ISBN

Pokyny k přidělení čísla ISBN pro publikace vydané FNO

Co je číslo ISBN?

Číslo ISBN (International Standard Book Number) má za úkol jednoznačně odlišit jednu monografii (neseriálovou publikaci) od druhé, dokonce jednotlivá vydání (brožované = paperback, vázané = hardcover, online) mezi sebou. Chcete-li, aby Vaše publikace, kterou se chystáte vydat (typicky VŠ učebnice, abstrakta z konference), měla vyšší známku kvality, pak je žádoucí, abyste zažádali o jeho přidělení.

Lékařská knihovna FNO (dále jen „LK FNO“) přiděluje ISBN v případě, že jako nakladatel figuruje Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen „FNO“).


Jak a koho mám o ISBN požádat?

LK FNO obdrželo od Národní agentury ISBN v ČR přidělený blok čísel ISBN, které bude poskytovat publikacím vydávaným FNO na základě zaslaného formuláře (viz Katalog tiskopisů FNO). Centrální evidenci identifikátorů na FNO provádí vedoucí LK FNO. Vyplněnou žádost zašle žádající zaměstnanec vedoucímu LK spolu s:

 • v případě tištěné verze publikace dodat v elektronické podobě alespoň titulní list, rub titulního listu a tiráž finální verze publikace;
 • v případě elektronické verze publikace dodat v elektronické podobě celkově ukončenou verzi publikace, která musí přesně odpovídat její finální verzi.


Tato žádost spolu s publikací je následně zaslána k posouzení Knihovní radě FNO, na základě jejíhož odsouhlasení bude ISBN přiděleno. Členové Knihovní rady FNO se vyjádří per rollam nejpozději do 7 kalendářních dnů od zaslání k posouzení.

Výjimka: V případě přidělování ISBN tzv. Logbookům*, se publikace zašle k posouzení nejdříve Mgr. Mynaříkové, zda je obsahově i rozsahem v pořádku, až následně k posouzení Knihovní radě FNO. Upozorňujeme, že v případě Logbooků je potřeba k samotné žádostí o přidělení ISBN doložit doporučení vedoucího oddělení nebo kliniky.

*Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Logbook s přiděleným ISBN je následně zveřejněn na intranetu FN Ostrava v sekci Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.


Kdy nejlépe mám o ISBN žádat?

Předpokladem přidělení ISBN je schválení publikace dle pravidel. Prosíme, žádejte o přidělení ISBN až ve chvíli, kdy je publikace těsně před tiskem a veškeré údaje i grafická podoba titulní stránky a další náležitosti jsou konečné. O přidělení čísla ISBN je nejlépe požádat až těsně před zadáním rukopisu do tisku, kdy se již nepředpokládají žádné závažné změny v metadatech. Vzhledem k nutnosti vyjádření souhlasu k udělení ISBN Knihovní radou FNO, zasílejte žádosti co možná nejdříve od stanovení finální verze, aby byl čas žádost posoudit a případné nesrovnalosti z Vaší strany doladit.


Co je potřeba o plánované publikaci nahlásit?

Pro potřeby zajištění ohlašovací povinnosti u Národní agentury ISBN v ČR (provádí pověřený zaměstnanec knihovny) je nutno sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, a to:

 • autora
 • název (popř. podnázev)
 • nakladatele (i s jeho adresou) = zde by měla figurovat FNO
 • místo vydání
 • pořadí a rok vydání
 • druh vazby
 • příp. formát elektronické publikace (př. pdf) a konečnou URL adresou, na které bude publikace trvale umístěna
 • předpokládanou cenu a celkový náklad (nutné pro každoroční vykazování o vydavateli)
 • také, zda se bude požadovat převod čísla ISBN do čárového kódu EAN


Mějte prosím na paměti, že již přidělené číslo ISBN se MUSÍ v publikaci uvést!

Formální náležitosti ISBN uvedené v publikaci:

 • Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje.
 • U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.
 • Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp. v tiráži.
 • Číslo ISBN lze rovněž opakovat na zadní straně obálky, desky nebo přebalu.
 • Na publikacích zhotovených jiným způsobem než tiskem (CD-ROM, DVD-ROM) musí být číslo ISBN uvedeno v každém případě tak, aby bylo dobře patrné, např. na etiketě nebo na obálce či v bookletu.
 • Toto se týká i elektronických publikací.

 

Neprodleně po vydání publikace (do 10 kalendářních dní po převzetí nákladu z tiskárny) předá žádající zaměstnanec knihovně 6 ks publikace pro zajištění bezplatných povinných výtisků**. Knihovna se následně postará o zaslání těchto výtisků do pověřených knihoven dle zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. V případě online publikace je nutné zaslat hotovou publikaci s uděleným ISBN a platnou URL adresou na e-mailovou adresu vedoucí LK FNO.

**Povinný výtisk je exemplář periodické či neperiodické publikace, který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do určené doby ode dne vydání nejvýznamnějším knihovnám.

 

Sborník abstrakt

Projekty Fakultní nemocnice Ostrava podpořené Moravskoslezským krajem 2008 – 2016

Sborník vybraných impaktovaných publikací za rok 2015

Sborník vybraných impaktovaných publikací za rok 2014

Sborník vybraných impaktovaných publikací za rok 2013

Hrudní drenáž


Vedoucí lékařské knihovny
Mgr. Šimíčková Denisa, Ph.D.
Telefon+420 597 372 159
Emaildenisa.simickova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání