MUDr. MICHAL BAR, Ph.D. Přednosta, Neurologická klinika

 

Profesionální praxe

 • 1990-1995: FN Ostrava (Krajská nemocnice Ostrava -Zábřeh) sekundární lékař
 • 1996-2000: FN Ostrava - staniční lékař
 • 2001-2006: Zástupce přednosty neurologické kliniky pro LP
 • 2007-dosud: Přednosta neurologické kliniky FN v Ostravě

Vzdělání

 • 1979-83: Gymnasium Opava
 • 1984-1989: Lékařská fakulta University Palackého
 • 1992: Atestace prvního stupně v oboru neurologie
 • 1995: Atestace druhého stupně v oboru neurologie
 • 1995: Držitel oprávnění l. stupně v myoskeletální medicíně
 • 1995: Držitel funkční odbornosti v elektroencephalografii
 • 1996: Absolvent kurzu v neurosonologii
 • Držitel licence primáře zdravotnického zařízení ČLK
 • 1999: Absolvent postgraduálního kursu EUSI -3rd European stroke summer school /prof. Charles Warlow -Edinburg-, SEP./
 • 2005: Absolvent doktorandského studia v oboru neurologie

Funkce a účast v odborných společnostech

 • Člen výboru České neurologické společnosti ČLS JEP.
 • Člen The Neurosonology Research Group of The World Federation of Neurology
 • Člen výboru cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.
 • Místopředseda Neurosonologické komise ČNS ČLS JEP.
 • Člen výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.
 • Člen vědecké rady Fakulty zdravotnických studií , Ostravské University
 • Člen vědeckého panelu "Neuroimaging, Sonology" EFNS

Pedagogická praxe

 • Školitel IPVZ -Základní kurs ultrazvukového vyšetřování magistrálních mozkových artérií - 2004 do současnosti
 • Fakulty zdravotnických studií , Ostravské University , odborný asistent v oboru neurologie - 2006 do současnosti (interní úvazek)
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské University - Neurofyziologie 2001-2003
 • Lékařská fakulta UP Olomouc 2003, praktická cvičení , předmět neurologie 2003 (letní semestr)

Přednášková a publikační činnost

 • Škoda O., Bar M., Školoudík D., Mikulík R. Funkční specializace v neurosonologii - obsah a podmínkY k výkonu funkční odbornosti. Ces a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:4-5. (IF 0,05)
 • Škoda O., Bar M., Školoudík D. Duplexní sonografie extrakraniálních tepen - národního standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:5-8. (IF 0,05)
 • Bar M., Škoda O., Školoudík D. Duplexní sonografie extrakraniálních tepen - národní standard vyšetření v rámci funkční specializace v neurosonologii - odborná příloha. Čes a Slov Neurol Neurochir 2002;Suppl.2:8-12. (IF 0,05)
 • Školoudík D, Bar M, Škoda O, Václavík D, Hradílek P, Šimíčková K. Bezpečnost a účinnost trombotripse - akcelerace trombolýzy pomocí ultrazvuku. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2004, 3/67, 157 - 161. (IF 0,05)
 • Školoudík D., Bar M., Mikulírk R., et al. Doporučení pro systémovou trombolýzu u pacientů s akutním mozkových infarktem. Čes a Slov Neurol Neurochir 2006, 2, 151-156. (IF 0,07)
 • Školoudík D., Bar M., Václavík D., Škoda O., Korsa J., Hradílek P., Šimíčková K., Kosek V., Ploticová V., Urbancová K., Herzig R., Kaňovský P. Riziko vzniku vaskulární příhody při léčbě fluvastatinem a fenofibrátem. Čes a Slov Neurol Neurochir 2007;2:??? (IF 0,07)
 • Školoudík D., Fadrná T. , Sedláková M. , Ressner P. , Bar M. , Zapletalová O. , Šaňák D., Herzig R. , Kaňovský P. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Ces a Slov Neurol Neurochir 2007, v tisku (IF 0,07)
 • Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Ces a Slov Neurol Neurochir 2007; 70/103(3):129-133. (IF 0,07)
 • Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P.. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Ces a Slov Neurol Neurochir 2007, v tisku (IF 0,07)
 • Školoudík D, Fadrná T, Bar M, Zapletalová O, Zapletal O, Blatný J, Penka M, Langová K, Hluštík P, Herzig R, Kaňovský P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. J Tromb Tromb 2007 Jul 31; [Epub ahead of print] (IF 1,2)
 • Školoudík D, Bar M, Skoda O, Vaclavik D, Hradilek P, Hon P, Allendoerfer J, Sanak D, Hlustik P, Langova K, Herzig R, Kanovsky P. Safety and Efficacy of the Sonographic Acceleration of the Middle Cerebral Artery Recanalization: Results of the pilot Thrombotripsy Study. Ultrasound Med Biol 2008 Epub
 • Filip M, Paleček T, Starý R, Lipina R, Mrůzek M, Školoudík D, Bar M, Höfer R, Czerný D, Doležilová V. Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomů v 2D obraze a reálním čase. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2004, 1/67, 42 - 46. (IF 0,05)
 • Bar M, Školoudík D, Hradílek P, Zapletalová O, Paleček T, Kosek V. Prediktivní význam ultrazvukového duplexního vyšetření v diagnostice odloženého ischemického deficitu u pacientů se spontánním subarachnoidálním krvácením. Čes a Slov Neurol Neurochir, 2005, 4, 212-217. (IF 0,05)

Výzkumná činnost

 • Hlavní řešitel mezinárodních multicentrických studií - LAM 3007, GKE 841 , MATCH, GAL INT17,22 ,NAIS, SAINT , CHANT ,CHARISMA , CRESCENDO, ECASS III, SP 755. Spoluřešitel multicentrické národní studie Thrombotripsy study

Granty

 • Agentura GAČR GA101/06/0491Vývoj zařízení na 3D ultrazvukového zobrazení a měření aterosklerotického plátu v oblasti karotické arterie . Navrhovatel:Radim Farana, Assoc. Prof.,VŠB;Spolunavrhovatel . Michal Bar MUDr.Ph.D.FN Ostrava
 • Grant IGA MZ ČR - Mikulík R FN u sv Anny Brno , Bar M.FN Ostrava .Studie na optimalizaci tPA dávky v závislosti na stavu tepeného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem.
 • Grant IGA MZ ČR - Školoudík D, Herzig R, Bar M, Blatný J. Aktivace fibrinolytického systému pomocí kontinuálního ultrazvukového monitoring u pacientů s ischemickou cévní mozkovu příhodou a dobrovolníků. NR/9487-3/2007
 • Výzkumný grant Ostravské University. IMT jako ukazatel časných vaskulárních změn u dětí s diabetem typu 1. Navrhovatel MUDr. Šuláková Teresie Katedra klinických předmětů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Spolunavrhovatel. MUDr. Michal Bar Ph.D Neurologická klinika FN. v Ostravě
 • Grant města Ostravy - Bar M, Školoudík D, Šimíčková K. Zdravotnická osvěta občanů města Ostravy zaměřená na prevenci cévních mozkových příhod.

Ocenění

 • držitel Výroční ceny českého literárního fondu za rok 2003 v oboru vědecké publikace, držitel Haškovcovi ceny nadace Paula Janssena za rok 2003

Přednosta
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
Telefon+420 597 375 601
Telefon+420 597 375 602
Emailmichal.bar@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Martina Prusenovská
Telefon+420 597 375 622
Emailmartina.prusenovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání