doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Vzdělání

 • 2004: Habilitace v oboru vnitřního lékařství LF UP Olomouc (docent)
 • 1987: Externí vědecká aspirantura LF UP Olomouc (CSc.)
 • 1983: II. atestace v oboru vnitřní lékařství
 • 1980: I. atestace v oboru vnitřní lékařství
 • 1970-1976: LF UP Olomouc

Profesní historie

 • 1976-1980: Mladší sekundární lékař Interní kliniky ILF KNsP Ostrava
 • 1980-1984: Starší sekundární lékař Interní kliniky ILF KNsP ostrava
 • 1984-1987: Zástupce přednosty interní kliniky ILF KNsP Ostrava
 • 1987-dosud: Přednosta Interní kliniky FN Ostrava

Odborná angažovanost

 • 2007-dosud: Krajský konzultant ČIS pro obor vnitřního lékařství MS kraje
 • 2007-dosud: Zdravotní komise magistrátu města Ostravy - člen
 • 2003-dosud: Vědecká rada LFPU Olomouc
 • 2003-dosud: Redakční rada biomedical papers - člen
 • 1998-dosud: Česká internistická společnost - člen výboru
 • 1993-dosud: Vědecká rada ZSF OU
 • 1988-dosud: Soudní znalec Krajského soudu v Ostravě v oboru zdravotnictví odvětví interna

Výuková činnost

 • 2004-dosud: Interní učitel IPVZ Praha
 • 1997-dosud: Člen Oborové rady LF UP Olomouc pro vnitřní nemoci
 • 1997-1999: Externí učitel VŠB-TU Ostrava
 • 1996-dosud: Vedoucí katedry klinických předmětů ZSF OU
 • 1993-dosud: Člen kolegia děkana ZSF OU
 • 1993-dosud: Interní učitel ZSF OU
 • 1987-dosud: Externí učitel LF UP Olomouc
 • 1987-dosud: Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru vnitřního lékařství LFU Olomouc
 • 1987-dosud: Člen komise pro atestační zkoušky v oboru vnitřního lékařství

Ocenění

 • 2007: Medal and Diploma of the Polish Society of Internal Medicine
 • 2002: Jmenování čestným členem České internistické společnosti
 • 1999: Čestný diplom a medaile Polské internistické společnosti za rozvoj česko-polské spolupráce v interním lékařství

Grantová činnost

 • Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR:
  Epidemilogická studie genetických a behaviorálních rizikových faktorů karcinomu pankreatu
  Nové možnosti TDM cyklosporinu A a jeho metabolitů po transplantaci ledvin

Osvědčení

 • 1995: K výkonu lékařské praxe - obor vnitřního lékařství
 • 1995: K výkonu lékařské praxe - obor kardiologie (lékařská komora)
 • 1995: K výkonu lékařské praxe - obor gastroenterologie (lékařská komora)
 • Funkční kurs organizace a řízení zdravotnictví (ILF Praha)

Publikační činnost

 • Ščudla V., Bačovský, Vytřasová M., Ordeltová M., Papajík T., Opichalová D., Fabriaková V., Srovnalík K., Šumná E., Kuča B., Šlezar J., Heincová V., Živná J., E. Lautnerová, Krajsová I., Kubečková M., Schlemmer P., Gumulec J., Vránová M., Mičaníková M., Novosadová L., Lasota Z., Číhal K., Martínek A.: Prognostické faktory a klinické stážovací systémy u mnohočetného myelomu v souboru 237 nemocných léčených v období 1991-2002 konvenční chemoterapií. I. Prognostický význam vybraných klinických a laboratorních ukazatelů. Klinická onkologie, Suplement 2002, str. 7-13
 • Ščudla V., Bačovský, Vytřasová M., Ordeltová M., Papajík T., Opichalová D., Fabriaková V., Srovnalík K., Šumná E., Kuča B., Šlezar J., Heincová V., Živná J., E. Lautnerová, Krajsová I., Kubečková M., Schlemmer P., Gumulec J., Vránová M., Mičaníková M., Novosadová L., Lasota Z., Číhal K., Martínek A.: Prognostické faktory a klinické stážovací systémy u mnohočetného myelomu v souboru 237 nemocných léčených v období 1991-2002 konvenční chemoterapií. II. Prognostický význam některých dosavadních stratifikačních systému. Klinická onkologie, Suplement 2002, str. 15-20
 • Hrabovský V., Martínek A.: Hyperglykémie 83 mmol/l - kazuistika. Čas. Praktický lékař 82, 2002, č.5, str.270- 272
 • Ščudla V., Bačovský J., Indrák K., Koďousková V., Vytřasová M. Faber E., Papajík T., Vavrdová V., Z. Adam, R. Hájek, V. Farbiaková, K. Srovnalík, L. Novosadová., M. Vránová, M. Mičaníková., E. Šumná., B. Kuča., J Šlezar, V. Heincová, J. Gumulec., J. Živná, P. Schlemmer, E. Lautnerová, Z. Lasota, M. Kubečková, I. Krajsová, M. Růžička, K. Číhal, Martínek A., B. Černošek, J. Doubravský, J. Papajík, P. Prodělal: Výsledky léčby a změna prognózy nemocných s mnohočetným myelomem v období předchozích 40 let v oblasti střední a severní Moravy -rozbor souboru 562 nemocných. Vnitřní lékařství 48, 2002, č. 8, str. 707-717
 • V.Scudla, J. Bazijnovský, M. Vytřasová, P. Horák, M. Budíková, D. Karásek, A. Martínek: A new staging system for multiple myeloma based on the Beta 2 microglobulin and thymidine kinase serum level. The Hematology Journal,
 • Martínek A.,Hrabovský V., Klvaňa P.: Využití aspirační funkce pod kontrolou ultrazvuku v léčbě abscesů a jiných hnisavých ložisek jater, pankreatu a ledvin Vnitřní lékařství 49, 2003 , č. 8, str. 630 - 636
 • Martínek A., Hrabovský V.,Klvaňa P.: Využití aspirační punkce a drenáže pod kontrolou ultrazvuku v léčbě neorgánových nitrobřišních abscesů. Česká radiologie, 57, 2003, č.4. str. 215 -220
 • Ščudla V., Bačovský J., Indrák K., Koďousková V., Vytřasová M., Faber E., Papajík T., Adam Z., Hájek R., Horák P., Martínek A..: Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during last 40 years the region of North and Middle Moravia - Group of 562 patients Hematol. J., 2003,4, 351-357
 • Čihalík Č., Fiala M., Martínek A.: EKG u akutních nekardiálních stavů, Vnitřní lékařství 49, 2003 č.9 , 779 - 784
 • Hrabovský V., Martinek A.: Život ohrožující hyponatrémie, Praktická lékař, ročník 83, 2003, č.7, str.410-412
 • Hrabovský V., Martínek A.: Nutrition support in severe Crohn´s diseaseBiomedical papers, 2003, 147,Suppl. 1, s. 60
 • Hrabovský V., Martínek A.: Nutriční protokol u pacientů s těžkou akutní formou nespecifického zánětu střevního na metabolické JIP FN Ostrava, Vliv výživy a intenzivní metabolické péče na orgánové funkce a pooperační stavy . NUCLEUS HK, 2003 str. 48-49
 • Ščudla V., Ordeltová M., Bacovský J., Vytrasová M., Sumna E., Martínek A., Horák P: A contribution to examination of propidium iodide and annexin- V plasma cells indices in multiple myeloma. Neoplasma, 2003, 50,5, 363 - 371
 • Martínek A., Dvořáčková J.,Honka M., Klvaňa P., Horáček J.: Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - ownexperience Biomedical papers , 148 (1), 45-50 (2004)
 • Ján Murín, Arnošt Martínek: Manažment srdcového zlyhania v graviditě Kardiol. prax 2004, 2 (2): 101-104
 • Petr Štverák, Petr Matoška, Iva Stolařová, Roman Štípal, Arnošt Martínek, Zdeněk Tesař: Naše zkušenosti s implantací kaválního filtru TrapEasy Interv. Akut. Kardiol 2004, 3:177 - 180
 • Martínek A., Dvořáčková J., Klvaňa P., Horáček J., Hrabovský V.: Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro upřesnění etiologie ascitu Praktický lékař 2005, 85, č.8 , str. 451-453
 • Hrabovský V., Martínek. A., Vodněminerální změny u onemocnění jater a riziko hepatorenálního syndromu. Abstrakt in: Zadák Z., Pokroky v léčbě poruch vnitřního prostředí, Konference Třeboň 29.4 a 30.04 Ardeapharma a.s.Ševětín, 2005, s. 48-49, ISBN 80-239 -2066-9
 • Hrabovský V., Martínek A., Hyponatremie - specifika léčebného postupu, Abstrakt in: Sobotka L.: Klinická výživa u postižení ledvin, metabolismus vápníku, akutní metabolická péče. Hradec Králové, Nukleus HK, 2005, str. 63-64, ISBN 80-86225-69-0
 • Machytka E., Hermann J., Klvaňa P., Martínek A., a kol.- Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplastice s implantací stentu užívajících clopidogrel - pilotní studie, Čes a Solov Gastroen a hepatol 2005,59 /Suppl.2/,s.49
 • Šumná E., Nováčková L., Martínek A., Ščudla V-: Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií. Interní med., 2006, 11, č. , str. 502-504
 • Machytka E., Svoboda P., Klvaňa P., Vávra P., Mazur M., Dostalík J., Martínek L., Martínek A.: Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů. Endoskopie, 16 (2007), č. 1 , str. 23 - 25
 • Machytka E., Ehrmann J., Svoboda P., Klvaňa P., Martínek A.: Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávicího traktu a negativním endoskopickým nálezem. Vnitřní lékařství, 53 (2007), č. 5 , str. 583-584.
 

Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči
MUDr. Bořek Lačňák
Telefon+420 597 375 253
Emailborek.lacnak@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro pedagogickou činnost
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Zástupce přednosty kliniky pro výchovu a vědeckou činnost
MUDr. Zdeněk Lys

Emailzdenek.lys@fno.cz
Primář oddělení interní a metabolické péče
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 203
Emailvladimir.hrabovsky@fno.cz
Primář oddělení hemodialyzačně-transplatační
MUDr. Ivo Valkovský, Ph.D.
Telefon+420 597 374 510
Emailivo.valkovsky@fno.cz
Primář gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie
MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Telefon+420 597 374 192
Emailpavel.svoboda@fno.cz
Primář oddělení kardiovaskulárního
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Bohdana Kupčíková Břegová, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 204
Emailbohdana.kupcikova.bregova@fno.cz
Sekretariát
Mgr. Krahulíková Katarína
Telefon+420 597 375 202
Emailkatarina.krahulilkova@fno.cz
Sekretariát
Petra Paciová
Telefon+420 597 375 213
Emailpetra.paciova@fno.cz
Sekretariát
Hana Baudišová
Telefon+420 597 372 430
Emailhana.baudisova@fno.cz
Pro studenty
Katedra interních oborů LF OU
Sekretariát
Telefon+420 597 375 252
Emailzuzana.kloudova@osu.cz
×
PředchozíDalší
Načítání