Politika kvality ÚSL

 

Nabídka služeb

Spolupráce se zákazníkem od definování požadavků, odběru materiálu až po interpretaci výsledků laboratorního stanovení je součástí nabízených služeb. Úkolem systému managementu kvality je spokojenost zákazníka s paletou poskytovaných toxikologických parametrů a se správností a přesností vydávaných výsledků laboratorních vyšetření.

Prohlášení o standardu služeb laboratoře

Zvyšujeme prestiž a povědomí o toxikologické laboratoři mezi zákazníky. Udělenými akreditacemi jsme vázáni používat zásady správné laboratorní praxe a uplatňovat nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření. Vysoká úspěšnost v Systému externích kontrol kvality (SEKK) je samozřejmostí.

ÚSL FN Ostrava je bezpečným místem pro jeho pracovníky i hosty. Na pracovišti dbáme na dodržování všech norem a předpisů týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V autoptickém i laboratorním segmentu je striktně zavedena správná manipulace s infekčním biologickým materiálem zabraňující záměně anebo znehodnocení vzorku. S informacemi, daty a výsledky klientů je zacházeno přísně dle legislativních norem.

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků

Je přirozenou povinností a profesní ctižádostí každého zaměstnance zvyšovat svou odbornou způsobilost a tak zajistit vysoké personálně odborné předpoklady pro kvalitní chod laboratoře.

Účast všech pracovníků na zlepšování systému managementu kvality

Všichni pracovníci jsou kontinuálně seznamováni s dokumentací v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývajících z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře, zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.

Závazek trvalé shody s požadavky normy

Z úrovně přednosty ÚSL je závazek trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 15189.

Cíle systému managementu kvality

  1. Udržení statutu akreditované laboratoře a dodržování definovaných pravidel SMK ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 15189.

  2. Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správně realizovat laboratorní vyšetření.

PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKŮ

Klient – pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o pacientovi musí být zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací.

Klient – pacient má právo na podrobné a srozumitelné vysvětlení od pracovníků, kteří zpracovávají jeho vzorky. Má právo znát jména zdravotnických pracovníků, se kterými komunikuje.

Laboratoř je součástí Ústavu soudního lékařství, který je zařazen mezi komplementární složky FNO a poskytuje služby pro lékaře nemocnice, pro ostatní zdravotnická zařízení, pro orgány činné v trestním řízení a pro zaměstnavatele. Pracovníci laboratoře spolupracují s ostatními specialisty jiných oborů, respektují jejich znalosti a zkušenosti.

Veškerá jednání, žádosti a případné dotazy žadatelů a lékařů musí pracovníci ÚSL vést přátelsky a bez diskriminace, podílet se na vytváření vztahů vzájemné důvěry, nadřadit zájmy žadatelů nad zájmy svými.

Všechna laboratorní vyšetření jsou prováděna podle příslušných norem a s takovou mírou odborných znalostí a způsobilosti, jaká se od dané profese očekává.

Jakékoli záměrné zaměňování, upravování a falšování výsledků je zcela nepřípustné.

Pracovníci ÚSL jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy k výkonu své profese (např. Úmluva o lidských právech a biomedicíně).

Pracovníci ÚSL jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborné kvalifikace.

Pracovník má právo, aby mu bylo v rámci uložených úkolů umožněno svobodné rozvíjení jeho tvůrčích schopností a zvyšování kvalifikace.

Pracovníci dodržují a při své práci uplatňují systém řízení kvality a plní cíle kvality jim stanovené.

V případě naléhavé potřeby může pracovník po dobu nezbytně nutnou vykonávat i jiné činnosti potřebné k nezbytnému zajištění chodu pracoviště, a to vždy v souladu se Zákoníkem práce.

Naším hlavním úkolem je přispět k zajištění plynulého chodu oddělení při poskytování služeb našim žadatelům.

Vztahy podřízenosti a nadřízenosti jsou specifikované v Organizační struktuře ÚSL a pracovní zařazení pracovníků jsou specifikovány v Popisu pracovního místa. Každý pracovník má jen jednoho přímého nadřízeného.

Přímý nadřízený nesmí být opomenut, jde-li zejména o řešení:

  1. stížností na chování pracovníka,
  2. stížností na kvalitu a množství jím provedené práce,
  3. úprav pracovní doby, náhradního volna, určení dovolené na zotavenou či neplaceného volna,
  4. žádostí o změnu pracovního zařazení, rozvrhu úkolů pracovníků či změnách tohoto rozvrhu,
  5. převedení na jinou práci nebo přeřazení pracovníka na jiné pracoviště,
  6. přípustnosti dalších úkolů, jimiž má být pracovník mimořádně pověřen v souvislosti s naléhavými provozními potřebami anebo mimořádnými událostmi,
  7. plánu odborného rozvoje pracovníka, resp. zda je vhodné doporučit nebo nedoporučit účast pracovníka na odborných akcích mimo rámec ÚSL.

Přednosta ÚSL uděluje souhlas se zveřejněním všech odborných prací, na nichž se podílejí pracovníci ÚSL. Pracovníci jsou povinni informovat přednostu o všech odborných pracích (odborné články, přednášky, publikace, granty, výzkumné záměry, studie apod.), na nichž se hodlají podílet. Dále jsou povinni zajistit, aby spolu s jejich jménem byla jako jejich pracoviště uveřejněna FNO. Dokončený rukopis jsou povinni předat přednostovi k posouzení i v případech, kdy jsou pouze spoluautory práce či sdělení a zajistit, že práce nebude odeslána redakcí před schválením přednostou ÚSL.

Pracovník a jeho přímý nadřízený jsou přítomni jednání na dalším stupni řízení, kde se s konečnou platností rozhoduje o žádosti pracovníka, o stížnosti na jeho chování nebo práci nebo organizační změně, která se pracovníka bezprostředně dotýká.

Pracovníci mají právo na dodržování zásady rovných příležitostí a rovnosti v zacházení při výkonu povolání a při odborné přípravě včetně pracovních podmínek.


Přednosta
MUDr. Petr Handlos, Ph.D., MBAce
Telefon+420 597 371 710
Emailpetr.handlos@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Monika Vehovská
Telefon+420 597 371 718
Emailmonika.vehovska@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání