Vědecká práce

 
Klinické zkoušení léků a zdravotnické techniky Amgen – anémie (zahájení 2005, ukončení 2007), Roubec, Tyl

A Randomized, Double Blind, Placebo-Controlled Study of Subjects with Previously Untreated Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer (SCLC) Treated with Platinum plus Etoposide Chemotherapy with or without darbepoetin alfa
Kód protokolu: 20010145 BB-IND 8223
Randomizovaná dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie subjekctů dříve neléčených pro extensívní stadium malobuněčného plicního karcinomu léčených chemoterapií platinou a etoposidem s nebo bez darbepoetinu alfa

Astellas Lucy (Zahájení 2006, ukončení 2007) Roubec, Tyl

Kód protokolu:155-CL-006
Multicentrická otevřená klinická studie fáze II zkoušení YM 155 u pacientů s pokročilým stupněm nemalobuněčného karcinomu plic stádia IIIB nebo IV, u nichž selhaly jedna nebo dvě předchozí linie terapie , z nichž alespoň jedna obsahovala platinový přípravek

CECOG (Zahájení 2006, ukončení 2007) Roubec, Dušíková

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze 3, hodnotící udržovací léčbu pemetrexedem spolu s podpůrnou léčbou versus podpůrná léčba podávaná ihned po indukční léčbě pro pokročilou nemalobuněčnou rakovinu plic.
A Phase 3, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Maintenance Pemetrexed plus Best Supportive Care versus Best Supportive Care Immediately Following Induction Treatment for Advanced Non Small Cell Lung Cancer
Kod - H3E-MC-JMEN

Campto – Pfizer –(Zahájení 2005- ukončení 2008) Roubec, Mokošová

Kod - XRP4174D-3001
A5961079
Otevřená, randomizovaná multicentrická klinická studie, fáze III Irinotecan hydrchlorid (CamptoR) a cisplatina versus etoposid a cisplatina v léčbě k chemotrapii naive patientů s extensívní chorobou malobuněčným plicním karcinomem

Pfizer A8501001(2006/2007) Roubec, Bártek

Název projektu:International, randomized,open-label,phase 3 trial of paclitaxel/carboplatin plus PF-3512676 versus paclitaxel/ carboplatin alone as first- line treatment of patient with advanced non- small cell lung cancer Přesný název protokolu v původním jazyce:International,randomized,open-label, phase 3 trial of paclitaxel/ carboplatin plus PF- 3512676 versus paclitaxel/ carboplatin alone as first- line treatment of patients with advanced non- small cell lung cancer
Zkrácené české znění názvu protokolu srozumitelné laikům: Mezinárodní, randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 kombinace paclitaxel/ karboplatina plus PF-3512676 proti kombinaci paclitaxel /karboplatina samostatně v první linii léčby pacientů s nemalobuněčným nádorem plic..

CERA – ROCHE ( Zahájení 2006, ukončení 2007) Roubec, Tyl

NH 19960
Multicentrická randomizovaná otevřená studie prováděná za účelem stanovení dávky RO0503821 u anemických pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stádiu IIIB nebo IV, kteří dostávají myelosupresivní chemoterapii jako léčbu první linie

Antiemetika – Glaxo ( Zahájení 2006, ukončení 2008) Roubec, Děrgelová

Kod: NKV102551
center, Randomized, Double-Blind, Active-Controlled, Parallel Group Study of the Efficacy and Safety of the Neurokinin-1 Receptor Antagonist, Casopitant, administered in Combination with ZOFRAN and Dexamethasone for the Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Cancer Subjects Receiving Highly Emetogenic Cisplatin-Based Chemotherapy

Avail – Roche( Zahájení 2006, ukončení 2007) Roubec, Vojkovská

A randomized, double-blind multicenter 2-stage phase III study of bevacizumab in combination with cisplatin and gemcitabine versus placebo, cisplatin and gemcitabine in patients with advanced or recurrent non-squamous non-small cell lung cancer, who have not received prior chemotherapy..”
Kód protokolu: BO17704
Randomizovaná dvojitě slepá dvoustupňová fáze III klinická studie srovnávající bavacizumab v kombinaci s cisplatinou a gemcitabinem versus placebo s gemcitabinem a cisplatinou u pacientů s pokročilým nebo recurrentním nesquamózním nemalobuněčným plicním karcinomem, kteří neměli předchozí chemoterapii.

Nově zahájené v roce 2007:

Roubec, Dušíková
Abbott Laboratories
Protocol Number: M05-780
Name of Study Drug: ABT-751
Phase of Development: 1/2b
Name of Active Ingredient:N/A
Date of Protocol Synopsis: 25 October 2005 Revision: 17 April 2006
Protocol Title: A Phase 1/2 Study Evaluating the Safety and Efficacy of ABT-751 in Combination with Pemetrexed Versus Pemetrexed Alone in Subjects with Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer
Objectives: The primary objective of the Phase 1 portion of the study is to determine the maximum tolerated dose (MTD) of ABT-751 when administered daily for 14/21 days, in combination with standard pemetrexed (500 mg/m2 every 21 days).
The primary objective of the Phase 2 portion of the study is to assess the impact on progression-free survival of the combination of ABT-751 + pemetrexed compared to pemetrexed alone in subjects with NSCLC who have received at least one prior chemotherapy regimen.
The secondary objectives of the Phase 2 portion of the study will be overall survival, response rate, duration of response, time to progression (TTP), quality of life (QoL), and to characterize toxicities associated with ABT-751 when administered in combination with pemetrexed.

Awasq -Roubec, Vojkovská, Feltl, zahájeno a ukončeno 2007,

předčasné pozastavení ze strany sponzora pro nežádoucí účinky léku
Název klinického hodnocení: An open-label, non-controlled study of bevacizumab in combination with cisplatin-gemcitabine or carboplatin-paclitaxel, as first line treatment for patiens with advanced or recurrent squamous non-small cell lung cancer (NSCLC).
Číslo protokolu: BO19734
Datum schválení klinického hodnocení EK: 1.6. 2006
Jméno zkoušejícího: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
Stručný popis dosavadního průběhu klinického hodnocení: Otevřená, nekontrolovaná studie s bevacizumabem podávaným v kombinaci s cisplatinou-gemcitabinem nebo carboplatinou-paclitaxelem, jako první linie léčby u pacientů s pokročilým nebo recidivujícím skvamózním nemalobunčným plicním karcinomem.

Zahájeno 2007 – Roubec, Bártek

Název projektu: Dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické hodnocení účinnosti (na základě hodnoty FEV1 po užití bronchodilatancia) a bezpečnosti přípravku RO3300074, podávaného v dávce 5 mg jednou denně po dobu 2 let pacientům trpícím středně závažnou až závažnou CHOPN s emfyzémem / rozedmou plic/ v důsledku kouření, kteří současně dostávají optimální medikamentózní léčbu CHOPN.
Přesný název protokolu v původním jazyce: A double-blind, placebo-controlled efficacy (as assessed by post-bronchodilator FEV1) and safety study of 5 mg RO3300074 once-daily for 2 years in subjects with smoking-related, moderate-to-severe COPD with emphysema receiving concurrent optimal COPD drug therapy.
Kód protokolu: NB 19 751 A, version 29 August 2006
Zkrácené české znění názvu protokolu srozumitelné laikům: Primárním cílem klinického hodnocení je porovnat účinnost, bezpečnost a snášenlivost RO3300074 (RAR-g agonista) – hodnocené léčivo,v dávce 5 mg/den oproti placebu, u pacientů trpících středně závažnou až závažnou CHOPN s emfyzémem/ rozedmou plic/ přičemž všichni pacienti budou léčeni optimalizovanou terapií CHOPN.

Zahájeno a ukončeno 2007 . Roubec

Přesný název protokolu v původním jazyce: Randomized, Double-Blind, Multicenter Study of Ceftobiprole Medocaril Versus Ceftriaxone with/without Linezolid in Treatment of Subjects Hospitalized With Community Acquired Pneumonia
Kód protokolu: 30982081-CAP-3001
Zkrácené české znění názvu protokolu srozumitelné laikům: Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení srovnávající léčbu ceftobiprol medocarilem s ceftriaxonem kombinovaným s linezolidem nebo bez něj při léčbě pacientů hospitalizovaných s komunitní pneumonií.“
Fáze studie (v případě klinického zkoušení léků): 3

Zahájeno a ukončeno 2007 Roubec, Tichý

Název projektu: CHOPIN-1
Kód protokolu: BAP 00248 (CHOPIN-1)
Zkrácené české znění názvu protokolu srozumitelné laikům Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie 3. fáze na porovnání přípravku ceftobiprol medocaril s kombinací linezolidu a ceftazidimu při léčbě nozokomiální pneumonie
Fáze studie (v případě klinického zkoušení léků): 3

Zahájeno 2007 Roubec, Bártek

Název projektu: CQAB149B2334
Přesný název protokolu v původním jazyce: A 52- week treatment, multicenter, randpomized, double-blind, double dummy, placebo-controlled, parallel-group study to assess the efficacy, safety and tolerability of indacaterol ( 300 & 600 ug o.d.)
Kód protokolu: CQAB149B2334
Zkrácené české znění názvu protokolu srozumitelné laikům: 52-týdenní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení probíhající v paralelních skupinách ke zhodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti přípravku indacaterol (300 µg a 600 µg), podávaného inhalačně jedenkrát denně, v porovnání s formoterolem (12 µg dvakrát denně inhalačně) a placebem u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí.

Zahájeno 2007 Roubec, Vojkovská

Přesný název protokolu v původním jazyce: „A Multi-center, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Single-agent Tarceva® (erlotinib) Following Complete Tumor Resection with or without Adjuvant Chemotherapy in Patients with Stage IB-IIIA Non-small Cell Lung Carcinoma who have EGFR-positive Tumors.“
Kód protokolu: OSI-774-302
Zkrácené české znění názvu protokolu: „Multicentrická studie fáze 3 založená na náhodném dvojitě slepém pokusu s regulovaným placebo účinkem zaměřená na aplikaci jednosložkového prostředku Tarceva® (erlotinib) po kompletním vynětí nádoru s adjuvantní chemoterapií nebo bez adjuvantní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným plicním karcinomem typu IB-IIIA, kteří mají EGFR-pozitivní nádory


Primář
MUDr. Bedřich Porzer
Telefon+420 597 372 240
Emailbedrich.porzer@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Zdenka Pražáková
Telefon+420 597 372 504
Emailzdenka.prazakova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 374 201
×
PředchozíDalší
Načítání