Denní stacionář pro dospělé

Denní stacionář pro dospělé se nachází v pavilonu Y. Jeho cílem je využít intenzivní formy léčby, někdy srovnatelné s léčbou za hospitalizace, ale bez nutnosti pobytu na lůžku. V současnosti probíhají dva programy léčby:   


Denní stacionář pro pacienty s psychotickým onemocněním

Probíhá 3x týdně (pondělí, středa, čtvrtek) v dopoledních hodinách a je určen pro pacienty s těžším psychickými onemocněními jako jsou schizofrenie, schizoafektivní porucha, akutní psychotická porucha, toxická psychotická porucha, bipolární afektivní porucha aj. Program je určen především pro pacienty hospitalizované na psychiatrickém oddělení FN Ostrava, které je možné do programu zařadit již za hospitalizace a následně zkrátit dobu hospitalizace a nahradit ji návštěvami denního stacionáře. Po dohodě s terapeutem (Mgr. Dvořáková) je však možné i zařazení pacientů hospitalizovaných v jiných zařízeních nebo pacientů léčených ambulantně na základě doporučení jejich ošetřujícího psychiatra.

Program DS pro pacienty s psychotickým onemocněním trvá zpravidla 6 týdnů a má otevřenou formu, tj. pacienti se dle svého stavu jednotlivě do běžícího programu připojují. Léčba v DS klade důraz na uplatnění komplexních přístupů, které zahrnují včasnou aktivizaci a rozcvičení psychických funkcí, zlepšení postoje pacientů k nemoci a jejich aktivnější zapojení v léčbě, zlepšování péče o tělesné zdraví. Náplní stacionáře je skupinová psychoterapie, edukační aktivity, trénink kognitivních funkcí, nácvik sociálních komunikačních a sebeobslužných dovedností, pohybové terapie, výtvarné a hudební aktivity, seznámení se službami komunitní péče. Program zajišťují terapeuti, lékaři, psychologové, fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, sociální a aktivizační pracovníci.

Kontakt: Mgr. Pavla Geyerová, tel. 597 373 853 nebo email: psy.stacionar@fno.cz


Denní stacionář pro pacienty s neurotickými poruchami

Cílem péče v denním stacionáři je umožnit pacientům především absolvování intenzivní psychoterapeutické péče skupinovou formou. Stacionář probíhá ve každý pracovní den odpoledne ve 4týdenních blocích otevřenou formou, tj. pacienti společně program zahajují a ukončují. Léčba v DS je určena především pro pacienty s úzkostnou, depresivní a osobnostní problematikou.  Může navazovat na hospitalizaci jako forma prodloužení a prohloubení léčby spolu s podporou adaptace po propuštění z hospitalizace, ale stejně tak je určena ambulantním pacientům, kteří mají zájem o hlubší psychoterapeutickou práci. Léčba ve stacionáři musí být indikována psychiatrem nebo psychologem a účast potvrzena psychoterapeutem stacionáře, často na základě předběžného pohovoru.  Mimo každodenní skupinové psychoterapie jsou do programu zařazeny rovněž nácviky relaxace, fyzioterapie, ergoterapie, hudební a výtvarné workshopy či kognitivní rehabilitace.

Kontakt: PhDr. Kateřina Budirská, tel. 597 373 851 nebo email: katerina.budirska@fno.cz


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání