Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Struktura pracoviště

Lůžková část

Naše lůžkové zázemí je společné pro celou kliniku a je určeno pacientům, u kterých péče vyžaduje pobyt v nemocnici. Jedná se zejména o těžce nemocné a geriatrické pacienty, u kterých je zvýšené riziko komplikací, nebo složitá příprava k výkonům. Disponujeme rovněž lůžky pro telemetrické snímání EKG pro pacienty se zvýšenou nestabilitou srdečního aparátu. Jedno a dvoulůžkové pokoje lze využít jako tzv. nadstandardní pokoje nebo jako izolace. Celkem máme 60 lůžek.

 

Oddělení interní a metabolické péče

Metabolická JIP

Pracoviště intenzivní medicíny, poskytující péči pacientům s život ohrožujícími komplikacemi interních chorob (cukrovka, krvácení do zažívacího traktu, intoxikace, choroby jater a ledvin, sepse… apod). Poskytujeme komplexní péči, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. Pracoviště je úzce spjato s Nutriční ambulancí a poskytuje rovněž péči pacientům se závažnými poruchami příjmu nebo zpracování potravy, kdy je vyžadována dlouhodobá nutriční péče v domácích podmínkách.

 

Diabetologické centrum

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s komplikovanou formou cukrovky. Jedná se o nestabilní pacienty, pacienty na inzulinové pumpě, s rozvinutými komplikacemi a/nebo o těhotné diabetičky. Ve dvou ambulancích je poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž konzultační a edukační činnost.

 

Obezitologické centrum

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s obezitou, zejména s vysokým rizikem jejich komplikací. Poskytujeme diagnostickou a léčebnou činnost, jejíž součástí jsou rovněž rozbory pacientova stravovacího a pohybového režimu nebo výživové poradenství. Pracoviště může pacienta doporučit k invazivním výkonům, jako jsou endoskopické či chirurgické zákroky.

 

Osteologické centrum a endokrinologická ambulance

Zajišťuje komplexní péči o pacienty s chorobami žláz s vnitřní sekrecí (endokrinologická ambulance) a osteoporózou, zejména s vysokým rizikem dalších komplikací či zvýšené náročnosti léčby. Je zde poskytována odborná diagnostická a léčebná péče, jejíž součástí je rovněž léčba specializovanými, tzv. centrovými léčivy. Pro telefonické konzultace pacientů je vyhrazen čas od 14:00 do 14:30hod denně, mimo čtvrtka. Telefonické konzultace lékařů kdykoliv v pracovní době. V neurgentních případech doporučujeme využívat email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Odborné ambulance

Všeobecná interní ambulance poskytuje péči zejména komplikovaným pacientům s mnohočetnými interními chorobami, často v návaznosti na ukončení hospitalizace na Interní klinice. Dále pak komplexní interní diagnostickou a léčebnou péči ve spádové oblasti Ostravy – Poruby se současným zajištěním předoperačních vyšetření.

Dyslipidemická ambulance poskytne péči o komplikované formy tukového metabolismu a v úzké kooperaci s kardiovaskulárním oddělením zařazuje vhodné pacienty k biologické léčbě.

Revmatologická ambulance se specializuje především na diagnostiku a léčbu revmatických chorob, zejména pak na komplexní péči o těžké a komplikované formy. Tyto služby zahrnují rovněž oblast biologické léčby. Pracoviště formou pravidelných konzultací spolupracuje s ortopedickým oddělením s cílem správného načasování operační léčby, je-li nezbytná.

Nutriční ambulance poskytuje poradenství a předpis výživy u komplikovaných pacientů s poruchou příjmu potravy. Jedná se o nemocné, u kterých je nutno přísun stravy zajistit náhradním způsobem, tedy sondou, perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG) nebo infuzní nitrožilní cestou.

 

Laboratoř funkční diagnostiky

Pracoviště vyšetřovacích metod zajišťuje diagnostické služby pro lůžkovou i ambulantní složku vnitřního lékařství ve FNO. Jedná se o funkční vyšetření respiračního (spirometrie, plicní difuze) a kardiovaskulárního aparátu (ergometrie, Holterovo monitorování krevního tlaku).

Pracoviště sonografie zajišťuje ultrazvukové vyšetření břišních orgánů, včetně navigovaných punkcí a biopsií.

 

Centrum zátěžové a sportovní medicíny

Poskytuje komplexní zdravotní péči všem sportovcům včetně rekreačně sportující části populace. Během poskytování služeb úzce spolupracuje s dalšími odbornými pracovišti FNO.

Centrum provádí veškeré preventivní sportovní prohlídky se zvláštním zaměřením na časnou diagnostiku rizikových faktorů náhlé smrti při sportu (tedy aktivní vyhledávání skryté srdeční, plicní a neurologické poruchy) a současně doporučuje přiměřenou výši tělesné zátěže, tak aby provádění sportovních aktivit mělo pozitivní vliv na zdraví sportovce i pozitivní vliv na růst jeho výkonnosti. V případě potřeby doporučuje adekvátní specializovaná kompenzační cvičení. Provádí komplexní vyšetření kardiovaskulárního aparátu včetně zjišťování parametrů aerobního (VO2max) i anaerobního metabolismu v návaznosti na tělesnou zátěž, dále základní antropometrické vyšetření (u dětí případně i prognostické vyjádření za účelem stanovení tělesné výšky v dospělosti), stanovení obsahu tělesného tuku. Provádí prohlídky pro vrcholové i rekreační sportovce s doporučením vhodné tréninkové zátěže, prohlídky uchazečů o studium na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením. Do repertoáru našich vyšetření náleží i specializované vyšetření pro stanovení optimální zátěže pro redukci tělesné hmotnosti včetně doporučení dietních opatření. Viz též kapitola Centrum zátěžové medicíny.

 

Odběrové centrum

Odběrové centrum zajišťuje odběry biologického materiálu u ambulantních pacientů, starších 10 let, kteří přicházejí jak z nemocnice, tak z jiných ambulancí mimo ni. Odběry jsou prováděny současně na šesti speciálních odběrových křeslech s cílem minimalizace času stráveného v čekárně. Pracoviště rovněž disponuje vyčleněným zázemím pro provádění testu oGTT, který je časově náročnější, z toho důvodu je nutná rezervace předem na telefonním čísle 59 737 2540.

 

Oddělení hemodialyzačně-transplantační

Transplantační JIP poskytuje péči o akutní nebo kriticky nemocné pacienty s dominantním poškozením funkce ledvin. Současně poskytuje péči v oblasti transplantační medicíny.

Jednotka poskytuje komplexní služby, včetně podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů (umělá plicní ventilace, extrakorporální náhrada funkce ledvin). Akutní dialyzační péči (intermitentní i kontinuální) zajišťuje na bezmála všech pracovištích nemocnice. Současně do jejího portfolia spadají další extrakorporální metody, jako jsou plazmaferéza, hemoperfuze nebo cytoabsorpce.

V rámci transplantačního programu se personál podílí na přípravě pacientů k výkonu, pooperační péči a léčbě časných i pozdních komplikací v úzké návaznosti na nefrologickou transplantační ambulanci.

 

Nefrologická ambulance a Nefrologická transplantační ambulance zajišťují specializovanou péči pacientům s chorobami ledvin, zejména těch, kteří mají pokročilou poruchu funkce anebo vyžadují vysoce specializovanou péči. Ambulance se rovněž podílí na jejich zařazování do dialyzační péče v případě, že se poškození stává nezvratným. Jedná se o klasickou hemodialýzu nebo dialýzu peritoneální. Současně organizuje eventuelně zařazení do transplantačního programu.

Z hlediska transplantací poskytuje pracoviště rovněž konzultační činnost ostatním spádovým zařízením před zařazením jejich pacientů do čekací listiny k výkonu. Dále jsou zde dispenzarizováni pacienti již s transplantovaným orgánem.

 

Hemodialyzační stanice (HDS) zajišťuje na dvanácti lůžcích náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickým selháním tohoto orgánu. Péče je rovněž poskytována pacientům z jiných hemodialyzačních středisek během jejich hospitalizace ve FNO anebo v případě tak zvané rekreační hemodialýzy.

 

Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

Centrum biologické léčby je pracoviště, na kterém probíhají konzultace, zařazování a praktická aplikace biologické léčby v gastroenterologii. Pracoviště spolupracuje s ambulantní i lůžkovou částí z hlediska poskytování této specifické tzv. centrové terapie pro pacienty s komplikovanými nespecifickými střevními záněty.

Gastroenterologická ambulance poskytuje odbornou konzultační, diagnostickou a léčebnou ambulantní péči pacientům s postižením zažívacího traktu. Lékaři jsou v rámci svých specializací zaměření na choroby trávicí trubice, jater, pankreatu a dalších oblastí v rámci tohoto širokého oboru. Pracoviště se rovněž stará o pacienty po transplantacích jater a v kooperaci s transplantačními centry v Brně a Praze realizuje zařazování potenciálních adeptů transplantace do čekací listiny.

Endoskopické centrum je pracoviště, kde je realizovaná praktická část endoskopických vyšetření zažívacího traktu s přidruženými výkony v rozsahu jejich provedení. Jedná se o vyšetření jícnu, žaludku dvanácterníku a části tenkého střeva a dále střeva tlustého s prováděnými polypektomiemi, mukózními resekcemi nebo dilatacemi a implantacemi stentů. Současně jsou zde prováděny výkony na traktu pankreatobiliárním s papilotomií, implantací stentů, drcením kamenů a podobně. Pracoviště dále provádí manometrická a pH-metrická vyšetření. Dále disponujeme možností endosonografického vyšetření s navigovanými biopsiemi a v rámci endoskopického programu rovněž provádíme PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie). Pracoviště poskytuje pro akutní stavy 24 hodinovou pohotovost.

Ambulance

Interní klinika a COVID 19

Pověřen funkcí přednosty

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro LP

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 202

Tel: 597 372 430