Zpráva z VI. kongresu kardiologických sester s mezinárodní účastí v Ostravě , 18. – 19.října 2012

 

VI.kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí v Ostravě se konala po druhé ve spolupráci s kardiologickými sestrami ze Slovenska. Odborná sdělení z  oborů kardiologie prezentovaná na kongresu, měla vysokou odbornou úroveň, což plně naplnilo atributy moderního ošetřovatelství a ukázalo na zodpovědný přístup ke vzdělávání zdravotních sester. Odborné akce jsou přínosem pro naplnění cílů a profesionálního úsilí ošetřovatelství na všech úrovních odborné péče o kardiologicky nemocné. Kongres se již tradičně konal pod záštitou PS kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS (PSKSSP) a je jednou ze stěžejních akcí této pracovní skupiny. Kongres sester má svou tradici a dobrou odezvu v odborné veřejnosti, což potvrzuje 160 zúčastněných a více než čtyřicet přednášejících.

Do programu přispěli též zástupkyně z PS sester pracujících v kardiologii Slovenské kardiologické společnosti pod vedením předsedkyně Mgr. Margity Mikátové. Na závěr konference požádali organizátoři Mgr. Mikátovou o její pohled na průběh kongresu.

Správa a postrehy zo VI. kongresu kardiologických sestier

Na odbornom podujatí určenom pre sestry a zdravotníckych pracovníkov v kardiológii odznelo 50 odborných prednášok. V priebehu dvoch dní odzneli prezentácie na témy ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s poruchami rytmu, akútnym koronárnym syndrómom, srdcovým zlyhávaním, hypertenziou, ochoreniami chlopní, prednášky z odboru detskej kardiológie a angiológie.

L. Brychtová z FN Ostrava sa vo svojej prednáške zamerala na ošetrovateľskú starostlivosť, intervencie a komplikácie pri extrakcii arteriálnych sheathov, pričom sa čoraz viac uprednostňuje prístup cez arteria radialis. Veľmi zaujímavé a podnetné bolo vystúpenie p. J Mazúrovej, sestry, ktorá absolvovala invazívne vyšetrenie, ocitla sa v roli pacienta a skúsila  pobyt v dennom stacionári. E. Kniežová z VÚSCH Košice popísala skúsenosti pacientov s ICD pri vzniku arytmickej búrky a doložila aj niekoľko rád a doporučení ako postupovať pri edukácii pacienta. Komplexná pooperačná starostlivosť o pacientov na JIP je veľmi náročná, zvlášť o detských pacientov, pričom je veľmi dôležitá spolupráca všetkých členov tímu, zdôraznila pri svojom vystúpení A. Lasovská FN Motol Praha. So skúsenosťami s pomerne novou miniinvazívnou metódou liečby aortálnej stenózy, ktorá znamená pre pacienta menej radikálny zásah do organizmu, skrátenie doby hospitalizácie a rekonvalescencie, nás oboznámili kolegyne z pracovísk IKEM Praha (R. Kasalová) a VÚSCH Košice (E. Bednárová). Zabrániť vzniku nozokomiálnych nákaz a ich následná liečba u pacientov po transplantácii srdca sa dá zvládnuť pri použití a dodržaní štandardizovaných postupov v úzkej spolupráci všetkých zainteresovaných strán, zdôraznil vo svojom vystúpení Š. Babej (NÚSCH Bratislava). Čo všetko môže stretnúť ženu v tehotenstve a podrobnú kazuistiku tehotnej ženy s prejavmi zlyhania srdca nám predniesla K. Valdrová FN Ostrava. A že príbehy majú aj šťastné konce a práca sestry má význam a zmysel, dokázala pacientka, o ktorej sme v kazuistike počuli, dnes mama 2 mesačného bábätka, svojou prítomnosťou a vyjadrením vďaky. Deň pred začiatkom konferencie zomrel v IKEM Praha pacient, ktorý mal 193 dní miesto srdcového svalu dve mechanické čerpadlá a čakal na transplantáciu srdca. Starostlivosť a ošetrovanie 37 ročného pacienta si vyžiadalo empatický a vysoko profesionálny prístup, konštatovala vo svojom emotívnom vystúpení I.Trávničková IKEM Praha. Prítomní si uctili jeho pamiatku minútou ticha.

Zaujímavé a poučné prednášky sme si vypočuli aj druhý deň podujatia. M. Homza FN Ostrava nás oboznámil s diagnostickými postupmi a možnosťami liečby najčastejšieho a súčasne najzávažnejšieho rizikového faktora KVO – hypertenzie. Že užívanie hormonálnej antikoncepcie u mladých žien môže spôsobiť riziko vzniku flebotrombózy, nám na prípade kazuistiky ukázala L. Golasovská FN Ostrava. S výhodami denných stacionárov pre pacientov, ktorí absolvujú intervenčný zákrok, ale aj s úlohami a prácou sestier na tomto pracovisku nás oboznámila K. Šnapková z Městské nemocnice Ostrava.

Odborný program bol veľmi dobre zostavený, prednášky sestier starostlivo pripravené a prezentované na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni. K obohateniu programu prispeli svojimi zaujímavými odbornými príspevkami aj prítomní lekári. Vo všetkých blokoch prebiehala plodná diskusia.

Kongresu sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenskej republiky, prevažne z pracovísk VÚSCH a.s. Košice a NÚSCH a.s. Bratislava. Do programu prispeli 11 prednáškami. Päť prednášajúcich je členom pracovnej skupiny (PS) sestier pracujúcich v kardiológii Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS). Na kongrese bola prezentovaná aj činnosť a aktivity PS SKS.

Organizačný vybor pripravil kongres veľmi precízne. Bol skvele zorganizovaný po odbornej aj spoločenskej stránke. Spoločenský večer v prvý deň kongresu bol príjemným sprestrením a možnosťou podiskutovať o príjemných i menej príjemných témach, ktoré trápia slovenské i české zdravotníctvo. K vydarenému priebehu kongresu prispel aj personál a príjemné prostredie hotela Clarion.

Odborných podujatí pre sestry pracujúce v odbore kardiológia a angiológia nie je veľa, aj preto stúpa záujem o účasť na akciách v zahraničí. Organizovanie spoločných monotematických konferencií, kde lekári a sestry spolu diskutujú na určité témy, pomáhajú a prispievajú k vzájomnej výmene poznatkov, odborných vedomostí a praktických skúseností. Účasť na odborných podujatiach a vzdelávacích akciách je investícia, ktorá sestrám otvára cestu k novým informáciám, zaujímavým poznatkom, rôznym možnostiam a môže byť výrazným zdrojom inšpirácie pri hľadaní optimálnych postupov v zlepšovaní starostlivosti o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Zvýšený záujem slovenských sestier na tomto odbornom podujatí vyslovuje presvedčenie, že úzka spolupráca medzi dvomi rovnako zameranými pracovnými skupinami má perspektívu a opodstatnenie.

Organizátorom ďakujem a želám im dostatok síl pri príprave ďalších vzdelávacích podujatí pre sestry a zdravotníckych pracovníkov.

Připravily:

Předsedkyně: PS kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS o.s.

Mgr.L.Klemsová

Předsedkyně: PS sester pracujících v kardiologii SKS

Mgr. M. Mikátová

 


Přednosta
Prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC
Telefon+420 597 375 202
Emailjan.vaclavik@fno.cz
Primář
MUDr. Marian Branny, Ph.D.
Telefon+420 597 374 024
Emailmarian.branny@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D.
Telefon+420 597 374 137
Emailludmila.klemsova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání