Ambulance pro emočně nestabilní pacienty

Individuální péče pro emočně nestabilní pacienty:

Do péče jsou přijímání pacienti od 16 let, kteří zatím nemají ambulantního psychiatra  nebo přechází z ambulance pedopsychiatra. Přechod z jiných psychiatrických ambulancí pro dospělé standardně možný není.


Skupina regulačních dovedností pro emočně nestabilní pacienty:

Je určena pro pacienty kterékoliv psychiatrické či psychologické ambulance s problematikou emoční nestability. Účast není možná v případě absence jiné psychiatrické či alespoň psychologické péče, které zajišťují dlouhodobou péči a péči v případě rozkolísání psychického stavu.  

Účastníci zvládnou základy emoční stabilizace - dechové techniky, základní mindfulness, práce s pozorností, konstruktivní myšlení. Dovednosti jsou zaměřeny na regulaci úzkosti a napětí, lepší porozumění vlastním emocím a zmírnění sebedestruktivních projevů (řezání, sebepoškozování, sebevražedné pokusy, přejídání a zvracení, nadužívání medikace apod).

Program je sestaven z postupů DBT, Schema terapie, EMDR terapie a ISTDP. Nejde o dynamickou skupinu, tj. účastníci nesdílí své příběhy a potíže, při seznámení udávají pouze křestní jméno, odkud jsou a čemu se věnují (práce, škola). Náplní skupiny je nácvik regulačních technik, sdílení zkušeností o použití technik mimo skupinu, hledání zdrojů pro svůj život a vzájemná inspirace.

Formát skupiny: uzavřená skupina (sestava se v průběhu programu nemění), 10-12 účastníků, celkem 10 setkání (1x týdně 90 min + 1 setkání po 3 měsících), mezi skupinami si účastník vede týdenní záznam, jak nacvičené techniky používal doma


Jednotlivé skupinové programy:

a) skupina pro dospělé od 18 let s problematikou emočně nestabilní osobnosti (v pondělí odpoledne)

b) skupina pro dospělé pacienty s komorbiditou/ vyšším hendikepem (např. psychická i fyzická nemoc, vícero psychiatrických diagnóz, invalidní důchod) – max 8 účastníků, otevírá se 2x ročně, probíhá dopoledne)

c) pro adolescentní pacienty 16-18 let s jedním edukačním setkáním navíc pro rodiče za účasti dítěte (v pondělí odpoledne nebo úterý ráno)

Způsob přihlášení:

  • indikaci (doporučení) dává psychiatr nebo psycholog
  • pacienta bez psychiatrické léčby nebo probíhající psychoterapie nelze do skupiny přijmout
  • před zařazením do skupiny proběhne individuální pohovor s Dr. Almássy, objednání na tel. 597 373 840
  • zájemci jsou zapsáni do pořadníku. Každých 12 týdnů se otevírají dvě až tři nové skupiny
  • čekací doba standardních skupin obvykle nepřesahuje 3 měsíce
  • účast na skupinách není spojena s vystavením dočasné pracovní neschopnosti, pro školu je možné vystavit omluvenku tak, aby školní docházka zůstala zachována a účast na skupinách byla možná


Skupinový program pro děti 14-15 let + rodiče
:

Je určen pro děti a jejich rodiče, kteří jsou k programu motivovaní, rodič je přítomen celkem 6x, dítě 10x, skupina probíhá v úterky 13:30 - 15:30 hod.)

Způsob přihlášení:

  • doporučení do skupiny dává psychiatr nebo psycholog
  • dítě, které nemá psychiatra ani pravidelnou psychoterapii nemůže být do skupiny přijato (stačí mít jedno z toho)
  • před zařazení do skupiny musí proběhnout úvodní pohovor s Dr. Almássy nebo Mgr Škarkovou, individuálně nebo společně pro 2-3 účastníky, objednání na tel. 597 373 869 (u Bc. Elišky Hrabalové)
  • po dobu návštěvy skupin vystavíme potvrzení pro školu, aby mohl žák/student v daný den odejít dříve z vyučování. Cílem skupin je zachování školní docházky účastníků. 

Skupina nenahrazuje individuální psychoterapii ani psychiatrickou léčbu, je doplňující modalitou.


Primář
MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.
Telefon+420 597 373 802
Emailpetr.silhan@fno.cz
Zástupce primáře pro léčebnou péči
MUDr. Petr Dostálek
Telefon+420 597 373 806
Emailpetr.dostalek@fno.cz
Zástupce primáře pro výchovnou a vědeckou činnost
MUDr. Martin Hýža, Ph.D.
Telefon+420 597 373 805
Emailmartin.hyza@fno.cz
Odborný garant pro výuku LF OU
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Telefon+420 597 373 804
Emaileva.ceskova@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Radim Němec
Telefon+420 597 373 801
Emailradim.nemec@fno.cz
Vedoucí psycholog
Mgr. Martina Vaštylová
Telefon+420 597 373 837
Emailmartina.vastylova@fno.cz
Sekretariát
Kamila Slezáková
Telefon+420 597 373 802
Emailkamila.slezakova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání