Přehled publikační činnosti ÚLM v roce 2019

Články v impaktovaných časopisech

 1. KUŠNIEROVÁ, Pavlína, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL a Olga ZAPLETALOVÁ. Neurofilament levels in patients with neurological diseases: A comparison of neurofilament light and heavy chain levels. Journal of clinical laboratory analysis[online]. 2019, vol. 33, no. 7, p. e22948. [cit. 2020-01-10]. ISSN 0887-8013. eISSN 1098-2825. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcla.22948     IF2018=1.728, Q3
 2. ZEMAN, David, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel HRADÍLEK, Martin ČÁBAL a Olga ZAPLETALOVÁ. Oligoklonální IgG a volné lehké řetězce - srovnání izoelektrické fokusace v agarózovém a polyakrylamidovém gelu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. 1, s. 68-75. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041. IF2018=0.355, Q4,Q4
 3. REIBER, H., David ZEMAN, P. KUŠNIEROVÁ, E. MUNDWILER a L. BERNASCONI. Diagnostic relevance of free light chains in cerebrospinal fluid - The hyperbolic reference range for reliable data interpretation in quotient diagrams. Clinica chimica acta. 2019, vol. 497, no. October, p. 153-162. ISSN 0009-8981. eISSN 1873-3492. IF2018=2.735, Q2
 4. STEJSKAL, David, M. HLOŽÁNKOVÁ, Radka ŠIGUTOVÁ, Kateřina ANDELOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA a M. ŠVESTÁK. Comparison of a new immunoassay and PCR-based method for quantification of microRNAs in whole blood. A pilot methodical study. Biomedical papers. 2019, vol. 163, no. 1, p. 39-44. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2018=1.141, Q4
 5. HRABOVSKÝ, Vladimír, V. BLÁHA, R. HYŠPLER, A. TICHÁ, Martina ŠKROBÁNKOVÁ a Zdeněk ŠVAGERA. Changes in cholesterol metabolism during acute upper gastrointestinal bleeding: liver cirrhosis and non cirrhosis compared. Biomedical papers. 2019, vol. 163, no. 3, p. 253-258. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF2018=1.141, Q4
 6. ŠILHÁN, Petr, Romana UŘINOVSKÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, Martin HÝŽA, Milan GRUNDMANN a Eva ČEŠKOVÁ. What does antidepressant drug level monitoring reveal about outpatient treatment and patient adherence?. Pharmacopsychiatry. 2019, vol. 52, no. 2, p. 78-83. ISSN 0176-3679. eISSN 1439-0795. IF2018=2.738, Q2,Q2
 7. KACÍŘOVÁ, Ivana, M. GRUNDMANN a Hana BROZMANOVÁ. A short communication: lamotrigine levels in milk, mothers, and breastfed infants during the first postnatal month. Therapeutic drug monitoring. 2019, vol. 41, no. 3, p. 401-404. ISSN 0163-4356. eISSN 1536-3694. IF2018=2.047, Q3,Q3
 8. KOŘÍSTKOVÁ, Blanka, M. GRUNDMANN, Hana BROZMANOVÁ a Ivana KACÍŘOVÁ. Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients. Basic & clinical pharmacology & toxicology. 2019, vol. 125, no. 1, p. 26-33. ISSN 1742-7835. eISSN 1742-7843. IF2018=2.452, Q3,Q3
 9. KACÍŘOVÁ, Ivana, M. GRUNDMANN a Hana BROZMANOVÁ. Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy. Epilepsy & Behavior. 2019, vol. 95, no. June, p. 112-116. ISSN 1525-5050. eISSN 1525-5069. IF2018=2.378, Q3,Q3,Q2 

Články v recenzovaných časopisech

 1. POLÁČKOVÁ, R., Jana KUČOVÁ, Zdeněk ŠVAGERA, L. KANTOR a D. ŠALOUNOVÁ. Rizikové faktory ovlivňující výsledek léčby novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií léčených řízenou hypotermií. Česko-slovenská pediatrie. 2019, roč. 74, č. 1, s. 30-40. ISSN 0069-2328. eISSN 1805-4501.
 2. BUŽGA, Marek, Evžen MACHYTKA, P. HOLÉCZY a J. MACHÁČKOVÁ. Parciální magnetická jejunální diverze (PMJD) u vysoce obézních pacientů. Rozhledy v chirurgii. 2019, roč. 98, č. 2, s. 71-76. ISSN 0035-9351. eISSN 1805-4579.
 3. KACÍŘOVÁ, Ivana a M. GRUNDMANN. Terapeutické monitorování léčiv v těhotenství. Klinická farmakologie a farmacie [online]. 2019, roč. 33, č. 4, s. 20-23 [cit. 2020-01-13]. ISSN 1212-7973. eISSN 1803-5353. Dostupné z https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2019/04/03.pdf.

Ostatní

 1. PULCER, Martin a STACHOVÁ. Vyšetřování rutinních koagulačních testů na přístrojích cobas t 511 a Sysmex CS-5100. Labor Aktuell: časopis pro klienty Roche Diagnostics v České a Slovenské republice. 2019, roč. 23, č. 3, s. 30-32. ISSN 1214-7672.
 2. PULCER, Martin a O. HÝVNAR. Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II a koagulačními analyzátory cobas t 511 a Sysmex CS-5100. Labor Aktuell: časopis pro klienty Roche Diagnostics v České a Slovenské republice. 2019, roč. 23, č. 2, s. 25-32. ISSN 1214-7672.
 3. PULCER, Martin a M. LISOŇKOVÁ. Pohled na hematologické analyzátory Sysmex řady XN 10, XN 20 a Beckman Coulter DxH 800 v praxi. In vitro diagnostika: informační magazín. 2019, č. 36, s. 19–22.
 4. KUŠNIEROVÁ, P., D. ZEMAN, K. REVENDOVÁ, David STEJSKAL, Zdeněk ŠVAGERA a O. DLOUHÝ. Detection of monoclonal free light chains (FLC) by various laboratory methods. (EuroMedLab 2019, 19-23 May 2019, Barcelona, Spain). Clinica chimica acta. 2019, vol. 493, no. Suppl.1, p. 396. ISSN 0009-8981. eISSN 1873-3492. IF2018=2.735, Q2
 5. ŠULÁKOVÁ, Terezie, Jiří STRNADEL, Veronika MATUŠKOVÁ a Kateřina ANDELOVÁ. Evere Growth failure in a boy with x-linked hypophosphatemia (XLH). (18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Venice (Italy), October 17-21, 2019). Pediatric nephrology. 2019, vol. 34, no. 10, p. 2025. ISSN 0931-041X. eISSN 1432-198X. IF2018=2.816, Q1,Q2
 6. PILKA, R., David STEJSKAL, G. KREJČÍ, M. ŠVESTÁK, R. MAREK, J. HAMBÁLEK a M. MADĚRKA. Serum concentrations of S100-A11 and AIF-1 are elevated in cervical cancer patients with lymphonode involvement. (2019 IGCS Annual Global Meeting, Rio de Janeiro, Brazil September 19 – 21 2019). International journal of gynecological cancer. 2019, roč. 29, č. Suppl.3, s. A88. ISSN 1048-891X. eISSN 1525-1438. IF2018=1.746, Q4,Q3
 7. GUMULEC, Jaromír, Ondřej ŠIMETKA, David KASPŘÁK, Erika DOLEŽÁLKOVÁ, Lucie GREGOROVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, M. TVRDÁ, Kateřina NOTARI, Lucie BROSKEVIČOVÁ, Lucie RECOVÁ, Kateřina ANDELOVÁ, Petra KOVÁŘOVÁ, I. LOCHMAN, J. MARTÍNEK a Roman HÁJEK. Comprehensive care improves the prognosis of women with severe HELLP syndrome and postpartal thrombotic microangiopathic syndrome. (8th International Symprosium on Women's Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, March 29-31, 2019 in Madrid, Spain). Thrombosis research. 2019, vol. 175, no. Suppl.1, p. S15. ISSN 0049-3848. eISSN 1879-2472. IF2018=3.266, Q2,Q2
 8. REVENDOVÁ, K., R. BUNGANIČ, Pavlína KUŠNIEROVÁ, David ZEMAN, Pavel HRADÍLEK a Olga ZAPLETALOVÁ. Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy. (33. český a slovenský neurologický sjezd, Praha, 27.-30. 11. 2019). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, č. Suppl.2, s. 2S83-2S84. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041. IF2018=0.355, Q4,Q4
 9. KRNÁČOVÁ, Alena. Management POCT u nás aneb časovaná bomba? (XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí, 22.-24. září 2019, Plzeň). Klinická biochemie a metabolismus. 2019, roč. 27, č. 3, s. 140. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 10. BYSTROŇOVÁ, Iveta, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Pavel WALDER a Rudolf HLUBEK. Význam vybraných metod v diagnostice a hodnocení zánětlivé odpovědi u kloubních onemocnění. (XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí, 22.-24. září 2019, Plzeň). Klinická biochemie a metabolismus. 2019, roč. 27, č. 3, s. 154-155. ISSN 1210-7921. eISSN 2570-9402.
 11. BŮŽKOVÁ, Kamila, Martin PULCER, Milan MATUŠKA a Lucie RECOVÁ. Současná antikoagulační terapie a naše zkušenosti s jejím laboratorním monitorováním. In: Olomoucké hematologické dny, XXIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, 12th Symposium on Advances in Molecular Hematology, 26.-28.5-2019. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, s. 25. ISBN 987-80-244-5520-4.
 12. STACHOVÁ, K. a Martin PULCER. Porovnání koagulačních analyzátorů Sysmex CS-5100 a cobas t 511. In: Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU: sborník abstraktů z konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2018. ISBN 978-80-7599-082-2.
 13. HÝVNAR, O. a Martin PULCER. Stanovení protrombinového času a aktivovaného parciálního tromboplastinovaného času na přístroji CoaguCheck Pro II. In: Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU: sborník abstraktů z konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, 2018. ISBN 978-80-7599-082-2.
 14. PULCER, Martin a Ž. BAJZOVÁ. Problematika POCT z pohledu hematologické laboratoře ve FNO. Celostátní pracovní konference laborantů a sester. Železnohorky: 2019. ISBN 987-80-907047-1-8.
 15. KUBÁČKOVÁ, Jana, M. GRUNDMANN, Blanka KOŘÍSTKOVÁ a Romana UŘINOVSKÁ. Léková interakce mezi takrolimem a klarithromycinem (kazuistika). In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 40. ISBN 978-80-88159-94-0.
 16. SCHÖN, K., Blanka KOŘÍSTKOVÁ, Ivana KACÍŘOVÁ, V. HORÁK, M. GRUNDMANN a Hana BROZMANOVÁ. Porovnání MV_Pharm 3:30 a MV_Phram++ - Windows verze pro PK/PD modelování pro TDM vankomycinu - další 2 modely. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 53. ISBN 978-80-88159-94-0.
 17. KOŘÍSTKOVÁ, Blanka, Ivana KACÍŘOVÁ, Hana BROZMANOVÁ a M. GRUNDMANN. Terapeutické rozmezí topiramátu - je čas na změnu?. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 38. ISBN 978-80-88159-94-0.
 18. ŠIŠTÍK, Pavel. Kvantifikace metabolitů vitamínu D (25-OH D2 a 25-OH D3) v séru pomocí UPLC-MS/MS. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 58. ISBN 978-80-88159-94-0.
 19. UŘINOVSKÁ, Romana, Hana BROZMANOVÁ a Ivana KACÍŘOVÁ. Stanovení antihypertenziv v séru metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 59. ISBN 978-80-88159-94-0.
 20. WALDER, Pavel, Pavlína KUŠNIEROVÁ, Iveta BYSTROŇOVÁ a Rudolf HLUBEK. Význam vybraných metod v diagnostice a hodnocení zánětlivé odpovědi kloubních onemocnění. In: národní kongres ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 9. května - 11. května 2019. Praha: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), 2019, s. 21. ISBN 978-80-906981-2-3.
 21. ĎURICOVÁ, Jana, Hana BROZMANOVÁ a Ivana KACÍŘOVÁ. První zkušenosti s rutinním TDM beta-laktámových antibiotik. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 15. ISBN 978-80-88159-94-0.
 22. KACÍŘOVÁ, Ivana a M. GRUNDMANN. Terapeutické monitorování digoxinu v léčbě fetálních tachykardií. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 35-36. ISBN 978-80-88159-94-0.
 23. HRUDÍKOVÁ, Erika, Martin KOLEK, M. GRUNDMANN, Ivana KACÍŘOVÁ a Romana UŘINOVSKÁ. Terapeutické monitorování amiodaronu u pacientů po chirurgické ablaci fibrilace síní. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 28. ISBN 978-80-88159-94-0.
 24. BROZMANOVÁ, Hana, Romana UŘINOVSKÁ a Ivana KACÍŘOVÁ. Stanovení vybraných beta-laktámových antibiotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. In: Česko-slovenská konference klinické farmakologie, 20. Česká konference klinické farmakologie, 29. Konferencia klinickej farmakológie, 22. Česká konference DURG, 24. Česká konference TDM: odborný program: sborník abstrakt: 19. - 21. září 2019 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 12. ISBN 978-80-88159-94-0.
 25. KACÍŘOVÁ, Ivana a M. GRUNDMANN. Antiepileptika a kojení. Beskydské pediatrické dny, 12.-13.4.2019. Ostravice, Sepetná, 2019, s. 46. ISBN 978-80-907517-0-5.
 26. KACÍŘOVÁ, Ivana. Farmakoterapie při kojení se zřetelem na léčbu alergie a astmatu. Setkání lékařů ČR a SR, 10.-11.5.2019. Litomyšl, 2019, s. 45-46. ISBN 978-80-7471-267-8.

Přednosta
prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 374 646
Emaildavid.stejskal@fno.cz
Vedoucí laborant
Bc. Olga Michnová
Telefon+420 597 372 201
Emailolga.michnova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání