch v předoperačním i pooperačním období,
  • poskytování intenzivní péče pacientům po náročných chirurgických operacích z širokého spektra výkonů prováděných na chirurgické klinice.

   

  Telefonické informace (pouze základní údaje) o aktuálním zdravotním stavu pacienta podá ošetřující lékař, a to jen kontaktní osobě, uvedené v příjmovém protokolu.

 • Návštěvní doba:
  Denně: 15.00-18.00 hod.

  Staniční lékař
  MUDr. Milan Tesař

  Staniční sestra
  Jitka Rutarova, DiS.

  Počet lůžek: 15

   

  Stanice A hospitalizuje dospělé chirurgicky nemocné pacienty s maligními onemocněními a septickými chirurgickými komplikacemi. Dále soustřeďuje pacienty se syndromem diabetické nohy a pacienty s cévními uzávěry dolních končetin s infekčními komplikacemi. Úzce spolupracuje se všemi chirurgickými obory fakultní nemocnice, o jejichž septicky komplikované pacienty se stará.

 • Návštěvní doba:
  Denně: 15,00-18,00

  Staniční lékař
  MUDr. Aleš Zatloukal

  Staniční sestra
  Bc. Nikol Jiravová

  Počet lůžek: 30

   

  Stanice B je koncipována jako aseptická jednotka. Na oddělení jsou přijímání pacienti jednak k došetřování nejasných chirurgických stavů, např. bolestí břicha, ale především pacienti k operačním zákrokům. Především jsou zde hospitalizování pacienti po operacích kýl, žlučníku, tlustého střeva, konečníku, ale i po operaci plic, slinivky břišní, varixů dolních končetin a po ostatních aseptických operacích.

 • (Dětská traumatologie a chirurgie)

  Stanice Centrum dětské traumatologie a chirurgie

  Návštěvní doba:
  Denně: 15,00 -18,00

   

  Lůžkové oddělení Centrum dětské traumatologie a chirurgie bude od 5.5.2023 umístěno do 7. patra monobloku.


   

  Staniční lékař
  MUDr. Iva Slívová

  Staniční sestra
  Simona Nováková

  Počet lůžek: 24

   

  Centrum dětské traumatologie a chirurgie je součástí chirurgické kliniky, hospitalizuje dětské chirurgicky nemocné pacienty včetně traumat a urologických dětských pacientů podstupující operační zákrok. Zajišťuje plánovaná i akutní přijetí k hospitalizaci a došetření nemocných dětí s chirurgickou diagnózou. Dle kapacity je možná hospitalizace dětí s doprovodem rodiče či prarodiče.

Strana: 2zobrazeno 31 - 60 (30) z celkem 107
×
PředchozíDalší
Načítání