Požadavky na odběr materiálu

 
Sérum (srážlivá žilní krev):
 • u dospělých do skleněných nebo plastových zkumavek bez úpravy, doporučená zkumavka plast Sarstedt Monovette neutral s granulemi nebo bez granulí v množství 4,9 ml krve
 • u dětí do zkumavek téhož typu, ale menší v množství 1,2 ml krve, popř. do zkumavek typu Eppendorf
 • odebraný vzorek musí být doručen do laboratoře během jednoho dne. Pokud to z provozních důvodů není možné, musí být uchován při teplotě 4° C v lednici, ne však déle než 2 dny.

Plná krev (nesrážlivá žilní krev - EDTA):

 • do skleněných nebo plastových zkumavek s přídavkem antikoagulantu, doporučená zkumavka plast Sarstedt Monovette hematologie s K3-EDTA v množství 2,6 ml krve
 • odebraný vzorek musí být doručen do laboratoře během jednoho dne. Pokud to z provozních důvodů není možné, musí být uchován při teplotě -20° C v mrazničce a poté ve zmraženém stavu doručit.

Mléko:

 • do skleněné nebo umělohmotné zkumavky

Moč:

 • do skleněné nebo umělohmotné zkumavky

Likvor:

 • do skleněné nebo umělohmotné zkumavky

Ke každému odběru musí být dodána vyplněná speciální žádanka. Žádanky pro jednotlivá vyšetření je nutno řádně vyplnit, tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro farmakokinetickou analýzu, u ležících pacientů uvádět hmotnost alespoň přibližnou.

Upozornění

 • na odběr krve pro stanovení léků nejsou vhodné zkumavky s gelem
 • odběry na stanovení hladin léků při nitrožilním podání provádějte z jiného místa než je lék aplikován a při aplikaci do centrálního žilního katetru provádějte odběry pokud možno z periferie, jinak jsou změřené koncentrace falešně vysoké a je nutno odběry opakovat
 • koncentrace léků se mění v souvislosti s časem, který uplyne od jejich podání. Pro správnou interpretaci výsledných koncentrací je potřeba pokud možno dodržet doporučený čas odběrů pro jednotlivé léky a zejména uvést na žádanku přesnou dobu odběru a čas posledního podání léku.
 • Vyšetření se provádí u jednotlivých farmakologických skupin léků a pro léky jedné skupiny platí většinou stejná odběrová pravidla.Jedná se o tyto farmakologické skupiny: antiepileptika, léky ovlivňující respirační systém, antibiotika, antimykotika, kardioaktivní látky, cytostatika, psychoaktivní látky, imunosupresiva a fenotypizace 2D6 (antihypertenzivum metoprolol). Vyšetření se provádí rutinně a u většiny léků také statimově.

ANTIEPILEPTIKA

 • diazepam + metabolit nordiazepam, etosuximid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin + metabolit karbamazepin – epoxid, klonazepam, kyselina valproová, lamotrigin, levetiracetam, primidon, topiramát, zonisamid

  Odběr se provádí standardně před podáním léku, nejlépe před ranní dávkou, popřípadě i 2 hod. po podání léku. U kojících matek je vhodné vyšetřit hladinu antiepileptik v krvi a v mateřském mléce a také hladinu antiepileptik u dítěte v těchto termínech: při porodu a pak 3, 7, 14 a 30 dnů po porodu.
  Vyšetření antiepileptik se provádí rutinně a ve většině případů i statimově. Vyšetření klonazepamu, diazepamu a nor-diazepamu se na statim neprovádí. Požadavek na přednostní stanovení se u těchto látek musí předem domluvit telefonicky s vedoucím analytického úseku.

LÉKY OVLIVŇUJÍCI RESPIRAČNÍ SYSTÉM

teofylin, kofein

Odběr na stanovení teofylinu se provádí před podáním léku, popř. 2 hod. po podání, kdykoliv při kontinuální infuzi. Odběr na stanovení kofeinu se provádí před podáním léku Při zahájení terapie by měl být odběr proveden za tři dny po nasazení.

Vyšetření teofylinu a kofeinu se provádí rutinně i na statim.

ANTIBIOTIKA

 • amikacin, gentamicin, tobramycin, vancomycin

Dva odběry na stanovení hladiny se provádějí třetí den po nasazení ATB následovně: první odběr vždy před podáním následující dávky ATB, druhý odběr závisí na způsobu podání:

 • u i.m. je za 1 hodinu po podání
 • u infuze je za 30 minut po jejím dokapání
 • u dialyzovaných pacientů jsou tři odběry: před hemodialýzou, po hemodialýze a po podání ATB

Vyšetření ATB se provádí rutinně i na statim.

KARDIOAKTIVNÍ LÁTKY

 • amiodaron + metabolit desethylamiodaron, digoxin

Odběr na stanovení digoxinu se provádí před podáním léku nejlépe před ranní dávkou, popř. za 2 hodiny po podání léku. Odběr na stanovení amiodaronu s metabolitem desethylamiodaronem se provádí před podáním léku a kdykoliv během kontinuální infuze.

Vyšetření digoxinu se provádí rutinně i na statim, amiodaronu a jeho metabolitu jen rutinně. Přednostní stanovení hladiny amiodaronu a jeho metabolitu se musí předem domluvit telefonicky s vedoucím analytického úseku laboratoře.

CYTOSTATIKA

 • metotrexát
 • mitotan s metabolitem

Stanovení metotrexátu se provádí v šestihodinových intervalech až do dosažení netoxické hladiny.

Toto vyšetření se provádí vždy statimově a musí se domluvit předem s vedoucím analytického úseku.

Stanovení mitotanu se provádí jen rutinně, přednostní stanovení se musí předem domluvit s vedoucím analytického úseku

PSYCHOAKTIVNÍ LÁTKY

 • thiopental

Odběr na stanovení hladiny thiopentalu se provádí kdykoli v průběhu kontinuální infuze.

Toto vyšetření se provádí rutinně i na statim, v případě potřeby stanovení mimo pracovní dobu se musí domluvit předem s vedoucím analytického úseku.

 • psychofarmaka: klozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon + 9-hydroxyrisperidon,paliperidon, citalopram, escitalopram, fluoxetin + norfluoxetin, paroxetin, sertralin, venlafaxin + O-desmethylvenlafaxin, mirtazapin, trazodon, agomelatin, amisulprid, aripiprazol, asenapin, haloperidol, melperon, ziprasidon, zotepin, flufenazin, flupentixol, donepezil.

Odběr na stanovení hladiny psychofarmak se provádí standardně před podáním léku, nejlépe před ranní dávkou, popřípadě i za 2 hodiny nebo za 6 hodin po podání léku (odběr za 2 hodiny po podání se provádí u amisulpridu, aripiprazolu, melperonu, zotepinu, asenapinu, klozapinu, quetiapinu, risperidonu, paliperidonu, citalopramu, escitalopramu, venlafaxinu, mirtazapinu a trazodonu; odběr za 6 hodin po podání se provádí u olanzapinu, fluoxetinu, paroxetinu,  sertralinu a ziprasidonu).

Toto vyšetření se provádí rutinně, v případě potřeby se stanovení na statim musí domluvit předem s vedoucím analytického úseku.

IMUNOSUPRESIVA

 • cyklosporin A, takrolimus, everolimus, sirolimus, kyselina mykofenolová

Odběry na stanovení cyklosporinu A se provádí před podáním léku nejlépe před ranní dávkou a za 2 hodiny po podání léku.

Odběry na stanovení takrolimu, everolimu a kyseliny mykofenolové se provádí před podáním léku nejlépe před ranní dávkou.

Vyšetření hladin cyklosporinu A, takrolimu a kyseliny mykofenolové se provádí rutinně i na statim. Vyšetření everolimu a sirolimu se na statim neprovádí. Požadavek na přednostní stanovení se u těchto látek musí předem domluvit telefonicky s vedoucím analytického úseku.

Ve speciálních případech se může vyšetřit s hladinou cyklosporinu A také hladina jeho tří primárních metabolitů (AM1, AM4N a AM9) v krvi a také v lymfocytech. V tomto případě se jedná o odběr krve za specifických podmínek a musí se domluvit předem telefonicky s vedoucím analytického úseku.

Fenotypizace 2D6

 • antihypertenzivum metoprol

 Odběr na stanovení se provádí za 3 hodiny po podání léku.

Antimykotika

 • vorikonazol, posakonazol, itrakonazol, flukonazol, ketokonazol

Odběr se provádí standardně před podáním léku, nejlépe před ranní dávkou. Vyšetření se provádí rutinně, v případě potřeby se urgentní stanovení musí domluvit předem s vedoucím analytického úseku OKF.

×
PředchozíDalší
Načítání