Informace o možnosti darování ledviny

 
Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu

Vaše rozhodnutí darovat ledvinu je pro příjemce výhodné hlavně z těchto důvodů:

 • zkrácení doby čekání na transplantaci a nutnosti hemodialyzační léčby na minimum,
 • prodloužení funkce transplantované ledviny (dle statistických údajů je průměrné přežití štěpu po 5 letech po transplantaci ledviny ze zemřelého dárce asi 70%, zatímco v případě příbuzenské transplantace je toto přežití 80%. Zároveň šance přežití příjemce ledviny je u příbuzenských transplantací o 10% lepší),
 • nelze zanedbat ani příznivý psychologický dopad příbuzenské transplantace ledviny na příjemce.
Jaký je režim pacienta před výkonem

Minimálně 6 hodin před operací nesmíte jíst ani pít ani kouřit (v praxi platí, že pokud je Vaše operace plánována na dopoledne, tak nesmíte jíst, pít ani kouřit od předchozí půlnoci). Ošetřujícího lékaře musíte informovat o stavech, které zvyšují riziko operace samé nebo by mohly mít za následek pooperační komplikace nebo neuspokojivý výsledek operace. Jsou to: alergie na léky, krevní choroby, poruchy srážlivosti krve, závažné interní (vnitřní) choroby, infekční choroby včetně AIDS, užívané léky, kožní onemocnění, jakékoli současné akutně probíhající onemocnění včetně infekce. Rovněž je nutná příprava pacienta s dokonalým vyprázdněním střev, a to podáním léku, který způsobuje vyprázdnění střeva a rovněž podáním nálevu. V den zákroku Vám bude oholeno operační pole.

Jaký je postup při provádění výkonu

Vlastní operační výkon znamená odstranění jedné ledviny (nefrektomie) v celkové narkóze, tato ledvina bude následně transplantována výše zmíněnému příjemci. Vaše druhá ledvina je schopna zajistit všechny k životu potřebné funkce v dostatečné kvalitě i kvantitě. Existují 2 základní operační postupy:

 • Klasická nefrektomie z lumbotomie
  Operace je prováděna na operačním sále. Operační výkon se provádí v celkové anestézii v poloze na boku. Operační výkon trvá cca 90-120 minut, začíná asi 15-20 cm dlouhým řezem ve střední části pravé nebo levé poloviny břicha po předchozí přípravě operačního pole desinfekcí. Po proniknutí přes břišní stěnu postupuje operatér mimo dutinu břišní k tukovému pouzdru ledviny, následuje preparace ledvinné žíly, tepny a močovodu. Po přerušení těchto struktur je ledvina přemístěna z těla dárce na operační stolek, propláchnuta speciálním ledovým roztokem a přenesena do vedlejšího operačního sálu, kde je již s předstihem zahájena operace příjemce ledviny. Operační výkon končí opětovným sešitím operační rány. Po operaci je pacient převezen na JIP Chirurgické kliniky. Nevýhodou tohoto operačního postupu je poměrně velká pooperační jizva, která téměř u 30% pacientů působí dlouhodobé bolesti a může dojít k porušení inervace břišního svalstva, což vede ke kosmeticky nepříznivému vyklenutí břišní stěny.
 • Laparoskopická nefrektomie
  Tento operační výkon odstraňuje nevýhody klasické nefrektomie (bolesti a vyklenutí stěny břišní), operační řez je umístěn pod pupkem ve střední čáře a je pouze 8-10 cm dlouhý. Výhodou je rovněž zkrácení doby hospitalizace a doby celkové rekonvalescence.
  Operace je prováděna na operačním sále. Po ulehnutí na operační stůl Vám bude aplikována celková anestézie. Po aplikaci anestézie a úpravě polohy (na levý nebo pravý bok) operační tým natře operační pole desinfekční látkou a započne operační výkon, který může trvat vzhledem k nálezu v dutině břišní i několik hodin. Do dutiny břišní se zavede z drobného řezu na stěně břišní, tupá jehla, pomocí které se do břicha fouká kysličník uhličitý, aby se vytvořil prostor pro operování. Poté se zavede různý počet operačních vstupů (většinou bývají 4 umístěny podél oblouku žeberního), buď vlevo či vpravo, podle operované strany pro kameru a operační nástroje. Počet vstupů je závislý na charakteru nálezu v dutině břišní. Taktika operace spočívá v preparaci ledviny v tukové tkáni obklopující ledvinu, preparaci ledvinné tepny, žíly a močovodu. Po přerušení těchto struktur je ledvina přemístěna z těla dárce na operační stolek, propláchnuta speciálním ledovým roztokem a přenesena do vedlejšího operačního sálu, kde je již s předstihem zahájena operace příjemce ledviny. Během operace se může vyskytnout nález, který si vynutí konverzi (změnu) výkonu na výkon klasický z lumbotomie. Toto ještě ale nemusí znamenat zhoršenou prognosu pacienta nebo odebrané ledviny.
Jaké jsou možné komplikace

Přestože operační rizika u Vás nepřevyšují rizika jinak zdravého pacienta podstupujícího středně velký operační výkon, je nutno zdůraznit, že jako každý operační výkon je i tato operace spojena s rizikem komplikací. Zde je uveden výčet nejběžnějších, ale i tak ne často se vyskytujících.

Alergická reakce se může vyskytnout na kterékoliv léčivo nebo dezinfekční prostředek. Může mít formu kopřivky, zarudnutí, svědění kůže, dechových potíží, nízkého krevního tlaku až šokového stavu.

Po každé operaci může dojít v bezprostředním pooperačním průběhu ke krvácení. Může se jednat o krvácení v operační ráně. To se projeví modřinou v okolí operačního místa nebo vytékáním krve z operační rány. V případě nevelkého krvácení postačí vyměnit obvaz a krvácení samo ustane, vzácně si vyžádá novou operaci. Podstatně závažnější je krvácení do dutiny břišní. To se projeví pocitem slabosti, poklesem krevního tlaku a zrychlením pulsu. Pokud je krvácení většího rozsahu, je nutné ho zastavit další operací.

Infekce operační rány se projeví bolestivostí trvající déle jak 48 hodin či znovuobjevením se bolestí v operační ráně. Většinou je doprovázená teplotou. Rána je zarudlá, bolestivá, se sekrecí tekutiny z rány.

Zánět hlubokých žil může nastat po jakékoliv operaci. Riziko lze snížit časným vstáváním z lůžka, pohybem dolních končetin na lůžku, užíváním elastických punčoch, aplikací preparátů Heparinu (látka snižující krevní srážlivost). Projeví se napětím a bolestí v lýtku, otokem. Tuto komplikaci je nutné ihned léčit. Jedině tak lze zabránit plicní embolizaci. K ní dojde, pokud se krevní sraženina z takto postižených žil utrhne a žilním řečištěm se dostane do plicních žil, které ucpe. Při velké sraženině může dojít ke smrti.

Plicní komplikace (zánět plic a dýchacích cest) se objevují častěji u osob s dříve přítomným onemocněním plic. Projeví se kašlem, teplotou, dušností, bolestmi v krku. Léčí se antibiotiky a podpůrnými léky.

Srdeční komplikace mohou mít podobu poruch srdečního rytmu či zhoršení prokrvení srdečního svalu (až infarktu myokardu). Proto je nutné u pacientů s přítomným srdečním onemocněním před operací provést kardiologické vyšetření, které by mělo stanovit, zda je nemocné srdce schopné snést zátěž, kterou operace přináší.

Komplikace hojení operační rány - keloidní jizva je kosmeticky nevyhovující vystouplá, široká jizva. Tvorba těchto jizev je geneticky podmíněná. Pokud je jizva výrazně namáhána ještě před úplným zhojením, může vznikat kýla v jizvě. Ta se může objevit při poruchách hojení rány (infekce, poruchy tvorby vaziva). Vhodná je její operační léčba s několikaměsíčním odstupem od prvního zákroku.

Nelze ani jednoznačně vyloučit, že dojde k tak závažné změně stavu či komplikaci během operace či v pooperačním období, která povede k úmrtí pacienta. Riziko úmrtí v souvislosti s operačním výkonem jsou pouhé 0,03%.

Komplikace vedoucí ke ztrátě transplantované ledviny

 

Cévní komplikace:

 • tepenná nebo žilní trombóza se projevuje náhlou ztrátou funkce, ledviny, bolesti a tlakem v místě transplantované ledviny. Suverénní metodou je ultrazvukové a angiografické (RTG) vyšetření,
 • krvácení z místa cévních anastomóz se projeví bolestí v místě transplantované ledviny, vyklenutím operační rány, zvýšenou sekrecí z drénu a celkovými příznaky ze ztráty krve,
 • prasknutí transplantované ledviny s následným krvácením.

 

Urologické komplikace:

 • močová píštěl s hromaděním moče v okolí transplantované ledviny a močovodu,
 • zúžení nebo uzavření močovodu s poklesem funkce ledviny.

 

Ze statistik zahrnujících velké počty dárců vyplývá, že z dlouhodobého hlediska není jedna ledvina ponechaná po dárcovství spojena s vyšším rizikem selhání ledvin a s budoucí potřebou náhrady funkce ledvin (dialýzou, transplantací). Přesto je však nutno vědět, že v individuálních případech může ztráta jediné zdravé ledviny (např. úrazem nebo infekcí) vést k nezvratnému selhání funkce ledvin.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu

Po prodělaném výkonu budete odvezeni z operačního sálu na JIP chirurgické kliniky. Je pravděpodobné, že si nebudete na tuto část vzpomínat, vzhledem k odeznívajícím lékům, nutným k anestézii, dále můžete být, byť to nebývá obvyklé, po operaci napojen na umělou plicní ventilaci. Ke stabilizaci vašeho stavu budou využitelné veškeré dostupné metody. Pooperační bolesti trvají obvykle 2-5 dní. Může také dojít k vzestupu teploty i bez infekční příčiny, který sám během několika hodin odezní. Je to fyziologická stresová reakce organizmu na výkon. Začátek přijímání potravy pooperačně závisí na obnovování činnosti střev a je individuální. Stehy po operačním výkonu mohou být odstraněny ještě během hospitalizace či v ambulantní péči, bývá to asi po 10 dnech. Vstřebatelné stehy se neodstraňují vůbec.


Transplantační centrum - Vedoucí lékař
MUDr. Pavel Havránek, MBA
Telefon+420 597 374 079
Emailpavel.havranek@fno.cz
Koordinátor
PhDr. Dana Streitová, Ph.D.
Telefon+420 603 882 709
Emaildana.streitova@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 156
×
PředchozíDalší
Načítání