MUDr. Marie Kunčíková

Vzdělání

 • 2008: Absolvování certifikovaných kurzů v prezentačních dovednostech
 • 2007: Absolvování Rozvoje manažerských kompetencí pracovníků nemocnic pro vrcholový management BIBS ve 4 modulech
 • 2003: Zahraniční stáž v Evropské epileptologické škole při Neurologické klinice Univerzitní nemocnice Innsbruck
 • 1993: Specializační školící místo v epileptologii pro pokročilé v IPVZ Praha
 • 1993: Zkoušky funkční odbornosti v elektroencefalografii v IPVZ Praha
 • 1975: Nadstavbová atestace z dětské neurologie v Praze
 • 1970: Atestace z pediatrie I. stupně v Ostravě
 • 1966: Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Profesní historie

 • 1966-1967: NsP Vsetín, dětské odd.
 • 1968-1975: MěNsP, DD-KÚ Ostrava, ZN O.-Vítkovice
 • 1976-1982: KNsP Ostrava (chirurgie, ORL, neurologie, pediatrie, infekce, opět neurologie, dětská neurologie) FNsP Ostrava, samostatně pracující lékařka na stanici DN v rámci neurologie
 • 1983-1984: ve funkci primářky odd. dětské neurologie
 • 1994-dosud: ve funkci přednostky Kliniky děts.neurologie FN Ostrava

Odborná angažovanost

 • 1973-dosud: Česká společnost dětské neurologie ČSL JEP, vědecký sekretář v r. 1994-2007
 • 1967-dosud: Spolek lékařů v Ostravě, členka výboru od r. 1990 dosud
 • členka akreditační komise oboru dětské neurologie ČR
 • členka zkušební komise pro specializační zkoušky v oboru dětské neurologie
 • Česká neurologická společnost
 • Česká Liga proti epilepsii
 • Česká lékařská komora - od jejího vzniku
 • členka revizní komise OS ČLK Ostrava (dříve 2 volební období členka centrální revizní komise ČLK ČR)
 • členka Etické komise FN Ostrava

Výuková činnost

 • 2001-dosud: Vyšší zdravotní škola Ostrava - výuka pediatrie (ve studijním roce 2007-2008 obor neotevřen)
 • 2001-2002: SZF Ostravské Univerzity, stáže v oboru neurologie
 • dříve: PF Ostravské Univerzity - výuka dětské neurologie pro obor vychovatelství
 • přednášky z oboru dětské neurologie pro pediatry v předatestační přípravě, Ostrava
 • IPVZ Praha – přednášky pro lékaře v přípravě ke specializační zkoušce z dětské neurologie (okruh cévní mozkové příhody v dětství, bolesti hlavy, Guillain-Barré syndrom)
 • 1992: Vedení EEG školících míst v EEG při IPVZ Praha
 • 80-sátá leta až dosud : odborným školitelem lékařů severní a střední oblasti Moravy, jež se připravují ke specializačním zkouškám z dětské neurologie

Osvědčení

 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor dětská neurologie, pediatrie
 • Licence vedoucího lékaře - primáře ve zdrav. zařízení pro obor dětská neurologie
 • Diplom celoživotního vzdělávání ve zdravotnictví (je obnovován ve 4letých údobích po splnění patřičných podmínek)

Publikační činnost

 • Odborné články v časopisecké literatuře sedm, z toho dva v zahraničním písemnictví
 • Abstrakta v časopisech 32, z toho v 18 jako hlavní autor
 • 1999: spoluautorka EEG atlasu v elektronické podobě Confluence Thesaurus.
 • 1997: kapitola Plasmaferéza u Guillain-Barré syndromu pro skripta Diagnostika a terapia v pediatrii (Jeseniova lekárska fakulta Martin)
 • 2008: spoluautorka kapitoly Základy vývojové neurologie pro skripta Neurologie ( ZSF Ostrava)

Další aktivity

2x ročně se spolupodílím na organizaci a odborném zajištění postgraduálních Moravských seminářů z oboru dětské neurologie pro pediatry, dětské neurology, neurology, jsem jejich odborným garantem. Oponent závěrečných diplomových prací studentů ZSF Ostrava. Absolvovala jsem s aktivní účastí množství kongresů, sjezdů v ČR, zahraničí. V r. 1994 a 2007 jsem organizovala České a Slovenské Dny dětské neurologie s velmi příznivým ohlasem v odborné i společenské části.

Obor dětské neurologie v Ostravě má 35 letou tradici, byla jsem u jeho zrodu. Začínala jsem sama, bez jakéhokoliv zázemí. V průběhu let bylo postupně vytvořeno kompaktní klinické pracoviště se dvěma lůžkovými stanicemi, ambulantní složkou, s kompletním neurofyziologickým zázemím, s širokou působností. Postupně byl vybudován tým erudovaných pracovníků a řadíme se mezi přední pracoviště DN ČR.

 

Primář
MUDr. Hana Medřická, MBA
Telefon+420 597 373 612
Emailhana.medricka@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karin Kurtová, DiS.
Telefon+420 597 373 613
Emailkarin.kurtova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 373 517
×
PředchozíDalší
Načítání