doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Vzdělání

 • 1996: Habilitován docentem chirurgie LF UP Olomouc - Dynamický zevní fixátor na hlezenný kloub
 • 1990: Traumatologická nástavbová atestace
 • 1989: Obhajoba kandidátské dizertační práce MU Brno - Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací
 • 1981: II. atestace z chirurgie
 • 1975: I. atestace z chirurgie
 • 1971: promoce LF UP v Olomouci

Profesní historie

 • 1991-dosud: Primář, Traumatologické centrum FN Ostrava
 • 1979-dosud: KÚNZ Ostrava
 • 1973-1978: Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
 • 1971-1973: Interní oddělení NsP Bílovec

Odborné společnosti

 • AO Alumni výbor - člen mezinárodní společnosti AOAA
 • European Association for Trauma and Emergency Surgery (EATES) - člen společnosti
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii (2003-dosud) - člen výboru
 • Traumatologická sekce České pediatricko-chirurgické společnosti - člen výboru
 • Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP - člen výboru
 • Spolek lékařů v Ostravě - člen výboru
 • Akreditační komise pro obor úrazová chirurgie MZ ČR - předseda

Redakční rady

 • Úrazová chirurgie ISSN 1211-7080 - šéfredaktor časopisu
 • Redakční rada slovenského elektronického časopisu Trauma - www.trauma.sk, ISSN 1335-8588 - člen
 • Redakční rada časopisu Ortopedie - dvouměsíčník pro ortopedy, traumatology a revmatology ISSN 1802-1727 - člen

Univerzitní a fakultní orgány

 • Vědecká rada České lékařské komory JEP Praha
 • Vědecká rada Zdravotně-sociální fakulty Ostravské Univerzity Ostrava

Pedagogická činnost

 • 2006-dosud: Výuka oboru Zdravotnický záchranář na ZSF OU
 • 2004-dosud: Výuka Radiologických asistentů na ZSF OU
 • 2000: Výuka Geriatrické péče na ZSF OU
 • 1995-dosud: Výuka Léčebné rehabilitace a fyzioterapie na ZSF OU
 • Výuka úrazové chirurgie na Zdravotně-sociální fakultě OU.
 • Externí vyučující úrazové chirurgie IPVZ Brno - vyžádané přednášky
 • Školitel pro doktorský program 2301V Strojní inženýrství, VŠB TU Ostrava
 • Od r. 2005: Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Chirurgie
 • Od r. 2005: Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Úrazová chirurgie (Traumatologie).
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Sociálně zdravotní a geriatrická péče.
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Radiologický asistent.
 • Člen zkušební komise pro státní závěrečnou zkoušku na ZSF OU pro obor Rehabilitace a fyzioterapie.
 • Školitel doktorandů VŠB TU Ostrava

Stáže a stipendia

 • 2000: AO Course on Fracture Fixation: Problems and Solutions. Davos, Switzerland.
 • 2001: 23. AO Symposium. Rekonstruktive Chirurgie der unteren Extremitat vom 9. - 10. 3. 2001. Salzburg, Ostereich.
 • 2003: 79th AO Coure Masters, Davos, Switzerland.

Vědecká činnost

 • 1995-1999: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 3522-4 - Zevní fixátor na acetabulum, který byl úspěšně obhájen v roce 2000.
 • 1994-1997: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 2246-4 - Dynamický zevní fixátor kolenního kloubu, který byl úspěšně obhájen v roce 1998.
 • 1991: Rozhodnutím Rady vlády ČR pro vědeckou činnost a vývoj technologie IGA MZ ustanoven hlavním řešitelem projektu výzkumu I. - II. kategorie č. 1319-3 - Dynamický zevní fixátor na nohu a hlezno a jeho použití v léčení otevřených zlomenin, který byl obhájen v roce 1995.
 • 1985-1990: Hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu Mzd ČSR P 12-335-805-05-07/3 - Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumat, který byl obhájen v oponentském řízení v roce 1990.

Koordinace sjezdů

 • Od r. 1992: Hlavní organizátor - Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, které se konají od roku 1992 pravidelně každé dva roky s průměrným počtem 500 účastníků. Rožnov pod Radhoštěm.
 • Září 1999: I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie
 • Září 2003: II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie, Rožnov pod Radhoštěm
 • Květen 2004: Local Committee - 6th European Trauma congress
 • V. a VI. Bruntálské traumatologické dny - garant

Recenze knih

 • CIGŇÁK, Jaroslav: Externá minifixácia při úrazoch ruky. Patria 1: Prievidza, 1 vyd., 2001. 127 s. ISBN 80-85674-04-1.
 • KITKA, Miroslav: Kryté osteosyntézy humeru. Royal Unicorn: Košice, 1 vyd. 2000, 82 s. ISBN 80-968128-5-8.
 • MAŇÁK, Pavel, WONDRÁK, Eduard. Traumatologie, repetitorium pro studující lékařství. Vydavatelství Univerzity Palackého: Olomouc. 4 vyd. 1998, 107 s. ISBN 80-7067-842-9.
 • GÁL, Petr. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin horní končetiny u dětí. 1. vyd. Vyškov: Grafické podniky Kusák, 2001. 210 s. ISBN 80-210-2548-4.

Studie

 • Hlavní investigátor multicentrické randomizované studie rFVIIa/NovoSeven/NiaStase

Profesní

 • Krajský odborný konzultant pro obor úrazová chirurgie Moravskoslezského kraje ČR

Publikační činnost

Statistika publikační činnosti

ADC: Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech 5
ADD: Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech 12
ADE: Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech 2
ADF: Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech 22
AED: Vědecké práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících a monografiích 99
AEE: Vědecké práce v zahraničních nerecenzovaných vědeckých sbornících a monografiích 10
AEG: Stručné oznámení, abstrakta vědeckých prací v zahraničních karentovaných časopisech 6
AFD: Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích 50
AFG: Abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí 3
AFH: Abstrakta příspěvků z domácích konferencí 13
AGI: Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech 4
BCI: Skripta a učební texty 19
BCK: Kapitoly v učebnicích a učebních textech 7
BDE: Odborné práce v zahraničních nekarentovaných časopisech 2
BDF: Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech 11
BED: Odborné práce v domácích recenzovaných sbornících 2
BFB: Abstrakta odborných prací z domácích setkání 8
DAI: Dizertační a habilitační práce 2
EAI: Přehledné práce - knižní 5
EDI: Recenze v časopisech a sbornících 8
EDJ: Přehledové práce, odborné překlady v časopisech a sbornících 0
FAI: Redakční práce 18
GAI: Výzkumné studie a průběžné zprávy 6
GII: Různé publikace bez možnosti zařazení do předcházejících kategorií 1

ADC Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Limb compartment syndrome in children. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 41-43, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Elastic intramedullary osteosyn- thesis in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 34-40, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Abdominal compartment syndrome in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 30-33, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. KOPÁČEK, I. Treatment of open fractures in children´s polytrauma. Rocznik dzieciecej chirurgii urazowej. 7, 2003, s. 25-27, ISBN 83-86239-64-6.
 • PLEVA, L.Centrum Traumatologiczne Szpital universytecki Ostrava. Rocznik Dzieciecej Chirurgii Urazowej. 2002, 6, s. 40-46. ISBN 83-86239-63-8.

ADD Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Léčení pertrochanterických zlomenin vnitřní fixací Enderovou metodou. Rozhl Chir., 65, 1986, č. 9, s. 621-624.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin nohy zevní fixací kompresně- distrakčním aparátem. Rozhl Chir. 67, 1988, č. 5, s. 343-347.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Možnosti léčení zlomenin zevní fixací u dětí. Rozhl. Chir. 68, 1989, č. 8-9, s. 589-591.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Léčení zlomenin bérce zevní fixací MCD aparátem. Rozhl Chir. 69, 1990, 4, s. 265-272.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J. Léčení otevřených zlomenin nohy zevní fixací. Rozhl Chir. 69, 1990, č. 10, s. 674-678.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Our experiences with the treatment of periprosthetic fractures of femur. Biomedical Papers. 148, 2004, 1.
 • PLEVA, L. MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Abdominal compartment syndrome. Biomedical Papers. 148, 2004, 1.
 • CHMELOVÁ, J., ŠÍR, M., JEČMÍNEK, V. CT - guided percutaneous fixation of pelvic fractures. Case reports. Biomed. Papers. 1, 2005, 149, 177-181.
 • ŠIMEČEK, O., PLEVA, L., KYSELÁ, D. Chirurgická léčba patologických zlomenin. Rozh chir. 63, 1983, 4, s. 260-265.
 • ŠIMEČEK, O., KOPECKÝ, J., FISCHER, O., SLEPIČKOVÁ, V., PLEVA, L. Vrozené hemoragické diatézy v chirurgii. Rozh chir. 63, 1983, 4, s. 247-250.
 • ŠIMEČEK, O., FIŠER, O., PLEVA, L. Chirurgické léčení hemofilické cysty. Acta chir. orthop. čech. 48, 1981, 4, s. 324-329.
 • CHMELOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, D., DŽUPA, V., BÁČA, V., GRILL, R., PLEVA, L. Význam klasického rentgenového snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Acta chir. orthop. traumatol. Cech. 73, 2006, p. 394-399.

ADE Vědecké práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., VRONSKÝ, R. Complex injury of pelvic in children. www.trauma.sk 3, 2005, 1. ISSN 1335-8588.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Supracondylic fractures in children. www.trauma.sk 3, 2005, 1. ISSN 1335-8588.

ADF Vědecké práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., POSOLDA, T., SKOTNICOVÁ, S. Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumatizovaných nemocných. Refer. výběr ortop. traumat. 36, 1992, s. 367-369.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., MUSIALEK, M. Kompartment syndrom u sdružených poranění a polytraumat. Zp. úraz. chir. 3, 1995, č. 3, s. 23-26.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., LUKÁČ, L. Dvoudobá ruptura duodena u polytraumat. Úraz.chir. 6, 1998, č. 3, s. 24-30.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixátor na acetabulum. Úraz chir. 8, 2000, č. 2, s. 1-10.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., Šír, M. Abdominální kompartment syndrom u poly-traumatu. Úraz chir. 11, 2003, č. 2. s. 7-12.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, V. Komplikované zlomeniny a kompart-ment syndrom u polytraumat. Úraz chir. 8, 2000, č. 4, s. 4-11.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., KOPÁČEK I., PODEŠVA, R. Léčení zlomenin zevní fixací - biomechanická měření. Úraz chir. 10, 2002, 4, 1-6.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Abdominální kompartment syndrom dětí. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 5-8.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., CHMELOVÁ, J. Akutní nitrodřeňová osteosyntéza u dětských polytraumat. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 12-15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Končetinový kompartment syndrom u dětí. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 16-21.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I., CHMELOVÁ, J. Otevřené zlomeniny u dětských polytraumat. Úraz chir. 11, 2003, 4, s. 9-11.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., ŠÍR, M., CHMELOVÁ, J. Poranění pankreatu u polytraumatu. Úraz chir. 11, 2003, 3, s. 6-9.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Naše zkušenosti s léčbou periprotetických zlomenin stehenní kosti. Úraz chir. 12, 2004, 1, 1-5.
 • PLEVA, L., KLUS, I., ŠÍR, M. Damage control ortopedic u polytraumat. Úraz. chir. 12, 2004, 2..
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., ČERNOCH, J., MARTÍNEK, L., CHMELOVÁ, J., CZERNY, D., KLVAŇA, P., BIALY, L. Poranění jater u dospělých a jejich komplikace. Úraz chir. 13, 2005, 1, 10-15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Poranění cév u polytraumat. Praktr. flebol. 13, 2004, č. 2.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Nestabilní hrudník a jeho terapie. Úraz. chir. 5, 1997, 3, s. 1-6.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., HAVELKA, J. jr. Ruptura a. epigastrica caudalis imitující NPB. Zp. úraz. chir. 4, 1996, 1, 18-21.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L.: Instabilní luxace předloktí a její léčba. Úraz chir. 6, 1998, č. 4, s.1-8.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., KOVÁŘ, L., PODEŠVA, R. Modelování biomechaniky zevních fixátorů pro léčbu zlomenin. Úraz chir. 10, 2002, 4, 7-12.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., POHLÍDAL, A. Odezva organizmu na polytrauma. Úraz chir. 11, 2003, 2, s. 1-8.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L. a kol. autorů. Endokrinologie traumatu. Suplementum Úrazové chirurgie. ISBN 1211-7080. 2006, 3, 52 s.

AED Vědecké práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících a monografiích

 • PLEVA, L., POSOLDA, T., VŘESKÝ, B. Zajištěné hřebování v léčení zlomenin femoru. Abstract Book, Rožnov 1992, Cicero, s.61-63.
 • PLEVA, L., POSOLDA, T., SKOTNICOVÁ, S., JEČMÍNEK, VL. Dynamická zevní fixace v traumatologii. Abstract book. I. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., KUBIŠ, FR. Zevní fixátor Dynafix PK (Pleva-Kubiš). Abstract book. I. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoštěm, 1992.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Záludnost kompartment syndromu u poly-traumat. Abstract Book. II. Ostravské traumatologické dny v Rožnově pod Radhoš-těm, 5.-7. 10. 1994. s. 12-13.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., POSOLDA, T. Diagnostika a léčba poranění pan-kreatu. Sborník přednášek. III. OTD 26.-27. 9. 1996, Rožnov pod Radhoštěm, s. 7.
 • PLEVA, L., RICHTER, VL., KYSELÝ, T. Dvoudobá ruptura duodena u poly-traumat. Sborník přednášek IV. Ostravské traumatologické dny 1.-2.10.1998, Rožnov pod Radhoštěm, s. 26.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., DEMEL, J. Léčba instabilního hrudníku zevní fixací u polytraumat. Sborník přednášek IV. Ostravské traumatologické dny 1.-2. 10.1998, Rožnov pod Radhoštěm, s. 31.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., ŠÍR, M. Dvoudobá ruptura duodenu u poly-traumat. Miniinvazivní terapie, III. 1998, 4, s.12. ISSN 1211-5177.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí. Sborník přednášek. I. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 10.-11. června 1999, Rožnov pod Radhoštěm.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., DOSTÁL, P. Léčení sdružených poranění končetin. Abstract book, Novákovy traumatologické dny Brno ´99, 23.- 24. 9. 1999 Brno, s. 21.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., JAHODA, J. Abdominální kom-partment syndrom - diagnostika a léčba. V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 4.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Otevřená poranění slinivky břišní. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 18.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M. Diagnostika a léčba poranění pankreatu. Abstract book Traumatologické dny Pardubice 2000, 18.-19. 5. 2000, Pardubice, s. 43.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., ŠÍR, M. Intramedulární elastická osteosyntéza. Abstract book IX. Ortopedické sympozium s mez. účastí. 30. 3.- 1. 4. 2000, Hradec Králové, s. 5.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., HOLEŠ, D. Léčení otevřených luxačních zlomenin hlezna a nohy. X. Ortopedické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové. Abstract book, s. 13.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Retroperitoneální kompartment syndrom. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno. Abstract book, s. 90.
 • PLEVA, L., JELEN, S., JEČMÍNEK, Vl. Organizace léčebné péče o polytraumata v Moravskoslezském regionu. Abstract book, Dostálovy dny, Urgentní medicína 2001, 13.-14. 9. 2001, Hradec nad Moravicí, s. 41-44. ISBN: 80-902583-4-4.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., HOLEŠ, D. Pánevní kompartment syndrom. 23. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ Praha Na Bulovce, 16. - 17. 11. 2001, Praha. Abstract book, s. 46.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Abdominální a pánevní kompartment synd-rom při polytraumatu. Abstract book, 2. anesteziologické dny, Anestezie u závaž-ných úrazových stavů, 25.-26. 10. 2001, Pardubice, s. 131-133. ISBN: 80-86417-03-4.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., KLUS, I. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Osteologický bulletin 6, 2001, 3, s. 90. ISSN 1211-3778.
 • PLEVA, L. Léčení pakloubů kompresně-distrakční metodou. XI. Ortopedické sympozium s mez. účastí, 21.-23. března 2002, Hradec Králové. Souhrny před-nášek, s. 29.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., FORMAN, M. Léčení suprakondylických zlomenin femuru po TEP. VI. národní kongres ČSOT, 16.-18. 5. 2002, Praha. Kniha abstrakt, s. 90.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl., MAYZLÍK, J., FORMAN, R. Intrapelvické krvácení u zlomenin pánve.VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 18. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ČERNOCH, J., LUKÁČ, L., HOLEŠ, D. Poranění pankreatu - diagnostika a léčba. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 22. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Pozdní enterorhagie u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 28. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., KLUS, I., LITNER, R. Pozdní komplikace intramedulárních osteo-syntéz. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 50. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Hejhalův den 2002, 7. června 2002, Plzeň. Book of Abstracts, ISBN 80-7177-674-2. p. 8.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Končetinový kompartment syndrom. Sborník přednášek. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. s. 44. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syndrom u dětí. Sborník přednášek. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. s. 24. ISSN 1211-7080.
 • PLEVA, L., MADEJA, R., JELEN, S. Operační léčba patologických zlomenin. Sborník. 8. ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 16.-17. dubna 2004. Ostrava. s. 37. ISBN 80-02-01637-8.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Damage kontrol v úrazové chirurgie. Sborník lékařských přednášek. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005. nestránkováno, ISBN: 80-86857-04-02.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, VL. Komplexní poranění pánve a dolních končetin. Sborník lékařských přednášek. Harrachovské chirurgické dny. 2.-3. 6. 2005. nestránkováno, ISBN: 80-86857-04-02.
 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, F., ROZUM, K. Development the Outer fixator for pelvis. Modeling, measurement and FEM calculations. Book of extended abstracts. Experimental Stress Analysis 2005. 43 International conference. Skalský Dvůr. 7.-9. 6. 2005. ISBN 80-214-2941-0. s. 69-70.
 • PLEVA, L., ROZUM, K., STACHA, R. Development and realisation of external fixator for an elbow. Book of extended abstracts. Experimental Stress Analysis 2005. 43 International conference. Skalský Dvůr. 7.-9. 6. 2005. ISBN 80-214-2941-0. s. 67-68.
 • PLEVA, L., KOVAŘČÍK, F., ROZUM, K. Modeling, measurement and FEM calculations on the outer fixator for pelvis. Book of extended abstracts. Computa-tional and experimental analysis of strength. Ostrava, 7.-9. září 2005. ISBN80-248-0896-X, s.79-80.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v traumatologii. Abstrakt Urgentní medicína 2005. XII. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 12.-13. 10. 2005. s. 6-10. ISBN 80-7368-067-X.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Zevní fixace u polytraumatu - Damage Control Traumatology. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 13. ISSN 1211-7927.
 • KREJČÍ, M., PLEVA, L. Osteosyntéza u dětí dle Ligiera. Abstract Book, I. Ostravské trauma dny v Rožnově p. Radhoštěm, 2.-3. 11. 1992.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Pseudoarthrosy bérce a jejich léčení zevní fixací. Abstract Book, I. Ostravské trauma dny v Rožnově p. Radhoštěm, 2.-3. 11. 1992.
 • MAYZLÍK, J., POSOLDA, T., PLEVA,L., BRÁT, R. Úspěšné ošetření střelného poranění předloktí, plic a.a. pulmonalis. Sborník přednášek. II. Ostravské traumato-logické dny v Rožnově pod Radhoštěm. 5.-7. října 1994, s. 34.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Komplikace miniinvazivních osteosyntéz u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 93. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., RICHTER, V., HRDLIČKA, R. Poranění parenchymatózních orgánů u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 31. ISSN 1211-7080.
 • RICHTER, Vl., PLEVA, L., MARTÍNEK, L. Poranění art. mesenterica superior u dětí a její závažné důsledky. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 35. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., LUKÁČ, L, PLISKA, L. Problematika diagnostiky traumatické ruptury bránice - kazuistika. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek, s. 43. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, V., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Otevřené fraktury pylonu. Abstract book. Novákovy traumatologické dny Brno ´99, 23.- 24. 9. 1999 Brno, s. 50.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Ošetření jater při polytraumatu. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 13.
 • RICHTER, VL., PLEVA, L., MALÝ, T., KOPECKÝ, J. Diferencovaný přístup v léčbě poranění sleziny u dětí. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 25.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Postsplenektomická profylaxe trombo-embolie. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 34.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., RICHTER, Vl. Ošetření mnohočetných otevřených zlomenin u polytraumatu. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 46.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., PLISKA, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin u dětí. Abstract book V. Ostravské traumatologické dny 5.-6. října 2000, Rožnov pod Radhoštěm, s. 83.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ J. Biomechanická měření u zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. Abstract book Experimentální analýza napětí. 6.-8. června 2000. Třešť, s. 289.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Instabilní luxace předloktí. X. Ortopedické sympózium. 15.-17. 3. 2001, Hradec Králové. Abstract book. s. 4.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., MELECKÝ, J. The External Fixator for the Acetabulum. Abstract book. Experimental Stress Analysis. 4.-6. 6. 2001, Tábor. s. 297-302.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., LUKÁČ, L., MADEJA, R. Sdružené poranění pánve. III. český chirurgický kongres, 6. - 7. 9. 2001, Brno. Abstract book. s. 80.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Diagnostika a léčba tupých poranění dutiny hrudní. Sborník přednášek. Traumatologické dny Pardubice 2000. ISSN 1211-7080 s. 9.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L. Endokrinní odezva po polytraumatech. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 12. ISSN 1211-7080.
 • PUSTELNÍK, K., PLEVA L., MOSLEROVÁ K. Ekonomika a financování úrazové chirurgie. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Abstract book. s. 4-9. ISSN 1211-7050.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., LITNER, R. Poranění žlučníku u polytraumatu. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 25. ISSN 1211-7080.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., FORMAN, M. Periprotetické zlomeniny stehenní kosti. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 64. ISSN 1211-7080.
 • KOPÁČEK, I., ŽOCH, V., PLEVA, L. Pozdní cévní komplikace po nitrodřeňovém hřebování. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Rad-hoštěm. Sborník přednášek. s. 66. ISSN 1211-7080.
 • MAYZLÍK, J., PETRUŠKA, P., PLEVA, L., DOSTALÍK, J. Přístroj na měření a monitorování tlaku v tkáních při kompartment syndromu. VI. Ostravské traumato-logické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 69. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., JEČMÍNEK, Vl. Pakloub těla pažní kosti jako komplikace operační léčby. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 78. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., TORŠOVÁ, V. Anaerobní infekce u zlomenin. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Rad-hoštěm. Sborník přednášek. s. 88. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I., VRONSKÝ, R. Komplikace miniinvazivních osteosyntéz u dětí. VI. Ostravské traumatologické dny. 26.-27. září 2002, Rožnov p. Radhoštěm. Sborník přednášek. s. 93. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, Vl., PLEVA, L., KLUS, I. Ošetření jater při polytraumatu. Abstract book, 2. anesteziologické dny, Anestezie u závažných úrazových stavů, 25.-26. 10. 2001, Pardubice, s. 134 ISBN: 80-86417-03-4.
 • ROZUM, K., KOVÁŘ, L., MELECKÝ, J., KOVAŘČÍK, F., STACHA, R., PLEVA, L. Diagnostika zevních fixátorů pro léčbu otevřených nestabilních zlomenin. Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení Diago 2003. Sborník anotací. s. 314-319. ISBN 80-248-0210-4.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytrauma-tizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirur-gie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 15. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., KOPÁČEK, I. Taktika poranění orgá-nů dutiny břišní u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trila-terální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 17. ISSN 1211-7080.
 • JELEN, S., SATINSKÝ, I., MARTÍNEK, I., PLEVA, L., RICHTER, VL. Tupé poranění žaludku a duodena u dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 22. ISSN 1211-7080.
 • VRONSKÝ, R., PLEVA, L., JELEN, S., HRDLIČKA, R. Poranění hrudníku u dí-těte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 25. ISSN 1211-7080.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení zlomenin dlouhých kostí u polytraumatizovaného dítěte. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 29. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., PLISKA, L. Infekční komplikace osteosyntéz u dětí. II. Česko-polsko-slovenské trilaterální sympozium dětské chirurgie. 9.-10. září 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 3, s. 41. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., CHMELOVÁ, J., DEMEL, J., PLEVA, L. Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 14. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. První zlušenosti s korekčními výkony po zlomeninách distálního předloktí.. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 16. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Otevřené zlomeniny - léčba kompresně-distrakčními meto-dami. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 17. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L. Dilacerující poranění ruky - interdisciplinární spolu-práce. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 57. ISSN 1211-7080.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L., SLODIČKA, R. SLD - RTG, diagnostika a léčba scapholunární dissociace. Zlomeniny os scaphoideum - akutní operační léčba. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 58. ISSN 1211-7080.
 • JEČMÍNEK, VL., KEMPNÝ, T., PLEVA, L. Spolupráce plastického chirurga s traumatologem. Sympozium české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. 23.-24. října 2003, Rožnov pod Radhoštěm. Úraz chir. 10, 2003, 4, s. 59. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Treatment of Jones´s fracture using Herbert´s cannulated screw. VII. Národní kongres ČSOT. 23.-26. dubna 2003. nestránkováno. ISBN 80-210-3102-6.
 • ROZUM, K., PLEVA, L., PODEŠVA, R., KOVAŘČÍK, F., STACHA, R. Computers Supporting of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures. Experimental Stress Analysis 2003, Brno University of Technology, s. 83-84. ISBN 80-214-2314-5.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., DOSTALÍK, J. Neobvyklý případ Muenchhausenova syndromu s cévními projevy. CEVJ. 2, 2003, 1, s. 31.
 • ROZUM, K., PLEVA L., KOVÁŘ L., KOVAŘČÍK, R., STACHA, R. Modelling of the Biomechanics of External Fixators for Healing Fractures by SW ANSYS. Workshop 2003. Exchange of Experiences of Desing Department´s Pedagogues. 1.-9. února 2003, Ostrava. ISBN 80-248-0526-X, s. 29-31.
 • CHMELOVÁ, J., MAYZLÍK, J., PLEVA, L., PIPEROVÁ, E. CT angiography using the sixteen-detector computer tomograpf - principles and the first experience. CEVJ. 3, 2004, 3, s. 36.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Perkutánní sutura Achillovy šlachy. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 37. ISSN 1211-7927.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LITNER, R. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 6. ISSN 1211-7927.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Komplikace léčby zlomeniny těla pažní kosti. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 14. ISSN 1211-7927.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Léčení pakloubů zevní fixací. Souhrny před-nášek. XIII. Ortopedické sympozium s mezinárodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 19. ISSN 1211-7927.
 • KOPÁČEK, I., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Léčení otevřených zlomenin u dětí zevními fixátory. Souhrny přednášek. XIII. Ortopedické sympozium s meziná-rodní účastí. 18.-20. března 2004, Hradec Králové. s. 29. ISSN 1211-7927.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MADEJA, R. Komplexní zlomeniny loketního kloubu. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 101. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., BIALY, L. Léčba komplikací u poranění jater. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 105. ISSN 1211-7080.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Septické komplikace otevřených fraktur pánve (kazuistika) Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 107. ISSN 1211-7080.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., HLADÍK, M. Multiorgánové selhání - crush a compartment syndrom u dětí. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 104. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplexní poranění kolenního kloubu. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 114. ISSN 1211-7080.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. LCA rupture on the Traumacentre Ostrava - our experience. Abstrakt. Movement and health. 4th International Conference. Olomouc. 23.-25. listopadu 2005. s. 140. ISBN 80-244-1166-0.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., KLUS, I. Léčení zlomenin proximálního humeru. Abstrakta. Novákovy traumatologické dny, Brno, 29.-30. 9. 2005. Úraz chir. 13, 2005, 3, s. 100. ISSN 1211-7080.
 • JELEN, S., PLEVA, L., BIALY, Ĺ., SKLIENKA, P., JEČMÍNKOVÁ, R. Možnosti adekvátní léčby při potenciálně letálním úrazovém krvácení. Abstrakt Urgentní medicína 2005. XII. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 12.-13. 10. 2005. s. 11-12. ISBN 80-7368-067-X.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. Abstraktum v Sborník abstrakt XXVIII. Dny lékařské biofyziky, Valtice. ISBN 80-210-3695-8, p. 34.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalization and transmission of pictorial data in the Teaching of Radiological Assistants at ZSF OU. Abstrakt in: Proceedings of International Conference: Infomation and Communication Technology in Education, REGinNET, Rožnov pod Radhoštěm, září 2005. ISBN 80-7368-081-5.p.203-205.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., POHLÍDAL, A., TYMONOVÁ, J. Ukazatele kostního obratu po traumatech a po popálení. Abstrakta. 8. mez. kongres českých a slovenských osteologů. Zlín. 15.-17. 9. 2005. Osteologický bulletin. 10, 2005, č.2-3, s. 64. ISSN 1211-3778.

AEE Vědecké práce v zahraničních nerecenzovaných vědeckých sbornících a monografiích

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, V., LUKÁČ, L. Biologická osteosyntéza u dětí a dospělých. Kniha abstraktov. II. Slovenský chir. kongres s mez. účasťou. 8. - 10. septembra 1999 Bojnice-Prievidza, SR.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., CHMELOVÁ, J., CZERNÝ, D., KLVAŃA, P. Liver Injury and Complications. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko. European Journal of Trauma. 2006, Vol. 32, Supppl. 1, ISSN 1439-0590. s. 113.
 • DEMEL. J., PLEVA, L., MADEJA, R. Cost and benefit in complex knee injury. 7th Evropský traumakongres. 14.-17. 5. 2006 Ljubljana, Slovinsko. European Journal of Trauma. 2006, Vol. 32, Supppl. 1, ISSN 1439-0590. s. 61.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., MADEJA, R. Complex knee injury. International Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 107.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Pseudoaneurysma of the femoral artery as a late complication. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 111.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroscopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. Sympozium Modern aproach in treatment of complicated limb injuries. Book of papers and abstracts. 14.-17. 10. 2006. Dubrovník, Chorvatsko. p. 112.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. BioIntrafix - nex distal loking systém of the LCA hamstring graft. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 269.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones´ fracture - our experiences with the Herbert cannulated screw. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 458.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Arthroskopic stabilization of shoulder - our experience with bioknotless fixation. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 205.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous suture of Achilles tendon ruptures. 12th ESSKA 2000 Congress. 24.-27. 5. 2006. Insbruck, Rakousko. p. 438.

AEG Stručné oznámení, abstrakta vědeckých prací v zahraničních karentovaných časopisech

 • PLEVA, L., MADEJA, R., ŠÍR, M. Our Experiences with the Treatment of Peroprosthetic Fractures. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. Polsko
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Periprostetic Fractures of the Knee. The Total Knee Arthroplasty. 2-ND International sympozium the total knee arthroplasty, 2.-4. 10. 2003. s. 60. ISBN 83-911557-6-5.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., TYMONOVÁ, J. POHLÍDAL, A. The acute phase response after trauma and burn - Endorine, cytokine and bone involvement. Abstracts 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004. European Journal of Trauma 2004. Supp. 1. Urban a Vogel : Frankfurt. p. 36. ISSN 1439-0590.
 • GREGOŘ, R., PLEVA, L., JELEN, S. Prehospital care in severe trauma in Moravia - Silesian region, integrated rescue systém. Abstracts 6th Trauma Congress 2004. Prague, 16-19 May 2004. European Journal of Trauma 2004. Supp. 1. Urban a Vogel : Frankfurt. p. 11. ISSN 1439-0590.
 • DEMEL J., PLEVA L., MADEJA R. External Fixation on the Complex Knee Injury. 1st Joint Congress EATES a ETS. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 23-26, 2007 Graz, Austria. Vol. 33, Suppl. II, May 2007. p.58. ISSN 1863-9933.
 • DEMEL J., PLEVA L., PLISKA L. Pseudoaneurysma of the Femoral Artery as a Late Complikaction After the Complex Femoral Shaft Fracture - Case Report.. 1st Joint Congress EATES a ETS. European Journal of Trauma and Emergency Surgery. May 23-26, 2007 Graz, Austria. Vol. 33, Suppl. II, May 2007. p.80. ISSN 1863-9933.

AFD Publikované příspěvky na domácích vědeckých konferencích

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Naše zkušenosti s léčbou pertrochan-terických zlomenin Enderovou metodou. Souhrny přednášek. I. Brněnské trauma-tologické dny 5.-6. října 1983, Brno. s. 109.
 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O. Ilizarovův modifikovaný aparát v léčbě zlomenin bérce a jejich komplikací. Souhrny přednášek. I. Brněnské traumatolo-gické dny 5.-6. října 1983, Brno. s. 108.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ROZUM, K. Léčení otevřených zlomenin lokte zevní fixací. 24. Sympozium ortopedické kliniky IPVZ a 1. LF UK FN Na Bulovce Praha, 15.-16. listopadu 2002, Praha. Souhrny přednášek. s. 57.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., LITNER, R. Vzácná poranění tlustého střeva. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 18.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D., SKOTNICOVÁ, S. Diagnostika a léčba poranění periferních cév. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 13.
 • PLEVA, L., KLUS, I., DEMEL, J. Virtuální navigace při osteosyntézách pánve. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 18.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., PRUSENOVSKÝ, P. Damage control surgery u polytraumat. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.16-17.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Urgentní ošetření zlomenin u polytraumatu. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 26.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CHMELOVÁ, J. Damage control v úrazové chirurgii. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.122.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., ŠÍR, M. Léčení otevřených zlomenin hlezna a nohy. X. národní kongres ČSOT. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha. s. 147.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P., KLUS, I. Krvácivé stavy v úrazové chirurgii.1. Národní kongres ČSTH ČLS JEP. Sborník abstrakt ISBN 80-903810-0-6. 21. září 2006 Top Hotel Praha, Praha. s. 53-55.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Harrachovské chirurgické dny. Sborník lékařských přednášek. ISBN 80-86857-09-3. 1.-2. 6. 2006, Harrachov. nestránkováno.
 • TYMONOVÁ, J., PLEVA, L. Úskalí v léčbě perforovaných apendicitid. Sborník prací. III. Vědecká konference mladých lékařů a sester. Městský ústav národního zdraví v Ostravě, 1974. s. 57.
 • KOPECKÝ, J., PLEVA, L., RICHTER, V., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Léčení sdruže-ných proanění končetin zevní fixací MCD aparátem. Souhrny přednášek. III. Brněnské traumatologické dny, 13.-14. října 1987, Brno. s. 83.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., ŠÍR, M., KOPÁČEK, I. Ošetřování polytrauma-tizovaného dítěte. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 9.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL. Poúrazová pankreatitída. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 17.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., GUZIANA, P., LITNER, R. Poúrazový fibrotorax. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 21.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PLISKA, L. Pooperační komplikace zlomenin proximálního humeru. Novákovy traumatologické dny Brno 2003. 25.-26. září 2003. Sborník abstrakt. s. 28.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠKORPIL, J. Poranění srdce u polytrau-mat. VII. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004. Sborník abstrakt. s. 30.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., DEMEL, J. Využití kombinace metody damage control s podáním Novosevenu v traumatologii. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 10.-11. června 2004. Sborník abstrakt. s. 63.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Poranění konče-tinových cév. Sborník Abstrakt. Interangio-2005.II. Multidisciplinární sympozium euroregionu NISA s mez. účastí. Liberec. 12.-14. 10. 2005, s. 39. bez ISSN.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., BIALY, L. Anaerobní infekce jako komplikace otevřených zlomenin horní končetiny. Sborník přednášek XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicíny. Čeladná, 8.-10. června 2005. s. 12. bez ISSN.
 • DEMEL, J., PLEVA, L. MADEJA, R. Intrafix - new method of the distal locking of the graft in LCA reconstruction. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 - vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Arthroscopic asisted reconstruction of the tibial head fractures in the Traumatology centre Ostrava. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Miniinvasive osteosynthesis of Jones fractu-re. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Philos - angle stabil implant - our experiences. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Miniinvasive treatment of fracture of scap-hoid. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. The percutaneous suture of the Achilles tendon. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Přínos hyperbaroxie v trauma-tologii. Sborník přednášek XVI.. Kongres České společnosti hyperbarické medicí-ny. Čeladná, 8.-10. června 2005. s. 13. bez ISSN.
 • KLUS, I., PLEVA, L., KOPÁČEK, I. Our first experience with Gottfrie´s s PC.C.P. International Ortopaedic Congress. Znojmo, 31.3.-1.4.2005 vydáno na CD.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., SOCHOROVÁ, H., KORHELÍK, K. Digitalizace a přenos obrazových dat ve výuce radiologických asistentů na ZSF OU. Sborník abstrakt. Mez. kongres Telemedicína Brno 2005. 31.3.-1.4.05. bez ISBN, nestrán-kováno.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., SKOTNICOVÁ, S., CHMELOVÁ, J. Reperfúzní synd-rom u končetinové ischemie. Sborník Abstrakt. Inter-angio-2005.II. Multidiscip-linární sympozium euroregionu NISA s mez. účastí. Liberec. 12.-14. 10. 2005, s. 36. bez ISSN.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Zevní fixace na acetabulum. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 84.
 • LUKÁČ, L., PLEVA, L. Léčba instabilního hrudníku. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.35.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace po operační a konzervativní léčbě poranění jater. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Rad-hoštěm. s. 21.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., MAYZLÍK, J.Complicated Pelvis Fracture (case report). Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.123.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLISKA, L. Chron os v osteosyntéze depresních zlomenin tibiae. X. národní kongres ČSOT. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. 17.-20. 5. 2006. Top Hotel Praha, Praha. s.137.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PLISKA, L. Jones fracture - is it better to operate it? Abstrakta. Společná konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit. 23.-24. 6. 2006, Tábor. s. 94. ISSN 1210-5481.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Our experience with percutaneous suture of ruptures of Achilles tendon. Abstrakta. Společná konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit. 23.-24. 6. 2006, Tábor. s. 106. ISSN 1210-5481.
 • PLISKA, L., DEMEL, J., PLEVA, L. Naše zkušenosti s léčbou pakloubů člunkové kosti. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.113.
 • PLISKA, L., MADEJA, R., PLEVA, L. Je perilunární luxace banální poranění? Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.114.
 • PLISKA, L., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experiences with percutaneous sutura Achilles tendon ruptures. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatolo-gické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.16-17. s. 124.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DOLEČEK, R. Úmrtí po polytraumatech. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 24-25.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., DEMEL, J. Our experience with periprosthetic fractures. X. národní kongres ČSOT. 17.-20. 5. 2006. Kniha abstrakt ISBN 80-7262-414-8. Top Hotel Praha, Praha. s. 62.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., MADEJA, R. Endokrinologie zemřelých po polytraumatech. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.23
 • CHMELOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, D., DŽUPA, V., BÁČA, V., GRILL, R., PLEVA, L. Význam klasického RTG snímku při poranění pánve v době moderní CT diagnostiky. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 14-16.
 • CHMELOVÁ, J., PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Sborník přednášek IBSN 80-239-7432-7. VIII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí. 12.-13. října 2006. Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s.125.
 • CHMELOVÁ, J., FRANEK, M., VAJDA, L., KORHELÍK, K., PLEVA, L. Využití internetu při studiu na ZSF OU. Sborník abstrakt ISBN 80-86633-46-2. II. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA Brno. 30.-31. 3. 2006. Brno. s.38.
 • SMEŠNÝ, M., MAJOLA, D., CHMELOVÁ, J., PLEVA, L. Skiagrafická vyšetření dětských pacientů na RDG pracovišti TC FN Ostrava. Sborník přednášek ISBN 80-239-6507-7. II. Bilaterální sympozium s mezinárodní účastí. 11.-12. května 2006, Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm. s. 30-31.
 • PRUSENOVSKÝ, P., PLEVA, L., JELEN, S., KOPÁČEK, I. Polytrauma u dětí - algoritmus ošetření. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 68. ISBN 1211-7080.
 • CHMELOVÁ, J., PROCHÁZKA, V., CZERNÝ, D., PLEVA, L., BRÁT, R., DOSTALÍK, J. Metody intervenční radiologie v managementu akutních cévních traumat. Nové diagnostické a léčebné možnosti v traumatologii. Sborník přednášek. XIV. Dostálovy dny. Hradec nad Moravicí. 6.-8.11.2007. ISBN978-80-7368-336-8. s.14.

AFG Abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., BEDNAŘÍKOVÁ, E. Possibility of Treating fractures in Children by applying Ilizarov type apparatus. VII. Congres of Pollisch Association of Pediatric Surgeons. Abstract, Sczecin 1988, s. 78-80.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., ŠÍR, M. Léčení kompartment sydromu u polytraumatu. VI. Slovenský kongres cévní chirurgie s mezinárodní účastí. 23.-24. května 2002, Košice, SR. Abstract book. s. 28.
 • JEČMÍNEK, VL., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Izoelastické hřebování. Brat. Lék. Listy, 98, 1997, Suppl. s. 30.

AFH Abstrakta příspěvků z domácích konferencí

 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., CZERNÝ, D. Poranění cév u zlomenin. Sborník abstrakt. nestránkováno.II. sjezd České společnosti krardiovaskulární chirurgie. 30.11.-1.12. 2006, Brno, hotel Voroněž.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L. Abdominální kompartment syndrom. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P. Poranění břicha - metoda damage control. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 31. října 2003, nestrán-kováno. ISBN 80-86417-04-2.
 • PLEVA, L., KLUS, I., MADEJA, R. Akutní osteosyntéza u polytraumatu - multi-disciplinární přístup. 3. anesteziologická konference - Křivánkovy dny. 31. října 2003, nestránkováno. ISBN 80-86417-04-2.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L. Infikované paklouby dlouhých kostí tibie. Septické komplikace v ortopedii. Sborník abstrakt na CD 19. října 2006, České Budějovice.
 • DEMEL, J., MADEJA, R., PLEVA, L. Plastika LCA: STG versus BTB z pohledu pacienta. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J., PLISKA, L., PLEVA, L. Subkutánní sutura ruptury Achilovy šlachy. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • DEMEL, J., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace léčby zlomeniny humeru. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • MADEJA, R., PLEVA, L., LUKÁČ, L. Zlomeniny proximálního humeru a jejich léčba. Pelhřimovské chirurgické dny 2006. www.sweb.cz/chirurgie-pe/2006. 24.-25. 11. 2006. Pelhřimov.
 • KLUS, I., PLEVA, L., LITNER, R. Miniivazivní dlahové osteosyntézy. VII. mez. konference CMCIE. Sborník abstrakt na CD. 9.-10. 11. 2006. Brno.
 • KLUS, I., PLEVA, L., DUDÍK, I. Osteosyntéza proximálního konce stehenní kosti perkutánní kompresní dlahou. Liberecké dny úrazové chirurgie. Přehled abstrakt. 15.-16. 6. 2006, Liberec. s. 24.
 • PLEVA, L., JEČMÍNEK, VL., MADEJA, R. Problematika diagnostiky a léčby polytraumat. Sborník přednášek. 1. Trilaterální sympozium, Rožnov p. Radhoštěm, 27.-29. 6. 2007. s. 8-9. ISBN 978-80-239-8634-1.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., PRUSENOVSKÝ, P. Úskalí v léčbě střelných poranění. Sborník přednášek. 1. Trilaterální sympozium, Rožnov p. Radhoštěm, 27.-29. 6. 2007. s. 28. ISBN 978-80-239-8634-1.

AGI Zprávy o vyřešených vědeckovýzkumných úkolech

 • V letech 1985 - 1990 hlavní řešitel státního výzkumného úkolu Mzd ČSR P 12- 335 - 805 - 05 - 07/3 Léčení otevřených zlomenin bérce u polytraumat, který byl obhájen v oponentském řízení v roce 1990.
 • V roce 1991 rozhodnutím Rady vlády ČR pro vědeckou činnost a vývoj technologie IGA MZ hlavním řešitelem projektu výzkumu I. - II. kategorie č. 1319-3: Dynamický zevní fixátor na nohu a hlezno a jeho použití v léčení otevřených zlomenin, který byl obhájen v roce 1995.
 • V letech 1994-1997 hlavním řešitelem státního výzkum. úkolu IGA MZ ČR č. 2246-4 Dynamický zevní fixátor kolenního kloubu, který byl úspěšně obhájen v roce 1998.
 • V letech 1995-1999 hlavním řešitelem státního výzkumného úkolu IGA MZ ČR č. 3522-4 Zevní fixátor na acetabulum, který byl úspěšně obhájen v roce 2000.

BCI Skripta a učební texty

 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin bérce MCD aparátem. KÚNZ OZT, Ostrava, 1985. III. cena 27. CFAZF ZČSSP - film. kazeta B56
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin ruky MCD aparátem. KÚNZ OZT Ostrava. 1986. kazeta B56.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem-technika, aplikace. KÚNZ OZT, Ostrava, 1986 - video. - kazeta C06
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin hlezna a nohy zevní fixací kompresně-distrakčními aparáty. KÚNZ OZT, Ostrava, 1986 - video. - kazeta B70.
 • PLEVA, L. Operační léčby zlomenin kotníku. KÚNZ OZT Ostrava. 1989. kazeta B56
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., DOSTÁL, P. Přínos elektrokoagulace a elektroresekce v artroskopii velkých kloubů. FNsP Ostrava, 1994. kazeta D38.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin bérce u dětí. KÚNZ OZT Ostrava, 1987- video kazeta C03.
 • PLEVA, L., et al.: Rehabilitace nemocných léčených MCD aparátem. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video. - kazeta B70.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin Enderovou metodou. KÚNZ OZT, Ostrava, 1985 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Operační léčení malleolárních zlomenin MTC kličkou. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Operační řešení suprakondylických zlomenin u dětí. KÚNZ OZT, Ostrava, 1988 - video. kazeta B56.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin MCD aparátem. SNsP OZT, Ostrava, 1990 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin u dětí MCD aparátem. SNsP OZT, Ostrava, 1990 - video. kazeta C06
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin dynamickým kloubovým fixátorem PK. FNsP OZT, Ostrava, 1992 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin pánve zevní fixací. FNsP OZT, Ostrava, 1993 - video.
 • PLEVA, L., et al.: Dynafix PK - metodický návod k aplikaci. FNsP OZT, Ostrava, 1994.
 • PLEVA, L., et al.: MCD aparát - metodický návod k aplikaci. FNsP OZT, Ostrava, 1994.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení otevřených zlomenin dle Ilizarova. FNsP OZT, Ostrava, 1995.
 • PLEVA, L., et al.: Léčení zlomenin u polytraumatizovaných nemocných zevní fixací. KÚNZ Ostrava, 1987- video.

BCK Kapitoly v učebnicích a učebních textech

 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných se zevní fixací MCD aparátem. 1. vydání, Ostrava 1986, ČSVTS, 20 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných po operaci zlomenin stehenní kosti. 1. vydání, Ostrava 1990, Cicero, 23 s.
 • PLEVA,L., KOPECKÝ, J.: Operační léčení zlomenin hlezna malleolární transtibiální kličkou.1 vydání, Ostrava 1988, ČSVTS, 30 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L.: Rehabilitace nemocných po operaci zlomenin kotníku MTC kličkou. 1. vydání, Ostrava 1989, Cicero, 20 s.
 • PLEVA,L., GLOGEROVÁ, L. Rehabilitace nemocných se zevní fixací MCD aparátem. 1. vydání, Ostrava 1990, Cicero, 20 s.
 • PLEVA, L. Léčení zlomenin zevní fixací MCD aparátem. Manuál. SNsP Ostrava, ČSVTS Ostrava, 1991.
 • PLEVA, L. Zevní fixace MCD Ostrava. Ostrava : ČSVTS. 1992. 14 s.

BDE Odborné práce v zahraničních nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ, J., ŠIMEČEK, O., JELEN, S. Léčení zlomenin hlezen-ného kloubu malleolární transtibiální tažnou kličkou a zevní fixací MCD aparátem. XXV. Congressus chirurgicus cum participatione internationali. Societatis chirurgicae bohemoslovacae. 11.-13. října 1989, Brunna. s. I/64.
 • KOPECKÝ, J., RICHTER, VL., PLEVA, L., MALÝ, T. Léčení zlomenin stehenní kosti v rámci polytraumat dětí. Abstracts. XXV. Congressus chirurgicus cum participatione internationali. Societatis chirurgicae bohemoslovacae. 11.-13. října 1989, Brunna. s. V/12.

BDF Odborné práce v domácích nekarentovaných časopisech

 • PLEVA, L., KOPECKÝ. J.: Léčení zlomenin hlezenného kloubu. Lék. sborník. 92, 1990, s. 142 - 150.
 • PLEVA, L., LUKÁČ, L., MAYZLÍK, J. Miniinvazivní osteosyntézy. Folia Medica Cassoviensia, 1998, vol. 56, s. 19-21.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J. Poranění cév a kompartment syndrom. Praktr. flebol. 10, 2001, č. 4, s. 154-157.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P. MAYZLÍK, J. Poranění cév u luxací a zlomenin. Praktr. flebol. 13, 2004, č. 2.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control v traumatologii. UM. 8, 2005, 4. ISSN 1212-1924.
 • MAYZLÍK J., PLEVA L., SAMLÍK J., SATINSKÝ I., POSOLDA T., HAVRÁNEK P. Přehled operativních výkonů na horním hrudním sympatiku při vaskulárních onemocněních končetin. Prakt flebol. 11, 2002, č. 1, s. 3-4.
 • CHMELOVÁ J., PLEVA L. Perkutánní fixace zlomenin pánve pod CT kontrolou. Čes. Radiol., 56, 2002, 1, s. 16-20.
 • MAYZLÍK, J., PLEVA, L., MAZUR, M., HAVRÁNEK, P. Reperfúzní syndrom u končetinové ischemie. Praktická flebologie. 14, 2005, 1.
 • DOLEČEK, R., PLEVA, L., TYMONOVÁ, J. Stresy nepřejí mužským gonádám. Klimakterická Medicína. 2003. s. 8-12.
 • MAYZLÍK J., DOSTALÍK J., SAMLÍK J., HAVRÁNEK P., PLEVA L. Rizika antikoncepce z pohledu cévního chirurgia. Prakt. flebol, 11, 2002, č. 2-3, s. 67-68.
 • MAYZLÍK, J., MICHALSKÝ, R., PLEVA, L., GUZIANA, P., SAMLÍK, J. Časové aspekty indikace kavoplikace. Folia Medica Cassoviensia 54, Suppl. 1, 1997, s. 84-86.

BED Odborné práce v domácích recenzovaných sbornících

 • PLEVA, L., JEČMÍNEK Vl. Traumamanagement komplexního poranění pánve. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 74. ISBN 1211-7080.
 • PLEVA, L., ŠÍR, M., KLUS, I. Damage control surgery v úrazové chirurgii. NTD 2007, Brno. Úraz chir. 15, 2007, 2, s. 72. ISBN 1211-7080.

BFB Abstrakta odborných prací z domácích setkání

 • PLEVA, L., JELEN, S., KOPÁČEK, I. Biologická osteosyntéza u patologických zlomenin. Abstract book 4. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. 28. a 29. 4. 2000, Ostrava, s. 19.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., KOPÁČEK, I. Elastická osteosyntéza Marcheti-Vicenzi hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 26.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., JEČMÍNEK, Vl. Poranění cév u zlomenin pánve. Abstract book. XXVI. Flebologické dny, 15.-16. 11. 2001, Praha, s. 15.
 • PLEVA, L., MAYZLÍK, J., PRUSENOVSKÝ, P. Komplikace luxace kolenního kloubu. VI. Setkání českých a slovenských chirurgů a Moravě. 16.-17. května 2002, Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 25.
 • PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., MAYZLÍK, J. Léčení zlomenin u polytraumatu vyššího věku. XIV. Pražské chirurgické dny 2007. 7.-8. 6. 2007. Praha. Sborník abstrakt vydán na CD.
 • MAYZLÍK, J., MAINER, K., PLEVA, L., SAMLÍK, J. Diagnostika a terapie trombózy dolní duté žíly. Abstract book IV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 25.- 26. 5. 2000 Nově Město na Moravě.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., VRONSKÝ, R., PRUSENOVSKÝ, P. Naše zkušenosti s IMSCN hřebem. V. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 17.-18. 5. 2001. Nové Město na Moravě. Abstract book, s. 37.
 • ŠÍR, M., PLEVA, L., PRUSENOVSKÝ, P., VRONSKÝ, R. Možnosti ošetření zlomenin talu. Setkání českých a slov
 

Přednosta
doc. MUDr. Pavel Douša, CSc.

Emailpavel.dousa@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Miroslava Berková
Telefon+420 597 375 009
Emailmiroslava.berkova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 002
×
PředchozíDalší
Načítání