Aktuální číslo

 

Zaměřeno na klinickou praxi, 2023, číslo 1

 

Editorial


 

Představujeme nový časopis

PhDr. Andrea Polanská, MBA

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 1.  

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítám vás na stránkách elektronického odborného periodika „Zaměřeno na klinickou praxi“, jehož cílem je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, novinek i úspěchů odborníků nelékařských zdravotnických oborů, propojit teorii s praxí a podpořit publikační aktivitu zdravotnických profesionálů. Tento multidisciplinární časopis přináší informace ze všech oblastí nelékařské zdravotnické praxe a souhrnná sdělení o nových teoretických poznatcích s důrazem na využitelnost v lůžkové i ambulantní péči. Přijímáme různé typy příspěvků, od původních prací a přehledových článků přes plánované výzkumné záměry až po případové studie/kazuistiky. Je pro nás důležité sdílet poznatky jak z praxe, které mohou podnítit a rozvíjet správně zacílený aplikovaný výzkum, tak z výzkumu, který považujeme pro dobrou praxi za nezbytný. Vítány jsou také příspěvky studentů nelékařských zdravotnických a příbuzných oborů.

Věřím, že publikace mých kolegyň a kolegů budou do budoucna inspirovat k další tvorbě a my poznáme zajímavosti a specifika jejich práce v jednotlivých oborech. 

PhDr. Andrea Polanská, MBA
Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči
Fakultní nemocnice Ostrava

 

Původní výzkum


 

Spokojenost pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu s metodou pacientem kontrolované analgezie

PhDr. Renáta Zoubková Ph.D., doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D., MUDr. Jan Neiser

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 2-8.  

Pacienti postupující totální náhradu kyčelního kloubu postupují významnou pooperační bolest. Adekvátní pooperační analgezie ovlivňuje pooperační outcam pacientů. Je prokázáno, že nedostatečně ošetřená pooperační bolest zvyšuje chronifikaci, pooperační morbiditu, výskyt pooperačních komplikací, prodlužuje délku hospitalizace, včetně nákladů s ní spojených. Prostřednictvím prospektivní randomizované studie byl zhodnocen efekt pacientem kontrolované analgezie u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu.

Pacienti s pacientem kontrolovanou analgesií (PCA) zpravidla získávají lepší úlevu od bolesti ve srovnání s pacienty s konvenční analgezií, a to bez zvýšení nežádoucích účinků. Příznivý vliv na spokojenost pacientů, ostatní atributy jako je celková spotřeba analgetik, intenzita bolesti, mobilita pacientů, délka hospitalizace souvisí ve většině případů s typem akutní bolesti. Cílem práce bylo zhodnotit efekt PCA u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Porovnat metodu PCEA s analgezií podávanou standardní cestou na požádání pacienta dle ordinace lékaře s ohledem na spotřebu analgetik, intenzitu bolesti během prvních 24 h a spokojenost pacientů se zvoleným typem metody analgezie. Soubor pacientů tvořilo 111 pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (ICU) v průběhu prvních 24 h po operaci.

 

Paliativní péče u novorozenců pohledem otců

Mgr. Jana Kučová Ph.D., Mgr. Edita Galdiová

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 9-13.  

Cílem paliativní péče u novorozenců je zajistit kvalitu života umírajícího dítěte. Paliativní péče se však zaměřuje také na jeho rodiče, které provází a podporuje v jejich nejtěžším období života. Zatímco pozornost zdravotníků velmi často směřuje především k matce, jakožto primárnímu pečovateli o dítě, otec zůstává v pozadí. Očekává se od něj statečnost a podpora matky. Tato očekávání vyplývají také z faktu, že muži, na rozdíl od žen, skrývají své pocity, nedávají najevo emoce a projevy truchlení potlačují. Cílem práce bylo popsat, porozumět a analyzovat prožívání mužů – otců, jejichž dítěti je poskytována paliativní péče. V rámci kvalitativního výzkumu byl pro sběr dat zvolen polostrukturovaný rozhovor s následnou obsahovou analýzou. Na základě záměrného výběru byl vybrán výsledný soubor, který tvořilo pět respondentů. Výsledky výzkumu dokládají velký dopad život limitujícího onemocnění dítěte na otce – muže. Otcové neměli dostatečnou možnost podílet se na péči o dítě v nemocnici. V kontrastu s tím, během hospicové domácí péče, byla tato potřeba otců saturována. Sdělení závažné diagnózy, úmrtí dítěte, rozloučení se s dítětem a prožívání této události ženou – partnerkou považovali muži za psychicky nejnáročnější. Své emoce se však snažili skrývat.

 

Podpora pečujících osob na trhu práce

Mgr. Terezie Molnárová

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 14-15.  

V řadě případů je plnění pečovatelských „povinností“ jen obtížně slučitelné s ekonomickou aktivitou. Pečující osoby musí tak volit mezi péčí a profesní kariérou. Pokud se pečující osoba rozhodne skloubit péči a práci, setkává se s řadou překážek. Je lepší, aby pečující osoba využívala některý z typů flexibilních forem práce, aby ji mohla kombinovat s časově náročnou péči o opečovávaného anebo zajistit v době své nepřítomnosti péči jiným pečujícím (nejčastěji rodinným příslušníkem) nebo sociální službou. Cílem práce bylo analyzovat nástroje trhu práce využívané pečujícími osobami a možnosti jejich propojení se sociálními službami. Ke splnění cíle práce byl zvolen kvantitativní výzkum za pomocí strukturovaného dotazníkového šetření. Dotazníky byly vyplněny respondenty, které tvořily pečující osoby žijící nejčastěji na území městského obvodu Ostrava-Jih. Ke zpracování dat byla použita jednorozměrná a dvourozměrná analýza.

 

Sledování nadměrné denní spavosti u pacientů léčených ve spánkové laboratoři

Bc. Marcela Kolibáčová, Mgr. Michaela Skořupová, MUDr. Jana Slonková, Ph.D, Mgr. Jana Kačorová Ph.D.

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 16-18.  

Nadměrná denní spavost je důležitým klinickým příznakem, který ovlivňuje jednotlivce i celou společnost. Jedinec není schopen udržet bdělost a dochází ke spánku, který není normální a narušuje běžné aktivity života. Mezi nejčastější příčiny nadměrné denní spavosti patří spánková apnoe. Jednou z konzervativních metod, kterou se léčí spánková apnoe, je metoda přístrojově udržovaného pozitivního přetlaku v dýchacích cestách. Cílem práce bylo zjistit míru nadměrné denní spavosti a komfort při léčbě metodou neinvazivní kontinuální plicní ventilace. Empirické hodnocení proběhlo vlastním dotazníkovým šetřením doplněným o Epworthskou škálu spavosti. Vzorek respondentů tvořili pacienti léčeni přístrojově udržovaným pozitivním přetlakem na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava. Bylo zjištěno, že tato metoda léčby zlepšila spánek pacientů trpících spánkovou apnoi a výrazně snížila nadměrnou denní spavost. Výstupem práce byl edukační materiál pro pacienty.

 

Kazuistiky


 

Ztrátové poranění ruky

Mgr. Hana Horelová, MBA, Simona Nováková

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 19-21.  

Centrum dětské traumatologie a chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava je klíčovým pracovištěm dětské traumatologie Moravskoslezského kraje. Traumatem se rozumí tělesné poškození, které vzniká nezávisle na vůli poškozeného působením vnějších sil. Moderní styl života a trendy spojené s adrenalinovými sporty, motorismem, zvyšují počet úrazů a jejich závažnost. Rizikovým faktorem úrazu v domácnosti může být jednotlivé vybavení domácnosti, kůlny, zahrady. Prevencí vzniku úrazu je opakovaně děti informovat o možných rizicích. Příspěvek prezentuje kazuistiku jedenáctileté dívky po úraze v domácím prostředí.

 

Aktuální informace


 

Vznik týmu Dětské podpůrné a paliativní péče

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 22.  

Na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava vznikl na konci roku 2022 multidisciplinární tým dětské podpůrné a paliativní péče. Ta je poskytována vyškoleným personálem Kliniky dětského lékařství s cílem zajistit komplexní péči o dítě a rodinu dítěte se závažným, život limitujícím zdravotním stavem a při nepříznivé prognóze délky života dítěte. Mezioborová péče zahrnuje spektrum odborné medicínské, ošetřovatelské, psychosociální i duchovní pomoci.

 

Centrum provázení zahajuje čtvrtý rok svého působení na Klinice dětského lékařství ve FN Ostrava

Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 23-24.  

V rámci zkvalitňování péče o dětské pacienty je na Klinice dětského lékařství nabízena pomoc a podpora rodičům a dalším rodinným příslušníkům prostřednictvím Centra provázení. Pracovnice centra nabízejí rodinám komplexní psychosociální podporu v těžké situaci a pomáhají při plánování další pomoci v sociální oblasti a pro fungování rodin v přirozeném prostředí po propuštění. (Výroční zpráva, 2022). Pomoc zdravotně sociálních pracovnic Centra provázení získalo aktuálně okolo 530 rodin dětí se vzácným onemocněním, předčasně narozených, nebo ohrožených nízkou či extrémně nízkou porodní hmotností, s těžkým zdravotním postižením nebo získaným závažným onemocněním.

 

Péče o pacienta s bolestí - certifikovaný kurz

doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.

Zaměřeno na klinickou praxi. 2023, 1(1), 25.  

Dovolujeme si informovat o otevření podzimního certifikovaného kurzu „Péče o pacienta s bolestí“ Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, který se uskuteční v termínu 20.11.2023-23.11.2023. Kurz je určen všeobecným sestrám a porodním asistentkám, které mají zájem získat nové informace a zkušenosti týkající se péče o pacienty s akutní a chronickou bolestí.


Redakční rada časopisu Zaměřeno na klinickou praxi.
Vydavatel: Fakultní nemocnice Ostrava
ISSN: 2788-3507

Emailcasopis.NLZP@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání