Laboratorní segment

 • Toxikologická laboratoř

  Práce toxikologické laboratoře je zaměřena na kvalitativní i kvantitativní analýzy biologického materiálu pro potřeby klinických pracovišť v regionu a pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Jde především o záchyt, identifikaci a stanovení těkavých látek, medikamentů, průmyslových jedů (vědomě či náhodně požitých) a v poslední době především kvalitativní i kvantitativní analýza drog.

  Toxikologická laboratoř je vybavena špičkovou přístrojovou technikou: plynový chromatograf (GC), plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC - MS), kapalinový chromatograf s hmotnostní detekcí (LC-MS) a imunoanalyzátor.

  • Klinická toxikologie je zaměřena především na diagnózu otrav živých osob. Při podezření na otravu (náhodnou či úmyslnou) je nutné nejprve zjistit, zda se o otravu vůbec jedná a co je její příčinou. Diagnóza otravy může být obtížná, opírá se o anamnestické údaje, které nemusí být spolehlivé. Příznaky otrav obecně nebývají specifické a v úvahu připadající noxy jsou ze širokého spektra látek a navíc mohou být ve vzájemné kombinaci. Objektivním potvrzením je jen výsledek laboratorního chemicko-toxikologického vyšetření, u otrav houbami pak i mikroskopické vyšetření. Pro správnou léčbu akutních otrav je tedy důležité provést záchyt a identifikaci požité noxy a stanovení její hladiny v krvi.
  • Ve forenzní toxikologii je předmětem zájmu neznámá noxa - její záchyt, správná identifikace, stanovení hladiny v krvi a interpretace zjištěných nálezů. Ve spojení s dalšími okolnostmi je pak možné pomocí toxikologického nálezu zjistit příčinu úmrtí, případně, u živých osob, příčinu jejich chování a jednání. Forenzní toxikologie se tedy zaměřuje jednak na zkoumání materiálu odebraného při pitvě (post mortem) a jednak na zkoumání biologických vzorků živých osob. V případě toxikologického vyšetření u živých osob jde především o analýzy zaměřené na návykové látky v dopravě a v pracovním procesu. Vydané výsledky zkoumání mohou mít vážné administrativní či soudní dopady na jedince a musí být proto vědecky i právně obhajitelné a nezpochybnitelné.

 • Segment pro vyšetření alkoholu

  Ústav soudního lékařství FN Ostrava je jedním z pracovišť kvalifikovaných MZ ČR pro provádění forenzních analýz hladiny alkoholu v krvi (věstník MZ ČR roč.2008, částka 6, str.10). Jde především o analýzy prováděné pro trestně právní účely na dožádání PČR. Pro civilní sektor pak provádíme vyšetření krve na alkohol na žádost zaměstnavatele v případě, že vznikne podezření na ovlivnění organismu alkoholem u zaměstnance a dále i pro soukromé účely. Tento výsledek je pak právně validní a lze jej použít při právním sporu.

 • Histologická laboratoř

  Nedílnou součástí každé pitvy je odběr vzorků k mikroskopickému vyšetření. Zpracování odebraného biologického materiálu a přípravu preparátů provádí histologická laboratoř. Jde o časově nejnáročnější část pitvy, která proto bývá uzavírána s odstupem tří až čtyř týdnů.

 

Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání