Přehled publikační činnosti ÚLM v roce 2021

Ad a) Články v impaktovaných časopisech: 

 1. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Iveta BYSTROŇOVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK a David STEJSKAL. Contribution of miRNAs and other inflammatory biomarkers to the differentiation of inflammatory and non-inflammatory joint effusions. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 2021, vol. 88, no. 5, p. 344-353. ISSN 0001-5415. IF 0,531/Q4 (2020)  
 2. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, Iveta BYSTROŇOVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK, František VŠIANSKÝ a David STEJSKAL. Alpha-defensins determination in different types of synovial fluid and parallel collected serum samples by ELISA. Biomedical papers [online]. 2021, vol. 165, no. 4, p. 367-374 [cit. 2021-12-23]. ISSN 1804-7521. Dostupné z https://biomed.papers.upol.cz/pdfs/bio/2021/04/03.pdf. IF 1,245/Q4(2020)
 3. BAUMGARTNER, D., B. JOHANNSEN, M. SPECHT, J. LÜDDECKE, M. ROMBACH, S. HIN, N. PAUST, F. VON STETTEN, R. ZENGERLE, C. HERZ, J.R. PEHAM, P.N. PAQUÉ, T. ATTIN, J.S. JENZER, P. KÖRNER, P.R. SCHMIDLIN, T. THURNHEER, F.J. WEGEHAUPT, W.E. KAMAN, A. STUBBS, J.P. HAYS, V. RUSU, A. MICHIE, T. BINSL, David STEJSKAL, M. KARPÍŠEK, K. BAO, N. BOSTANCI, G.N. BELIBASAKIS a K. MITSAKAKIS. OralDisk: A chair-side compatible molecular platform using whole saliva for monitoring oral health at the dental practice. Biosensors [online]. 2021, vol. 11, no. Article no. 423, p. 1-21 [cit. 2021-12-23]. ISSN 2079-6374. Dostupné z https://www.mdpi.com/2079-6374/11/11/423. IF 5,519/Q1 (2020)
 4. KAISEROVÁ, M., M. CHUDÁČKOVÁ, K. MENŠÍKOVÁ, M. VAŠTÍK, S. KURČOVÁ, H. PŘIKRYLOVÁ VRANOVÁ, David STEJSKAL a P. KAŇOVSKÝ. Cerebrospinal fluid levels of chromogranin A in Parkinson's disease and multiple system atrophy. Brain sciences [online]. 2021, vol. 11, no. 141, p. 1-6 [cit. 2021-09-22]. ISSN 2076-3425. Dostupné z https://www.mdpi.com/2076-3425/11/2/141. IF 3.394/Q3 (2020).
 5. Král, J., Machytka, E., Horká, V., Selucká, J., Doleček, F., Špičák, J., Kovářová, V., Haluzík, M., Bužga, M. Endoscopic treatment of obesity and nutritional aspects of bariatric endoscopy (2021) Nutrients, 13 (12), art. no. 4268, DOI10.3390/nu13124268, IF 5,719/Q1 (2020)
 6. Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H, Koristkova B. Monitoring topiramate concentrations at delivery and during lactation. Biomed Pharmacother. 2021;138:111446. doi:10.1016/j.biopha.2021.111446. IF 6,530/Q1 (2020)
 7. Koristkova B, Grundmann M, Brozmanova H, Kacirova I. Was it necessary to change the therapeutic range of topiramate? [published online ahead of print, 2021, Jul 15]. Br J Clin Pharmacol. 2021:10.1111/bcp.14985. doi:10.1111/bcp.14985. IF 4,340/Q2 (2020)
 8. Hýža M, Šilhán P, Češková E, et al. Plasma Levels of Long-Acting Injectable Antipsychotics in Outpatient Care: A Retrospective Analysis. Neuropsychiatr Dis Treat. 2021;17:1069-1075. Published 2021 Apr 14. doi:10.2147/NDT.S298050. IF 2,154/Q3 (2020)
 9. Urinovska R, Kacirova I, Sagan J. Determination of acyclovir and its metabolite 9-carboxymethoxymethylguanide in human serum by ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J Sep Sci. 2021;44(16):3080-3088. doi:10.1002/jssc.202100241. IF 3,645/Q2 (2020)
 10. Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Therapeutic monitoring of carbamazepine and its active metabolite during the 1st postnatal month: Influence of drug interactions. Biomed Pharmacother. 2021; 137: 111412. doi:10.1016/j.biopha.2021.111412. IF 6,530/Q1 (2020)
 11. Hrudikova E, Grundmann M, Kolek M, Urinovska R, Kacirova I. Therapeutic monitoring of amiodarone and desethylamiodarone after surgical ablation of atrial fibrillation-evaluation of the relationship between clinical effect and the serum concentration. Saudi Pharm J. 2021;29(5):369-376. doi:10.1016/j.jsps.2021.03.004. IF 4,330/Q2 (2020)
 12. Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Valproic Acid Concentrations in Mothers, Colostrum and Breastfed Infants during the Early Postpartum Period: Comparison with Concentrations Determined during Delivery and in the Mature Milk Period. Pharmaceutics. 2021;13(12):2074. Published 2021 Dec 3. doi:10.3390/pharmaceutics13122074. IF 6,321/Q1 (2020)
 13. Brozmanova H, Urinovska R, Safarcik K, Vsiansky F, Kacirova I, Grundmann M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of gentamicin and its individual congeners in serum and comparison results with two immunoanalytical methods (fluorescence polarization immunoassay and chemiluminiscent microparticle immunoassay). Clinica Chimica Acta 2021;521:191-198. IF 3,786/Q1 (2020)
 14. Svagera, Z., Machytka, E., Machackova, J., Blaho, M., Vasura, A., Stejskal, D., Huberty, V., Buzga, M. Nutritional consequences of endoluminal gastroplasty in the treatment of morbidly obese patients (2021) Biomedical Papers, 165 (3), pp. 258-263. IF 1,245/Q4 (2020)
 15. Homza, M., Zelena, H., Janosek, J., Tomaskova, H., Jezo, E., Kloudova, A., Mrazek, J., Svagera, Z., Prymula, R. Five antigen tests for sars-cov-2: Virus viability matters (2021) Viruses, 13 (4), art. no. 684, IF 5,048/Q2 (2020)
 16. Homza, M., Zelena, H., Janosek, J., Tomaskova, H., Jezo, E., Kloudova, A., Mrazek, J., Svagera, Z., Prymula, R. Covid-19 antigen testing: better than we know? A test accuracy study (2021) Infectious Diseases, 53 (9), pp. 661-668. IF 3,404/Q3 (2020)

 

Ad b) Články v recenzovaných časopisech – citace

 1. BYSTROŇOVÁ, Iveta, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK, Jana ROLOVÁ a David STEJSKAL. Přehled biomarkerů synoviální tekutiny u kloubních onemocnění. Klinická biochemie a metabolismus. 2021, roč. 29, č. 1, s. 11-18. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 2. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David STEJSKAL, Zdeněk ŠVAGERA, Hana SLEPČANOVÁ, M. MALUROVÁ, Zuzana ŠPULEROVÁ, Kateřina MATĚJOVÁ, Renáta KOZELSKÁ, Olga MICHNOVÁ a Zuzana ČERMÁKOVÁ. Comparison of two analytical methods for SARS-CoV-2 determination, RT-PCR vs. reverse transcription and loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). Klinická biochemie a metabolismus. 2021, vol. 29, no. 3, p. 151-155. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 3. MADĚRKA, M., V. DVOŘÁK, J. HAMBÁLEK, David STEJSKAL, G. KREJČÍ, M. ŠVESTÁK, K. LANGOVÁ a R. PILKA. Zvýšení sérových hladin S100-A11 a AIF-1 u pacientek s karcinomem hrdla děložního a postižením lymfatických uzlin. Česká gynekologie. 2021, roč. 86, č. 1, s. 17-21. ISSN 1210-7832. eISSN 1805-4455.
 4. MADĚRKA, M., V. DVOŘÁK, J. HAMBÁLEK, David STEJSKAL, G. KREJČÍ, M. ŠVESTÁK, K. LANGOVÁ a R. PILKA. Zvýšení sérových hladin S100-A11 a AIF-1 u pacientek s dysplazií děložního hrdla. Česká gynekologie. 2021, roč. 86, č. 1, s. 11-15. ISSN 1210-7832. eISSN 1805-4455.
 5. BYSTROŇOVÁ, Iveta, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel WALDER, Rudolf HLUBEK a David STEJSKAL. Biochemical markers of differentiation of the inflammatory process in synovial fluid. Journal of clinical chemistry and laboratory medicine [online]. 2021, vol. 4, no. S2 (Article 161), p. 1-9 [cit. 2021-12-23]. Dostupné z https://www.longdom.org/open-access/biochemical-markers-of-differentiation-of-the-inflammatory-process-in-synovial-fluid.pdf
 6. Kořístková B, Grundmann M, Brozmanová H, Kacířová I. Vliv kyseliny valproové na hladinu karbamazepinu a karbamazepin-10,11-epoxidu při dlouhodobé léčbě přípravky  s pomalým uvolňováním u dětí, význam TDM. Klin Farmakol Farm 2021;35(2):49-53.
 1. Grundmann M, Kacířová I. Farmakokinetické a farmakodynamické lékové interakce antiepileptik. Klin Farmakol Farm 2021; 35(1):12-18.
 2. Kacířová I, Grundmann M. Význam interakcí antiepileptik v rutinní klinické praxi. Klin Farmakol Farm 2021; 35(1):19-23.
 3. Kořístková B, Grundmann M. Lékové interakce antiepileptik Část 2 - interakce s léky z jiných indikačních skupin. Klin Farmakol Farm 2021; 35(2):78-87. 
 4. Blanka Kořístková, Milan Grundmann. Lékové interakce antiepileptik Část 3 - interakce s hormonální antikoncepcí. Klin Farmakol Farm 2021; 35(3):78-79.
 5. Novobilský R., Kušnierová P., Bártová P., Volný O., Sabela M., Bar M.: Synukleinopatie a jejich laboratorní biomarkery. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie; 6/2021 (v tisku)

 

Seznam publikovaných abstraktů v odborných časopisech s ISSN:

 1. Brillantová M., Včelková A., Janírková V., Blažek B., Pulcer M. Metastazující neuroblastom v kostní dřeni, Transfuze a hematologie dnes, Supplementum 1, ročník 27, 2021, ČLS JEP, str. S203, ISSN 1213-5763.
 2. Mikešová M., Pulcer, M. Point-of-care metody v koagulaci, Transfuze a hematologie dnes, Supplementum 1, ročník 27, 2021, ČLS JEP, str. S47, ISSN 1213-5763.
 3. Hrudíková E, Grundmann M, Kolek M, Uřinovská R, Kacířová I. TDM amiodaronu po ablační terapii fibrilace síní. 9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie, 30. Jubilejná konferencia SSKF SLS, 22. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference DURG, 26. Česká konference TDM, 2.-3. září 2021, distančně (ČR – SR – Európa)., Klin Farmakol Farm 2021; 35(3): 87–95, str. 88, ISSN 1803-5353
 4. Kušniríková Z, Hradílek P, Kacířová I. Farmakoterapie sclerosis multiplex. 9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie, 30. Jubilejná konferencia SSKF SLS, 22. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference DURG, 26. Česká konference TDM, 2.-3. září 2021, distančně (ČR – SR – Európa). Klin Farmakol Farm 2021; 35(3): 87–95, str. 90, ISSN 1803-5353
 5. Pešáková V, Brozmanová H, Šištík P, Kušníriková Z, Grundmann M. Vývoj nové metody LC-MS/MS pro simultánní stanovení malých molekul užívaných v léčbě sclerosis multiplex. 9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie, 30. Jubilejná konferencia SSKF SLS, 22. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference DURG, 26. Česká konference TDM, 2.-3. září 2021, distančně (ČR – SR – Európa)., Klin Farmakol Farm 2021; 35(3): 87–95, str. 90, ISSN 1803-5353
 6. Kušniríková Z, Pešáková V, Hradílek P, Kacířová I, Grundmann M. První praktické výsledky terapeutického monitorování teriflunomidu u pacientů s roztroušenou sklerózou. 9. Česko-slovenská konferencia klinickej farmakológie, 30. Jubilejná konferencia SSKF SLS, 22. Česká konference klinické farmakologie, 24. Česká konference DURG, 26. Česká konference TDM, 2.-3. září 2021, distančně (ČR – SR – Európa)., Klin Farmakol Farm 2021; 35(3): 87–95, str. 90-91, ISSN 1803-5353
 7. Kušnierová P., Revendová K., Hradílek P. Porovnání hladin biomarkerů axonálního a astrocytického poškození s rutinně používanými biomarkery roztroušené sklerózy. Regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 8. - 10. 12. 2021, ISBN: 978-80-88354-20-8
 8. Andelová, A. Harazimová, K. Handlosová, D. Stejskal. Postmortální biochemická analýza ve forenzní praxi u náhlých úmrtí XL. Regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka 8. - 10. 12. 2021, ISBN: 978-80-88354-20-8

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání