Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (FN Ostrava) vyhlašují ke dni 1. ledna 2021 Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) na realizaci zahraniční stáže.

Stipendium na realizaci zahraniční stáže je možno, po návrhu Oborové rady příslušného doktorského studijního programu LF OU a schválení stipendijní komise LF OU, a rozhodnutím děkanem LF OU a po projednání s ředitelem FNO, přiznat studentům LF OU studujícím v doktorských studijních programech (DSP) akreditovaných na LF OU a současně pracující na pracovištích FNO.

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Stipendijní program bude naplněn každoročně souhrnnou částkou z prostředků LF OU a FN Ostrava do celkové výše 150.000 Kč.

Podmínky přiznání stipendia

 • O stipendium může požádat student DSP od 2. ročníku studia výše a pouze po dobu standardní doby studia DSP.
 • Podmínkou pro přiznání stipendia je doložení potvrzení přijímací instituce v zahraničí o akceptaci stáže, jejího rozsahu a obsahu nebo potvrzení o uskutečnění zahraniční stáže.
 • V případě, že student DSP přestane plnit v průběhu studia své studijní povinnosti či vykonávat činnosti, může děkan LF OU po předchozí dohodě s ředitelem FNO rozhodnout o odnětí nebo snížení stipendia.

Maximální výše:

 • 30.000,- Kč (pro jednoho studenta). O stipendium nelze žádat opakovaně.

Termín pro podání žádosti:

 • pro výjezd v zimním semestru – 1. března - 30. dubna daného roku
 • pro výjezd v letním semestru – 1. září - 31. října daného roku

Žádost je doručena do nejzazšího termínu (tj. do 30. dubna nebo 31. října dle semestru výjezdu) emailem na  nebo osobně na Studijní oddělení LF OU k rukám Ing. Dariny Pyszkové.

Náležitosti žádosti o přiznání stipendia

Student žádá o stipendium formou žádosti (volný styl), kde popíše danou zahraniční stáž (specifikace pracoviště, stanoví termín stáže, výstupy stáže, finanční náklady a jejich specifikace).

Student dodá mimo žádosti dále tyto dokumenty:

 • životopis,
 • potvrzení o akceptaci stáže přijímací institucí (obsah, rozsah), je-li žádost podána před uskutečněním výstupu nebo potvrzení o uskutečněné stáži (definice a specifikace výstupů), je-li žádost podána po uskutečnění stáže,
 • doporučení školitele,
 • potvrzení o pracovním poměru ve FNO,
 • přehled finančních nákladů souvisejících se stáží, je-li žádost podána po uskutečnění stáže.

Podklady k žádosti budou předány příslušné Oborové radě doktorského studijního programu LF OU a ta posoudí žádost žadatele o stipendium a navrhne přiznání stipendia vybranému žadateli.


Bližší informace

 ×
PředchozíDalší
Načítání