Lůžkové oddělení
 • Jednotka intenzivní péče

   

  Oddělení zajišťuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, onemocněním nervosvalového aparátu, po kraniocerebrálním poranění a s epilepsií, u kterých dochází k ohrožení selháním, či samotnému selhání, některé z vitálních funkcí. K dispozici je 6 lůžek komplexně vybavených přístroji i personálně dle požadavků pro nejvyšší kategorii intenzivní péče, tak aby bylo možné zajistit kontinuální monitorování a podporu ventilace, hemodynamiky, léčbu epileptického statu a stavů, které vyžadují kontinuální či intermitentní eliminační metodu.

  Na lůžkách neurologické JIP je již od doby jejího vzniku v roce 1995 poskytována vysoce specializovaná péče o pacienty, nejen z moravskoslezského kraje, s těžkými formami akutní polyradikuloneuritidy a nemocné v myasthenické krizi, je součástí Centra pro nervosvalová onemocnění a Komplexního cerebrovaskulárního centra. Personálně je oddělení zajištěno specialisty v oboru intenzivní péče a je akreditováno pro možnost školení v oboru intenzivní péče pro lékaře.

 • Návštěvní doba:15:00-18:00
 • Návštěvní doba:15:00-18:00
 • Cévní mozková příhoda

  Cévní mozková příhoda je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity v ČR. Včasná a cílená terapie výrazně zvyšuje naději pacienta na minimalizaci následků. Údaje o terapii a počtu ošetřených pacientů jsou sbírány a každoročně zveřejňovány v rámci tzv. indikátorů kvality iktové péče.

   

  Indikátory kvality KCC FN Ostrava za rok 2019:

  V roce 2019 bylo hospitalizováno ve FN Ostrava celkem 765 pacientů s cévní mozkovou příhodou (CMP)

  Počet ischemických cévních mozkových příhod (iCMP)     584
  Počet hemoragických (krvácivých) mozkových příhod      181
  Počet pacientů s CMP hospitalizovaných na lůžkách JIP   597
  Počet pacientů léčených systémovou trombolýzou             217 
  Počet mechanických embolektomií - endovaskulárně léčených pacientů s iCMP   110

   

  V rámci sekundární či primární prevence bylo provedeno celkem 162 výkonů na krčních a mozkových tepnách (karotická endarterektomie, perkutánní transluminální angioplastika s/bez zavedení stentu do přívodné mozkové tepny) a celkem 110 akutních neurochirurgických výkonů pro mozkovou výduť, disekci tepny, arteriovenozní malformaci či intervenci pro intracerebrální krvácení

   

  Medián délky pobytu pacienta s CMP ve FN Ostrava činil v roce 2019 6 dní.

   

  Odkazy videa o CMP:
  Cévní mozková příhoda v pořadu TEP 24
  https://www.fno.cz/neurologicka-klinika/porad-v-tep-24-ceske-televize-24-9-2011

  Mozková mrtvice? Polovina pacientů dorazí do nemocnice pozdě, varuje neurolog
  https://video.aktualne.cz/dvtv/mozkova-mrtvice-polovina-pacientu-dorazi-do-nemocnice-pozde

 • Neurologická JIP

  Na Neurologické JIP je na 6-ti lůžcích zajišťována resuscitační a intenzivní péče nejvyššího stupně pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a současným selháním některé z životních funkcí. Jsou zde hospitalizování i pacienti s jinými závažnými neurologickými diagnózami. Více zde.

 • Následná rehabilitační péče a léčba komplikací

  Nedílnou součástí komplexní péče poskytované pacientům po CMP je jejich časná i následná rehabilitace, která je realizována ve spolupráci s klinikou léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava a rehabilitačními odděleními spádových iktových center, kam jsou pacienti směřováni k další potřebné rehabilitační a ošetřovatelské péči.

  Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava zabezpečuje pacientům po CMP komplexní rehabilitační péči součinností erudovaného týmu tvořeného lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a logopedem. K léčbě jsou využívány nejmodernější terapeutické postupy včetně kognitivní rehabilitace, poradenství, kompenzačních pomůcek a přístrojová technika, jako je posturografie zaměřená na diagnostiku a léčbu poruch rovnováhy a roboticky asistovaná rehabilitace.

  Komplexní cerebrovaskulární centrum také spolupracuje s dalšími specializovanými zařízeními následné a rehabilitační péče: Rehabilitační ústavy Hrabyně a Chuchelná, Léčebna dlouhodobě nemocných v Klokočově a další lázeňská a rehabilitační zařízení v regionu specializovaná na péči o pacienty po cévních mozkových příhodách.

 • O komplexním cerebrovaskulárním centru

  Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) zajišťuje komplexní nepřetržitou vysoce specializovanou péči pro pacienty s cévními onemocněními mozku pro spádovou oblast celého Moravskoslezského kraje a přilehlých oblastí Zlínského kraje čítající více než 1,2 milionu obyvatel v oborech neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, intervenční radiologie a neuroradiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, vnitřní lékařství a kardiologie. Spolupracuje tak se spádovými iktovými centry (IC) v regionu, které poskytují specializovanou péči pro cévní neurologické pacienty (IC Městské nemocnice Ostrava, IC Vítkovické nemocnice Ostrava, IC Karvinské hornické nemocnice, IC nemocnice Třinec Sosna a IC SZZ Krnov).

   

  V roce 2018 prošlo centrum náročným procesem certifikace kvality péče pod záštitou Evropské organizace pro cévní mozkovou příhodu (European Stroke Organisation, ESO, https://eso-stroke.org) a stalo se tak prvním Komplexním cerebrovaskulárním centrem v České Republice a teprve čtvrtým centrem v Evropě, které naplnilo standardy kvality a rozsahu pro tento typ péče.

   

  Email_Signatures_Centre

  Více o certifikaci zde - https://eso-stroke.org/stroke-unit-stroke-centre-certification

   

  Poskytovaná péče KCC je zajišťována a koordinována Neurologickou klinikou ve spolupráci s:
  1. Radiodiagnostickým ústavem
  2. Pracovištěm intervenční neuroradiologie a angiologie
  3. Neurochirurgickou klinikou
  4. Interní klinikou
  5. Oddělením urgentního příjmu
  6. Klinikou léčebné rehabilitace
  7. Kardiovaskulárním oddělením
  8. Oddělením klinické logopedie a dalšími specialisty.

 • RS centrum - Lůžková část

  Centrum využívá pro hospitalizaci svých pacientů lůžkový fond Neurologické kliniky FNO (standardní oddělení, výjimečně JIP v případě těžkých stavů, které ohrožují nemocného selháváním vitálních funkcí) a Oddělení dětské neurologie v případě dětských pacientů.  K hospitalizaci jsou zpravidla indikováni nemocní vyžadující specializovanou léčbu (plazmaferézy, podání cytostatik, biologické terapie…) nebo ti, u nichž došlo k výraznému zhoršení stavu, které není možno dále řešit ambulantně.

×
PředchozíDalší
Načítání