PŘEHLED VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ ŘEŠENÝCH NA ÚLM V LETECH 2019-2021

Přehled výzkumných projektů řešených na ÚLM v LETECH 2019-2021

 

 1. Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy

Zzdroj financování: 07/RVO-FNOs/2017

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D., MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., MUDr. Martin Čabal

 

 1. Biomarkery synoviální tekutiny u kloubních infekcí

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2018

 Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Iveta Bystroňová, MUDr. Pavel Walder, MUDR. Rudolf Hlubek

 

 1. Detekce monoklonality volných lehkých řetězců imunofixační elektroforézou a izoelektrickou fokusací - srovnání s kvantitativní metodou stanovení a poměrem kappa/lambda.

Zdroj financování:  SGS06/LF/2018-2019

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr. Ing. David Změna, Ph.D., Kamila Revendová (student – LF OU), Ondřej Dlouhý (student PřF OU)

 

 1. Využití stanovení miRNA v diagnostice kardiovaskulárních onemocnění (Role miRNA u dilatací a hypertrofií myokardu levé komory), Zdroj financování: 05/RVO-FNOs/2018. 

Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin

Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

 

 1. Diferenciace akutního poškození ledvin v septickém stavu a nefrotoxického účinku antibiotické terapie vankomycinem a gentamicinem na podkladě měření specifických microRNA.

Zdroj financování: 01/RVO-FNOs/2019.

Hlavní řešitel: MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.

Spoluřešitelé: doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.; prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA; RNDr. Radka Šigutová

 

 1. miRNA jako prediktívni marker odpovedi na resynchronizační léčbu.

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2019.

Hlavní řešitel: MUDr. Lukáš Evin

Spoluřešitelé: RNDr. Radka Šigutová, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, MUDr. Eliška Kufová

 

 1. Využití nových biomarkerů v diagnostice akutního koronárního syndromu; jejich porovnání s rutinně využívanými biomarkery.

Zdroj financování: SGS13/LF/2019-2020.

Hlavní řešitel: RNDr. Radka Šigutová

Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová, Karin Špinlerová (všeobecné lékařství) a Simona Mária Pastuchová (všeobecné lékařství)

 

 1. Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách".

Zdroj financování: TAČR: program FW-TREND.

Řešitel: Mgr. Martina Hložánková, Ph.D., Hlavní příjemce: Biovendor - Laboratorní medicína a.s.

Další uchazeč: Fakultní nemocnice Ostrava, Řešitel: RNDr. Radka Šigutová. Spoluřešitelé: Mgr. Hana Slepčanová (Zagorová)

Další uchazeč: Ostravská univerzita, Řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, Spoluřešitelé: MUDr. Věra Ploticová

Další uchazeč: Mendelova univerzita v Brně, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.

 

 1. Nové prognostické a prediktivní biomarkery u vybraných nefropatií v dětském věku.

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2018

Hlavní řešitel: RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.

Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D., MUDr. Alice Bosáková

 

 1. Odhad referenčních intervalů vybraných biomarkerů synoviální tekutiny.

Zdroj financování: SGS14/LF/2019-2020.

Hlavní řešitel: Mgr. Iveta Bystroňová    

 

 1. Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z lékařské biochemie.

Zdroj financování: IRP projekt (OU), Číslo: 201903.

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. MUDr. D. Stejskal, Ph.D. MBA, RNDr. Z. Švagera, Ph.D., Mgr. I. Kozárová,  Doc. MUDr. P. Schneiderka, Ph.D., MUDr. Ing. D. Zeman, Ph.D., MUDr. V. Ploticová, Mgr. H. Raszková

 

 1. Význam a etiopatogeneze zvýšení poměru von Willebrandova faktoru /ADAMTS13 pro vybraná kardiovaskulární onemocnění, HELLP syndrom a ostatní TMA“.

Zdroj financování: 05/RVO-FNOs/2017.

Hlavní řešitel: Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA.

 

 1. Jedinečný miRNA profil u pacientů s amyloidózou lehkých řetězců imunoglobulinů.

Zdroj financování: 21/RVO-FNOs/2018.

Hlavní řešitel: Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA

 

 1. Vývoj analytické metody ke stanovení sérové koncentrace acykloviru včetně jeho hlavního metabolitu k posouzení správnosti úpravy dávkování při renální insuficienci.

Zdroj financování: 21/RVO-FNOs/2019.  

Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Spoluřešitelé: RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D., MUDr. Jiří Sagan

 

 1. Dynamika sérových biomarkerů při monitoraci efektivity léčby roztroušené sklerózy DMD preparáty

Zdroj financování: 12/RVO-FNOs/2020

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr., Ing. David Zeman, Ph.D.; MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.; MUDr. Jana Horáková

 

 1. Rozvoj nefrotoxicity při léčbě vancomycinem kontrolované rutinním terapeutickým monitorováním (TDM), validace nové verze programu MW-Pharm pro farmakokinetické modelování pro TDM vancomycinu

Zdroj financování: SGS08/LF/2019-2020

Hlavní řešitel:PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. Bc. Kristýna Schön (studentka 6. ročníku), Eliška Vavrečková (studentka 5. ročníku), Marcela Hricová (studentka 5. ročníku)

 

 1. Využití elektronických dávkovačů medikace při sledování terapeutické adherence a jejich aplikace u pacientů léčených pro schizofrenní onemocnění“, řešitel MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., Oddělení psychiatrické.

Zdroj financování: 21/RVO-FNOs/2017

Hlavní řešitel: MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., Oddělení psychiatrické

Spoluřešitelé: : MUDr. Petr Dostálek (Oddělení psychiatrické FNO), MUDr. Martin Hýža, Ph.D. (Oddělení psychiatrické FNO), doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

 

 1. Postmortální biochemická analýza ve forenzní praxi u náhlých úmrtí

Zdroj financování: 29/RVO-FNOs/2020

Hlavní řešitel: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: RNDr. Kateřina Andelová, Mgr. Pavel Šištík, Ph.D., MUDr. Klára Handlosová

 

 1. Laboratorní biomarkery neurodegenerativních onemocnění

Zdroj financování: 07/RVO-FNOs/2021

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.

Spoluřešitelé: MUDr. Richard Novobilský; MUDr. Petra Bártová, Mgr. Karin Lichá

 

 1. Porovnání koncentrace antibiotik v séru a v exsudátu u pacientů s hlubokou infekcí sterna po operaci srdce, léčenou podtlakovou terapií; posouzení klinického efektu terapie: Pilotní studie.

Zdroj financování: RVO-FNOs/2021

Hlavní řešitel: MUDr. Martin Kolek, Ph.D., Kardiochirurgické centrum FNO

Spoluřešitelé: PharmDr. Jana Ďuricová, Ph.D. - OKF, RNDr. Hana Brozmanová, CSc. – OKF, Doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D. - OKF

 

 1. Vývoj metod pro stanovení vybraných léčiv používaných při léčbě roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

Zdroj financování: SGS12/LF/2021

Hlavní řešitel: Mgr. Veronika Pešáková – OKF

Spoluřešitelé: RNDr. Hana Brozmanová, CSc. – OKF, MUDr. Zuzana Kušníriková

Oddělení dětské neurologie, Neurologická klinika, FNO

 

 

 

 

 


Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání