Historie

 

Historie léčby krevních onemocnění má ve FN Ostrava více než třicetiletou tradici.

1974

V roce 1974 došlo k vyčlenění samostatného hematologického oddělení a krevní banky z biochemické laboratoře. Oddělení bylo součástí tehdy Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Primářem biochemie byl v době vzniku samostatného hematologického oddělení MUDr. Blahoslav Hejda, první primářkou hematologického oddělení se stala MUDr. Zdeňka Dědičová a vrchní laborantkou paní Marie Fešarová.

 

1982

V roce 1982 nastoupil na místo primáře MUDr. František Minařík. V roce 1982 došlo k přestěhování do stávající budovy Diagnostického komplementu FNsP v Ostravě-Porubě, část hematologických laboratoří a krevní banka v nemocnici v Zábřehu však zůstala až do roku 2002. V tomto období byla v Ostravě poprvé zahájena léčba nemocných s nádorovými nemocemi krvetvorných orgánů.

 

1989 až 2007

V únoru 1989 se stal přednostou Ústavu klinické hematologie MUDr. Blahomír Kuča a vrchní laborantkou paní Pavla Návratová. V letech 1993 až 1994 došlo k přestěhování téměř všech klinických oddělení z Ostravy-Zábřehu do nově vybudovaného areálu v Ostravě-Porubě. V roce 2002 byla v Zábřehu ukončena i činnost hematologické laboratoře a krevní banky a předtransfúzní vyšetření a zajištění transfúzních přípravků v plném rozsahu převzalo Krevní centrum FNsP Ostrava-Poruba. Rozsahem své činnosti byla úroveň hematologie ve FN Ostrava v tomto období srovnatelná s jinými hematologickými pracovišti v kraji. 

 

2007 až 2012

Od roku 2007 lze opět zaznamenat zvyšující se kvalitu Ústavu klinické hematologie, jehož přednostou se stal v červnu 2007 MUDr. Jaromír Gumulec. Během jeho pětiletého působení (do listopadu 2012) se stalo pracoviště největším a nejvýznamnějším hematologickým pracovištěm v kraji. Zásadním způsobem se rozšířilo především spektrum poskytované péče, včetně specializovaných oblastí vyžadujících vznik interdisciplinárních pracovních skupin. Uplatňování principů medicíny založené na důkazech a standardizace péče byly dobře podpořeny akreditacemi pracoviště v rámci strategie celé FN Ostrava, která je od roku 2010 držitelem prestižní americké akreditace Joint Commission International. Pracoviště je rovněž akreditované Spojenou akreditační komisí České republiky. Celkem čtyři lékaři získali v tomto období specializační atestaci z hematologie a transfuzního lékařství, lékaři se zapojili do výuky studentů, rozběhla se publikační činnost pracoviště. V roce 2009 se pracoviště poprvé zapojilo i do vědecko-výzkumných aktivit v oblasti využití kmenových buněk. Za nejvýznamnější edukační počin na úrovni České republiky lze považovat konferenci Pařízkovy dny. Hlavním organizátorem této konference se stal i MUDr. Gumulec a po jeho příchodu do Ostravy bylo místo konání konference přesunuto právě do Ostravy. Za nejvýznamnější odborný posun v tomto období lze hodnotit získání statutu „Centra s rozšířenou hematologickou péčí" v roce 2008 umožňující centru podávat vybrané nákladné léky. Rovněž tak zahájení provozu hematoonkologické JIP (jednotka intenzivní péče) v roce 2009 bylo zásadním posunem v možnostech nabízené péče. Od této doby má Moravskoslezský kraj zařízení s 24-hodinovým servisem, které je schopné léčit ty nejintenzivnější a nejobtížnější komplikace a stavy u krevních onemocnění. Následně bylo vybudováno i lůžkové oddělení, které si bohužel na své otevření muselo počkat další tři roky. V roce 2010 byly přestěhovány hematologické laboratoře do zrekonstruovaných prostor a současně byly vybaveny špičkovou technikou. Laboratoře byly nově začleněny do centralizovaného komplexu laboratoří a pracovníci ÚKH zde nyní mají roli expertů a odborných garantů provozu. Během pětiletého vedení MUDr. Gumulcem se Ústav klinické hematologie FN Ostrava stal dobře fungujícím, dynamickým a atraktivním hematologickým centrem, které začalo být znovu respektované díky kvalitě a spektru nabízených služeb v oblasti krevních nemocí a krevních nádorových onemocnění.

 

2012

V listopadu 2012 se stal přednostou pracoviště prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Pracoviště si stanovilo dvouleté přechodné období, ve kterém by chtělo dokončit vývoj v hematoonkologické pracoviště nejvyšší úrovně zakončené získáním akreditace evropskou transplantační komisí European Bone Marrow Transplantation pro provádění autologních transplantací kostní dřeně a rovněž získáním statutu Centra hematologické intenzivní péče. Pracoviště v průběhu přechodného období postupně otevře další důležité léčebné programy (léčba akutních leukemií, myelodysplastického syndromu, léčba amyloidózy, chronické myeloidní leukémie, využití transplantace kostní dřeně,...). Nemocní z Moravskoslezského kraje tak nebudou muset za takovou specializovanou péčí cestovat daleko mimo region. V souvislosti se vznikem Lékařské fakulty a otevřením lůžkového oddělení od 1.1.2013 bylo pracoviště na jaře roku 2013 přejmenováno na Kliniku hematoonkologie FN Ostrava a Ostravské univerzity. Jako pracoviště nejvyšší úrovně bude nově nabízet nemocným mimořádnou možnost účasti na řadě klinických studií, které posunují hranice našich léčebných možností za rámec péče hrazené zdravotními pojišťovnami. V plánu je otevření nové biobanky nádorových buněk a biologického materiálu pro navazující vědecko-výzkumné projekty rozvíjené ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a dalšími výzkumnými partnery v regionu, České republice i světě. Cílem je vybudovat významné evropské centrum pro diagnostiku a léčbu monoklonálních gamapatií (mnohočetného myelomu) a centrum pro diagnostiku a léčbu amyloidóz. Na všech těchto úkolech se začalo neprodleně intenzivně pracovat.

 

2013

Bylo vytvořeno Centrum pro léčbu amyloidóz.

 

2014

Získali jsme Statut centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a Statut centra vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy. V tomto roce jsme se zároveň stali členským centrem Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně = EBMT - European Group for Blood and Marrow Transplantation, CIC 0156. Bylo vytvořeno Centrum pro Morbus Waldenström.

 

2015

Práce na konceptu "Moderní koncepce evropské hematoonkologie".

×
PředchozíDalší
Načítání