Kvalita práce

Registrovaný dárce
Online objednání
Nový dárce
Online objednání
Objednání k dárcovství 800 260 004

Vedoucí úseku managementu kvality


Ing. Kateřina Šinovská
597 374 421
E-mail: JavaScript@@a2F0ZXJpbmEuc2lub3Zza2FAZm5vLmN6

 

osvedceni_2019

VIZE

Naší vizí je stát se zpracovatelským centrem pro celou oblast Moravsko-slezského kraje.

 

MISE (Poslání)

Zajišťujeme transfuzní přípravky pro klinická zdravotnická zařízení v Ostravě a okolí.  Produkujeme  plazmu, která je, ve spolupráci se zahraničními zpracovateli,  zpracovávána  na krevní deriváty jako albumin, koncentráty koagulačních faktorů VII, VIII, IX, fibrinogen, imunoglobuliny, inhibitory koagulace a na směsnou, solvent-detergent patogen-inaktivovanou plazmu Octaplas LG.

Jsme vysoce specializovaným pracovištěm, které poskytuje téměř komplexní služby z oboru  transfuzního lékařství pro oblast Moravsko-slezského regionu.

Jsme zdravotnickou laboratoří, která zajišťuje laboratorní služby tak, aby splňovaly potřeby pacientů a všech klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty.

 

POLITIKA KVALITY 

Posláním Krevního centra FNO je udržování a neustálé zlepšování kvality vyráběných transfuzních přípravků, suroviny pro další výrobu a poskytovaných služeb s cílem uspokojovat současné i budoucí potřeby všech zainteresovaných stran s ohledem na stanovené vnější a vnitřní aspekty.

K dosažení tohoto poslání vyhlašuje vedení Krevního centra FNO Politiku kvality.  Jejími zásadními směry jsou:

 • dodávat zákazníkům transfuzní přípravky , surovinu pro další výrobu a poskytovat laboratorní služby v takové kvalitě, aby byly plně uspokojeny jejich požadavky a potřeby a aby nebyly porušeny zásady správné výrobní a  laboratorní praxe;

 • znát současné a předpokládat budoucí potřeby dárců krve a krevních složek a tyto poznatky využívat ke zvyšování jejich spokojenosti;
 • zavádět nové  postupy a metody v souladu s vývojem poznání v oblasti zpracování transfuzních přípravků a suroviny pro další výrobu  a v oblasti poskytování laboratorních služeb;
 • využívat kvalifikovaný personál, zajišťovat jeho neustálé vzdělávání, odborný růst, školení, výcvik i motivaci a vést pracovníky společnosti k uvědomění si své odpovědnosti za vykonanou práci;
 • vytvářet prostředí pro týmovou práci při řešení problémů a plně integrovat systém kvality do denních pracovních činností všech pracovníků;
 • vyrábět transfuzní přípravky a surovinu pro další výrobu a poskytovat laboratorní služby v souladu s platnou legislativou, v souladu s požadavky zákazníků, v souladu s požadavky Správné výrobní praxe a s požadavky akreditačních společností (SAK, ČIA).

Vedení Krevního centra FNO se plně ztotožňuje a zavazuje k trvalému souladu s jednotlivými ustanoveními normy ISO 9001 a normy ISO 15 189, které jsou zárukou naplnění této Politiky kvality a prosazují její účinné zavádění, jehož cílem je neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.

Od pracovníků  na všech úrovních se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní plně tuto Politiku kvality realizovat.

Politika kvality je pravidelně revidována při přezkoumávání systému managementu kvality vedením a to s ohledem na její trvalou vhodnost pro účely a kontext organizace a podporu jejího strategického zaměření, přiměřenosti a efektivnosti.

 

Aktualizováno dne 11.1.2023

Politika kvality Laboratoří Krevního centra FNO

Vedoucí pracovníci Laboratoří Krevního centra se zavazují:

 1. udržovat a zlepšovat systém kvality v souladu s platnou legislativou a v souladu s požadavky zákazníka

 2. provádět vyšetřování vzorků, interpretaci a hodnocení výsledků podle vhodné interní dokumentace

 3. poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly porušeny zásady správné laboratorní praxe

 4. zabezpečovat kvalifikované, objektivní, nepředpojaté a neovlivňované vyšetřování a poskytovat služby k maximální spokojenosti zákazníka

 5. dbát o soustavné vzdělávání a výcvik pracovníků Laboratoří Krevního centra

 6. být trvale v souladu s normou ČSN EN ISO 15 189.

 

Vedení Laboratoří Krevního centra se zavazuje zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy ISO 15 189.

Aktualizováno dne 20.1.2020

Zabezpečování kvality na Krevním centru

Transfuzní přípravky se často používají v situacích ohrožujících život těžce nemocných pacientů. S tím je spojena zvýšená informovanost veřejnosti a očekávání kvality a bezpečnosti těchto přípravků. Zabezpečováním vysoké úrovně kvality a bezpečnosti transfuzních přípravků, lze dosáhnout pouze uplatněním zásad správné výrobní praxe (SVP) a také zásad normy ISO 9001 v průběhu odběru, zpracování, skladování, výdeje, kontroly kvality a zabezpečování kvality těchto přípravků.

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava pracuje podle zásad Správné výrobní praxe na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv v rozsahu: Odběry krve, aferézy, zpracování odběrů krve a jejích složek na transfuzní přípravky, výroba plazmy pro frakcionaci, laboratorní kontroly související s výrobní činností, nákup, skladování, výdej krevních derivátů, výroba suroviny pro další výrobu LP.

Krevní centrum se prostřednictvím politiky kvality zavázalo k neustálému zlepšování všech svých procesů a ke zvyšování spokojenosti dárců, zákazníků a dalších zainteresovaných stran.

Prosazujeme filozofii, že cílem zabezpečování kvality (dle SVP a ISO 9001) je zajistit, optimalizovat a zejména zlepšovat všechny procesy v našem zařízení.

Zabezpečování kvality v Laboratořích Krevního centra

V Laboratořích Krevního centra jsou prováděna specializovaná vyšetření pro pacienty z FNO a z ostravského regionu. Část vyšetření je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA) v souladu s normou ISO 15 189.

Laboratoře Krevního centra jsou držitelem „Osvědčení o akreditaci“ č. 103/2022 pro zdravotnickou laboratoř č.8230. Seznam akreditovaných postupů vyšetření je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci.

Celkem je akreditováno 7 metod:

 1. Vyšetření krevní skupiny AB0 a RhD aglutinační metodou ve zkumavce dle SOP/100a
 2. Vyšetření krevní skupiny AB0 a RhD metodou sloupcové aglutinace na imunohematologickém analyzátoru Erytra dle SOP/100b.
 3. Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové gelové aglutinace – manuálně dle SOP/102a
 4. Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové gelové aglutinace na imunohematologickém analyzátoru Erytra dle SOP/102b
 5. Genotypizace HLA -  systému metodou PCR- SSP s detekcí na gelu   ( vyšetřované lokusy : HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ) dle SOP/300a.
 6. Genotypizace HLA -systému metodou PCR- SSP s end-point detekcí fluorescence ( vyšetřované lokusy : HLA-A,-B,-C,-DR,-DQ) dle SOP/300b.
 7. Vyšetření HLA protilátek metodou xMAP® na platformě Luminex® dle SOP/312.

Přehled členění Laboratoří Krevního centra a seznam všech vyšetření je uveden v aktuálním znění Laboratorní příručky FNO Laboratoře Krevního centra.

Naším cílem je pokračovat v akreditaci dalších  metod Laboratoří Krevního centra.

 


Primář
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA
Telefon+420 597 374 420
Emailzuzana.cermakova@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Andrea Medveová
Telefon+420 597 372 223
Emailandrea.medveova@fno.cz
Sekretariát
Halfarová Brigit
Telefon+420 597 373 459
Emailbrigit.halfarova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání