Pokyny autorům

Redakce přijímá pouze příspěvky odpovídající charakteristice časopisu.  Odeslání rukopisu k publikování v časopise Zaměřeno na klinickou praxi se rovná prohlášení autorů, že všichni autoři souhlasí se zveřejněním textu a prohlašují, že měli plný přístup k prezentovaným údajům. Autor nese plnou odpovědnost za původnost práce, za její věcnou i formální správnost. Odeslání rukopisu znamená, že popisované dílo nebylo dříve publikováno (s výjimkou ve formě abstraktu nebo jako součást publikované přednášky nebo akademické práce), a že se neuvažuje o jeho publikování jinde. Příspěvky jsou přijímány v českém nebo slovenském jazyce. Rukopisy jsou přijímány výhradně e-mailem.

Náležitosti rukopisu vědeckého charakteru: (původní výzkum, kazuistiky, přehledové články)

 1. Výstižný název práce
 2. Jména a příjmení všech autorů včetně titulů
 3. Plný název pracoviště/pracovišť
 4. Autor pro korespondenci včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
 5. Abstrakt: stručný a věcný abstrakt v rozsahu 1000–1500 znaků.
 6. Klíčová slova: 4-6 klíčových slov
 7. Text publikace ve struktuře:

Úvod – nejnutnější úvod do problematiky a vymezení problému.
Cíl
Soubor a metodika
Výsledky
Diskuze
Závěry
Případné poděkování, uvedení grantu (nepovinné)
Konflikt zájmů
Seznam literatury (řazeno abecedně podle autorů - viz. vzor)
Obrazové přílohy/tabulky prosím posílat zvlášť

 

Náležitosti rukopisu nevědeckého charakteru: (aktuality, nabídky vzdělávacích akcí, pozvánky, reportáže z úspěšných akcí, informace z oboru, sdělení z praxe…)

  1. Výstižný název
  2. Jména a příjmení všech autorů včetně titulů
  3. Plný název pracoviště/pracovišť
  4. Autor pro korespondenci včetně e-mailové adresy a telefonního kontaktu
  5. Vlastní text – řazený dle uvážení autora a charakteru sdělení.
  6. Případná obrazová příloha (např. fotografie, tabulky, obrázky)

Zpracování rukopisu:

 • doporučený typ písma Times New Roman, velikosti 12
 • řádkování 1,5, textový editor MS WORD
 • délka článku: maximálně 6500 slov (od nadpisu po poslední literární odkaz v seznamu literatury), stránky nečíslujte
 • maximálně 6 tabulek/obrázků/grafů, každá tabulka, graf a obrázek musí mít vlastní název
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavců, nikoliv na konci každého řádku, první řádek odstavce neodsazujte, ale mezi odstavci udělejte mezeru o velikosti 6 b
 • článek čleňte na menší přehlednější úseky s nadpisy, ke zvýraznění používejte kurzivu nebo tučné písmo, text nepodtrhávejte
 • v písmu rozlišujte důsledně číslice 1 a 0 od písmen l a O
 • závorky používejte kulaté ( )
 • před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte jednotky soustavy SI
 • zkratky vždy při prvním uvedení vysvětlete, nepoužívejte zkratky v nadpisu
 • citování v textu (citace v textu jsou nepovinné u příspěvků nevědeckého charakteru) – používejte styl (Jméno, rok vydání) v kulatých závorkách.
  Například jeden autor: (Nový, 2023), dva autoři: (Donutil a Blatný, 2022); tři a více autorů: (Plevová et al., 2019). Více zdrojů je odděleno středníkem (Nový, 2023; Plevová et al., 2019)

 

Seznam literatury

 

Odeslání rukopisu:

Rukopisy prosím zasílejte na e-mail: casopis.NLZP@fno.cz


Redakční rada časopisu Zaměřeno na klinickou praxi.
Vydavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
ISSN: 2788-3507

Emailcasopis.NLZP@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání