Doc. MUDr. LEOPOLD PLEVA, CSc. Primář, Traumatologické centrum

 

Vzdělání

 • 1996: Habilitován docentem chirurgie LF UP Olomouc - Dynamický zevní fixátor na hlezenný kloub
 • 1990: Traumatologická nástavbová atestace
 • 1989: Obhajoba kandidátské dizertační práce MU Brno - Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací
 • 1981: II. atestace z chirurgie
 • 1975: I. atestace z chirurgie
 • 1971: promoce LF UP v Olomouci

Profesní historie

 • 1991-dosud: Primář, Traumatologické centrum FN Ostrava
 • 1979-dosud: KÚNZ Ostrava
 • 1973-1978: Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
 • 1971-1973: Interní oddělení NsP Bílovec

Odborné společnosti

 • AO Alumni výbor - člen mezinárodní společnosti AOAA
 • European Association for Trauma and Emergency Surgery (EATES) - člen společnosti
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii (2003-dosud) - člen výboru
 • Traumatologická sekce České pediatricko-chirurgické společnosti - člen výboru
 • Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP - člen výboru
 • Spolek lékařů v Ostravě - člen výboru
 • Akreditační komise pro obor úrazová chirurgie MZ ČR - předseda

Redakční rady

 • Úrazová chirurgie ISSN 1211-7080 - šéfredaktor časopisu
 • Redakční rada slovenského elektronického časopisu Trauma - www.trauma.sk, ISSN 1335-8588 - člen
 • Redakční rada časopisu Ortopedie - dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology ISSN 1802-1727 - člen

Univerzitní a fakultní orgány

 • Vědecká rada České lékařské komory JEP Praha
 • Vědecká rada Zdravotně-sociální fakulty Ostravské Univerzity Ostrava

Pedagogická činnost

 • 2006-dosud: Výuka oboru Zdravotnický záchranář na ZSF OU
 • 2004-dosud: Výuka Radiologických asistentů na ZSF OU
 • 2000: Výuka Geriatrické péče na ZSF OU
 • 1995-dosud: Výuka Léčebné rehabilitace a fyzioterapie na ZSF OU
 • Výuka úrazové chirurgie na Zdravotně-sociální fakultě OU.
 • Externí vyučující úrazové chirurgie IPVZ Brno - vyžádané přednášky
 • Školitel pro doktorský program 2301V Strojní inženýrství, VŠB TU Ostrava
 • Od r. 2005: Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Chirurgie
 • Od r. 2005: Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Úrazová chirurgie (Traumatologie).
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče.
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Radiologický asistent.
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Rehabilitace a fyzioterapie.
 • Školitel doktorandů VŠB TU Ostrava

Stáže a stipendia

 • 2000: AO Course on Fracture Fixation: Problems and Solutions. Davos, Switzerland.
 • 2001: 23. AO Symposium. Rekonstruktive Chirurgie der unteren Extremitat vom 9. - 10. 3. 2001. Salzburg, Ostereich.
 • 2003: 79th AO Coure Masters, Davos, Switzerland.

Vědecká činnost

 • 1995-1999: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 3522-4 - Zevní fixátor na acetabulum, který byl úspěšně obhájen v roce 2000.
 • 1994-1997: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 2246-4 - Dynamický zevní fixátor kolenního kloubu, který byl úspěšně obhájen v roce 1998.
 • 1991: Rozhodnutím Rady vlády ČR pro vědeckou činnost a vývoj technologie IGA MZ ustanoven hlavním řešitelem projektu výzkumu I. - II. kategorie č. 1319-3 - Dynamický zevní fixátor na nohu a hlezno a jeho použití v léčení otevřených zlomenin, který byl obhájen v roce 1995.
 • 1985-1990: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu Mzd ČSR P 12-335-805-05-07/3 - Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumat, který byl obhájen v oponentském řízení v roce 1990.

Koordinace sjezdů

 • Od r. 1992: Hlavní organizátor - Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, které se konají od roku 1992 pravidelně každé dva roky s průměrným počtem 500 účastníků. Rožnov pod Radhoštěm.
 • Září 1999: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie
 • Září 2003: II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm
 • Květen 2004: Local Committee - 6th European Trauma congress
 • V. a VI. Bruntálské traumatologické dny - garant

Recenze knih

 • CIGŇÁK, Jaroslav: Externá minifixácia při úrazoch ruky. Patria 1: Prievidza, 1 vyd., 2001. 127 s. ISBN 80-85674-04-1.
 • KITKA, Miroslav: Kryté osteosyntézy humeru. Royal Unicorn: Košice, 1 vyd. 2000, 82 s. ISBN 80-968128-5-8.
 • MAŇÁK, Pavel, WONDRÁK, Eduard. Traumatologie, repetitorium pro studující lékařství. Vydavatelství Univerzity Palackého: Olomouc. 4 vyd. 1998, 107 s. ISBN 80-7067-842-9.
 • GÁL, Petr. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. 1. vyd. Vyškov: Grafické podniky Kusák, 2001. 210 s. ISBN 80-210-2548-4.

Studie

 • Hlavní investigátor multicentrické randomizované studie rFVIIa/NovoSeven/NiaStase

Profesní

 • Krajský odborný konzultant pro obor úrazová chirurgie Moravskoslezského kraje ČR

Publikační činnost

Statistika publikační činnosti

ADC: Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech 5
ADD: Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech 12
ADE: Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech 2
ADF: Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech 22
AED: Vědecké práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících a monografiích 99
AEE: Vědecké práce v zahraničních nerecenzovaných vědeckých sbornících a monografiích 10
AEG: Stručné oznámení, abstrakta vědeckých prací v zahraničních karentovaných časopisech 6
AFD: Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích 50
AFG: Abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí 3
AFH: Abstrakta příspěvků z domácích konferencí 13
AGI: Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech 4
BCI: Skripta a učební texty 19
BCK: Kapitoly v učebnicích a učebních textech 7
BDE: Odborné práce v zahraničních nekarentovaných časopisech 2
BDF: Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech 11
BED: Odborné práce v domácích recenzovaných sbornících 2
BFB: Abstrakta odborných prací z domácích setkání 8
DAI: Dizertační a habilitační práce 2
EAI: Přehledné práce - knižní 5
EDI: Recenze v časopisech a sbornících 8
EDJ: Přehledové práce, odborné překlady v časopisech a sbornících 0
FAI: Redakční práce 18
GAI: Výzkumné studie a průběžné zprávy 6
GII: Různé publikace bez možnosti zařazení do předcházejících kategorií 1

ADC Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Limb compartment syndrome in children. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 41-43, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Elastic intramedullary osteosyn- thesis in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 34-40, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Abdominal compartment syndrome in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 30-33, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. KOPÁČEK, I. Treatment of open fractures in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 25-27, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L.Centrum Traumatologiczne Szpital universytecki Ostrava. Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej. 2002, 6, s. 40-46. ISBN 83-86239-63-8.

ADD Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Léčení pertrochanterických zlomenin vnitřní fixací Enderovou metodou. Rozhl Chir., 65, 1986, č. 9, s. 621-624.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin nohy zevní fixací kompresně- distrakčním aparátem. Rozhl Chir. 67, 1988, č. 5, s. 343-347.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Možnosti léčení zlomenin zevní fixací u dětí. Rozhl. Chir. 68, 1989, č. 8-9, s. 589-591.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Léčení zlomenin bérce zevní fixací MCD aparátem. Rozhl Chir. 69, 1990, 4, s. 265-272.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin nohy zevní fixací. Rozhl Chir. 69, 1990, č. 10, s. 674-678.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur. Biomedical Papers. 148, 2004, 1.
 • PLEVA, L. MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Abdominal compartment syndrome. Biomedical Papers. 148, 2004, 1.
 • CHMELOVÁ, J., ŠÍR, M., JEČMÍNEK, V. CT - guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports. Biomed. Papers. 1, 2005, 149, 177-181.
 • ŠIMEČEK, O., PLEVA, L., KYSELÁ, D. Chirurgická léčba patologických zlomenin. Rozh chir. 63, 1983, 4, s. 260-265.
 • ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J., FISCHER, O., SLEPIČKOVÁ, V., PLEVA, L. Vrozené hemoragické diatézy v chirurgii. Rozh chir. 63, 1983, 4, s. 247-250.
 • ŠIMEČEK, O., FIŠER, O., PLEVA, L. Chirurgické léčení hemofilické cysty. Acta chir. orthop. čech. 48, 1981, 4, s. 324-329.
 • CHMELOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, D., DŽUPA, V., BÁČA, V., GRILL, R., PLEVA, L. Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Acta chir. orthop. traumatol. Cech. 73, 2006, p. 394-399.

ADE Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., VRONSKÝ, R. Complex injury of pelvic in children. www.trauma.sk 3, 2005, 1. ISSN 1335-8588.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Supracondylic fractures in children. www.trauma.sk 3, 2005, 1. ISSN 1335-8588.

ADF Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., POSOLDA, T., SKOTNICOVÁ, S. Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumatizovaných nemocných. Refer. výběr ortop. traumat. 36, 1992, s. 367-369.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., MUSIALEK, M. Kompartment syndrom u sdružených poranění a polytraumat. Zp. úraz. chir. 3, 1995, č. 3, s. 23-26.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., LUKÁČ, L. Dvoudobá ruptura duodena u polytraumat. Úraz.chir. 6, 1998, č. 3, s. 24-30.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixátor na acetabulum. Úraz chir. 8, 2000, č. 2, s. 1-10.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., Šír, M. Abdominální kompartment syndrom u poly-traumatu. Úraz chir. 11, 2003, č. 2. s. 7-12.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, V. Komplikované zlomeniny a kompart-ment syndrom u polytraumat. Úraz chir. 8, 2000, č. 4, s. 4-11.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., KOPÁČEK I., PODEŠVA, R. Léčení zlomenin zevní fixací - biomechanická měření. Úraz chir. 10, 2002, 4, 1-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Abdominální kompartment syndrom dětí. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 5-8.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., CHMELOVÁ, J. Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 12-15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Končetinový kompartment syndrom u dětí. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 16-21.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., CHMELOVÁ, J. Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 9-11.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., ŠÍR, M., CHMELOVÁ, J. Poranění pankreatu u polytraumatu. Úraz chir. 11, 2003, 3, s. 6-9.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti. Úraz chir. 12, 2004, 1, 1-5.
 • PLEVA, L., KLUS, I., ŠÍR, M. Damage control ortopedic u polytraumat. Úraz. chir. 12, 2004, 2..
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., ČERNOCH, J., MARTÍNEK, L., CHMELOVÁ, J., CZERNY, D., KLVAŇA, P., BIALY, L. Poranění jater u dospělých a jejich komplikace. Úraz chir. 13, 2005, 1, 10-15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Poranění cév u polytraumat. Praktr. flebol. 13, 2004, č. 2.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Nestabilní hrudník a jeho terapie. Úraz. chir. 5, 1997, 3, s. 1-6.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., HAVELKA, J. jr. Ruptura a. epigastrica caudalis imitující NPB. Zp. úraz. chir. 4, 1996, 1, 18-21.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L.: Instabilní luxace předloktí a její léčba. Úraz chir. 6, 1998, č. 4, s.1-8.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., KOVÁŘ, L., PODEŠVA, R. Modelování biomechaniky zevních fixátorů pro léčbu zlomenin. Úraz chir. 10, 2002, 4, 7-12.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., POHLÍDAL, A. Odezva organizmu na polytrauma. Úraz chir. 11, 2003, 2, s. 1-8.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L. a kol. autorů. Endokrinologie traumatu. Suplementum Úrazové chirurgie. ISBN 1211-7080. 2006, 3, 52 s.

AED Vědecké práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících a monografiích

 • PLEVA, L., POSOLDA, T., VŘESKÝ, B. Zajištěné hřebování v léčení zlomenin femoru. Abstract Book, Rožnov 1992, Cicero, s.61-63.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T., SKOTNICOVÁ, S., JEČMÍNEK, VL. Dynamická zevní fixace v traumatologii. Abstract book. I. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., KUBIŠ, FR. Zevní fixátor Dynafix PK (Pleva-Kubiš). Abstract book. I. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Záludnost kompartment syndromu u poly-traumat. Abstract Book. II. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoš-těm, 5.-7. 10. 1994. s. 12-13.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., POSOLDA, T. Diagnostika a léčba poranění pan-kreatu. Sborník přednášek. III. OTD 26.-27. 9. 1996, Rožnov pod Radhoštěm, s. 7.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., KYSELÝ, T. Dvoudobá ruptura duodena u poly-traumat. Sborník přednášek IV. Ostravské traumatologické dny 1.-2.10.1998, Rožnov pod Radhoštěm, s. 26.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., DEMEL, J. Léčba instabilního hrudníku zevní fixací u polytraumat. Sborník přednášek IV. Ostravské traumatologické dny 1.-2. 10.1998, Rožnov pod Radhoštěm, s. 31.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., ŠÍR, M. Dvoudobá ruptura duodenu u poly-traumat. Miniinvazivní terapie, III. 1998, 4, s.12. ISSN 1211-5177.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí. Sborník přednášek. I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 10.-11. června 1999, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., DOSTÁL, P. Léčení sdružených poranění končetin. Abstract book, Novákovy traumatologické dny Brno ´99, 23.- 24. 9. 1999 Brno, s. 21.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., JAHODA, J. Abdominální kom-partment syndrom - diagnostika a léčba. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 4.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Otevřená poranění slinivky břišní. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 18.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M. Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Abstract book Traumatologické dny Pardubice 2000, 18.-19. 5. 2000, Pardubice, s. 43.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., ŠÍR, M. Intramedulární elastická osteosyntéza. Abstract book IX. Ortopedické sympozium s mez. účastí. 30. 3.- 1. 4. 2000, Hradec Králové, s. 5.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., HOLEŠ, D. Léčení otevřených luxačních zlomenin hlezna a nohy. X. Ortopedické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové. Abstract book, s. 13.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Retroperitoneální kompartment syndrom. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno. Abstract book, s. 90.
 • PLEVA, L., JELEN, S., JEČMÍNEK, Vl. Organizace léčebné péče o polytraumata v Moravskoslezském regionu. Abstract book, Dostálovy dny, Urgentní medicína 2001, 13.-14. 9. 2001, Hradec nad Moravicí, s. 41-44. ISBN: 80-902583-4-4.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Pánevní kompartment syndrom. 23. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ Praha Na Bulovce, 16. - 17. 11. 2001, Praha. Abstract book, s. 46.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Abdominální a pánevní kompartment synd-rom při polytraumatu. Abstract book, 2. anesteziologické dny, Anestezie u závaž-ných úrazových stavů, 25.-26. 10. 2001, Pardubice, s. 131-133. ISBN: 80-86417-03-4.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., KLUS, I. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Osteologický bulletin 6, 2001, 3, s. 90. ISSN 1211-3778.
 • PLEVA, L. Léčení pakloubů kompresně-distrakční metodou. XI. Ortopedické sympozium s mez. účastí, 21.-23. března 2002, Hradec Králové. Souhrny před-nášek, s. 29.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., FORMAN, M. Léčení suprakondylických zlomenin femuru po TEP. VI. národní kongres ČSOT, 16.-18. 5. 2002, Praha. Kniha abstrakt, s. 90.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., MAYZLÍK, J., FORMAN, R. Intrapelvické krvácení u zlomenin pánve.VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 18. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Poranění pankreatu - diagnostika a léčba. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 22. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Pozdní enterorhagie u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 28. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., KLUS, I., LITNER, R. Pozdní komplikace intramedulárních osteo-syntéz. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 50. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Hejhalův den 2002, 7. června 2002, Plzeň. Book of Abstracts, ISBN 80-7177-674-2. p. 8.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Končetinový kompartment syndrom. Sborník přednášek. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. s. 44. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syndrom u dětí. Sborník přednášek. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. s. 24. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., JELEN, S. Operační léčba patologických zlomenin. Sborník. 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 16.-17. dubna 2004. Ostrava. s. 37. ISBN 80-02-01637-8.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Damage kontrol v úrazové chirurgie. Sborník lékařských přednášek. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005. nestránkováno, ISBN: 80-86857-04-02.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, VL. Komplexní poranění pánve a dolních končetin. Sborník lékařských přednášek. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005. nestránkováno, ISBN: 80-86857-04-02.
 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, F., ROZUM, K. Development the Outer fixator for pelvis. Modeling, measurement and FEM calculations. Book of extended abstracts. Experimental Stress Analysis 2005. 43 International conference. Skalský Dvůr. 7.-9. 6. 2005. ISBN 80-214-2941-0. s. 69-70.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., STACHA, R. Development and realisation of external fixator for an elbow. Book of extended abstracts. Experimental Stress Analysis 2005. 43 International conference. Skalský Dvůr. 7.-9. 6. 2005. ISBN 80-214-2941-0. s. 67-68.
 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, F., ROZUM, K. Modeling, measurement and FEM calculations on the outer fixator for pelvis. Book of extended abstracts. Computa-tional and experimental analysis of strength. Ostrava, 7.-9. září 2005. ISBN80-248-0896-X, s.79-80.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v traumatologii. Abstrakt Urgentní medicína 2005. XII. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 12.-13. 10. 2005. s. 6-10. ISBN 80-7368-067-X.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Zevní fixace u polytraumatu - Damage Control Traumatology. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 13. ISSN 1211-7927.
 • KREJČÍ, M., PLEVA, L. Osteosyntéza u dětí dle Ligiera. Abstract Book, I. Ostravské trauma dny v Rožnově p. Radhoštěm, 2.-3. 11. 1992.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Pseudoarthrosy bérce a jejich léčení zevní fixací. Abstract Book, I. Ostravské trauma dny v Rožnově p. Radhoštěm, 2.-3. 11. 1992.
 • MAYZLÍK, J., POSOLDA, T., PLEVA,L., BRÁT, R. Úspěšné ošetření střelného poranění předloktí, plic a.a. pulmonalis. Sborník přednášek. II. Ostravské traumato-logické dny v Rožnově pod Radhoštěm. 5.-7. října 1994, s. 34.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Komplikace miniinvazivních osteosyntéz u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 93. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., RICHTER, V., HRDLIČKA, R. Poranění parenchymatózních orgánů u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 31. ISSN 1211-7080.
 • RICHTER, Vl., PLEVA, L., MARTÍNEK, L. Poranění art. mesenterica superior u dětí a její závažné důsledky. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 35. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., LUKÁČ, L, PLISKA, L. Problematika diagnostiky traumatické ruptury bránice - kazuistika. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 43. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, V., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Otevřené fraktury pylonu. Abstract book. Novákovy traumatologické dny Brno ´99, 23.- 24. 9. 1999 Brno, s. 50.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Ošetření jater při polytraumatu. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 13.
 • RICHTER, VL., PLEVA, L., MALÝ, T., KOPECKÝ, J. Diferencovaný přístup v léčbě poranění sleziny u dětí. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 25.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Postsplenektomická profylaxe trombo-embolie. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 34.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., RICHTER, Vl. Ošetření mnohočetných otevřených zlomenin u polytraumatu. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 46.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., PLISKA, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin u dětí. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 83.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ J. Biomechanická měření u zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. Abstract book Experimentální analýza napětí. 6.-8. června 2000. Třešť, s. 289.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Instabilní luxace předloktí. X. Ortopedické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové. Abstract book. s. 4.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ, J. The External Fixator for the Acetabulum. Abstract book. Experimental Stress Analysis. 4.-6. 6. 2001, Tábor. s. 297-302.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., LUKÁČ, L., MADEJA, R. Sdružené poranění pánve. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno. Abstract book. s. 80.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Diagnostika a léčba tupých poranění dutiny hrudní. Sborník přednášek. Traumatologické dny Pardubice 2000. ISSN 1211-7080 s. 9.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L. Endokrinní odezva po polytraumatech. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 12. ISSN 1211-7080.
 • PUSTELNÍK, K., PLEVA L., MOSLEROVÁ K. Ekonomika a financování úrazové chirurgie. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Abstract book. s. 4-9. ISSN 1211-7050.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., LITNER, R. Poranění žlučníku u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 25. ISSN 1211-7080.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., FORMAN, M. Periprotetické zlomeniny stehenní kosti. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 64. ISSN 1211-7080.
 • KOPÁČEK, I., ŽOCH, V., PLEVA, L. Pozdní cévní komplikace po nitrodřeňovém hřebování. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Rad-hoštěm. Sborník přednášek. s. 66. ISSN 1211-7080.
 • MAYZLÍK, J., PETRUŠKA, P., PLEVA, L., DOSTALÍK, J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. VI. Ostravské traumato-logické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 69. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl. Pakloub těla pažní kosti jako komplikace operační léčby. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 78. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., TORŠOVÁ, V. Anaerobní infekce u zlomenin. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Rad-hoštěm. Sborník přednášek. s. 88. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Komplikace miniinvazivních osteosyntéz u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 93. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., KLUS, I. Ošetření jater při polytraumatu. Abstract book, 2. anesteziologické dny, Anestezie u závažných úrazových stavů, 25.-26. 10. 2001, Pardubice, s. 134 ISBN: 80-86417-03-4.
 • ROZUM, K., KOVÁŘ, L., MELECKÝ, J., KOVAŘČÍK, F., STACHA, R., PLEVA, L. Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení Diago 2003. Sborník anotací. s. 314-319. ISBN 80-248-0210-4.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytrauma-tizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirur-gie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 15. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Taktika poranění orgá-nů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trila-terální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 17. ISSN 1211-7080.
 • JELEN, S., SATINSKÝ, I., MARTÍNEK, I., PLEVA, L., RICHTER, VL. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 22. ISSN 1211-7080.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., JELEN, S., HRDLIČKA, R. Poranění hrudníku u dí-těte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 25. ISSN 1211-7080.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 29. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., PLISKA, L. Infekční komplikace osteosyntéz u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 41. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., CHMELOVÁ, J., DEMEL, J., PLEVA, L. Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 14. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. První zlušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí.. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 16. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distrakčními meto-dami. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 17. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L. Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolu-práce. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 57. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L., SLODIČKA, R. SLD - RTG, diagnostika a léčba scapholunární dissociace. Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 58. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, VL., KEMPNÝ, T., PLEVA, L. Spolupráce plastického chirurga s traumatologem. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 59. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw. VII. Národní kongres ČSOT. 23.-26. dubna 2003. nestránkováno. ISBN 80-210-3102-6.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., PODEŠVA, R., KOVAŘČÍK, F., STACHA, R. Computers Supporting of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures. Experimental Stress Analysis 2003, Brno University of Technology, s. 83-84. ISBN 80-214-2314-5.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., DOSTALÍK, J. Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy. CEVJ. 2, 2003, 1, s. 31.
 • ROZUM, K., PLEVA L., KOVÁŘ L., KOVAŘČÍK, R., STACHA, R. Modelling of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures by SW ANSYS. Workshop 2003. Exchange of Experiences of Desing Department´s Pedagogues. 1.-9. února 2003, Ostrava. ISBN 80-248-0526-X, s. 29-31.
 • CHMELOVÁ, J., MAYZLÍK, J., PLEVA, L., PIPEROVÁ, E. CT angiography using the sixteen-detector computer tomograpf - principles and the first experience. CEVJ. 3, 2004, 3, s. 36.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Perkutánní sutura Achillovy šlachy. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 37. ISSN 1211-7927.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LITNER, R. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 6. ISSN 1211-7927.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Komplikace léčby zlomeniny těla pažní kosti. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 14. ISSN 1211-7927.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčení pakloubů zevní fixací. Souhrny před-nášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 19. ISSN 1211-7927.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s meziná-rodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 29. ISSN 1211-7927.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MADEJA, R. Komplexní zlomeniny loketního kloubu. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 101. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., BIALY, L. Léčba komplikací u poranění jater. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 105. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Septické komplikace otevřených fraktur pánve (kazuistika) Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 107. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., HLADÍK, M. Multiorgánové selhání - crush a compartment syndrom u dětí. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 104. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplexní poranění kolenního kloubu. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 114. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. LCA rupture on the Traumacentre Ostrava - our experience. Abstrakt. Movement and health. 4th International Conference. Olomouc. 23.-25. listopadu 2005. s. 140. ISBN 80-244-1166-0.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., KLUS, I. Léčení zlomenin proximálního humeru. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 100. ISSN 1211-7080.
 • JELEN, S., PLEVA, L., BIALY, Ĺ., SKLIENKA, P., JEČMÍNKOVÁ, R. Možnosti adekvátní léčby při potenciálně letálním úrazovém krvácení. Abstrakt Urgentní medicína 2005. XII. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 12.-13. 10. 2005. s. 11-12. ISBN 80-7368-067-X.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. Abstraktum v Sborník abstrakt XXVIII. Dny lékařské biofyziky, Valtice. ISBN 80-210-3695-8, p. 34.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalization and transmission of pictorial data in the Teaching of Radiological Assistants at ZSF OU. Abstrakt in: Proceedings of International Conference: Infomation and Communication Technology in Education, REGinNET, Rožnov pod Radhoštěm, září 2005. ISBN 80-7368-081-5.p.203-205.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., POHLÍDAL, A., TYMONOVÁ, J. Ukazatele kostního obratu po traumatech a po popálení. Abstrakta. 8. mez. kongres českých a slovenských osteologů. Zlín. 15.-17. 9. 2005. Osteologický bulletin. 10, 2005, č.2-3, s. 64. ISSN 1211-3778.

AEE Vědecké práce v zahraničních nerecenzovaných vědeckých sbornících a monografiích

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., LUKÁČ, L. Biologická osteosyntéza u dětí a dospělých. Kniha abstraktov. II. Slovenský chir. kongres s mez. účasťou. 8. - 10. septembra 1999 Bojnice-Prievidza, SR.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., CZERNÝ, D., KLVAŃA, P. Liver Injury and Complications. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko. European Journal of Trauma. 2006, Vol. 32, Supppl. 1, ISSN 1439-0590. s. 113.
 • DEMEL. J., PLEVA, L., MADEJA, R. Cost and benefit in complex knee injury. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko. European Journal of Trauma. 2006, Vol. 32, Supppl. 1, ISSN 1439-0590. s. 61.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Complex knee injury. International Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 107.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoaneurysma of the femoral artery as a late complication. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 111.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroscopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 112.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. BioIntrafix - nex distal loking systém of the LCA hamstring graft. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 269.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones´ fracture - our experiences with the Herbert cannulated screw. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 458.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroskopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 205.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous suture of Achilles tendon ruptures. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 438.

AEG Stručné oznámení, abstrakta vědeckých prací v zahraničních karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Our Experiences with the Treatment of Peroprosthetic Fractures. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. Polsko
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty. 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty, 2.-4. 10. 2003. s. 60. ISBN 83-911557-6-5.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., TYMONOVÁ, J. POHLÍDAL, A. The acute phase response after trauma and burn - Endorine, cytokine and bone involvement. Abstracts 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004. European Journal of Trauma 2004. Supp. 1. Urban a Vogel : Frankfurt. p. 36. ISSN 1439-0590.
 • GREGOŘ, R., PLEVA, L., JELEN, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia - Silesian region, integrated rescue systém. Abstracts 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004. European Journal of Trauma 2004. Supp. 1. Urban a Vogel : Frankfurt. p. 11. ISSN 1439-0590.
 • DEMEL J., PLEVA L., MADEJA R. External Fixation on the Complex Knee Injury. 1st Joint Congress EATES a ETS. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 23-26, 2007 Graz, Austria. Vol. 33, Suppl. II, May 2007. p.58. ISSN 1863-9933.
 • DEMEL J., PLEVA L., PLISKA L. Pseudoaneurysma of the Femoral Artery as a Late Complikaction After the Complex Femoral Shaft Fracture - Case Report.. 1st Joint Congress EATES a ETS. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 23-26, 2007 Graz, Austria. Vol. 33, Suppl. II, May 2007. p.80. ISSN 1863-9933.

AFD Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Naše zkušenosti s léčbou pertrochan-terických zlomenin Enderovou metodou. Souhrny přednášek. I. Brněnské trauma-tologické dny 5.-6. října 1983, Brno. s. 109.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Ilizarovův modifikovaný aparát v léčbě zlomenin bérce a jejich komplikací. Souhrny přednášek. I. Brněnské traumatolo-gické dny 5.-6. října 1983, Brno. s. 108.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ROZUM, K. Léčení otevřených zlomenin lokte zevní fixací. 24. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce Praha, 15.-16. listopadu 2002, Praha. Souhrny přednášek. s. 57.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., LITNER, R. Vzácná poranění tlustého střeva. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 18.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D., SKOTNICOVÁ, S. Diagnostika a léčba poranění periferních cév. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 13.
 • PLEVA, L., KLUS, I., DEMEL, J. Virtuální navigace při osteosyntézách pánve. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 18.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Damage control surgery u polytraumat. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.16-17.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Urgentní ošetření zlomenin u polytraumatu. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 26.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J. Damage control v úrazové chirurgii. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.122.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Léčení otevřených zlomenin hlezna a nohy. X. národní kongres ČSOT. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha. s. 147.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Krvácivé stavy v úrazové chirurgii.1. Národní kongres ČSTH ČLS JEP. Sborník abstrakt ISBN 80-903810-0-6. 21. září 2006 Top Hotel Praha, Praha. s. 53-55.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Harrachovské chirurgické dny. Sborník lékařských přednášek. ISBN 80-86857-09-3. 1.-2. 6. 2006, Harrachov. nestránkováno.
 • TYMONOVÁ, J., PLEVA, L. Úskalí v léčbě perforovaných apendicitid. Sborník prací. III. Vědecká konference mladých lékařů a sester. Městský ústav národního zdraví v Ostravě, 1974. s. 57.
 • KOPECKÝ, J., PLEVA, L., RICHTER, V., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Léčení sdruže-ných proanění končetin zevní fixací MCD aparátem. Souhrny přednášek. III. Brněnské traumatologické dny, 13.-14. října 1987, Brno. s. 83.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytrauma-tizovaného dítěte. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 9.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Poúrazová pankreatitída. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 17.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., GUZIANA, P., LITNER, R. Poúrazový fibrotorax. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 21.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 28.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠKORPIL, J. Poranění srdce u polytrau-mat. VII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004. Sborník abstrakt. s. 30.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Využití kombinace metody damage control s podáním Novosevenu v traumatologii. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004. Sborník abstrakt. s. 63.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Poranění konče-tinových cév. Sborník Abstrakt. Interangio-2005.II. Multidisciplinární sympozium euroregionu NISA s mez. účastí. Liberec. 12.-14. 10. 2005, s. 39. bez ISSN.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin horní končetiny. Sborník přednášek XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicíny. Čeladná, 8.-10. června 2005. s. 12. bez ISSN.
 • DEMEL, J., PLEVA, L. MADEJA, R. Intrafix - new method of the distal locking of the graft in LCA reconstruction. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 - vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Arthroscopic asisted reconstruction of the tibial head fractures in the Traumatology centre Ostrava. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Miniinvasive osteosynthesis of Jones fractu-re. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Philos - angle stabil implant - our experiences. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Miniinvasive treatment of fracture of scap-hoid. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. The percutaneous suture of the Achilles tendon. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Přínos hyperbaroxie v trauma-tologii. Sborník přednášek XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicí-ny. Čeladná, 8.-10. června 2005. s. 13. bez ISSN.
 • KLUS, I., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Our first experience with Gottfrie´s s PC.C.P. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. Sborník abstrakt. Mez. kongres Telemedicína Brno 2005. 31.3.-1.4.05. bez ISBN, nestrán-kováno.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Reperfúzní synd-rom u končetinové ischemie. Sborník Abstrakt. Inter-angio-2005.II. Multidiscip-linární sympozium euroregionu NISA s mez. účastí. Liberec. 12.-14. 10. 2005, s. 36. bez ISSN.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixace na acetabulum. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 84.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Léčba instabilního hrudníku. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.35.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace po operační a konzervativní léčbě poranění jater. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Rad-hoštěm. s. 21.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., MAYZLÍK, J.Complicated Pelvis Fracture (case report). Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.123.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLISKA, L. Chron os v osteosyntéze depresních zlomenin tibiae. X. národní kongres ČSOT. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha, Praha. s.137.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones fracture - is it better to operate it? Abstrakta. Společná konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit. 23.-24. 6. 2006, Tábor. s. 94. ISSN 1210-5481.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Our experience with percutaneous suture of ruptures of Achilles tendon. Abstrakta. Společná konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit. 23.-24. 6. 2006, Tábor. s. 106. ISSN 1210-5481.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Naše zkušenosti s léčbou pakloubů člunkové kosti. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.113.
 • PLISKA, L., MADEJA, R., PLEVA, L. Je perilunární luxace banální poranění? Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.114.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous sutura Achilles tendon ruptures. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatolo-gické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.16-17. s. 124.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DOLEČEK, R. Úmrtí po polytraumatech. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 24-25.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experience with periprosthetic fractures. X. národní kongres ČSOT. 17.-20. 5. 2006. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. Top Hotel Praha, Praha. s. 62.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., MADEJA, R. Endokrinologie zemřelých po polytraumatech. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.23
 • CHMELOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, D., DŽUPA, V., BÁČA, V., GRILL, R., PLEVA, L. Význam klasického RTG snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 14-16.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.125.
 • CHMELOVÁ, J., FRANEK, M., VAJDA, L., KORHELÍK, K., PLEVA, L. Využití internetu při studiu na ZSF OU. Sborník abstrakt ISBN 80-86633-46-2. II. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA Brno. 30.-31. 3. 2006. Brno. s.38.
 • SMEŠNÝ, M., MAJOLA, D., CHMELOVÁ, J., PLEVA, L. Skiagrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FN Ostrava. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 30-31.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JELEN, S., KOPÁČEK, I. Polytrauma u dětí - algoritmus ošetření. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 68. ISBN 1211-7080.
 • CHMELOVÁ, J., PROCHÁZKA, V., CZERNÝ, D., PLEVA, L., BRÁT, R., DOSTALÍK, J. Metody intervenční radiologie v managementu akutních cévních traumat. Nové diagnostické a léčebné možnosti v traumatologii. Sborník přednášek. XIV. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 6.-8.11.2007. ISBN978-80-7368-336-8. s.14.

AFG Abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Possibility of Treating fractures in Children by applying Ilizarov type apparatus. VII. Congres of Pollisch Association of Pediatric Surgeons. Abstract, Sczecin 1988, s. 78-80.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Léčení kompartment sydromu u polytraumatu. VI. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 23.-24. května 2002, Košice, SR. Abstract book. s. 28.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Izoelastické hřebování. Brat. Lék. Listy, 98, 1997, Suppl. s. 30.

AFH Abstrakta příspěvků z domácích konferencí

 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Sborník abstrakt. nestránkováno.II. sjezd České společnosti krardiovaskulární chirurgie. 30.11.-1.12. 2006, Brno, hotel Voroněž.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syndrom. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P. Poranění břicha - metoda damage control. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 31. října 2003, nestrán-kováno. ISBN 80-86417-04-2.
 • PLEVA, L., KLUS, I., MADEJA, R. Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multi-disciplinární přístup. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 31. října 2003, nestránkováno. ISBN 80-86417-04-2.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Infikované paklouby dlouhých kostí tibie. Septické komplikace v ortopedii. Sborník abstrakt na CD 19. října 2006, České Budějovice.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Plastika LCA: STG versus BTB z pohledu pacienta. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J., PLISKA, L., PLEVA, L. Subkutánní sutura ruptury Achilovy šlachy. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace léčby zlomeniny humeru. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zlomeniny proximálního humeru a jejich léčba. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • KLUS, I., PLEVA, L., LITNER, R. Miniivazivní dlahové osteosyntézy. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • KLUS, I., PLEVA, L., DUDÍK, I. Osteosyntéza proximálního konce stehenní kosti perkutánní kompresní dlahou. Liberecké dny úrazové chirurgie. Přehled abstrakt. 15.-16. 6. 2006, Liberec. s. 24.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., MADEJA, R. Problematika diagnostiky a léčby polytraumat. Sborník přednášek. 1. Trilaterální sympozium, Rožnov p. Radhoštěm, 27.-29. 6. 2007. s. 8-9. ISBN 978-80-239-8634-1.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P. Úskalí v léčbě střelných poranění. Sborník přednášek. 1. Trilaterální sympozium, Rožnov p. Radhoštěm, 27.-29. 6. 2007. s. 28. ISBN 978-80-239-8634-1.

AGI Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

 • V letech 1985 - 1990 hlavní řešitel státního výzkumného úkolu Mzd ČSR P 12- 335 - 805 - 05 - 07/3 Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumat, který byl obhájen v oponentském řízení v roce 1990.
 • V roce 1991 rozhodnutím Rady vlády ČR pro vědeckou činnost a vývoj technologie IGA MZ hlavním řešitelem projektu výzkumu I. - II. kategorie č. 1319-3: Dynamický zevní fixátor na nohu a hlezno a jeho použití v léčení otevřených zlomenin, který byl obhájen v roce 1995.
 • V letech 1994-1997 hlavním řešitelem státního výzkum. úkolu IGA MZ ČR č. 2246-4 Dynamický zevní fixátor kolenního kloubu, který byl úspěšně obhájen v roce 1998.
 • V letech 1995-1999 hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 3522-4 Zevní fixátor na acetabulum, který byl úspěšně obhájen v roce 2000.

BCI Skripta a učební texty

 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin bérce MCD aparátem. KÚNZ OZT, Ostrava, 1985. III. cena 27. CFAZF ZČSSP - film. kazeta B56
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin ruky MCD aparátem. KÚNZ OZT Ostrava. 1986. kazeta B56.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem-technika, aplikace. KÚNZ OZT, Ostrava, 1986 - video. - kazeta C06
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin hlezna a nohy zevní fixací kompresně-distrakčními aparáty. KÚNZ OZT, Ostrava, 1986 - video. - kazeta B70.
 • PLEVA, L. Operační léčby zlomenin kotníku. KÚNZ OZT Ostrava. 1989. kazeta B56
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., DOSTÁL, P. Přínos elektrokoagulace a elektroresekce v artroskopii velkých kloubů. FNsP Ostrava, 1994. kazeta D38.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin bérce u dětí. KÚNZ OZT Ostrava, 1987- video kazeta C03.
 • PLEVA, L., et al.: Rehabilitace nemocných léčených MCD aparátem. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video. - kazeta B70.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin Enderovou metodou. KÚNZ OZT, Ostrava, 1985 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Operační léčení malleolárních zlomenin MTC kličkou. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Operační řešení suprakondylických zlomenin u dětí. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video. kazeta B56.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin MCD aparátem. SNsP OZT, Ostrava, 1990 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin u dětí MCD aparátem. SNsP OZT, Ostrava, 1990 - video. kazeta C06
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin dynamickým kloubovým fixátorem PK. FNsP OZT, Ostrava, 1992 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin pánve zevní fixací. FNsP OZT, Ostrava, 1993 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Dynafix PK - metodický návod k aplikaci. FNsP OZT, Ostrava, 1994.
 • PLEVA, L., et al.: MCD aparát - metodický návod k aplikaci. FNsP OZT, Ostrava, 1994.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin dle Ilizarova. FNsP OZT, Ostrava, 1995.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin u polytraumatizovaných nemocných zevní fixací. KÚNZ Ostrava, 1987- video.

BCK Kapitoly v učebnicích a učebních textech

 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných se zevní fixací MCD aparátem. 1. vydání, Ostrava 1986, ČSVTS, 20 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných po operaci zlomenin stehenní kosti. 1. vydání, Ostrava 1990, Cicero, 23 s.
 • PLEVA,L., KOPECKÝ, J.: Operační léčení zlomenin hlezna malleolární transtibiální kličkou.1 vydání, Ostrava 1988, ČSVTS, 30 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných po operaci zlomenin kotníku MTC kličkou. 1. vydání, Ostrava 1989, Cicero, 20 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L. Rehabilitace nemocných se zevní fixací MCD aparátem. 1. vydání, Ostrava 1990, Cicero, 20 s.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem. Manuál. SNsP Ostrava, ČSVTS Ostrava, 1991.
 • PLEVA, L. Zevní fixace MCD Ostrava. Ostrava : ČSVTS. 1992. 14 s.

BDE Odborné práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O., JELEN, S. Léčení zlomenin hlezen-ného kloubu malleolární transtibiální tažnou kličkou a zevní fixací MCD aparátem. XXV. Congressus chirurgicus cum participatione internationali. Societatis chirurgicae bohemoslovacae. 11.-13. října 1989, Brunna. s. I/64.
 • KOPECKÝ, J., RICHTER, VL., PLEVA, L., MALÝ, T. Léčení zlomenin stehenní kosti v rámci polytraumat dětí. Abstracts. XXV. Congressus chirurgicus cum participatione internationali. Societatis chirurgicae bohemoslovacae. 11.-13. října 1989, Brunna. s. V/12.

BDF Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ. J.: Léčení zlomenin hlezenného kloubu. Lék. sborník. 92, 1990, s. 142 - 150.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., MAYZLÍK, J. Miniinvazivní osteosyntézy. Folia Medica Cassoviensia, 1998, vol. 56, s. 19-21.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Poranění cév a kompartment syndrom. Praktr. flebol. 10, 2001, č. 4, s. 154-157.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. MAYZLÍK, J. Poranění cév u luxací a zlomenin. Praktr. flebol. 13, 2004, č. 2.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v traumatologii. UM. 8, 2005, 4. ISSN 1212-1924.
 • MAYZLÍK J., PLEVA L., SAMLÍK J., SATINSKÝ I., POSOLDA T., HAVRÁNEK P. Přehled operativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocněních končetin. Prakt flebol. 11, 2002, č. 1, s. 3-4.
 • CHMELOVÁ J., PLEVA L. Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou. Čes. Radiol., 56, 2002, 1, s. 16-20.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., MAZUR, M., HAVRÁNEK, P. Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 14, 2005, 1.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., TYMONOVÁ, J. Stresy nepřejí mužským gonádám. Klimakterická Medicína. 2003. s. 8-12.
 • MAYZLÍK J., DOSTALÍK J., SAMLÍK J., HAVRÁNEK P., PLEVA L. Rizika antikoncepce z pohledu cévního chirurgia. Prakt. flebol, 11, 2002, č. 2-3, s. 67-68.
 • MAYZLÍK, J., MICHALSKÝ, R., PLEVA, L., GUZIANA, P., SAMLÍK, J. Časové aspekty indikace kavoplikace. Folia Medica Cassoviensia 54, Suppl. 1, 1997, s. 84-86.

BED Odborné práce v domácích recenzovaných sbornících

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK Vl. Traumamanagement komplexního poranění pánve. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 74. ISBN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control surgery v úrazové chirurgii. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 72. ISBN 1211-7080.

BFB Abstrakta odborných prací z domácích setkání

 • PLEVA, L., JELEN, S., KOPÁČEK, I. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Abstract book 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 28. a 29. 4. 2000, Ostrava, s. 19.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 26.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Abstract book. XXVI. Flebologické dny, 15.-16. 11. 2001, Praha, s. 15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace luxace kolenního kloubu. VI. Setkání českých a slovenských chirurgů a Moravě. 16.-17. května 2002, Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 25.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., MAYZLÍK, J. Léčení zlomenin u polytraumatu vyššího věku. XIV. Pražské chirurgické dny 2007. 7.-8. 6. 2007. Praha. Sborník abstrakt vydán na CD.
 • MAYZLÍK, J., MAINER, K., PLEVA, L., SAMLÍK, J. Diagnostika a terapie trombózy dolní duté žíly. Abstract book IV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 25.- 26. 5. 2000 Nově Město na Moravě.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., VRONSKÝ, R., PRUSENOVSKÝ, P. Naše zkušenosti s IMSCN hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 37.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., VRONSKÝ, R. Možnosti ošetření zlomenin talu. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 105.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Naše zkušenosti s léčbou floating knee. VI. Setkání českých a slovenských chirurgů a Moravě. 16.-17. května 2002, Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 27.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., HLADÍK, M., CZERNÝ, D. Neobvyklé poranění stěny břišní u dítěte. IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. května 2007. Nové Město na Moravě, Skalský dvůr. Sborník přednášek, s. 42.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., BIALY, ľ. Možnost léčby zlomenin distálního kmene předloktí v seniorském věku. XIV. Pražské chirurgické dny 2007. 7.-8. 6. 2007. Praha. Sborník abstrakt vydán na CD.

DAI Dizertační a habilitační práce

 • PLEVA, L. Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací. Dizertační práce : Brno, 1990.
 • PLEVA, L. Dynamický zevní fixátor na hlezno. Habilitační práce : Olomouc. 1996, s. 114.

EAI Přehledné práce - knižní

 • KITKA, M., PLEVA, L., MOLČANYI, T. Diafyzárne zlomeniny predlaktia. 1 vyd., Košice : Royal Unicorn, s.r.o., 2000, 88 s. ISBN 80-968128-6-6. (Recenzenti: prof. MUDr. Julius Vajó, DrSc., doc. MUDr. Otto Brandebur, CSc., MUDr. Petr Nestrojil, CSc.).
 • KITKA, M., PLEVA, L. Poranenia orgánov brušnej dutiny. Zbierka Jána Bauera. Košice: Klinika úrazovej chirurgie LF UP. 1. vyd. 2003, 74 s. ISBN 80-968824-5-7 (Recenzenti: prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc., prof. MUDr. Július Vajó, DrSc., doc. MUDr. Otto Brandebur, CSc.).
 • KOPECKÝ, J PLEVA, L.,. Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem. 1. vyd., Ostrava 1986, ČSVTS, 230 s. (Recenzenti: Prof. MUDr. Jaroslav Michek, DrSc., Doc. MUDr. Zdeněk Harnach, CSc).
 • PLEVA, L. Zevní fixace v traumatologii. 1. vyd. Ostrava, 1992, Cicero, 175 s. (Recenzenti: Prof. MUDr. Eduard Wondrák, CSc., Doc. MUDr. Jiří Látal, CSc.)
 • MICHEK, J., PLEVA, L., WENDSCHE, P. Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea. 1 ed., Ostrava : Cicero, 2001, 134 s. (Recenzenti: prof. MUDr. Marie Pešková, DrSc., prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.).

EDI Recenze v časopisech a sbornících

 • Recenze na rukopis skripta: Maňák, P. Traumatologie-repetitorium pro studující lékařství, FN Olomouc
 • Recenze traumatologické práce pro Rozhledy v chirurgii, 2007: Sirový M., Carda M. Perkutánní vs. otevřená sutura subkutánní ruptury Achillovy šlachy
 • Recenze traumatologické práce pro Biomedical Papers, 2006: Dráč P., Maňák P., Pieranová L. Distal scaphoid resection arthroplasty for scaphoid nonuniion with radioscaphoid arthritis
 • Recenze traumatologické práce pro Biomedical Papers 2007: Dráč P., Maňák, P., Klein, J., Král, V., Čižmář I. Azygos vein injury in blunt chest trauma
 • Recenze ortopedické práce pro Ortopedii a traumatologii 2007: Artroskopie ramenního kloubu - indikace a technika
 • Recenze ortopedické práce pro Ortopedii a traumatologii 2007:Incidence zlomenin proximálního femuru
 • Recenze traumatologické práce pro Praktického lékaře, r. 2007: Obnova pohybu ruky při ireparabilní paréze radiálního nervu
 • Recenze traumatologické práce pro Praktického lékaře, r. 2007: Dospěl I., Dráč P., Čižmář I. Diagnostika a léčba perilunátních luxací
 • Recenze traumatologické práce pro Rozhledy v chirurgii, r. 2007: Vyhnánek, F. et al.: Polytrauma u zraněných starších 65 let

EDJ Přehledové práce, odborné překlady v časopisech a sbornících

 • Investigator rFVIIA/NovoSeven/Nia Stase. Fa Novo Nordisk A/S, 2005-2007

FAI Redakční práce

Oponentský posudek

 • Habilitační práce Kitka M. Alternatívne možnosti krytých osteosyntéz humeru. LF Univerzity PJŠ v Košicích, 2000.
 • Habilitační práce Višňa P. Řešení hlubokých chondrálních defektů autologním chondrograftem. LF MU Brno, 2004,.
 • Habilitační práce Píška M. Technologie implantace Kirschnerových drátů při zevní skeletální fixaci. VUT Brno, 2001,
 • Habilitační práce Paša L. Současné možnosti operační terapie při poranění menisku LF MU Brno, 2007,
 • Dizertační práce: Čižmář I.: Řešení úchopové funkce ruky u tetraplegických pacientů. LF MU Brno 2004,
 • Dizertační práce Podešva R. Modelování zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin s využitím výpočetní techniky. VŠB TU Ostrava, FE , 2002.
 • Dizertační práce Galovič J. Zlomeniny distálneho femuru - retrográdny klinec. Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava, 2007,
 • Dizeratční práce Tomčovčík Ľ. Skórovacie systémy hodnotenia výsledkov po zlomeninách distálneho rádia. LF Univerzity PJŠ v Košicích, 2007,
 • Dizertační práce L. Paša Transplantace allogenních menisků u králíků - experimentální práce, LF MU Brno, 2005,
 • Dizertační práce Uhra T. Léčení zlomenin proximálního konce stehenní kosti, LF MU Brno, 2005,
 • Dizertační práce Koupil J. Vliv interaktivních krytů na patofyziologii a hojení kožních defektů, LF MU Brno, 2005,
 • Dizertační práce Franců M. Optimální postupy při operačním řešení dekubitů. LF MU Brno, 2007,
 • Dizertační práce Hampel V. Zlomeniny patní kosti. LF UP Olomouc, 2006,
 • Dizertační práce Rak V. Operační léčba nitrokloubních zlomenin patní kosti, LF MU Brno, 2007.
 • Diplomové práce Raška P. Dynamický zevní fixátor horní končetiny. VŠB TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2002.
 • Bakalářské práce Malachovská J. Rehabilitace po operaci zlomenin proximálního femuru. Katedra rehabilitace ZSF OU Ostrava, 2006,
 • Bakalářské práce Osecká J. Léčebná rehabilitace u zlomenin kotníků léčených operací. Katedra rehabilitace ZSF OU Ostrava, 2006.

GAI Výzkumné studie a průběžné zprávy

Oponentní posudek

 • Grantové přihlášky r.č. 304/05/0923, GA ČR Praha, 2004,
 • Grantové přihlášky r.č. 304/05/2239, GA ČR Praha, 2004,
 • Záv. zpráva projektu IGA MZ ČR r.č. ND/6132-3, 2003
 • Grantová přihláška r.č. 1/426007 Vědecká grantová agentura MŠ SR a Slovenskej akadémie vied
 • Výzkumného záměru 3. LF UK Praha MŠMT-MSM 11120003 Projektu Aplikace moderních materiálů a technologií při vývoji nové řady geriatrických chodidel, firmy ING corporation, spol. s r.o., UP Olomouc
 • Grantové přihlášky r.č. 102/08/1032 GA ČR Praha, 2007

GII Různé publikace bez možnosti zařazení do předcházejících kategorií

 • PLEVA, L. Životní jubileum prof. MUDr. A. Pelikána, DrSc. Rozhl chir. 54, 2005, 5, s. 258.

Přednášková činnost

Statistika přednáškové činnosti

Přednášky z mezinárodních konferencí v zahraničí - první autor 48
Přednášky z mezinárodních konferencí v zahraničí - spoluautor 60
Vyžádané přednášky 2
Ostratní přednášky - první autor 186
Ostatní přednášky - spoluautor 190
Celkem 486

Přednášky z mezinárodních konferencí v zahraničí - první autor

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., MALÝ, T. Možnosti léčení zlomenin u dětí zevní fixací. Mezinárodní kongres dětské chirurgie, Štětín, PLR, 1988.
 • PLEVA L. Léčení aseptických pakloubů zevní fixací. Central European Congress on Traumatology Budapešť, 1994.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., PRUSENOVSKÝ P. Miniinvazivní elastická osteosyntéza. Vědecká konference - 50 let LF UPJŠ v Košicích. 14. - 16. 10. 1998 Košice.
 • PLEVA L., MALÝ T., RICHTER V., KOPECKÝ J. Urazy wielonarządowe- kolejność postępowania diagnostyczno-leczniczego. XXIX. Sympozjum sekcji dzieciecej chirurgii urazowej polskiego towarzystwa chirurgów dzieciecych, 1. - 2. 12. 2000, Varšava.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Metody Damage Control Surgery v úrazové chirurgii. IV. Slovenský chirurgický kongres 6.-8. 9. 2006. Nitra, SR
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, VL. Komplexní zlomeniny stehenní kost. IX. Slovenský kongres úrazové chirurgie. Dny prim. Bauera. 15.-16. 6. 2006. Košice, SR
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Diagnostika a léčba kompartment syndromu. Slavnostní vědecká pracovní konference s mez. účastí. 28. 4. 2006, Lučenec. SR
 • PLEVA L., MADEJA R., FORMAN M. Zlomeminy po TEP kolenního kloubu a jejich léčba. XIX. Konferencja naukowo-szkoleniowa ortopédow wojska polskiego. 9.-11. maja 2002, Szklarska Poreba, Polsko.
 • PLEVA L., RICHTER Vl., MALÝ T. Miniinvasive Osteosynthesis of Fractures in Children. Varšava, 5.-7. prosince 2002, Polsko.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., LUKÁČ, L. Diagnostika a léčba poranění pankreatu a duodena u polytraumat. IX. Bratislavské traumatologické dny Miloše Brixe. 12.-13.11.1998 Bratislava.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., PRUSENOVSKÝ P. Miniinvazivní elastická osteosyntéza. Vědecká konference - 50 let LF UPJŠ v Košicích. 14. - 16. 10. 1998 Košice.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., LUKÁČ, L. Diagnostika a léčba poranění pankreatu a duodena u polytraumat. IX. Bratislavské traumatologické dny Miloše Brixe. 12.-13.11.1998 Bratislava.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Léčba instabilního hrudníku. Slavnostní konference úrazové chirurgie. 6. - 7. 5. 1999 Lipovce, Slovensko.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., LUKÁČ, L. Biologická osteosyntéza u dětí a dospělých. II. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí. 8. - 10. 9. 1999, Bojnice -Prievidza, Slovensko.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Poranění cév a kompartment syndrom u polytraumatu. IV. Kongres cievnej chirurgie. 12.-13. května 2000, Lučenec.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., LUKÁČ, L. Infikované pseudoartrózy a jejich léčba kompresně-distrakční metodou. X. Bratislavské traumatologické dny Miloše Brixe, 9. - 10. 11. 2000, Bratislava.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., PLISKA L., Skotnicová S. Cévní poranění v úrazové chirurgii. Chirurgický deň Kostlivého, 8. prosince 2000, Bratislava.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SAMLÍK, J., ŠÍR, M. Akutní ischemicko-reperfúzní a kompartmentní syndrom. V. Slovenský kongres cévní chirurgie. 10. - 11. 5. 2001, Bratislava, SR.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., PLISKA, L. Zevní fixace v traumatologii. Traumatologický seminár, 5. 10. 2001, Levice, SR.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KUBINYI, J. Léčení patologických zlomenin u karcinomu štítné žlázy. Dies Jessenii XIV. 24. - 25. 5. 2001, Košice, SR.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. MTC klička v léčení zlomenin hlezna. Prešovský traumatologický den. 15. 6. 2001, Prešov, SR.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., ŠÍR M. Léčení kompartment sydromu u polytraumatu. VI. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 23.-24. května 2002, Košice, SR.
 • PLEVA L. Léčení zlomenin zevní fixací. Trendy rozvoje biomedicínského inženýrství. KAMaM. Strojnická fakulta TU Košice. 22.-23. května 2002. Tatranská Lomnica, SR.
 • PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P., KOPÁČEK I. Miniinvazivní osteosyntéza u dětských zlomenin. Trauma v detskom veku. 20.-21. června 2002, Senec, SR.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., HOLEŠ D. Abdominální kompartment syndrom. III. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 11.-13. září 2002, Prešov, SR.
 • PLEVA L., ČERNOCH J:, PRUSENOVSKÝ P. Poranění pankreatu. III. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 11.-13. září 2002, Prešov, SR.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., LUKÁČ L. Abdominální kompartment syndrom u polytraumat. Trauma 2002, 7.-8. listopadu 2002, Bratislava, SR.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., JEČMÍNEK Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Trauma 2002, 7.-8. listopadu 2002, Bratislava, SR.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK Vl., HOLEŠ D. MTC klička u hlezna. Trauma 2002, 7.-8. listopadu 2002, Bratislava, SR.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Poranění cév u polytraumat. VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 22.-23. května 2003, Martin.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., JEČMÍNEK, VL., KLUS, I. Dynamické zevní fixátory v traumatologii. Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. 12.-13. června 2003, Košice.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J., SKOTNICOVÁ, S. Nové metody v diagnostice cévního poranění. Slovenský angiologický kongres. 15.-18. října 2003, Tatranské Zruby.
 • PLEVA, L., KLUS, I., CHMELOVÁ, J., KOPÁČEK, I. Damage Control v úrazové chirurgii. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v úrazové chirurgii. XXII. Kysucké Hálkove lekárske dni venované traumatológii. Čadca, 27.-28. 10. 2005, SR.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J. Damage control v chirurgii. Nové trendy v chirurgii. 59. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 2. 12. 2005, SR - poster.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Metody Damage Control Surgery v úrazové chirurgii. IV. Slovenský chirurgický kongres 6.-8. 9. 2006. Nitra, SR
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, VL. Komplexní zlomeniny stehenní kost. IX. Slovenský kongres úrazové chirurgie. Dny prim. Bauera. 15.-16. 6. 2006. Košice, SR
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Diagnostika a léčba kompartment syndromu. Slavnostní vědecká pracovní konference s mez. účastí. 28. 4. 2006, Lučenec. SR
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Operační léčba u dětských polytraumat. III. Lučenecké traumatologické dny. 27.-28. 9. 2007, Lučenec, SR.

Přednášky z mezinárodních konferencí v zahraničí - spoluautor

 • RICHTER V., MALÝ, T., PLEVA, L. KOPECKÝ J. Obrazenia jamy brzusznej w urazach okolicy szyi. XXIX. Sympozjum sekcji dzieciecej chirurgii urazowej polskiego towar-zystwa chirurgów dzieciecych, 1.-2. 12. 2000, Varšava.
 • MALÝ T., RICHTER V., PLEVA L., KOPECKÝ J. Organizacja ratownictwa dieciecego na terenie Ostravy i w szpitalu uniwersyteckim w Ostravie. XXIX. Sympozjum sekcji dzieciecej chirurgii urazowej polskiego towarzystwa chirurgów dzieciecych, 1. - 2. 12. 2000, Varšava.
 • ŠÍR M., PLEVA L., MAYZLÍK J. Complicated Pelvis Fracture. 7. CECCPV. 2.-4. června 2002, Kaunas, Litva.
 • MALÝ T., PLEVA L., RICHTER V. Urazy wielonarzadowe - kolejność postepowania diabnostyczno-leczniczego. Varšava, 5.-7. prosince 2002, Polsko.
 • RICHTER Vl., PLEVA L., MALÝ T. Limb Compatment Syndrome in Children. Varšava, 5.-7. prosince 2002, Polsko.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw. 2.Wiener Zukunftssymposium. 9.-11. Februar 2003, Vídeň.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Periprostetic Fractures of the Knee. 2-nd International Scientific and Training Sympozium. The Total Knee Arthroplasty. 2.-4. října 2003, Krakov.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., JEČNÍMEK, V., PLISKA, L. Diagnostika a léčba poranění bránice. Slavnostní konference úrazové chirurgie. 6. - 7. 5. 1999 Lipovce, Slovensko.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., SAMLÍK, J., HAVRÁNEK, P. Analýza některých aspektů 455 kavoplikovaných. II.Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 6.-7. 5. 1999, Bratislava, Slovensko.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Léčení infikovaných pakloubů. II.Slovenký kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. 27. - 29. 5. 1999 Tále, Slovensko.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Naše zkušenosti s perkutánní suturou Achilovy šlachy. II.Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. 27.-29. 5. 1999 Tále, Slovensko.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zlomeniny pylonu a jejich léčba zevní fixací. Slovenský kongres úrazovej chirurgie. 18.-19. května 2000, Košice.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M. Komplexní péče o polytrau-matizované dítě. Hudecove dni. 24. - 26. 5. 2001. Tále - Nízké Tatry, SR.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Možnosti vzniku tukové embolie po nitrodřeňovém hřebování femuru. Hudecove dni. 24. - 26. 5. 2001. Tále - Nízké Tatry, SR.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Komplexní poranění pánve. Traumatologický seminár, 5. 10. 2001, Levice, SR.
 • PRUSENOVSKÝ, P. PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u pánevních zlomenin. IX. Slovenský angiologický kongres, 10. - 12. 10. 2001, Tatranské Zruby, SR.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., SAMLÍK, J. et al. Přehled operativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocněních končetin. IX. Slovenský angiologický kongres, 10. - 12. 10. 2001, Tatranské Zruby, SR.
 • MAYZLÍK J., PETRUŠKA P., PLEVA L., DOSTALÍK J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. VI. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 23.-24. května 2002, Tatranská Lomnica, SR.
 • PRUSENOVSKÝ P., PLEVA L., RICHTER Vl., HRDLIČKA R. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte - operační timing. Trauma v detskom veku. 20.-21. června 2002, Senec, SR.
 • PRUSENOVSKÝ P., PLEVA L., VRONSKÝ R. Anaerobní infekce u dětí. Trauma v detskom veku. 20.-21. června 2002, Senec, SR.
 • LUKÁČ L., PLEVA L., JEČMÍNEK V. Léčení instabilního hrudníku. III. Slovenský chirurgický kongres s mezinárodní účastí, 11.-13. září 2002, Prešov, SR.
 • PLISKA L., PLEVA L., Naše zkušenosti s PFN hřebem. Trauma 2002, 7.-8. listopadu 2002, Bratislava, SR.
 • DOLEČEK R., PLEVA L. Odezva na polytrauma, vliv na kosti. 5. Kongres slovenských a českých osteológov. 7.-9. listopadu 2002, Žilina, SR.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Poranění cév u luxací a zlomenin. VII. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 22.-23. května 2003, Martin.
 • KOPÁČEK, I., RICHTER, VL., PLEVA, L., VRONSKÝ, R. Suprakon-dylické zlomeniny u dětí. Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. 12.-13. června 2003, Košice.
 • LUKÁČ, L., ROZUM, K., PLEVA, L., MADEJA, R. Léčení instabilního hrudníku. Slovenský kongres úrazové chirurgie - Dny primáře Bauera. 12.-13. června 2003, Košice.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Poranění měkkých struktur karpu. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004
 • PLISKA, L., CHMELOVÁ, J., DEMEL, J., PLEVA, L. Diagnostika a léčebný algoritmus poranění scaphoidea. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004
 • MADEJA, R., PLEVA, L., ŠÍR, M. Léčba periprotetických zlomenin stehenní kosti. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zhodnocení léčby zlomenin proximálního konce humeru na vlastním souboru pacientů 1997-2002. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., PLISKA, L., KODAJ, M. Zobrazení fraktury člunkové kosti pomocí výpočetní tomografie. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J. Instabilní hrudník - terapie. VII. Slovenský kongres úrazové chirurgie s mezinárodní účastí. Tále, SR. 27.-29. 5. 2004.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., JELEN, S., HRDLIČKA, R. Chest Trauma in Children. 50. Kongres Slovenských a českých dětských chirurgov s mez. účasťou. 31. 5. - 2. 6. 2004, Štrbské Pleso, SR.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., KLUS, I. Poúrazové náhrady hlezenného kloubu. XXII. Kysucké Hálkove lekárske dni venované traumatológii. Čadca, 27.-28. 10. 2005, SR.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CZERNY, D., MARTÍNEK, L., MAYZLÍK, J. Miniinvazivní metody v ošetřování poranění jater. Dni primára Bauera. 50. výročie založenia pracoviska. KÚCH Košice, 22. 4. 2005. SR.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., VRONSKÝ, R., KOPÁČEK, I. Polytrauma u dětí. XXII. Kysucké Hálkove lekárske dni venované traumatológii. Čadca, 27.-28. 10. 2005, SR.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Distal LCA graft fixation - BioIntrafix. 2. mezinárodní kongres SSAST Bratislava, 19.-20. 5. 2005, SR.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Jone´s Fracture - miniinvasive treatment by Herbert cannulated screw. SSAST Bratislava, 19.-20. 5. 2005, SR.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Arthroscopic asisted reconstruction of the tibial head fractures. International congress titled Compete the World. 1. 10. 2005, Budapešť, Maďarsko.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. BioIntrafix - new distal looking systém of LCA graft. International congress titled Compete the World. 1. 10. 2005, Budapešť, Maďarsko.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Perilunárne luxácie - diagnostika, liečba, komplikácie. Trauma 2005. VIII. slovenský kongres úrazové chirurg-gie s mezinárodní účastí. Bratislava. 24.-25. 11. 2005.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Our expirience with periprosthetic fractures. 3-rd International Scientific and Training Symposium. The Total Knee arthroplasty. 6.-8. 10. 2005, Krakov, PL.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroscopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. International congress titled Complete the World. 1. 10. 2005, Budapešť, Maďarsko.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., DOSTALÍK, J., ŠÍR, M. Zamyšlení nad indikacemi výkonů na dolní duté žíle. Dies Jessenii XVI. Košice, 26.-27.5. 2005. SR.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Využití metod intervenční radiologie v chirurgii. Nové trendy v chirurgii. 59. chirurgický deň Kostlivé-ho. Bratislava, 2. 12. 2005, SR - poster
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., VRONSKÝ, R. Instabilní hrudník. IV. Slovenský chirurgický kongres 6.-8. 9. 2006. Nitra, SR.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Operační léčba instabilního hrudníku. IX. Slovenský kongres úrazové chirurgie. Dny prim. Bauera. 15.-16. 6. 2006. Košice, SR.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J., KLVAŇA, P. Ope-rační a konzervativní léčba poranění jater. IV. Slovenský chirurgický kon-gres 6.-8. 9. 2006. Nitra, SR
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., CZERNÝ, D., KLVAŃA, P. Liver Injury and Complications. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., VRONSKÝ, R. Otevřené zlomeniny bérce u dětí. Trauma v detskom veku. 22.-23. 6. 2006 Senec, SR.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. BioIntrafix - nex distal loking systém of the LCA hamstring graft. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones´ fracture - our experiences with the Herbert cannulated screw. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Complex knee injury. International Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoaneurysma of the femoral artery as a late complication. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko.
 • DEMEL. J., PLEVA, L., MADEJA, R. Cost and benefit in complex knee injury. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroscopic stabilization of shoul-der - our experience with bioknotless fixation. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroskopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 205.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous suture of Achilles tendon ruptures. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 438.
 • MADEJA, R., PLEVA, L. Urazy dzieciece brucha. XXXIII. Sympozium Sympozjum Chirurgów Dzieciecych. 31.5.-2.6.2007. Lublin, Polsko.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zlomeniny proximálního humeru - operační léčba. III. Lučenecké traumatologické dny. 27.-28. 9. 2007, Lučenec, SR.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MADEJA, R. Rekonstrukční operace po poranění proximálního humeru. III. Lučenecké traumatologické dny. 27.-28. 9. 2007, Lučenec, SR.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoaneurysm of the femoral atery as a late complication after the complex femoral shaft fracture - Case report. 1 st. Joint Congress EATES. 23.-26. 3. 2007 Graz.

Vyžádané přednášky

 • PLEVA, L., MADEJA, R. Rejestr urazów w republice czeskiej - nasze dośwjadczenia. XXXV. Sympozium Sekcji Dzieciecej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dzieciecych. 4.-6. 10. 2007, Bialystok. Polsko.
 • PLEVA, L. Nové diagnostické a léčebné možnosti v traumatologii. XIV. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 6.-8.11.2007.

Ostatní přednášky - první autor

 • PLEVA, L., ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J. Chirurgická léčba patologických zlomenin. III. sjezd polymery v lék., Brno, 1982.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Naše zkušenosti s léčením per-trochanterických zlomenin Enderovou metodou. I. gerontolog. dny, Ústí nad Labem, 1983.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin bérce MCD aparátem. Orto-pedicko- traumatologické mezinárodní dny, Kladno, 1983.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení infekčních komplikací po osteosyntézách bérce zevní fixací MCD aparátem. Ortop. celostátní sjezd, Seč, 1984.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin zevní fixací MCD apará-tem.Chir. celostát. sjezd, Most, 1985.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení pertrochanterických zlomenin Enderovou metodou. Chir. celostátní sjezd. Most, 1985.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Léčení zlomenin bérce zevní fixací. Ortoped. Celo-státní sjezd, Lublice, 1985.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Léčení otevřených zlomenin dolních končetin zevní fixací. I. Brněnské traumatologické dny, 1985.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin kompresně-dis-trakčním aparátem. I. Bratislavské traumatolog. dny, 1986.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin nohy. Mezikrajský chir. seminář, Ondřejník, 1985.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Výskyt anaerobních infekcí u poraněných konče-tin. Středoslovenské chir. dny, Boboty, 1986.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Sdružená poranění končetin. Bedrnovy dny, Hradec Králové, 1986.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Příspěvek k léčbě otevřených zlomenin dolních končetin. I. Bedrnův den, Hradec Králové, 1986 (film záznam).
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin u polytraumatizo-vaných nemocných. Mezinárodní symposium Brno, 1986.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin bérce MCD aparátem, Ortop. celostátní sjezd Olomouc, 1987, + videozáznam.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Výhody zevní fixace v ošetřování polytraumat. Mezikrajský seminář, M. Morávka, 1987.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Léčení otevřených zlomenin bérce a jejich kompli-kací MCD aparátem. Chir. seminář, Tetřev, 1987.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Zevní fixace MCD aparátem u sdružených poranění končetin. III.Brněnské traumatolog. dny, 1987.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL. Léčení zlomenin zevní fixací u dětí. I. dětské traumatol. dny v Brně, 1987.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Zevní fixace u polytraumatizovaných nemoc-ných. Mezinárodní kongres ortop. Praha, 1988.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin hlezenného kloubu zevní fixací MCD aparátem. II. Bratislavské traumatologické dny, Bratisla-va, 1988.
 • PLEVA, L., RICHTER, Vl. Léčení zlomenin zevní fixací u dětí. Celostátní chir. dětské dny, Darkov, 1988.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Sdružená poranění ramenního kloubu. Ortoped. sjezd Slušovice, 1988.
 • PLEVA, L., JELEN, S.: Léčení zlomenin Enderovou nitrodřeňovou fixací. Mezinárodní ortopedický kongres Praha, 1988.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin hlezna MTC kličkou a MCD aparátem. XXV. chir. mezinárodní kongres Brno, 1989.
 • PLEVA, L., GLOGEROVÁ, L. Rehabilitace a rehabilitační ošetřovatelství v léčení zlomenin zevní fixací. Středoslovenský chir. sjezd, Donovaly, 1989.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L. Nové operační metody v traumatologii. Hálkovy dny, Čadca, 1989.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Léčení otevřených a zavřených zlomenin hlezna MTC kličkou a MCD aparátem. Mezinárodní bilaterální sympozium NDR-ČSFR, Praha, 1989.
 • PLEVA, L. Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací MCD aparátem. Slovenská věd.konference, Košice, 1990.
 • PLEVA, L. Léčení otevřených zlomenin u dětí. Slovenská věd. konference, Košice, 1990.
 • PLEVA, L. Léčení infikovaných zlomenin zevní fixací. XXI. chir. věd. konference středoslov. kraje, Boboty, 1990.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Diagnostika a léčení sdružených poranění končetin. V. Brněnské traumatol. dny, 1991.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Léčení otevřených zlomenin horní končetiny zevní fixací MCD aparátem. Ortoped. kongres, Tábor, 1991.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Léčení humeru Enderovou metodou. Ortope-dický kongres, Tábor, 1991.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Léčení zlomenin MTC kličkou a MCD aparátem. Ortopedické sympozium, Tábor, 1992.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T., SKOTNICOVÁ, S. Léčení centrálních luxací femoru MCD aparátem.Ortopedické sympozium, Tábor, 1992.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., DOSTÁL, P. Léčba dětských zlomenin zevní fixací. I. Ostravské traumatologické dny, Rožnov p. Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T., JEČMÍNEK, Vl. Dynamická zevní fixace v traumatologii. I.Ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl. Pseudoarthrosy bérce a jejich léčení zevní fixací. I. Ostravské traumatologické dny, 1992.
 • PLEVA, L., KUBIŠ, Fr. Zevní fixátor Dynafix PK. I. Ostravské trauma-tologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T., JEČMÍNEK, Vl. Léčení nestabilních zlomenin pánve u polytraumat zevní fixací. Novákovy traumatologické dny, Brno, 1993.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin zevní fixací. I. Ružomberské chirurgické dny, SR, Ružomberok, 1993.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK VL., PRUSENOVSKÝ P. Zevní fixátory v trau-matologii. Pracovní seminář s praktickou výukou na kostních modelech. II. Ostravské traumatol. dny, Rožnov p. Radhoštěm, 1994.
 • PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P. Záludnost komparment syndromu u kon-četinových poranění. II. Ostravské traumatol. dny, Rožnov p. Radhoštěm, 1994.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK VL., DOSTÁL P. Sdružená poranění pánve léčena zevní fixací. Celostátní traumatologický sjezd, Pardubice, 1994.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ P. Naše zkušenosti s léčením zlomenin bérce UTN hřebem. Mezinárodní sympozium AO, Praha 1995.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK Vl. Léčení zlomenin pánve zevní fixací. Novákovy traumatologické dny, Brno, 1995.
 • PLEVA, L.,ČERNOCH, J., POSOLDA, T. Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Ostravské traumatologické dny, Rožnov p.Radh., 25.-26. září, 1996.
 • PLEVA, L. Vlastní zkušenosti s UFN hřebem. AO Sympozium, Rožnov p. Radh., duben 1996
 • PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P. Použití Herbertova šroubu v léčení nitro-kloubních zlomenin. 11. 1997, Work shop Praha.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., ŠÍR, M. Dvoudobá ruptura duodena. II. český chirurgický kongres 9. 9. 1998 Mar. Lázně.
 • PLEVA,L., RICHTER, VL., KYSELÝ, T. Dvoudobá ruptura duodena u polytraumat. IV. Ostravské traumatologické dny 1998, Rožnov pod Radhoš-těm. 1.-2.10.1998.
 • PLEVA,L., LUKÁČ,L., DEMEL, J. Léčbě instabilního hrudníku zevní fixa-cí u polytraumat. IV. Ostravské traumatologické dny 1998, Rožnov pod Radhoštěm. 1.-2.10.1998.
 • PLEVA, L., LUKÁČ,L., DEMEL, J. Léčba intraartikulárních zlomenin bérce zevní fixací. I. Bruntálské traumatologické dny. Bruntál, 26.-27. 11. 1998.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlo-menin u dětí. I.česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie, 10.-11. 6. 1999, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA L., ŠÍR M., DOSTÁL P. Léčení sdružených poranění končetin. Novákovy traumatologické dny Brno ´99, 23.-24. 9. 1999 Brno.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., JAHODA, J. Abdominální kompartment syndrom - diagnostika a léčba. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 4.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Otevřená poranění slinivky břišní. V. Ostravské traumatologické dny 5. - 6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 18.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., ŠÍR, M. Intramedulární elastická osteo-syntéza. IX. Ortopedické sympozium s mez. účastí. 30. 3. - 1. 4. 2000, Hradec Králové, s. 5.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M. Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Traumato-logické dny Pardubice 2000, 18. - 19. 5. 2000, Pardubice, s. 43.
 • PLEVA, L., JELEN, S., KOPÁČEK, I. Biologická osteosyntéza u patolo-gických zlomenin. 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 28. a 29. 4. 2000, Ostrava, s. 19.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., ŠÍR, M. Intramedulární elastická osteosyntéza. IX. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí, 30. 3.-1. 4. 2000, Hradec Králové.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., HOLEŠ, D. Léčení otevřených zlomenin loketního kloubu dospělých. II. Bruntálské traumatologické dny, 20.-21. ledna 2000, Bruntál.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., HOLEŠ, D. Léčení otevřených luxačních zlo-menin hlezna a nohy. X. Ortopedické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., FORMAN, M. Operační léčba zlomenin proximálního femuru u dětí. V. Národní kongres ČSOT, 2. - 5. 5. 2001, Praha.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., KOPÁČEK, I. Elastická osteosyntéza dětských polytraumat. 3. Sympozium Dětské zlomeniny. 9. - 10. 5. 2001, Jemniště u Benešova.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Retroperitoneální kompartment syndrom. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno.
 • PLEVA, L., JELEN, S., JEČMÍNEK, Vl. Organizace péče o polytraumata v SM kraji. VIII. Dostálovy dny. 13.-14. 9. 2002, Hradec nad Moravicí.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Abdominální a pánevní kompartment syndrom při polytraumatu. 2. anesteziologické dny, 25.-26. 10. 2001, Par-dubice.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., KLUS, I. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. 4. Kongres čs. a sl. osteologů, 8.-10. 11. 2001, Olomouc.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u zlomenin pán-ve. XXVI. Flebologické dny, 15.-16. 11. 2001, Praha, Kongresové centrum.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Pánevní kompartment syndrom. 23. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ Praha Na Bulovce, 16.-17. 11. 2001, Praha.
 • PLEVA, L., KOPÁČEK, I., HOLEŠ, D. Komplikace intramedulárních osteosyntéz zlomenin femuru. III. Bruntálské trauma dny, 29.-30. 11. 2001, Bruntál.
 • PLEVA L. Léčení pakloubů kompresně-distrakční metodou. XI. Ortopedic-ké sympozium s mez. účastí, 21.-23. března 2002, Hradec Králové.
 • PLEVA L. Léčení komplikací zlomenin dlouhých kostí. AO Sympozium, 10.-12. dubna 2002, Brno.
 • PLEVA L., LUKÁČ L:, FORMAN M. Léčení suprakondylických zlomenin femuru po TEP. VI. národní kongres ČSOT, 16.-18. 5. 2002, Praha.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., PRUSENOVSKÝ P. Komplikace luxace ko-lenního kloubu. VI. Setkání českých a slovenských chirurgů a Moravě. 16.-17. května 2002, Nové Město na Moravě.
 • PLEVA L., MAYZLÍK J., JEČMÍNEK Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Hejhalův den 2002, 7. června 2002, Plzeň.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK V., HOLEŠ D. Abdominální kompartment syndrom u hemoperitonea. IX. Bedrnův den, 19.-20. září 2002, Hradec Králové.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK Vl., MAYZLÍK J., FORMAN R. Intrapelvické krvácení u zlomenin pánve. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • PLEVA L., ČERNOCH J., LUKÁČ L., HOLEŠ D. Poranění pankreatu - diagnostika a léčba. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • PLEVA L., ŠÍR M., PRUSENOVSKÝ P., KLUS I. Pozdní enterorhagie u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • PLEVA L., KLUS I., LITNER R. Pozdní komplikace intramedulárních osteosyntéz. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • PLEVA L., LUKÁČ L., HOLEŠ D. Léčba komplikací nitrodřeňového hřebování. Ortopedické sympozium, 6.-8. října 2002, Plzeň.
 • PLEVA L., LUKÁČ L., ROZUM K. Léčení otevřených zlomenin lokte zevní fixací. 24. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce Praha, 15.-16. listopadu 2002, Praha.
 • PLEVA L., LUKÁČ L., KLUS I. Komplikace nitrodřeňového hřebování. Nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí. 21.-22. listopadu 2002, Liberec.
 • PLEVA, L. Zlomeniny distální tibie. AO sympozium. 9.-11. dubna 2003, Praha.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Léčení otevřených zlomenin u dětí. Sympozium Dětské zlomeniny Jemniště 2003. 14.-15. května 2003.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PLISKA, L. Sterkorální píštěl a poranění pánve. 3. Traumatologické dny Pardubice 2003. 22.-23. května 2003, Pardubice.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syn-drom u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Končetinový kompartment syn-drom u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., LITNER, R. Vzácná poranění tlustého střeva. Nová-kovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003.
 • PLEVA, L., KLUS, I., MADEJA, R. Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multidisciplinární přístup. 3. Anesteziologická konference Křivánkovy dny. 31. října 2003, Pardubice.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P. Poranění břicha - metoda dama-ge control. 3. Anesteziologická konference Křivánkovy dny. 31. října 2003, Pardubice.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., LITNER, R. Poranění cév na horní kon-četině. 3. Ortopedické sympozium Harrachov. 7.-8. listopadu 2003, Harra-chov.
 • PLEVA, L.Organizace traumatologické péče v Moravskoslezském kraji. IV. Bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 27.-28. listopadu 2003, Bruntál.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., LUKÁČ,L. Poranění končetinových cév. IV. Bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 27.-28. listopadu 2003, Bruntál.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M. KLUS, I. Zevní fixace u polytraumat - Damage Control. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • PLEVA, L., KOPÁČEK, I., KLUS, I. Léčení deformit dolních končetin kompresně-distrakční metodou. Ortopedické dny Sokolov. 1.-3. dubna 2004.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., JELEN, S. Operační léčba patologických zlomenin. 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava. 16.-17. dubna 2004
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Polytrauma - multidisciplinární spoluprácen. I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. Rožnov pod Radhoštěm. 16.-17. dubna 2004.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., MADEJA R. Komplexní poranění pažního pletence. VII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004, Nové Město na Moravě.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D., SKOTNICOVÁ, S. Diagnostika a léčba poranění periferních cév. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., KLUS, I., DEMEL, J. Virtuální navigace při osteosyntézách pánve. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Damage control surgery u poly-traumat. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Urgentní ošetření zlomenin u polytraumatu. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L. Doporučení k profylaxi ŽT v traumatologii podle 7. ACCP. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J. Damage control v úrazové chirurgii. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J. Naše zkušenosti s léčením zlomenin bérce. Ostrava, krajský seminář, 1983.
 • PLEVA, L., ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J. Taktika léčby sdružených poranění končetin. Spolek. lék. JEP Ostrava, 1983.
 • PLEVA, L., ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin bérce CD aparátem dle Ilizarova. JEP Ostrava, 1983.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Taktika léčení otevřených zlomenin MCD aparátem. Ortoped. celostátní sjezd, Orlová, 1983.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin nohy zevní fixací. JEP Ostrava, 1985.
 • PLEVA, L. Sdružená poranění v oblasti ramenního kloubu. JEP Ostrava, 1986.
 • PLEVA, L. Nové metody zevní fixace v traumatologii. JEP, Ostrava, 1986, + videozáznam.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Rozšířené indikace Enderovy metody. JEP Ostrava, 1988.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení zlomenin zevní fixací u polytrauma-tizovaných nemocných. JEP Ostrava, 1988.
 • PLEVA, L., ŠIMEČEK, O. Nové metody v traumatologii - spolupráce se závodním a obvodním lékařem. JEP Ostrava, 1988.
 • PLEVA, L., GLOGEROVÁ, L. Nové metody v traumatologii v návaz-nosti na rehabilitaci. Krajský seminář rehab., Ostrava, 1988.
 • PLEVA, L. Zevní fixace v traumatologii. ILF VÚTr Brno, 1988.
 • PLEVA, L., KOVÁCZOVÁ, E. Rehabilitace a ošetřování nemocných s MCD aparátem. Chir. sjezd, Olomouc, 1989.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin MCD aparátem. Celostátní kongres zevní fixace. Brno, 1989.
 • PLEVA, L. Léčení otevřených zlomenin u polytraumat. Celostátní semi-nář zevní fixace, Brno, 1989.
 • PLEVA, L., BERKOVÁ, M. Ošetřovatelská péče - prevence zánětlivých komplikací v léčení otevřených zlomenin. Krajský chir. seminář, Hovězí, 1989.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin hlezna MTC kličkou. JEP Ostrava, 1989.
 • PLEVA, L., GLOGEROVÁ, L. Nové operační metody v traumatologii. Sjezd rehabilit. prac., Ostrava, Atom, 1989.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem. JEP Ostrava, 1990.
 • PLEVA, L. Léčení otevřených zlomenin horní končetiny zevní fixací MCD aparátem. I.Česko-slovenský traumatolog. kongres s mezinárodní účastí, Bratislava, 1990.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Léčení otevřených zlomenin u dětí zevní fixací.Celostátní sjezd dětské traumatologie. Ostrava, 1990.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Léčení zlomenin femuru DCS a DHS šroubem. Spolek lékařů JEP Ostrava, 1991.
 • PLEVA, L.: Léčení zlomenin zevní fixací a Enderovou metodou. Chir. seminář, Jeseník, 1991.
 • PLEVA L., GLOGEROVÁ, L., POSOLDA, T. Diagnostika a léčení poranění pohybového ústrojí s návazností na včasnou rehabilitaci. Rehabi-litační sjezd, Darkov, 1991.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Léčení zlomenin u dětí zevní fixací MCD aparátem. Videoprogram. JEP, Ostrava, 1991.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Zajištěné hřebování. JEP, Ostrava, 1991.
 • PLEVA, L., KREJČÍ, M. Osteosyntéza u dětí dle Ligiera. Chirurgický sjezd, Atom, Ostrava,1992.
 • PLEVA, L., JELEN, S. Záchrana ohrožených končetin. Chir. seminář, Praha, 1992.
 • PLEVA, L., VŘESKÝ, B. Traumatické amputace dolních končetin. Celostátní chirurgický sjezd, Žinkovy, 1992.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Intezivní péče v traumatologii. Celo-státní chirurgický sjezd, Žinkovy, 1992.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T. Zajištěné hřebování v léčení zlomenin femu-ru. Chirurgický seminář, Darkov, 1992.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK V. Léčení zlomenin u popálených. Celostátní sjezd popáleninových chirurgů, Rožnov, 1994.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Sdružená poranění končetin. Dostálovy dny, Ostrava, 1995.
 • PLEVA, L. Moderní léčba zlomenin. Ostravská univerzita, 20. 11. 1996.
 • PLEVA, L. Nové metody v traumatologii. Třinec JEP 27. 11. 1996.
 • PLEVA, L. Léčení poranění pánve u polytraumat. LF UP Olomouc, 13.12.1996.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., LUKÁČ, L. Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Večer traumatologického centra a chirurgické kliniky FN O.-Poruba. 24. 9. 1998 Ostrava.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Jaký je optimální timing a podmínky ošetření přidružených poranění u pacienta s kraniocerebrálním poraněním? Vědecký den ARK, 19. 11. 1998 Ostrava
 • PLEVA, L. Léčba instabilního hrudníku. 255. pracovní schůze ČLS JEP, Spolek lékařů v Třinci. 25.11.1998 Třinec.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., DOSTÁL, P. Nové možnosti zevní fixace v ob-lasti kolenního kloubu. Chirurgický seminář. 4.-5.6.1998 Seč.
 • PLEVA, L. Traumatologické centrum. Traumatologický kruh Bulovka. 26. 1. 1999 Praha.
 • PLEVA, L. Zevní fixátory v traumatologii. Kurz Aktuální otázky v traumatologii Subkatedra úrazové chirurgie IPVZ, Úrazová nemocnice Brno, 26. - 28. 5. 1999, Brno.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., KOPÁČEK, I. Organizace péče o dětská polytraumata. Dětství bez úrazů, 17.-18. října 2000, Praha.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ D. Biologická osteosyntéza u dětí. Dětství bez úrazů, 17.-18. října 2000, Praha.
 • PLEVA, L. Operační výkony v traumatologii. PSS- Instrumentování na operačním sále. 5. - 9. 2. 2001, Ostrava.
 • PLEVA, L. Aktuality v traumatologii. Kurz SÚCH IPVZ Brno. 23. - 25. 5. 2001, Brno.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., LUKÁČ, L. 10 let Traumatologického centra - TC FNsP Ostrava. Slavnostní seminář k 10. vyročí založení TC FN Ostrava. 22. 11. 2001, Ostrava.
 • PLEVA L., JEČMÍNEK V., LUKÁČ L. 10 let od založení Trauma-tologického centra FNsP Ostrava. Kostní infekce v traumatologii. 27. května 2002, Hotel Atom Ostrava.
 • PLEVA L. Organizace práce v TC Ostrava. Setkání traumatologů jiho-českého regionu. 24. října 2002 České Budějovice.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M. Břišní kompartment syndrom. 7. PG kurz Sepse a MODS. Ostrava. 26.-28. 1. 2005.
 • PLEVA, L. Polytrauma v těhotenství. VII. konference porodních asis-tentek. Ostrava-Zábřeh. 5.5.2005.
 • PLEVA, L., KLUS, I., DUDÍK, I. Taktika ošetření dutinových poranění u polytraumatu - metody damage control. Večer Traumatologického centra FN Ostrava Spolek lékařů ČLS JEP. 20. 1. 2005.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v traumatologii. XII. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 12.-13. 10. 2005.
 • PLEVA, L. Operační výkony v traumatologii. PSS - instrumentování na operačním sále. 22. 9. 2005, FNsP Ostrava.
 • PLEVA, L. Damage control v traumatologii. Kongres Moderní trendy v traumatologii. Darová. 13.-14. 10. 2005.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., DUDÍK, I. Damage control u dopravních úrazů. 27. sympozium ortopedické kliniky IPVZ FN Na Bulovce Praha. 24.-26. 11. 2005.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. II. sjezd České společnosti krardiovaskulární chirurgie. 30.11.-1.12. 2006, Brno, hotel Voroněž.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Léčení otevřených zlomenin hlezna a nohy. X. národní kongres ČSOT. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Krvácivé stavy v úrazové chirurgii.1. Národ-ní kongres ČSTH ČLS JEP. 21. září 2006 Top Hotel Praha, Praha.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Harrachovské chirurgické dny. 1.-2. 6. 2006, Harrachov.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syndrom. Pelhři-movské chirurgické dny 2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • PLEVA, L. Traumatologie. Specializační kurz v oboru urgentní medicí-na. 23. 3. 2006, IPVZ Praha.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., DUDÍK, I. Damage control u dopravních úrazů. 27. Sy Ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce Praha. 24.-26. 11. 2006, Praha.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Harrachovské chirurgické dny. Hotel FIT FUN 1.-2. 6. 2006. Harrachov.
 • PLEVA, L. Postavení zevní fixace v současné traumatologii. Setkání traumatologů jihočeského regionu. 26. 9. 2006 Plzeň.
 • PLEVA, L. Využití Kirschnerova drátu v traumatologii a ortopedii. Lékařské setkání. Hotel Svratka. 21. 9. 2006. Nové Město na Moravě.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Damage control surgery. Traumatologický den. 18. 5. 2006, Praha.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., MAYZLÍK, J. Léčení zlomenin u polytraumatu vyššího věku. XIV. Pražské chirurgické dny 2007. 7.-8. 6. 2007. Praha.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., RES, O. Poranění obličejového skeletu u polytraumat. IV. Česko-Polsko.Slovenské trilaterální sympozium maxilofaciální chirurgie. 20.-22. 9. 2007, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., KOUDELKA, D. Nové operační metody v traumatologii.Mezioborová konference Lázně Darkov. 16. 2. 2007. Darkov.
 • PLEVA, L., JELEN, S., KLUS, I. Damage control surgery u polytraumat. 6. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 25.-26. dubna 2007. Mikulov.
 • PLEVA, L. Nové operační metody v úrazové chirurgii. Kurz ČLK Úrazová chirurgie pro PL. 6. 10. 2007 Praha.
 • PLEVA, L., KLUS, I., SKOTNICOVÁ, S., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin.II. Traumatologický den. 3.5.2007 Praha.
 • PLEVA, L. Damage control surgery u polytraumat. Novákovy traumatologické dny s mez. účastí. 20.-21. 9. 2007, Brno.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., LUKÁČ, L. Pseudoaneurysmata u zlomenin dlouhých kostí. 5. Traumatologické dny Pardubice 2007. 14.-15.6.2007 Pardubice.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control surgery v úrazové chirurgii. Novákovy traumatologické dny s mez. účastí. 20.-21. 9. 2007, Brno.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Trauma management komplexního poranění pánve. Novákovy traumatologické dny s mez. účastí. 20.-21. 9. 2007, Brno.

Ostatní přednášky - spoluautor

 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., TYMONOVÁ, J. POHLÍDAL, A. The acute phase response after trauma and burn - Endorine, cytokine and bone involvement. Abstracts 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004.
 • GREGOR, R., PLEVA, L., JELEN, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia - Silesian region, integrated rescue systém. 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004. European
 • RICHTER VL., PLEVA L., POSOLDA T. Komplikace supracondylických zlomenin u dětí. II. Ostravské traumatol. dny, Rožnov p. Radhoštěm, 1994.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L. Kompartment syndrom. Mezinárodní chirurgický kongres Plzeň, 1995.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., RICHTER, V. Suprakondylické zlomeniny hume-ru a jejich komplikace. 2.prac. den - Dětské zlomeniny. 12.-13. 5. 1999, Jemniště u Benešova.
 • JEČMÍNEK, VL. PLEVA, L., RICHTER, VL. Léčení otevřených zlomenin u dětí. 2.prac. den - Dětské zlomeniny. 12.-13. 5. 1999, Jemniště u Bene-šova.
 • JEČMÍNEK V., PLEVA L., LUKÁČ L. Otevřené fraktury pylonu. Nová-kovy traumatologické dny Brno ´99, 23. - 24. 9. 1999 Brno.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Ošetření jater při polytraumatu. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 13.
 • RICHTER, VL., PLEVA, L., MALÝ, T., KOPECKÝ, J. Diferencovaný přístup v léčbě poranění sleziny u dětí. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 25.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Postsplenektomická profylaxe tromboembolie. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 34.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., RICHTER, VL. Ošetření mnohočetných otevřených zlomenin u polytraumatu. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Rad-hoštěm, s. 46.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., PLISKA, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin u dětí. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 83.
 • MAYZLÍK, J., MAINER, K., PLEVA, L., SAMLÍK, J. Diagnostika a terapie trombózy dolní duté žíly. IV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 25.-26. 5. 2000 Nově Město na Moravě.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Diagnostika a léčba tupých poranění dutiny hrudní. Traumatologické dny Pardubice 2000, 18. - 19. 5. 2000, Pardubice, s. 8.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ J. Biomechanická měření u zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. Experimentální analýza napětí. 6.-8. června 2000. Třešť, s. 289.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ, J. Biomechanická měření na zevním fixátoru MCD a MONOFIX. Mezinárodní vědecká konference 5. - 7. 9. 2000, Ostrava.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Instabilní luxace loketního kloubu dospělých. II. Bruntálské traumatologické dny, 20. - 21. ledna 2000, Bruntál
 • DEMEL, J. LUKÁČ, L., PLEVA, L. Instabilní luxace předloktí. X. Ortope-dické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., VRONSKÝ, R., PRUSENOVSKÝ, P. Naše zkušenosti s IMSCN hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě.
 • ŠÍR, M. PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., VRONSKÝ, R. Možnosti oše-tření zlomenin talu. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., LUKÁČ, L., MADEJA, R. Sdružené poranění pánve. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno.
 • JEČMÍNEK, V., PLEVA, L., KLUS, I. Ošetření poranění jater při polytrau-matu. 2. anesteziologické dny, 25. - 26. 10. 2001, Pardubice.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L. Končetinový kompartment syndrom. III. Bruntál-ské trauma dny, 29.-30. 11. 2001, Bruntál.
 • PLISKA L., PLEVA L. Poranění karpu. AO Sympozium, 10.-12. dubna 2002, Brno.
 • LUKÁČ L., PLEVA L. Komplexní luxační zlomeniny proximálního před-loktí. AO Sympozium, 10.-12. dubna 2002, Brno.
 • PRUSENOVSKÝ P., PLEVA L., KOPÁČEK I. Naše zkušenosti s léčbou floating knee. VI. Setkání českých a slovenských chirurgů a Moravě. 16.-17. května 2002, Nové Město na Moravě.
 • FORMAN M., PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P., HOLEŠ D. Využití hyper-barické oxygenoterapie v traumatologii. XV. konference - Hyperbarická medicína. 20.-21. června 2002, Praha - Střešovice.
 • PRUSENOVSKÝ P., PLEVA L., LUKÁČ L. Ošetření luxovaného kolena. V. konference CMCIE, 7.-8. června 2002, Brno.
 • LUKÁČ L., PLEVA L., MADEJA R. Otevřené zlomeniny loketního kloubu a jejich léčba. IX. Bedrnův den, 19.-20. září 2002, Hradec Králové.
 • KOPÁČEK I., PLEVA L., RICHTER Vl., PRUSENOVSKÝ P. Suprakon-dylické zlomeniny u dětí. IX. Bedrnův den, 19.-20. září 2002, Hradec Králové.
 • LUKÁČ L., PLEVA L., DEMEL J. Nestabilita loketního kloubu po luxacích. IX. Bedrnův den, 19.-20. září 2002, Hradec Králové.
 • DOLEČEK R., PLEVA L. Endokrinní odezva po polytraumatech. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • JEČMÍNEK Vl., PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P., LITNER R. Poranění žlučníku u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • ŠÍR M., PLEVA L., RICHTER V., HRDLIČKA R. Poranění parenchyma-tózních orgánů u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • RICHTER Vl., PLEVA L., MARTÍNEK L. Poranění art. mesenteria supe-rior u dětí a její závažné důsledky. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • DEMEL J., PLEVA L., LUKÁČ L, PLISKA L. Problematika diagnostiky traumatické ruptury bránice - kazuistika. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • MADEJA R., PLEVA L., FORMAN M. Periprotetické zlomeniny stehenní kosti. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • KOPÁČEK I., ŽOCH V., PLEVA L. Pozdní cévní komplikace po nitro-dřeňovém hřebování. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • MAYZLÍK J., PETRUŠKA P., PLEVA L., DOSTALÍK J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • DEMEL J., PLEVA L., JEČMÍNEK Vl. Pakloub těla pažní kosti jako komplikace operační léčby. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • ŠÍR M., PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P., TORŠOVÁ V. Anaerobní infekce u zlomenin. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • PRUSENOVSKÝ P., PLEVA L., KOPÁČEK I., VRONSKÝ R. Komplikace miniinvazivních osteosyntéz u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm.
 • KEMPNÝ T., JEČMÍNEK Vl., VŘESKÝ B., NĚMEČEK J., PLEVA L. Intramedulární osteosyntéza a otevřené zlomeniny III. a VI. stupně dle Tscherneho. Nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí. 21.-22. listopadu 2002, Liberec.
 • ŠÍR M., PLEVA L., PLISKA L. Léčba infekčních komplikací po nitro-dřeňovém hřebování. Nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí. 21.-22. listo-padu 2002, Liberec.
 • KOPÁČEK I., PLEVA L., PRUSENOVSKÝ P., VRONSKÝ R. Intrame-dulární osteosyntéza u dětí. Nitrodřeňové hřebování dlouhých kostí. 21.-22. listopadu 2002, Liberec.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčení osteomyelitidy v traumatologii. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 20.-22. března 2003, Hradec Králové.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčba závažných anaerobních infekcí měkkých tkání končetin. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 20.-22. března 2003, Hradec Králové.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., DOSTALÍK, J. Neobvyklý případ Muenchhau-senova syndromu s cévními projevy. Tradiční Angiologické dny 2003 s me-zinárodní účastí. 3.-5. dubna 2003, Praha.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Léčba Jonesovy zlomeniny Herber-tovým kanulovaným šroubem. VII. Národní kongres ČSOT. 23.-26. dubna 2003, Brno.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., VRONSKÝ, R. Intrame-dulární osteosyntézy u dětí. Sympozium Dětské zlomeniny Jemniště 2003. 14.-15. května 2003.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Končetinový kompart-ment syndrom u dětí. Sympozium Dětské zlomeniny Jemniště 2003. 14.-15. května 2003.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., MADEJA, R. Retroperitoneální a pánevní kompartment syndrom. 3. Traumatologické dny Pardubice 2003. 22.-23. května 2003, Pardubice.
 • PLISKA, L., ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Komplikace v diagnostice a léčbě karpu. 3. Traumatologické dny Pardubice 2003. 22.-23. května 2003, Pardubice.
 • PLISKA, L., ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Scafolunátní disociace - diagnostika a léčba. 3. Traumatologické dny Pardubice 2003. 22.-23. května 2003, Pardubice.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytraumati-zovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Taktika pora-nění orgánů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • JELEN, S., SATINSKÝ, I., MARTÍNEK, I., PLEVA, L., RICHTER, VL. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Rad-hoštěm.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., JELEN, S., HRDLIČKA, R. Poranění hrudní-ku u dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chi-rurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • RICHTER, VL., PLEVA, L., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Poranění rekta u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., PLISKA, L. Infekční kom-plikace osteosyntéz u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympo-zium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Periprotetické zlomeniny stehenní kosti. Konference ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Písek. 12.-13. září 2003, Červená nad Vltavou.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., SLODIČKA, R., CHMELOVÁ, J., JONŠTA, R. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou poranění člunkové kosti. Konfetem-ce ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice Písek. 12.-13. září 2003, Červená nad Vltavou.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytraumatizovaného dítěte. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Poúrazová pankreas-titída. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., GUZIANA, P., LITNER, R. Poúrazový fibroto-rax. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003.
 • PLISKA, L., CHMELOVÁ, J., DEMEL, J., PLEVA, L. Zlomeniny os scap-hoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. První zkušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distrakčními metodami. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • JEČMÍNEK, L., PLEVA, L. Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolupráce. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm.
 • MAYZLÍK, J., DOSTALÍK, J., PLEVA, L. Prevence plicní embolie z hle-diska zkušeností ze souboru 502 chirurgických výkonů na dolní duté žíle. XXVIII. Flebologické dny. 6.-7. listopadu 2003, Brno-Bohunice.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., ŠÍR, M. Periprotetické zlomeniny po TEP kolenního kloubu. 3. Ortopedické sympozium Harrachov. 7.-8. listopadu 2003, Harrachov.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., PLISKA, L. První zkušenosti s PHN hřebem a Philos dlahou u zlomenin proximálního humeru. 3. Ortopedické sympozium Harrachov. 7.-8. listopadu 2003, Harrachov.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Léčení zlomenin proximálního hu-meru. 3. Ortopedické sympozium Harrachov. 7.-8. listopadu 2003, Harra-chov.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoartrózy těla pažní kosti a jejich léčba. 3. Ortopedické sympozium Harrachov. 7.-8. listopadu 2003, Harra-chov.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., KLUS, I., DEMEL, J. Komplikace v diagnostice a terapii poranění karpu. IV. Bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 27.-28. listopadu 2003, Bruntál.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., SLODIČKA, R., CHMELOVÁ, J., JONŠTA, T. Diagnostika a operační léčba poranění karpu. IV. Bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 27.-28. listopadu 2003, Bruntál.
 • DEMEL., J., PLEVA, L., PLISKA, L. Perkutánní sutura Achilovy šlachy. IV. Bruntálské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 27.-28. listopadu 2003, Bruntál.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlo-menin u dětí zevní fixací. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčení pakloubů zevní fixací. XII. Orto-pedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LITNER, R. Biologická osteosyntéza u patolo-gických zlomenin. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Komplikace léčby zlomeniny těla pažní kosti. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL. J. Perkutánní sutura Achillovy šlachy. XII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.- 20. března 2004, Hradec Králové.
 • CHMELOVÁ, J., MAYZLÍK, J., PLEVA, L. CT angiography using the detector computer tomograph. Tradiční Angiologické dny 2004 s meziná-rodní účastí. 19.-21. února 2004, Praha.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlo-menin u dětí zevními fixátory. XIII. Ortopedické sympozium Hradec Krá-lové. 18.-20. března 2004.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčení pakloubů zevní fixací. XIII. Orto-pedické sympozium Hradec Králové. 18.-20. března 2004.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LITNER, R. Biologická osteosyntéza u patolo-gických zlomenin. XIII. Ortopedické sympozium Hradec Králové. 18.-20. března 2004.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Perkutánní sutura Achillovy šlachy. XIII. Ortopedické sympozium Hradec Králové. 18.-20. března 2004.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Využití kombinace metody damage noc-trol s podáním Novosevenu v traumatologii. VII. Setkání českých a sloven-ských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004, Nové Město na Moravě.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠKORPIL, J. Poranění srdce u polytraumat. VII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004, Nové Město na Moravě.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., KOLAŘÍK, F., STACHA, R. Application of Biomechanics in Traumatology. Experimental Stress Analysis 2005. 43 International conference. Skalský Dvůr. 7.-9. 6. 2005
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Damage kontrol v úrazové chirurgie. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, VL. Komplexní poranění pánve a dolních končetin. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005.
 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, R., ROZUM, K. Modeling. Measureme and FEM Calculations on the Outer Fixation for Pelvis (Acetabulum). Conference Schedule of the Section 9. Computational and Experimental Analysis of Strength. 7.-9. září 2005, Ostrava.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Poranění končetinových cév. Inter-Angio-2005. Multidisciplinární sympozium Euro-regionu Nisa s mezinárodní účastí. Liberec, 12.-14. 10. 2005.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., HLADÍK, M. Multiorgánové selhání - crush a compartment syndrom u dětí. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J. Léčba komplikací u poranění jater. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Septická komplikace otevřených fraktur pánve (kazuistika) Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Intrafix - new method of the distal locking of the graft in LCA reconstruction. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Arthroscopic asisted reconstruction of the tibial head fractures in the Traumatology centre Ostrava. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Miniinvasive osteosynthesis of Jones fracture. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Philos - angle stabil implant - our experiences. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplexní poranění kolenního kloubu. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. LCA rupture on the Trauma-centre Ostrava - our experience. Movement and health. 4th International Conference. Olomouc. 23.-25. listopadu 2005.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones´fracture - treatment by the Herbert cannulated screw. Movement and health. 4th International Confe-rence. Olomouc. 23.-25. listopadu 2005 - poster.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Miniinvasive treatment of fracture of scaphoid. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. The percutaneous suture of the Achilles tendon. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., KLUS, I. Léčení zlomenin proximálního humeru. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • KLUS, I., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Our first experience with Got-tfrie´s s PC.C.P. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. Mez. kongres Telemedicína Brno 2005. 31.3.-1.4.05.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixace na acetabulum. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Léčba instabilního hrudníku. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Bio-Intrafix - new distal loking systém of the LCA hamstring graft. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Treatment of the Jones fracture by the Herbert cannulated screw. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Artroscopic stabilization of shoulder our experience with bioknowless fixation. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Plastika LCS: STG štěpem versus BTB z pohledu pacienta. VII. mez. konference CMCIE. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J., PLISKA, L., PLEVA, L. Subkutánní sutura ruptury Achi-lovy šlachy. VII. mez. konference CMCIE. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J. PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace léčby zlomeniny humeru. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoaneurysma of the femoral Artery as a late complication after the comples femoral shaft - case report. 2. mez. ortop. kongres. Moderní trendy v ortopedii a traumatologii. 30.-31. března 2006, Znojmo.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous sutura of Achilles tendon ruptures. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Naše zkušenosti s léčbou pakloubů člunkové kosti. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLISKA, L., MADEJA, R., PLEVA, L. Je perilunární luxace banální poranění? VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLISKA, L., MADEJA, R., PLEVA, L. Targon nail in treatment of frac-tures of proximal humerus - first experinece. 2. mez. ortop. kongres. Mo-derní trendy v ortopedii a traumatologii. 30.-31. března 2006, Znojmo.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Our experience eith treatment of fractures of distal radius by osteosynthesis sec. LCP. 2. mez. ortop. kongres. Moderní trendy v ortopedii a traumatologii. 30.-31. března 2006, Znojmo.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DOLEČEK, R. Úmrtí po polytraumatech. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experience with periprost-hetic fractures. X. národní kongres ČSOT. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha.
 • MADEJA, R., PLEVA, L. Komplikace při užití úhlově stabilních im-plantátů v traumatologii. Liberecké dny úrazové chirurgie. 15.-16. 6. 2006, Liberec.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroscopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. 2. mez. ortop. kongres. Moderní trendy v ortopedii a traumatologii. 30.-31. března 2006, Znojmo.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zlomeniny proximálního humeru a jejich léčba. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. 24.-25. 11. 2006. Pel-hřimov.
 • KLUS, I., PLEVA, L., LITNER, R. Miniinvazivní dlahové osteosyntézy. VII. mez. konference CMCIE. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • KLUS, I., PLEVA, L., DUDÍK, I. Osteosyntéza proximálního konce stehenní kosti perkutánní kompresní dlahou. Liberecké dny úrazové chirurg-gie. 15.-16. 6. 2006, Liberec.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., MADEJA, R. Endokrinologie zemřelých po polytraumatech. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • CHMELOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, D., DŽUPA, V., BÁČA, V., GRILL, R., PLEVA, L. Význam klasického RTG snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Využití metod intervenční radiologie v chirurgii. Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s meziná-rodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Rad-hoštěm.
 • CHMELOVÁ, J., FRANEK, M., VAJDA, L., KORHELÍK, K., PLEVA, L. Využití internetu při studiu na ZSF OU. II. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA Brno. 30.-31. 3. 2006. Brno.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., JONSZTA, T., PIPE-ROVÁ, E. Diagnostika a léčba plicní embolie. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • SMEŠNÝ, M., MAJOLA, D., CHMELOVÁ, J., PLEVA, L. Skiagrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FN Ostrava. II. Bilate-rální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • ŠNAJDAROVÁ, P., PĚTVALDSKÁ. M., BERKOVÁ, M., PLEVA, L. Vývoj biopsychosociálních potřeb pacientů na JIP traumacentra. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • KUBAČÁKOVÁ, J., TATAŘÍKOVÁ, A., BERKOVÁ, M., PLEVA, L. Vývoj biopsychosociálních potřeb na traumatologickém standardním oddě-lení. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • JEČMÍNEK VL., PLEVA L. Sdružená poranění v oblasti femoru. Celo-státní traumatologický sjezd, Pardubice, 1994.
 • PUSTELNÍK K., PLEVA L., FILIPEK M. Ekonomika úrazové chirurgie ve FNsP. Kostní infekce v traumatologii. 27. května 2002, Hotel Atom Ostrava.
 • JELEN S., PLEVA L., ŠÍR M., GŘEGOŘ R. Management polytraumatu. Večer Centrálního příjmu FNsP Ostrava ČLS SLO. 21. listopadu 2002, Ostrava.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., DEMEL, J. Indikace pro nitrodřeňové hřebování u zavřených a otevřených zlomenin. Pracovní večer SLO. Téma - Nitrodřeňové hřebování. 20. února 2003, Ostrava
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L., LITNER, R. Infekční komplikace nitrodřeňového hřebování. Pracovní večer SLO. Téma - Nitrodřeňové hřebo-vání. 20. února 2003, Ostrava
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., VRONSKÝ, R. Intramedulární osteosyntézy u dětí. Pracovní večer SLO. Téma - Nitro-dřeňové hřebování. 20. února 2003, Ostrava
 • PLISKA, L., PLEVA, L., ŠÍR, M. Naše zkušenosti s PFN hřebem. Pracovní večer SLO. Téma - Nitrodřeňové hřebování. 20. února 2003, Ostrava
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Komplikace osteosyntézy zlomeniny pažní kosti zevní fixací. Setkání českých a sloven-ských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠKORPIL. J. Poranění srdce u polytraumat. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Využití kombinace metody damage control s podáním Novosevenu v traumatologii. Setkání českých a sloven-ských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MADEJA, R. Komplexní zlomeniny loket-ního kloubu. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., VRONSKÝ, R., KOPÁČEK, I. Otevřené zlomeniny bérce u dětí. Dětské zlomeniny Jemniště 2005. Jemniště u Benešova, 11.-12. 5. 2005.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., BIALY, L. Otevřené zlomeniny bérce a jejich léčba. 4. Traumatologické dny v Pardubicích 2005. 26.-27.5.2005.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin horní končetiny. XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicíny. Čeladná, 8.-10. června 2005.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., BIALY, L. Moderní postupy v léčbě poranění jater a jejich komplikací. Kongres Moderní trendy v traumatologii. Darová. 13.-14. 10. 2005.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Zlomeniny proximálního humeru. 4. Traumatologické dny v Pardubicích 2005. 26.-27.5.2005.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Přínos hyperbaroxie v traumatologii. XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicíny. Čeladná, 8.-10. června 2005.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Reperfuzní syndrom u končetinové ischemie. Poranění končetinových cév. Inter-Angio-2005. Multidisciplinární sympozium Euroregionu Nisa s mezinárodní účastí. Liberec, 12.-14. 10. 2005.
 • CHMELOVÁ, J., MAYZLÍK, J., PLEVA, L. Traumatogenní změny pánevních cév - diagnostika a léčba. XXX. Angiologické dny 2005 s mez. účastí. Praha, 24.-26. února 2005.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. XXVIII. Dny lékařské biofyziky. Valtice. 25.-27.5. 2005.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Radiologie - součást moderních terapeutických postupů v traumatologii. Kongres Moderní trendy v traumatologii. Darová. 13.-14. 10. 2005.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce RA na ZSF OU. Jarní syklo-zium radiologických asistentů České republiky. Rožnov pod Radhoštěm. 6.-7. 5. 2005.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., POHLÍDAL, A., TYMONOVÁ, J. Ukaza-tele kostního obratu po traumatech a po popálení. 8. mez. kongres českých a slovenských osteologů. Zlín. 15.-17. 9. 2005.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., VRONSKÝ, R. Operační léčba poranění hrud-níku. Traumatologický den. 18. 5. 2006, Praha.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace po operační a konzervativní léčbě poranění jater. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Complicated Pelvis Fractures (case report). Poster. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Infikované paklouby dlouhých kostí tibie. Septické komplikace v ortopedii. 19. října 2006, České Budějovice.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., CZERNÝ, D. Poranění jater. Traumatologický den. 18. 5. 2006, Praha.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Paklouby člunkové kosti a jejich léčba. II. beskydské traumatologické dny Frýdek Místek 26-27.10.2006
 • PLISKA, L., MADEJA, R., PLEVA, L. Perilunární luxace - diagnostika, léčba. II. beskydské traumatologické dny Frýdek Místek 26-27.10.2006
 • CHMELOVÁ, J., PROCHÁZKA, V., CZERNÝ, D., PLEVA, L., BRÁT, R., DOSTALÍK, J. Metody intervenční radiologie v managementu akutních cévních traumat. Nové diagnostické a léčebné možnosti v traumatologii. XIV. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 6.-8.11.2007.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., HLADÍK, M., CZERNÝ, D. Neobvyklé poranění stěny břišní u dítěte. IX. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. května 2007. Nové Město na Moravě, Skalský dvůr.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., BIALY, L. Možnost léčby zlomenin distálního konce předloktí v seniorském věku. XIV. Pražské chirurgické dny 2007. 7.-8. 6. 2007. Praha.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J., Naše zkušenosti s artrosko-pickou léčbou po úrazech ramenního kloubu. XI. Národní kongres ČSOT. 25.-27. 4. 2007, Brno.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Naše zkušenosti se systémem LCP Distal Humerus Plates. XI. Národní kongres ČSOT. 25.-27. 4. 2007, Brno.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Zlomeniny femuru u polytraumat. Sympozium Dětské zlomeniny. 9.-10. 5. 2007 Jemniště.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PROCHÁZKA, V. Úloha intervenční radiologie v managementu komplexních poranění pánve. Motolské dny úrazové chirurgie. 10.-11. 5. 2007 Harrachov.
 • CHMELOVÁ, J., ŠPRINDRICH, j., DŽUPA, V., PLEVA, L. Multi-planární a 3 D rekonstrukce a jejich význam v urgentní medicíně. II. Traumatologický den. 3.5.2007 Praha.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., DUDÍK, I. Intenzivní péče a damage control surgery. II. Traumatologický den. 3.5.2007 Praha.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JELEN, S. KOPÁČEK, I., VRONSKÝ R. Polytrauma u dětí. Algoritmus poranění. Novákovy traumatologické dny s mez. účastí. 20.-21. 9. 2007, Brno.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixace u zlomenin pánve a acetabula. 5. Traumatologické dny Pardubice 2007. 14.-15.6.2007 Pardubice.

Citace - ohlasy na publikační činnost

Statistika ohlasů

Citace zahraniční registrované 3
Citace domácí registrované 14
Citace zahraniční neregistrované 1
Citace domácí neregistrované 47
Celkem 65

Pleva L.: Zevní fixace v traumatologii. Ostrava, 1992, s. 176.

 • Strmeň, J. Liečba zlomenín distálnej metafýzy radia vonkajšou fixaciou. Dizertační práce, 1998, LF UK Bratislava.
 • CIGAŇÁK, J. Externá minifixácia pri úrazoch ruky. Prievidza : Patria I, 1. ed, 2001, 127 s. ISBN 80-85674-04-1.
 • Mach, P.: Zevní fixace zlomenin kostí ruky. Dizertační práce, Brno, červen 2000.
 • PÍŠKA, M. Technologie implantace Ki drátů při zevní skeletální fixaci. Habilitační práce. Brno : VUT FSI, 2001.
 • ROZUM K., PLEVA L., KOVÁŘ L., PODEŠVA R. Modelování biomechaniky zevních fixátorů pro léčbu zlomenin. Úraz chir. 10, 2002, 4, s. 1-6.
 • FRIEDEL P. Kinezioterapie u zlomenin bérce po zevní fixaci. Bakalářská práce. ZSF OU, Ostrava, 2002. s. 47.
 • EGERTOVÁ, P. Kinezioterapie u zlomenin bérce léčených zevní fixací. Bakalářská práce ZSF OU Ostrava, 2004.

PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Zevní fixace v traumatologii (Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem). Dům techniky ČSVTS : Ostrava, 1 vyd. 1986.

 • EGERTOVÁ, P. Kinezioterapie u zlomenin bérce léčených zevní fixací. Bakalářská práce ZSF OU Ostrava, 2004.

Pleva, L., Mayzlík, J., Musialek, J.: Kompartment syndrom u sdružených poranění a polytraumat. Zpr. úraz. chir., 3, 1995, 3, s. 23-26.

 • Vaško, G., Čellár, R., Sidor, Z.: Kompartment syndróm pri zlomeninách predkolenia. Folia Medica Cassoviensia 55, 1998, s. 208.
 • TALLER, S., LUKÁŠ, R., ŠRÁM, J., KŘIVOHLÁVEK, M. Urgentní ošetření komplexníxh zlomenin pánve. Rozhl Chir. 84, 2005, 2, s. 83-87.
 • Gál, P.: Volkmannova kontraktura - závažná komplikace suprakondylické fraktury humeru u dětí. Úraz. chir. 6, 1998, č. 3, s. 16.
 • Gál, P., Melichar, I.: Compartment syndrom při poranění horní končetiny u dětí. Rozhl. Chir., roč. 78, č. 1, s. 40 - 41.
 • Gál, P., Tecl, F.: Tragické následky neléčeného compartment syndromu dolní končetiny. Rozhl. Chir., 1999, roč. 78, č. 2, s 59 - 62.
 • Gál, P. Úskalí, selhání a komplikace mininvazivní osteosyntézy v dětské traumatologii. Úraz. chir. 7, 1999, č. 1, s. 1 - 8.
 • Gál, P., Klimkovič, M., Ventruba, J.: Timing osteosyntézy dlouhých kostí u poly-traumatizovaných pacientů s kraniocerebrálním poraněním v dětském věku. Úraz. chir. 6, 1998, č. 4, s. 9 - 15.
 • Gál, P.: Moderní algoritmus léčby suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Dizertační práce, Brno 1999.
 • Molčányi, T., Kitka, M.: Akútny kompartment syndróm, vyvolaný prolongovaným lokálnym tlakom, s viscerálnym projekčným syndrómom. Úraz. chir. 7, 1999, č. 4, s. 18 - 22.
 • Gál, P.: Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. Habilitační práce, Brno 1999.
 • Pavlík, A., Maňák, P., Pešák, D., Skoumal, P.: Bilance polytraumat za 3 roky existence traumatologického centra. Úraz. chir. 8, 2000, č. 2, s. 11 - 15.
 • Gál, P., Tecl, F., Teyschl, O., Bíbrová, Š.: Miniinvazivní osteosyntéza při poranění distální části předloketních kostí u dětí. Úraz. chir. 8, 2000, č. 1, s. 30 - 36.
 • Michek, J., Zelníček, P. et al.: Pánevní kompartment syndrom. Úraz. chir. 8, 2000, č. 1, s. 24 - 29.
 • Višňa, P., Nestrojil, P.: Změny intrafasciálního tlaku v průběhu hřebování bérce a femuru (prospektivní studie). Abstrakt Book V. Ostravské traumatologické dny, 2000, Rožnov p. Radhoštěm.
 • J. Michek, P. Zelníček, J. Kubačák, J. Vrastyák, L. Kozumplík, R. Veselý Problematika ikteru po operacích jater a žlučových cest pro sdružená poranění. Úraz chir. 11, 2003, č. 4
 • GÁL, P. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. 1. vyd. Vyškov: Grafické podniky Kusák, 2001. 210 s. ISBN 80-210-2548-4.

MICHEK, J., PLEVA, L., WENDSCHE, P. Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea. I. vyd. Ostrava: Cicero, 2001. 134 s. ISSN 1211-7080.

 • MOROCHOVIČ R., KITKA M. Poranenie brucha detí spôsobené nárazom na riaditká bicykla. Úraz. chir. 10, 2002, 4, 25-28.
 • RUPERT, K., VESELÝ, V., JAMBURA, J., DURAS, P., TŘEŠKA, V. Poranění konečníku a análního kanálu. Úraz. chir. 13, 2005, 4, s. 152-155.
 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha : Grada, 2002. 308 s. ISBN 80-247-0419-6.
 • J. Michek, P. Zelníček, J. Kubačák, J. Kozumplík, R. Veselý Problematika ikteru po operacích jater a žlučových cest pro sdružená poranění. Úraz chir. 11, 2003, č. 4

Pleva, L., Ječmínek, V., Posolda, T.: Léčení zlomenin pánve u polytraumat zevní fixací.

 • Zp. úraz. chir. 1, 1993, č. 2, s. 6 - 14.
 • Šimko, P.: Zlomeniny acetábula. SAP : Bratislava, 1998, s. 142. ISBN 80-88908-13-2.
 • Michek, J., Zelníček, P. et al.: Pánevní kompartment syndrom. Úraz. chir. 8, 2000, č. 1, s. 24 - 29.

Pleva, L., Kopecký, J., Bednaříková, E.: Možnosti léčení zlomenin zevní fixací u dětí. Rozhl. chir. 68, 1989, č. 8-9, s. 589-591.

 • Gál, P.: Timing osteosyntézy dlouhých kostí u polytraumatizovaných pacientů s kraniocerebrálním poraněním v dětském věku. Úraz. chir. 6, 1998, č. 3, s. 16.
 • Gál, P., Klimkovič, M., Ventruba, J.: Timing osteosyntézy dlouhých kostí u poly-traumatizovaných pacientů s kraniocerebrálním poraněním v dětském věku. Úraz. chir. 6, 1998, č. 4, s. 9 - 15.

Pleva, L., Richter, V., Krejčí, M.: Elastická nitrodřeňová osteosyntéza u dětí. Zpr. úraz. chir. 2, 1994, č. 1, s. 17 - 20.

 • Gál, P.: Úskalí, selhání a komplikace mininvazivní osteosyntézy v dětské traumatologii. Úraz. chir. 7, 1999, č. 1, s. 1 - 8.
 • BARTL, V., KARÁSEK, P. ESIN a FFS - metody miniinvazivní osteosyntézy v dětské traumatologii. VOX Pediatrie. 3, 2003, 6, 16-17.

Pleva, L., Černoch, J., Posolda, T.: Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Abstract book III. Ostravské traumatologické dny, Rožnov 1996, s. 7

 • Michek, J., Zelníček, P., Kubačák, J. et al.: Sdružená poranění duodena a pankreatu. Úraz. chir. 6, 1998, č. 1, s. 1 - 4.

Pleva, L., Kopecký, J., Šimeček, O., Jelen, S.: Léčení zlomenin bérce zevní fixací MCD aparátem. Rozh. Chir. 1990, 69, s. 265 - 272.

 • Dědek, T.: Léčba diafyzárních zlomenin tibie s poraněním měkkých tkání. Dizertační práce. Hradec Králové 1999.

Pleva, L., Posolda, T., Skotnicová, S.: Sdružená poranění končetin. Zpr. úraz. chir. 1, 1993, č. 3, s. 6 - 14.

 • Dědek, T.: Léčba diafyzárních zlomenin tibie s poraněním měkkých tkání. Dizertační práce. Hradec Králové 1999.

Pleva, L., Mayzlík, J., Skotnicová, S. et al.: Abdominální kompartment syndrom - diagnostika a léčba. Abstract Book, V. Ostravské traumatologické dny, 2000, Rožnov p. Radhoštěm.

 • Zelníček, P., Michek, J.: Devastující poranění - timing léčebných přístupů. Úraz. chir. 8, 2000, č. 3, s. 1 - 5.

Pleva, L., Ječmínek, Vl., Lukáč, L.: Dvoudobá ruptura duodena u polytraumat. Úraz. chir. 6, 1998, č. 3, s, 24 - 29,

 • Michek, J., Zelníček, P, Vrastyák, J. et al.: Timing vícečetných střelných poranění. Úraz. chir. 8, 2000, č. 2, s. 16 - 21.

PLEVA, L., ROZUM, K., JEČMÍNEK, VL. External fixator into acetabulum Úraz. chir. 8, 2000, 1, 1-10.

 • CHMELOVÁ, J., ŠÍR, M., JEČMÍNEK, V. CT - guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports. Biomed. Papers. 1, 2005, 149, 177-181.

PLEVA, L., ROZUM, K., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixátor na acetabulum. Úraz. chir. 2, 2000, 8, s. 1-10, ISSN 1211-7080.

 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, F., ROZUM, K. Modeling, measurement and FEM calculations on the outer fixator for pelvis. Book of extended abstracts. Computational and experimental analysis of strength. Ostrava, 7.-9. září 2005. ISBN80-248-0896-X, s.79-80.

PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Otevřená poranění slinivky břišní. Úraz. chir. 8, 2000, č. 3, s. 18.

 • MICHEK, J., ZELNÍČEK, P., KUBAČÁK, J. Úskalí a komplikace centrálních ruptur jater. Úraz. chir. 9, 2001, č. 1, s.1-5.

PLEVA, L., GLOGEROVÁ, L. Rehabilitace nemocných se zevní fixací MCD aparátem 1. vydání, Ostrava 1986, ČSVTS,10 s.

 • EGERTOVÁ, P. Kinezioterapie u zlomenin bérce léčených zevní fixací. Bakalářská práce ZSF OU Ostrava, 2004.
 • FRIEDEL P. Kinezioterapie u zlomenin bérce po zevní fixaci. Bakalářská práce. ZSF OU, Ostrava, 2002. s. 47.

PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, V.: Komplikované zlomeniny a kompartment syndrom u polytraumat. Úraz.chir. 8, 2000, 4, 4-11.

 • Taller S., Lukáš R., Suchomel P., Křivohlávek M.: Operační léčba disloko-vaných příčných zlomenin sakra. Acta Chir. orthop. Traum. Čech. 70, 2003, p.151-157.
 • MAŠEK M., ŹÁK, J., CHALUPNÍK Š., ŠRÁMEK, V. Nejčastější chyby v měření nitrobřišního tlaku. Úraz. chir. 11, 2003, 1, s. 18-21.

PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Abdominální a pánevní kompartment syndrom při polytraumatu. Sborník Anestezie u závažných úrazových stavů. Pardubice : Silueta, 2001, s. 131-133.

 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha : Grada, 2002. 308 s. ISBN 80-247-0419-6.

PLEVA, L., ČERNOCH, J., ŠÍR, M., CHMELOVÁ, J. Poranění pankreatu u poly-traumatu. Úraz. chir. 11, 2003, 3, s. 6-9.

 • J. Michek, P. Zelníček, J. Kubačák, J. Vrastyák, L. Kozumplík, R. Veselý Problematika ikteru po operacích jater a žlučových cest pro sdružená poranění. Úraz chir. 11, 2003, č. 4.

PLEVA L., JEČMÍNEK Vl., LUKÁČ L. Dvoudobá ruptura duodena u polytraumat. Úraz.chir. 6, 1998, 3, 24-29.

 • MOROCHOVIČ R., KITKA M. Poranenie brucha detí spôsobené nárazom na riaditká bicykla. Úraz. chir. 10, 2002, 4, 25-28.

PLEVA L., JEČMÍNEK Vl., POSOLDA T., SKOTNICOVÁ S. Léčení zlomenin pánve zevní fixací u polytraumat. Zp.úraz.chir. 1, 1993, 2, s. 4-13

 • CHMELOVÁ J., PLEVA L. Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou. Čes. Radiol., 56, 2002, 1, s. 16-20.

PLEVA L., ROZUM K., JEČMÍNEK Vl. Zevní fixátor na acetabulum. Úraz.chir. 8, 2000, 2, s. 1-10.

 • CHMELOVÁ J., PLEVA L. Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou. Čes. Radiol., 56, 2002, 1, s. 16-20.

PLEVA, L., ROZUM, K. Zevní fixátor na acetabulum. Úraz. chir., 8, 2000, 2, s. 1-10.

 • ROZUM K., PLEVA L., KOVÁŘ L., PODEŠVA R. Modelování biomechaniky zevních fixátorů pro léčbu zlomenin. Úraz.chir. 10, 2002, 4, s. 1-6.

PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Abdominální kompartment syndrom. Úraz. chir. 11, 2003, 2, s. 7-12.

 • J. Michek, P. Zelníček, J. Kubačák, J. Vrastyák, L. Kozumplík, R. Veselý Problematika ikteru po operacích jater a žlučových cest pro sdružená poranění. Úraz chir. 11, 2003, č. 4.

PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Metody Damage control u polytraumat. Urgentní medicína. 4, 2005, s. 24-27.

 • Galovič J. Zlomeniny distálneho femuru - retrográdny klinec. Dizertační práce. Klinika úrazové chirurgie FN Bratislava ak. L. Dérera. Bratislava, 2007.

MAYZLÍK, J., PLEVA, L.: Abdominal compartment syndrom. Abstract Book IV. Ostravské traumatologické dny, 1998, Rožnov p. Radhoštěm.

 • Michek, J., Zelníček, P., Kubačák, J., Vrastyák, J., Wendsche, P., Veselý, R.: Poranění tenkého střeva při polytraumatu. Rozhl. Chir., 2000, r. 79, č. 11, s. 561 - 563.
 • Zelníček, P., Michek, J.: Devastující poranění - nové přístupy léčby. Rozhl. Chir., 2000, r. 79, č. 11, s. 564 - 567.
 • Michek, J., Zelníček, P. et al.: Existuje pánevní kompartment? Naše zkušenosti. Rozhl. Chir., 2000, r. 79, č. 11, s. 568 - 570.
 • Zelníček, P., Michek, J.: Devastující poranění - timing léčebných přístupů. Úraz. chir. 8, 2000, č. 3, s. 1 - 5.

JEČMÍNEK, V., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Ošetření jater při polytraumatu. Úraz. chir. 8, 2000, č. 3, s. 13.

 • MICHEK, J., ZELNÍČEK, P., KUBAČÁK, J. Úskalí a komplikace centrálních ruptur jater. Úraz. chir. 9, 2001, č. 1, s.1-5.

LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Nestabilní hrudník a jeho terapie. Úraz. chir., 5, 1997, č. 3, s. 1-6.

 • MAŇÁK, P., DRÁČ, P., BLAHUT, L. Nepenetrující poranění hrudníku. Rozhl. Chir., 80, 2001, 5, s. 268-272.
 • HABAL P., ŠIMEK J., ŠTĚTINA M., NOVOTNÝ J. Časná chirurgická stabilizace hrudníku. Rozhl. Chir. 81, 2002, 4, s. 167-169.

LUKÁČ, L., PLEVA, L. Instabilní luxace předloktí a její léčba. Úraz. chir. 6, 1998, č. 4, s. 7-14.

 • R. HART, P. BUČEK, P. NESTROJIL, P. ZELNÍČEK. Chronická poúrazová mediální ligamentózní nestabilita loketního kloubu. Úraz. chir. 9, 2001, č. 1, s.19-24.

LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JAHODA, J. Nestabilní hrudník a jeho terapie. Úraz. chir. 5, 1997, 3, s. 1-6.

 • VODIČKA, J., ŠPIDLEN, V., KLEČKA, J., ŠIMÁNEK, VL., ŠTĚPÁN, M. Pětileté zkušenosti s metalickou fixací nestabilních poranění skeletu hrudníku. Úraz. chir. 11, 2003, 3, s. 29-33.

LUKÁČ, L., PLEVA, L. Poranění bránice - diagnostika a léčba. Úraz. chir. 7, 1999, 4, 11-17.

 • CARDA, M., ŠILLER, J., HAVLÍČEK, K., KUSÝ, D. Ruptura bránice - diagnostická úskalí a způsoby ošetření. Úraz chir. 13, 2005, 2, s. 81-87.
 • PLEVA, L., KLUS, I. Metody damage control úrazové chirurgie u polytraumat. Úraz chir. 12, 2004, 2, 1-5.

CHMELOVÁ, J., PLEVA, L. Percutaneous Fixation of Pelvic Fractures under CT control. Čes. Radiol. 56, 2002, 16-20.

 • CHMELOVÁ, J., ŠÍR, M., JEČMÍNEK, V. CT - guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports. Biomed. Papers. 1, 2005, 149, 177-181.

Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Miroslava Berková
Telefon+420 597 375 009
Emailmiroslava.berkova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 002
×
PředchozíDalší
Načítání