Doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Centrum laboratorní diagnostiky

 

Vzdělání

 • 1969-1974: Přírodovědecká fakulta University J. E. Purkyně Brno, obor biochemie
 • 1975: Rigorózní řízení v oboru biochemie - titul RNDr.
 • 1982-1985: Atestace v oboru Technická spolupráce v nukleární medicíně radiodiagnostice a radioterapii
 • 2001: Státní závěrečná zkouška v doktorském studijním programu všeobecné lékařství obor farmakologie, LF UP Olomouc
 • 2001: Obhajoba disertační práce na téma: Výběr optimální metody stanovení pro TDM Cyklosporinu A, vědecká hodnost Ph.D.
 • 2004-2005: Habilitace v oboru klinická biochemie, 1. LF UK v Praze, jmenování docentem UK
 • 2007-2008: Manažerský kurz Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnic, BIBS
 • 2008: Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činnosti zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (SÚJB Praha)

Profesní historie

 • 1974-1976: Odborný asistent, Katedra biochemie PřF UJEP v Brně
 • 1976- dosud: Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
 • 1997-dosud: Vedoucí laboratoře Kliniky nukleární medicíny FN Ostrava

Pedagogická činnost

 • 1974-1976: Odborný asistent, Katedra biochemie PřF UJEP v Brně
 • 1995-1999: Externí výuka na ZSF na katedře Vyšetřovacích metod
 • 2001-dosud: Výuka na Katedře vyšetřovacích metod a lékařské biologie výuka a garance Lékařské chemie a biochemie pro obory zdravotní laborant, radiologický asistent, laboratorní pracovník v ochraně veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity - odborný asistent
 • Výuka na Subkatedře nukleární medicíny IPVZ (vedoucí doc. M. Mysliveček, Ph.D. KNM Olomouc) - vysokoškolský učitel, člen zkušební komise - jmenován ministrem zdravotnictví

Členství v odborných společnostech

 • Člen výboru Sekce imunoanalytických metod při ČSNM ČLS JEP
 • Člen Prezidia Komory vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví KVVOPZ
 • Člen výboru sekce TDM Farmakologické společnosti ČLS (1994-2004)
 • Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky programu Zdravotní laborant, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity

Výzkumná činnost

 • Spoluřešitel: Grant IGA MZ ČR č. 5081-1
  Standardy ošetřovatelské péče, laboratorní, technické a farmaceutické praxe v oboru nukleární medicína
  Šantora, ZÚNZ Příbram (spoluautorství Bartoš, Šafarčík)
 • Spoluřešitel: IZ3767 Význam sledování sérových a buněčných nádorových markerů pro diagnostiku a prognózu rakoviny prsu.
  Řešitel: Prof. MUDr. Václav Karlíček DrSc.
 • Spoluřešitel: IZ576/3 Význam moderních radioizotopových metod pro prognózu nemocných s akutními hemoblastózami, lymfomy, rakovinou prsu a plic.
  Řešitel: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
 • Spoluřešitel: Grant IGA MZ ČR č. NC/4780-3 2000
  Sledování faktorů prognózy a progrese nádorového onemocnění u pacientů s nádory plic, kolorekta, prsu, žaludku a ovárií.
 • Spoluřešitel: Svobodová, Topolčan, FN Plzeň (spoluautorství Bartoš, Šafarčík)
  ME 438 Stanovení biologické aktivity u kolorektálního karcinomu.
  Řešitel: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan CSc.
 • Spoluřešitel: Grant EU Min, školství ČR COST - OC - V15-20
  Plasma levels of Cyclosporin A and its metabolites and incidence of unwonted effects (hypertension, renal toxicity, graft rejection) in transplant patients - Epk/Pd modeling
  Grundmann M. FN Ostrava, OU Ostrava (spoluautorství Šafarčík, Bartoš)
 • Spoluřešitel: Grant IGA MZ ČR č. NB/7613-3 2003
  Estrogenní odpověď na stresový podnět u stárnoucího muže a její možný vliv na rozvoj benigní hyperplazie prostaty (BHP) a karcinom prostaty (CaP)
  Doleček R., Horák A., Mainer K., Bartoš V., Šafarčík K.
×
PředchozíDalší
Načítání