Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

Ošetřovatelství

Nelékařští pracovníci Interní kliniky poskytují aktivní individuální a především profesionální ošetřovatelskou péči na základě aplikace nových vědeckých poznatků s cílem zkvalitnit, zpřehlednit a zefektivnit tuto péči. Holistický přístup poskytování ošetřovatelské péče je zabezpečen týmem kvalifikovaných pracovníků. Ti pomocí validních měřících nástrojů diagnostikují ošetřovatelské problémy u konkrétního pacienta, jemuž následně sestaví individuální komplexní plán péče k naplnění jeho potřeb pomocí ošetřovatelských intervencí tak, aby byl zachován subjektivní pocit spokojenosti a kvality života. Ošetřovatelská péče zahrnuje soubor činností k prevenci, udržení, podpory a navrácení zdraví, zmírnění utrpení, klidné a důstojné umírání.

V rámci maximální pomoci pacientům poskytují specializované týmy odbornou edukaci v oblasti diabetologie, nefrologie, péče o rány, invazivní vstupy a PEGy. Povzbuzení a poradenství má za cíl vybavit pacienta informacemi o jeho zdravotním stavu a vlivu onemocnění na jeho život. Pacient by měl znát veškeré vedlejší účinky léčby a aktivně přistupovat k  životu a v pozitivním smyslu ovlivňovat kvalitu svého života.

Úzce spolupracujeme také s týmem sociálních pracovnic a paliativním, s nimiž se snažíme najít cestu k zajištění následné péče v domácím prostředí nebo v jiném zařízení pro ty pacienty, kteří se nemohou, nechtějí či neumějí o sebe postarat.

 

Vzdělávání

Ošetřovatelská profese je prestižní povolání, které se zaměřuje na asistenci jednotlivcům, rodinám a komunitám a pomáhá dosáhnout, udržet a obnovit optimální zdraví a fungování.

Vědomostní úroveň nelékařských pracovníků by měla vycházet z nejnovějších poznatků v ošetřovatelství a jejich transformování do praxe. K podpoře profesního růstu, celoživotního kvalifikačního vzdělání Interní klinika nabízí pravidelné pracovní dny, kongresy a semináře. 

Jsme akreditované pracoviště nabízející odbornou praxi pro specializační vzdělávání nelékařských pracovníků:

  • Pracoviště AZ – interní oddělení – OM 1
  • Intenzívní péče – odborná praxe na pracovišti AZ – OM 5
  • Certifikovaný kurz Očišťovací metody krve v intenzivní péči
  • Ostatní vzdělávací akce

Interní klinika vyučuje odbornou praxi studentů Ošetřovatelství od roku 2007. Odborná praxe probíhá na standardním oddělení, jednotkách intenzivní péče a specializovaných ambulancích pod vedením kvalifikovaných mentorů. Našim cílem je výchova nové generace nelékařských pracovníků, kteří budou vybaveni příslušnými znalostmi, vnímavostí a pochopením pro provádění kvalitní ošetřovatelské péče na profesionální úrovni, kdy odměnou pro nás bude spokojený student a pacient.

 

Dobrovolnictví

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem. Na naší klinice působí dobrovolnické centrum Adra Ostrava. Dobrovolníci pomáhají těm, kteří to potřebují v jejich nesnadné životní situaci. Jsou to lidé zodpovědní, kteří se našim nemocným věnují dobrovolně bez finančního zisku, pomáhají, uspokojují spirituální potřeby a mírní utrpení nemocným, zpříjemňují nemocniční prostředí k lepšímu.

Nadační fond Pavla Novotného má nádherné motto "Věřím v život". V úzké spolupráci s FNO dodávají plátěné roušky do nemocnice, které pak dáváme pacientům, kteří jsou po ukončení hospitalizace propuštěni do domácího ošetřování.

 

Granty

V letošním roce probíhá na naší klinice následující projekt

GRANT:NV 18-09-00420 Přidělovaná ošetřovatelská péče jako jeden z indikátorů výzkumu nozokomiálních nákaz a dalších nežádoucích událostí pacientů v nemocnicích

 

Spoluúčast

AZV
Navrhovatel: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Uchazeč: Masarykova univerzita
Název projektu: Analýza nákladovosti léčby dekubitů
Panel: 09 - Preventivní medicína a ošetřovatelství
Spolunavrhovatel: Mgr. Lenka Krupová, MBA
Spoluuchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava

 

Publikace, VV (přehled od roku 2014)

Články v impaktovaných časopisech z databáze Web of Science 0
Články z databáze SCOPUS 0
České recenzované časopisy 9
Zahraniční recenzované časopisy 1
Sborníkové práce 12
Kniha vydaná v zahraničním nakladatelství 0
Knihy vydané v domácích nakladatelstvích 1
Kapitoly v knihách ze zahraničních nakladatelství 0
Kapitoly v knihách z domácích nakladatelství 1
Skripta 1
Spoluúčast na grantech 5
Celkový počet publikací 30

Ambulance

Interní klinika a COVID 19

Pověřen funkcí přednosty

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro LP

MUDr. Zdeněk Lys

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení interní a metabolické péče

MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 203
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační

MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.

Tel: 597 374 510
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie

MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Tel: 597 374 192
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vrchní sestra

Mgr. Bohdana Břegová, Ph.D., MBA

Tel: 597 375 204
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sekretariát

Tel: 597 375 202

Tel: 597 372 430