VP7 – Aplikovaný výzkum v onkologii

Výzkumný program je tvořen 10 hlavními aktivitami. Na jeho realizaci se přímo podílí odborní pracovníci FNO (VP je v gesci FNO) a částečně pracovníci LF OU.

Hlavním cílem výzkumného programu VP7 je akvizice špičkových výzkumných pracovníků, teamleadrů z ČR a také ze zahraničí, jejichž výzkumné aktivity budou zaměřené na oblast experimentální onkochirurgie, preklinické a klinické laboratoní diagnostiky nádorových onemocnění, zobrazovacích diagnostických metod v experimentální onkologii interních onemocnění. Jako podpora výzkumu bude sloužit moderní biobanka pro uchovávání a experimentální léčbu nádorových onemocnění v rámci klinických studiích ve spolupráci s komerčními partnery a zadavateli výzkumu. Na realizaci VP7 se bude podílet Fakultní nemocnice Ostrava a také lékařská fakulta Ostravské univerzity. Plánovaný výzkumný program (VP7) bude úzce provázaný s plánovanou výstavbou MSOC, Moravskoslezského onkologického centra, Fakultní nemocnice Ostrava. Plánované aktivity VP7 a MSOC jsou v souladu s dlouhodobým evropským a národním plánem pro léčbu onkologických onemocnění a aktuálně v souladu s NPO národním plánem obnovy a programu na podporu Zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026.

Realizace aktivit je vedena partnerem FNO, na dílčích aktivitách se podílí také Lékařská fakulta OU. FNO má roli odborného garanta a zajišťuje propojení jednotlivých výzkumných činností v praktické a klinické rovině, pracovníci LF OU zapojeni do tohoto výzkumného programu pak umožní provázanost aktivit s vědecko-výzkumným zázemím fakulty a aplikovatelnost poznatků do vzdělávacího procesu studentů OU, resp. dalších VaV pracovníků LF OU.

Jednotlivé aktivity, resp. výstupy a přínosy VP7 se propíší do náplně již existujících doktorských studijních programů OU nebo do studijních programů, které jsou v procesu akreditace:

Odkazy na jednotlivé SP:

 • TASK 1 - Experimentální onkochirurgie

 

 

 

Subtask 1 Experimentální onkochirurgie

Výzkumné aktivity v oblasti experimentální onkochirurgie budou zaměřené na vývoj a inovaci v oblasti zdravotnických prostředků a pokročilých technologií v onkochirurgii ve spolupráci s komerčními partnery, zaměřené na klinické zkoušky a validace zdravotnických prostředků a testování moderních softwarových řešení. Spolupráce bude probíhat napříč jednotlivými VP. Inovace a pokrok v radiační onkologii závisí na objevech a poznatcích získaných výzkumem v oblasti radiační biologie, tedy radiobiologii. Výzkum v radiobiologii vedl k zásadním vědeckým poznatkům, od objevu kmenových buněk až po definici signálních transdukčních drah aktivovaných ionizujícím zářením, které vedou k apoptóze. Radiobiologické modely jsou vodítkem pro klinické studie, které testují radiační terapii v kombinaci s inhibitory DDR kináz DNA-dependentní proteinkinázy (DNA-PK), ataxia telangiectasia mutated (ATM), ataxia telangiectasia related (ATR) a inhibitory imunitního systému nebo kontrolních bodů buněčného cyklu.

V posledních desetiletích se hypertermie (HTT) postupně stává perspektivní strategií v boji proti zhoubným nádorům. Jedná se neinvazivní léčbu a hlavním cílem hypertermie je dodávat teplo, které zabíjí rakovinné buňky při klinicky přiměřené teplotě, zejména však omezit schopnost reparace nádorových buněk při radioterapii i chemoterapii, a slibným mechanismem se jeví také aktivace imunitních reakcí způsobených hypertermií jako navození imunogenní buněčné smrti a zvrácení imunosupresivního mikroprostředí nádoru. Kromě mikrovlnné lze využít i magneticky indukovanou hypertermii, která může být ve spojení s nanočásticemi (typicky Fe2O3) tkáňově specifická a vykazuje schopnost přesně lokalizovaného a vysoce intenzivního ohřevu i v hlubokých tkáních.

Odborné zaměření subtasku je:

 • Experimentální onkochirurgie, jež povede k vývoji a inovaci v oblasti zdravotnických prostředků a pokročilých technologií v onkochirurgii
 • Diagnostická onkoradiologie, přínosem budou nové přístupy v moderních zobrazovacích metodách v onkologických onemocnění
 • Experimentální onkochirurgie, jejímiž výstupy budou nové výukové modely s vhodným vzdělávacím prostředím

 

Subtask 1 Experimentální chirurgie je tvořena 4 hlavními aktivitami:

 1. Nové technologie v hepatoonkologii, gastroenterologii a biomedicínském výzkumu
 2. Výzkum spinocelulárního karcinomu – stomatochirurgie
 3. Telementoring, telestrace a virtuální realita a 3D modelování v chirurgii
 4. Experimentální onkoneurochirurgie, anatomie a radiobiologie

 

Subtask 2 Preklinická a klinická diagnostika v moderní onkologii

Onkologie je velice dynamickým oborem, který propojuje jednotlivé oblasti jak chirurgických, tak interních oborů. Základem těchto oborů je laboratorní diagnostika, která má nezastupitelné místo v komplexní onkologické péči o pacienta. Studium civilizačních onemocnění a onkologických onemocnění spolu úzce souvisí, proto v současné době je velice důležitá identifikace a studium nových laboratorních biomarkerů, která by umožnila sledovat dynamický vývoj interních onemocnění, diagnostikovat dané onemocnění a v neposlední míře přispěla také k časné diagnostice v rámci komplexní onkologické péče. Nejedná se pouze o biomarkery interních onemocnění ale také o onkologické onemocnění. Jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí terapie solidních nádorů je imunoterapie solidních nádorů, ale také hematologických malignit. V současné dobé však neexistují jednoznačné prediktory, které by umožnily spolehlivě monitorovat efekt imunoterapie anebo správně indikovat imunoterapii pro jednotlivé typy solidních nádorů a hematologických malignit. Předpokládáme vznik nových multicentrických týmů, které budou právě zaměřeny na multicentrické studie v této nesmírně důležité diagnostické oblasti s potenciálem transferů poznatků do rutinní diagnostické a terapeutické praxe.

Odborné zaměření subtasku je:

 • Studium nových prediktorů cílené terapie solidních nádorů a hematologických malignit
 • Vyhodnocení stavu imunitního systému nemocných s krevními nádory léčenými moderní imunoterapie, tzv. imunomonitoring
 • Identifikace a studium nových laboratorní biomarkerů (HA10)
 • Vývoj a testování trojrozměrné navigace v onkochirurgii a onkoradioterapii


Subtask 2 Preklinická a klinická diagnostika v moderní onkologii je tvořena 4 hlavními aktivitami:

 1. Trojrozměrná navigace v reálném čase, využití VR a AR v hepatochirurgii, onkochirurgii, radiodiagnostice
 2. Zpracování obrazových dat – Radiodiagnostika a Experimentální radiochirurgie
 3. Studium prediktorů imunoterapie u solidních nádorů a hematologických malignit – hematopatologie a imunomonitoring
 4. Identifikace a studium nových laboratorních biomarkerů interních onemocnění – ULM a vnitřní lékařství

 

Subtask 3 Biobankovnictví onkologického výzkumu

Další oblastí výzkumu VP 7 budou nové přístupy ve vnitřním/interním lékařství, které budou zaměřené zejména na oblast enterální výživy, a to jak ve standardní, tak v intenzivní péči. Dále oblast nových diagnostických metod a implementace stávajících diagnostických metod v nových indikacích např. elektrogastrografie při hodnocení tolerance enterální výživy v intenzivní péči. Tyto poznatky přispějí k lepší diagnostice a k lepší péči o dlouhodobě chronicky nemocné pacienty zejména onkologické pacienty. Pro komplexní výzkum je stěžejní vybudování infrastruktury pro sběr, uchování, zpracování, skladování a zásobování biologických vzorků u pacientů s interními onemocněními a přidruženými komorbiditami a přidruženým onkologickým onemocněním. Daná infrastruktura by poskytla nejen materiál pro vědecké a klinické použití, ale přispěla by také ke standardizaci operačních postupů v dané oblasti. Tento přístup v budoucnu přispěje k realizaci kvalitních multicentrických studií, které následně obohatí k dlouhodobé integraci zahraničních výzkumných týmů v našem regionu.

Odborné zaměření subtasku je biobanking vzorků pacientů v onkologickém screeningu a v rámci monitorování moderní léčby pacientů s širokou škálou onemocnění (zaměření na typ onemocnění dle výsledků VaV aktivit ostatních subtasků VP7 např. s interním onemocněním, s neuroonkologickým onemocněním, v kraniofaciální chirurgii, v břišní a hrudní chirurgii, v onkologickém screeningu apod.).

Subtask 3 Biobankovnictví onkologického výzkumu tak bude realizováno 2 hlavními aktivitami:

 1. Integrovaný depozitář pro výzkum solidních nádorů – výstupem je vybudování depozitáře a nastavení systematizace práce s ním jako zdrojem pro další hlavní aktivity všech lékařských VP projektů
 2. Biobanking vzorků pacientů v onkologickém screeningu a s interním onemocněním

 

Spolupráce s dalšími VP a spolupracujícími subjekty

Z důvodu velmi silné mezioborové vazby spolupracuje výzkumný tým VP7 na některých dílčích aktivitách s výzkumnými týmy:

 • VP9 subtask1 HA1 – společně VP7 a VP 9 vyvíjí nově navržené nástroje pro biopsii jaterní tkáně s možností radiofrekvenčního ošetření punkčního kanálu po vpichu, přičemž tým VP7 má úlohu definice vstupních požadavků a okrajových podmínek, podílí se na vývoji funkčního prototypu, testování in vivo, přičemž technologický vývoj je na VP9
 • VP9 podoblast 4 HA2 – VŠB dodá vyvinutý SW (VP9) na základě parametrů FNO, která (VP7) zrealizuje testování SW v medicínském prostředí
 • VP9 podoblast HA2 – při vývoji nového SW (VP9) definuje VP7 základní parametry a zajišťuje testování robustnosti algoritmu na klinických datech
 • VP6 – společně VP6 a VP7 Identifikují molekulární změny v nádorových buňkách pacientů v rezistentních/agresivních stádiích monoklonálních gamapatií a validace a funkční charakterizace mutací genu

 

Vedoucí výzkumného programu VP7
MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.×
PředchozíDalší
Načítání