Lůžkové odděleníStrana: 1zobrazeno 1 - 30 (30) z celkem 108
 • PICC Tým

  provozní doba doba: 6:00-14:30 hod

  Náplň činnosti:
  Specializovaná ambulance se zabývá zaváděním a problematikou péče o  PICC, Midline katétry a porty. Jedná se o zabezpečení žilního vstupu do velké cévy, který umožňuje nejenom snadné a bezbolestné krevní odběry, které jsou nezbytné pro sledování  zdravotního stavu, ale také pro podání výživy a léků, které není možné podat jinou cestou. Zavedený katetr je vhodný zejména v situacích, kdy je potřebný nitrožilní přístup po dobu trvání několika týdnů až několika měsíců. Cílem PICC týmu je standardizovat péči o žilní vstupy s včasným zajištěním vhodného vstupu dle evidence based practice. PICC tým jako multiprofesionální a multioborový tým spolupracuje s externími specialisty, lékaři a sestrami, kompetentními v zavádění Port, PICC a Midline katétrů.

 • (Lůžka sociální péče - LDN Klokočov)

  Lůžka sociální péče

   

  Lékař:
  MUDr. Milan Stolička, Ph.D.

  Staniční sestra:
  Bc. Pavla Čechová 

  LDN Klokočov disponuje 20 lůžky sociální péče. Lůžka jsou provozována s výraznou dotací Moravskoslezského kraje.

  FN Ostrava je již od roku 2009 příjemcem dotací na provoz sociálních lůžek. Sociální služby poskytované na sociálních lůžkách ve FN Ostrava jsou zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb a FN Ostrava je od roku 2016 Moravskoslezským krajem pověřena k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu prostřednictvím "Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

 • Konzultace cévních nálezů neurologických pacientů

  Na našem pracovišti jsou konzultováni a event. indikováni k intervencím na karotických, vertebrálních a intrakraniálních tepnách pacienti s patologickými nálezy cestou pravidelných multioborových cévních seminářů, kterých se účastní neurolog, neurochirurg a intervenční radiolog. Dále jsou konzultováni pacienti se srdeční zkratovou vadou (PFO) jako susp. etiologií CMP.

  Komunikace s ostatními zdravotnickými zařízeními v kraji probíhá elektronickou cestou:

  1. Obrazová dokumentace je přijímána výhradně systémem ePACS na frontu Fakultní nemocnice Ostrava. (dokumentace zasílaná na nosičích, foliích apod. není akceptována).
  2. Žádosti o konzultaci jsou přijímány výhradně přes zabezpečenou aplikaci poslat.fno.cz/neu
  3. Podrobnější informace o indikacích ke konzultaci, omezeních, potřebných klinických údajích sdělíme odborné veřejnosti na vyžádání na emailu kcc@fno.cz.
 •  

  poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

  V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

 •  

  Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

 • 15,00 - 17,00
  (nebo po dohodě s lékařem)

  Iktová jednotka disponuje 7 lůžky určenými pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) a poskytuje nezbytnou intenzivní péči v její akutní fázi, a dále pro pacienty po diagnostických a terapeutických výkonech na krčních a mozkových tepnách (angiografie, zavedení stentu).


  Na iktovou JIP jsou přijímáni všichni akutní pacienti s akutní CMP, a to jak mozkovým infarktem, tak mozkovým krvácením, pokud příznaky netrvají déle než 24 hodin. Pacientům s ischemickou cévní mozkovou příhodou, kteří splní kritéria, je podána systémová trombolýza, u vybraných pacientů s uzávěrem velké krční nebo mozkové tepny je dále prováděna mechanická rekanalizace ve spolupráci s pracovištěm intervenční neuroradiologie. Obě metody jsou v současnosti standardní léčbou mozkového infarktu po splnění vstupních kritérií.


  Iktová JIP dále úzce spolupracuje s Neurochirurgickou klinikou, a to jak u akutních CMP (akutní desobliterace karotické tepny, dekompresní kraniektomie, evakuace hematomu, klipsace aneuryzmatu u pacientů se subarachnoidálním krvácením), tak u plánovaných preventivních výkonů (karotické endarterektomie, EC/IC bypass). Na iktové JIP jsou hospitalizováni také pacienti po PTA a stentu karotické, vertebrální či mozkové tepny. Hospitalizace při těchto plánovaných intervenčních výkonech trvá jen 2-3 dny.

 •  

  Od 14. 2. 2023 do doby dokončení rekonstrukce lůžkového bloku je Lůžková stanice A přemístěna na 2. poschodí Pavilonu T.

  Lužková stanice A disponuje 24 lůžky.

 • Návštěvy:15:00 -18:00

   

  Lůžková stanice B disponuje 30 lůžky. Stanice je vybavena telemetrickým sledováním EKG pro 16 pacientů. 

 • Je šestilůžkové specializované pracoviště, které poskytuje péči pacientům s akutními stavy v interní medicíně, u kterých trvá nebo hrozí poškození základních životních funkcí. Tito nemocní obvykle vyžadují složitou diagnostickou, léčebnou či ošetřovatelskou péči.

  Pracoviště se svou strukturou zaměřuje zejména na pacienty s metabolickými komplikacemi onemocnění zažívacího traktu včetně jater, ledvin, nemocné s cukrovkou, poruchami vnitřního prostředí nebo těžkou komplikovanou podvýživou. Poskytujeme komplexní péči nemocným s otravami včetně eliminačních metod, tzv. hemoperfuse.

 • (Koronární JIP)

  Koronární jednotka - JIP

   

  Návštěvní doba:
  Návštěvy jsou povoleny po konzultaci s ošetřujícím lékařem.Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Tato vysoce specializované jednotka intenzivní péče poskytuje komplexní péči o kardiologicky nemocné v ohrožení života. Jsou určeny k monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbě kardiologicky nemocných.
  Na koronárních jednotkách jsou hospitalizováni pacienti s akutními koronárními syndromy, pacienti v kardiogenním šoku, se selháním plic i ledvin, nemocní po kardiopulmocerebrální resuscitaci s maligními arytmiemi, pacienti se srdečním selháním, dále pacienti s nově implantovaným kardioverterem, akutními formami zánětu srdečního svalu, plícními emboliemi atd.
  Koronární jednotky jsou vybaveny moderním monitorovacím systém, přístroji pro umělou plícní ventilaci, defibrilátory (přístroje sloužící k úpravě závažných poruch srdečního rytmu), kontrapulzaci (přístroj pro oběhovou podporu pacienta při akutním srdečním infarktu), transportními monitory.

 • Invazivní kardiologie

  po - pá:7,00 - 15,00
  so - ne:koronární jednotka

  Konzultace, objednání vyšetření + akutní vyšetření, direkt PCI: 597 372 653

   

  Vyšetření srdečních tepen provádíme na katetrizačním sále s odborným týmem lékařů a sester. Naše pracoviště provádí kompletní spektrum výkonů intervenční kardiologie. Patří sem diagnostické koronarografie, koronární angioplastiky, implantace aortální chlopně, zákroky na tepnách dolních končetin a renálních tepnách.

  Invazivní kardiologie se vyznačuje:

  • vysokou specializací lékařů a SZP, kontinuální edukací personálu
  • novými diagnostickými a léčebné postupy
  • technickou dokonalostí a vyspělostí přístrojového vybavení
  • na tomto pracovišti probíhá odborná výuka studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity - sestrami mentorkami a studentů lékařské fakulty Olomouc
 • (Echokardiografie - Kardiovaskulární oddělení)

  Echokardiografické pracoviště - lůžkové oddělení

  Echokardiografické vyšetření

  Echokardiografické vyšetření srdce neboli ultrazvukové vyšetření srdce slouží k zobrazení srdečních stěn a chlopní a k posouzení jejich funkce. Echokardiografická laboratoř disponuje ultrazvukovými přístroji s možností zobrazení 3D, 4D.

  Jícnové echokardiografické vyšetření

  Pro dokonalé zobrazení srdečních struktur, zejména chlopní, je možno provádět echo vyšetření jícnovou echo sondou.

  Polohový test – HUT (Head-Up Tilt)

  Provedení testu na nakloněné rovině lékař obvykle doporučuje při opakujících se poruchách vědomí z nejasné příčiny.

 • Na tomto odborném invazivním pracovišti provádíme:

  • implantace kardiostimulátoru, jedno i dvoudutinových,
  • implantace kardioverterů (defibrilátorů),
  • implantace diagnostického monitorovacího systému Reveal (u pacientů s málo frekventními symptomy, kde dosud používané standartní, krátkodobé monitorace selhávají).
  • katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA) na převodním systému srdečním.

  Implantace kardiostimulátoru je základní léčebný postup při pomalé srdeční frekvenci, což může způsobit nedostatečné přečerpávání krve s možnou srdeční zástavou. Podle charakteru onemocnění se implantují přístroje s jednou či dvěma elektrodami.

  Implantace kardioverterdefibrilátoru je přístroj podobající se kardiostimulátoru, reagující na poruchy srdečního rytmu. Výbojem je přístroj tyto poruchy schopen zrušit a současně je zaznamenat pro pozdější kontrolu lékařem.

 • (Lůžková část - Oddělení kardiovaskulární)

  Stanice A

  Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Provoz na klinickém oddělení je zaměřen na diagnostiku a léčbu širokého spektra kardiovaskulárních onemocnění akutních i chronických forem, chlopenní vady, arytmie, kardiomyopatie atd. 

  Velkou část hospitalizovaných, tvoří pacienti s ischemickou chorobou srdeční, kteří jsou přijímáni akutně např. při dekompenzaci onemocnění a plánovaně k diagnostickým vyšetřením nebo nastavení optimální léčby.

  Na monitorovacích jednotkách jsou léčeni pacienti po akutním infarktu myokardu po přímé koronární angioplastice, kteří jsou překládání z koronární jednotky k doléčení,rehabilitaci nebo k přípravě na následnou revaskularizaci katetrizační nebo chirurgickou.

  Lůžková stanice A disponuje 30 lůžky, stanice B 20lůžky. Obě stanice jsou vybaveny telemetrií pro 24 hodinovou monitoraci EKG.

  Pokoje pacientů jsou třílůžkové, každé lůžko je vybaveno signalizačním zařízením, pro možnost kdykoliv přivolat ošetřovatelský personál. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí, která slouží zároveň jako jídelna.

 • (Lůžková část - Oddělení kardiovaskulární)

  Stanice B

  Informace o zdravotním stavu našich pacientů Vám budou poskytnuty v odpoledních hodinách lékařem, výjimečně telefonicky, vždy se souhlasem pacienta.

  Provoz na klinickém oddělení je zaměřen na diagnostiku a léčbu širokého spektra kardiovaskulárních onemocnění akutních i chronických forem, chlopenní vady, arytmie, kardiomyopatie atd. 

  Velkou část hospitalizovaných, tvoří pacienti s ischemickou chorobou srdeční, kteří jsou přijímáni akutně např. při dekompenzaci onemocnění a plánovaně k diagnostickým vyšetřením nebo nastavení optimální léčby.

  Na monitorovacích jednotkách jsou léčeni pacienti po akutním infarktu myokardu po přímé koronární angioplastice, kteří jsou překládání z koronární jednotky k doléčení,rehabilitaci nebo k přípravě na následnou revaskularizaci katetrizační nebo chirurgickou.

  Lůžková stanice A disponuje 30 lůžky, stanice B 20lůžky. Obě stanice jsou vybaveny telemetrií pro 24 hodinovou monitoraci EKG.

  Pokoje pacientů jsou třílůžkové, každé lůžko je vybaveno signalizačním zařízením, pro možnost kdykoliv přivolat ošetřovatelský personál. Součástí oddělení je společenská místnost s televizí, která slouží zároveň jako jídelna.

   
   
 •  

  Standardní ošetřovatelská stanice, disponující 21 lůžek.

 • Lůžková část Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

   

  Diagnosticko-terapeutická péče je poskytována v indikovaných případech jednak pacientům hospitalizovaným na všech klinikách a centrech FNO a v případě potřeby intenzivní komplexní péče disponuje klinika lůžkovou částí s kapacitou 25 míst.


  Lůžková kapacita není omezena spádovou oblastí FNO.

   
 • Stanice A - Klinika dětského lékařství

   

  Oddělení zajišťuje péči o pacienty ve věku od 1 měsíce do 18 let.

 • Stanice B - Klinika dětského lékařství

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.

  Oddělení zajišťuje péči o pacienty ve věku od 1 měsíce do 18 let.

 • Lůžková část Kliniky dětského lékařství FNO a LF OU

   

  Oddělení zajišťuje péči o dětské pacienty s veškerým spektrem pediatrických diagnóz s možností komplexu konziliárních a vyšetřovacích možností a kapacit vycházejících ze spolupráce s odborníky jiných oborů pečujících o dětské pacienty:

  Dětská chirurgie
  Otorinolaryngologická klinika
  Infekční klinika
  Popáleninové centrum
  Traumatologie
  Dětská gynekologie
  Dětská dermatologie
  Dětská psychiatrie
  Dětská psychologie
  Logopedie

  Oddělení je vybaveno standardními pokoji s možností hospitalizace dítěte s rodičem (dle kapacitních možností a po dohodě s vedením kliniky).

 • Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

   

  Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče (OPRIP) je členěno na 3 pracoviště:

  • stanice A

  • stanice B

  • pracoviště eliminačních metod.

  Obě stanice jsou zaměřeny na péči o děti v kritickém a život ohrožujícím stavu s možností náhrady funkce a podpory orgánového selhání.

 • Stanice A - Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

  Stanice A je vybavena sedmi resuscitačními lůžky. Zaměřuje se především na pacienty s interními diagnózami.

 • Stanice B - Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

  Stanice B je vybavena pěti resuscitačními lůžky a dvěma lůžky pro chronickou umělou plicní ventilaci. Její zaměření je primárně na dětské pacienty po traumatu.

  Obě stanice jsou však schopné poskytovat plnou péči obojího typu. Každé resuscitační lůžko má přičleněnou příslušnou ventilační a resuscitační techniku, neinvazivní i invazivní monitorovací jednotky a vybavení k infusní léčbě a k přesnému dávkování léků podávaných do žíly. K dispozici jsou konvenční i nekonvenční formy umělé plicní ventilace (vysokofrekvenční oscilace, ventilace pomocí helia). Ve spolupráci s oddělením eliminačních metod je zajišťována podpora při renálním a hepatálním selhání.

 • Pracoviště eliminačních metod

   

  Primář:
  MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

  Pracoviště eliminačních metod je zaměřené na léčbu akutního a chronického selhání ledvin a očišťování organizmu od toxických látek při intoxikacích. Při tomto pracovišti také pracuje dětská nefrologická ambulance zaměřená především na pacienty s akutním či chronickým selháním ledvin, zde se rovněž prováději renální biopsie u dětí.

 • (Stanice A - LDN Klokočov)

  Stanice A - Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

   

  Staniční lékař:
  MUDr. Josef Žurek

  Stanici A tvoří 36 lůžek. Je určena pro imobilní pacienty.

 • (Stanice B - LDN Klokočov)

  Stanice B - Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

   

  Stanici B tvoří 42 lůžek. Jedná se o rehabilitační lůžka a lůžka pro onkologické pacienty.

 • (Stanice C - LDN Klokočov)

  Stanice C - Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

   

  Staniční lékař:
  MUDr. Alena Lawrencová

  Stanici C tvoří 62 lůžek. Jedná se o rehabilitační lůžka.

 • (Stanice JIP Kliniky infekčního lékařství)

  Stanice JIP (jednotka intenzívní péče)

  Staniční lékař:
  MUDr. Jiří Sagan

  Další lékařky:
  MUDr. Daniela Bartková
  MUDr. Eva Kostřicová

  Počet lůžek: 6

  Stanice je zaměřena na péči o dětské a dospělé pacienty s infekčními nemocemi, kteří vyžadují intenzivní péči - monitorování základních životních funkcí a intenzivní léčbu. JIP se specializuje na hospitalizaci pacientů se závažným průběhem neuroinfekcí jako jsou hnisavé meningitidy, klíšťové encefalitidy, ale i jiné záněty centrálního nervstva. Dále jsou to pacienti se sepsí, závažným průběhem průjmových onemocnění, které komplikuje porucha ledvinných funkcí, ale i s těžkým průběhem libovolného infekčního onemocnění.

  JIP je vybavena dvěma podtlakovými pokoji k izolaci závažných respiračních nemocí, přístroji pro monitorování životních funkcí, pro diagnostiku a léčbu život ohrožujících stavů, včetně možnosti umělé plícní ventilace u 3 dospělých pacientů, kteří jsou následně překládáni na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Ostrava. Spolupráci s Oddělením pediatrické resuscitační a intenzivní péče Kliniky dětského lékařství využíváme u těžce probíhajících infekcí u dětí, např. meningokokové onemocnění.

  Návštěvy hospitalizovaných pacientů jsou často omezeny, vzhledem k charakteru pracoviště a onemocnění. Přesto mohou být individuálně domluveny s lékařem JIP.

  Informace na zdravotní stav podá ošetřující lékař osobně, v omezení míře i telefonicky, samozřejmě vždy se svolením pacienta.

Strana: 1zobrazeno 1 - 30 (30) z celkem 108
×
PředchozíDalší
Načítání