Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Struktura pracoviště

Lůžková část

Naše lůžkové zázemí je společné pro celou kliniku a je určeno pacientům, u kterých péče vyžaduje pobyt v nemocnici. Jedná se zejména o těžce nemocné a geriatrické pacienty, u kterých je zvýšené riziko komplikací, nebo složitá příprava k výkonům. Disponujeme rovněž lůžky pro telemetrické snímání EKG pro pacienty se zvýšenou nestabilitou srdečního aparátu. Jedno a dvoulůžkové pokoje lze využít jako tzv. nadstandardní pokoje nebo jako izolace. Celkem máme 60 lůžek.

 

Oddělení interní a metabolické péče

Metabolická JIP

Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

 

Diabetologické centrum

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s komplikovanou formou cukrovky. Jedná se o nestabilní pacienty, pacienty na inzulinové pumpě, s rozvinutými komplikacemi a/nebo o těhotné diabetičky. Ve dvou ambulancích je poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž konzultační a edukační činnost.

 

Obezitologické centrum

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s obezitou, zejména s vysokým rizikem jejich komplikací. Poskytujeme diagnostickou a léčebnou činnost, jejíž součástí jsou rovněž rozbory pacientova stravovacího a pohybového režimu nebo výživové poradenství. Pracoviště může pacienta doporučit k invazivním výkonům, jako jsou endoskopické či chirurgické zákroky.

 

Osteologické centrum a endokrinologická ambulance

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s chorobami žláz s vnitřní sekrecí (endokrinologická ambulance) a osteoporózou, zejména s vysokým rizikem dalších komplikací či zvýšené náročnosti léčby. Je zde poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž léčba specializovanými, tzv. centrovými léčivy. Pro telefonické konzultace pacientů je vyhrazen čas od 14:00 do 14:30hod denně, mimo čtvrtka. Telefonické konzultace lékařů kdykoliv v pracovní době. V neurgentních případech doporučujeme využívat email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Odborné ambulance

Všeobecná interní ambulance poskytuje péči zejména komplikovaným pacientům s mnohočetnými interními chorobami, často v návaznosti na ukončení hospitalizace na Interní klinice. Dále pak komplexní interní diagnostickou a léčebnou péči ve spádové oblasti Ostravy – Poruby se současným zajištěním předoperačních vyšetření.

Dyslipidemická ambulance poskytne péči o komplikované formy tukového metabolismu a v úzké kooperaci s kardiovaskulárním oddělením zařazuje vhodné pacienty k biologické léčbě.

Revmatologická ambulance se specializuje především na diagnostiku a léčbu revmatických chorob, zejména pak na komplexní péči o těžké a komplikované formy. Tyto služby zahrnují rovněž oblast biologické léčby. Pracoviště formou pravidelných konzultací spolupracuje s ortopedickým oddělením s cílem správného načasování operační léčby, je-li nezbytná.

Nutriční ambulance poskytuje poradenství a předpis výživy u komplikovaných pacientů s poruchou příjmu potravy. Jedná se o nemocné, u kterých je nutno přísun stravy zajistit náhradním způsobem, tedy sondou, perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG) nebo infuzní nitrožilní cestou.

 

Laboratoř funkční diagnostiky

Pracoviště vyšetřovacích metod zajišťuje diagnostické služby pro lůžkovou i ambulantní složku vnitřního lékařství ve FNO. Jedná se o funkční vyšetření respiračního (spirometrie, plicní difuze) a kardiovaskulárního aparátu (ergometrie, Holterovo monitorování krevního tlaku).

Pracoviště sonografie zajišťuje ultrazvukové vyšetření břišních orgánů, včetně navigovaných punkcí a biopsií.

 

Odběrové centrum

Odběrové centrum zajišťuje odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů, starších 10 let, kteří přicházejí jak z nemocnice, tak z jiných ambulancí mimo ni. Odběry jsou prováděny současně na šesti speciálních odběrových křeslech s cílem minimalizace času stráveného v čekárně. Pracoviště rovněž disponuje vyčleněným zázemím pro provádění testu oGTT, který je časově náročnější, z toho důvodu je nutná rezervace předem na telefonním čísle 59 737 2540.

 

Oddělení hemodialyzačně-transplantační

Transplantační JIP poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

Jednotka poskytuje komplexní služby, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů (umělá plicní ventilace, extrakorporální náhrada funkce ledvin). Akutní dialyzační péči (intermitentní i kontinuální) zajišťuje na bezmála všech pracovištích nemocnice. Současně do jejího portfolia spadají další extrakorporální metody, jako jsou plazmaferéza, hemoperfuze nebo cytoabsorpce.

V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

 

Nefrologická ambulance a Nefrologická transplantační ambulance zajišťují specializovanou péči pacientům s chorobami ledvin, zejména těch, kteří mají pokročilou poruchu funkce anebo vyžadují vysoce specializovanou péči. Ambulance se rovněž podílí na jejich zařazování do dialyzační péče v případě, že se poškození stává nezvratným. Jedná se o klasickou hemodialýzu nebo dialýzu peritoneální. Současně organizuje eventuelně zařazení do transplantačního programu.

Z hlediska transplantací poskytuje pracoviště rovněž konzultační činnost ostatním spádovým zařízením před zařazením jejich pacientů do čekací listiny k výkonu. Dále jsou zde dispenzarizováni pacienti již s transplantovaným orgánem.

 

Hemodialyzační stanice (HDS) zajišťuje na dvanácti lůžcích náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickým selháním tohoto orgánu. Péče je rovněž poskytována pacientům z jiných hemodialyzačních středisek během jejich hospitalizace ve FNO anebo v případě tak zvané rekreační hemodialýzy.

 

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

Centrum biologické léčby je pracoviště, na kterém probíhají konzultace, zařazování a praktická aplikace biologické léčby v gastroenterologii. Pracoviště spolupracuje s ambulantní i lůžkovou částí z hlediska poskytování této specifické tzv. centrové terapie pro pacienty s komplikovanými nespecifickými střevními záněty.

Gastroenterologická ambulance poskytuje odbornou konzultační, diagnostickou a léčebnou ambulantní péči pacientům s postižením zažívacího traktu. Lékaři jsou v rámci svých specializací zaměření na choroby trávicí trubice, jater, pankreatu a dalších oblastí v rámci tohoto širokého oboru. Pracoviště se rovněž stará o pacienty po transplantacích jater a v kooperaci s transplantačními centry v Brně a Praze realizuje zařazování potenciálních adeptů transplantace do čekací listiny.

Endoskopické centrum je pracoviště, kde je realizovaná praktická část endoskopických vyšetření zažívacího traktu s přidruženými výkony v rozsahu jejich provedení. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku dvanácterníku a části tenkého střeva a dále střeva tlustého s prováděnými polypektomiemi, mukózními resekcemi nebo dilatacemi a implantacemi stentů. Současně jsou zde prováděny výkony na traktu pankreatobiliárním s papilotomií, implantací stentů, drcením kamenů a podobně. Pracoviště dále provádí manometrická a pH-metrická vyšetření. Dále disponujeme možností endosonografického vyšetření s navigovanými biopsiemi a v rámci endoskopického programu rovněž provádíme PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Pracoviště poskytuje pro akutní stavy 24 hodinovou pohotovost.

 

Oddělení kardiovaskulární

Oddělení Kardiovaskulární je zaměřeno na

  • diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční (chronických i akutních forem),
  • vyšetření dalších srdečních onemocnění (např. kardiomyopatie)
  • vyšetření vrozených i získaných srdečních vad
  • diagnostika a léčba srdečních arytmií (fibrilace síní, maligní arytmie)
  • implantace aortální chlopně (TAVI)
  • implantace kardiostimulátorů, impplantabilních defibrilátorů

Naším cílem je stálé zlepšování podmínek vyšetření pro naše pacienty. Jsme přesvědčeni, že Vám, našim klientům, můžeme nabídnout špičkovou péči při srdečně-cévních onemocněních.

Více informací o Oddělení kardiovaskulárním.

Ambulance

Interní a kardiologická klinika
a COVID 19

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Tel: 597 375 202
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči

MUDr. Bořek Lačňák

Tel: 597 375 253
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení kardiovaskulárního

MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Tel: 597 374 024
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 202

Tel: 597 372 430