Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

597  371  111 - 738  141  111
TESTOVÁNÍ / OČKOVÁNÍ
703 168 468 / 800 720 210

Ošetřovatelství

Nelékařští pracovníci Interní kliniky poskytují aktivní individuální a především profesionální ošetřovatelskou péči na základě aplikace nových vědeckých poznatků s cílem zkvalitnit, zpřehlednit a zefektivnit tuto péči. Holistický přístup poskytování ošetřovatelské péče je zabezpečen týmem kvalifikovaných pracovníků. Ti pomocí validních měřících nástrojů diagnostikují ošetřovatelské problémy u konkrétního pacienta, jemuž následně sestaví individuální komplexní plán péče k naplnění jeho potřeb pomocí ošetřovatelských intervencí tak, aby byl zachován subjektivní pocit spokojenosti a kvality života. Ošetřovatelská péče zahrnuje soubor činností k prevenci, udržení, podpory a navrácení zdraví, zmírnění utrpení, klidné a důstojné umírání.

V rámci maximální pomoci pacientům poskytují specializované týmy odbornou edukaci v oblasti diabetologie, nefrologie, péče o rány, invazivní vstupy a PEGy. Povzbuzení a poradenství má za cíl vybavit pacienta informacemi o jeho zdravotním stavu a vlivu onemocnění na jeho život. Pacient by měl znát veškeré vedlejší účinky léčby a aktivně přistupovat k  životu a v pozitivním smyslu ovlivňovat kvalitu svého života.

Úzce spolupracujeme také s týmem sociálních pracovnic a paliativním, s nimiž se snažíme najít cestu k zajištění následné péče v domácím prostředí nebo v jiném zařízení pro ty pacienty, kteří se nemohou, nechtějí či neumějí o sebe postarat.

 

Vzdělávání

Ošetřovatelská profese je prestižní povolání, které se zaměřuje na asistenci jednotlivcům, rodinám a komunitám a pomáhá dosáhnout, udržet a obnovit optimální zdraví a fungování.

Vědomostní úroveň nelékařských pracovníků by měla vycházet z nejnovějších poznatků v ošetřovatelství a jejich transformování do praxe. K podpoře profesního růstu, celoživotního kvalifikačního vzdělání Interní klinika nabízí pravidelné pracovní dny, kongresy a semináře. 

Jsme akreditované pracoviště nabízející odbornou praxi pro specializační vzdělávání nelékařských pracovníků:

  • Pracoviště AZ – interní oddělení – OM 1
  • Intenzívní péče – odborná praxe na pracovišti AZ – OM 5
  • Certifikovaný kurz Očišťovací metody krve v intenzivní péči
  • Ostatní vzdělávací akce

Interní klinika vyučuje odbornou praxi studentů Ošetřovatelství od roku 2007. Odborná praxe probíhá na standardním oddělení, jednotkách intenzivní péče a specializovaných ambulancích pod vedením kvalifikovaných mentorů. Našim cílem je výchova nové generace nelékařských pracovníků, kteří budou vybaveni příslušnými znalostmi, vnímavostí a pochopením pro provádění kvalitní ošetřovatelské péče na profesionální úrovni, kdy odměnou pro nás bude spokojený student a pacient.

 

Dobrovolnictví

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem. Na naší klinice působí dobrovolnické centrum Adra Ostrava. Dobrovolníci pomáhají těm, kteří to potřebují v jejich nesnadné životní situaci. Jsou to lidé zodpovědní, kteří se našim nemocným věnují dobrovolně bez finančního zisku, pomáhají, uspokojují spirituální potřeby a mírní utrpení nemocným, zpříjemňují nemocniční prostředí k lepšímu.

Nadační fond Pavla Novotného má nádherné motto "Věřím v život". V úzké spolupráci s FNO dodávají plátěné roušky do nemocnice, které pak dáváme pacientům, kteří jsou po ukončení hospitalizace propuštěni do domácího ošetřování.

 

Granty

V letošním roce probíhá na naší klinice následující projekt

GRANT:NV 18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výzkumu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích

 

Spoluúčast

AZV
Navrhovatel: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Uchazeč: Masarykova univerzita
Název projektu: Analýza nákladovosti léčby dekubitů
Panel: 09 - Preventivní medicína a ošetřovatelství
Spolunavrhovatel: Mgr. Lenka Krupová, MBA
Spoluuchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava

 

Publikace, VV (přehled od roku 2014)

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science 0
Články z databáze SCOPUS 0
České recenzované časopisy 9
Zahraniční recenzované časopisy 1
Sborníkové práce 12
Kniha vydaná v zahraničním nakladatelství 0
Knihy vydané v domácích nakladatelstvích 1
Kapitoly v knihách ze zahraničních nakladatelství 0
Kapitoly v knihách z domácích nakladatelství 1
Skripta 1
Spoluúčast na grantech 5
Celkový počet publikací 30

Ambulance

Interní a kardiologická klinika
a COVID 19

Přednosta

Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Tel: 597 375 202
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči

MUDr. Bořek Lačňák

Tel: 597 375 253
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení kardiovaskulárního

MUDr. Marian Branny, Ph.D.

Tel: 597 374 024
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 202

katarina.krahulikova@fno.cz

Tel: 597 372 430