Pokyny

Pokyny pro rok 2023:

POKYNY PRO AUTORY PREZENTACÍ A POSTERŮ

Vážení autoři,
nestrukturované abstrakty o maximální délce 300 sov k Vašim prezentacím a posterům prosím posílejte na adresu odfv@fno.cz. Abstrakty budou přijímány pouze ve formátu .doc a .docx. Při úpravě textu používejte řádkování 1,5, písmo Times New Roman, vel. 12. 

Příklad 

Smrtelná otrava po intravenózní aplikaci extraktu semen skočce obecného
Staňková M.1, Handlos P.1
1
Ústav soudního lékařství FN Ostrava 

 

Souhrn:
Skočec obecný (Ricinus communis) je vytrvalá rostlina z čeledi Euforbiaceae. Z jeho semen se získává ceněný ricinový olej. 

Semena také obsahují ve vodě rozpustný vysoce toxický protein ricin a alkaloid ricinin, který slouží jako marker intoxikace ricinem. Autoři prezentují smrtelnou otravu ricinem mladého muže, který si v sebevražedném úmyslu intravenózně aplikoval vodný výluh ze 13 semen skočce obecného. Asi za hodinu po aplikaci vyhledal lékařskou pomoc. Po čtyřdenní hospitalizaci byl propuštěn do domácí péče. Následující den byl nalezen doma s poruchou vědomí, byl hospitalizován a po 10 hodinách hospitalizace zemřel. 

Toxikologickou analýzou biologického materiálu odebraného při hospitalizaci a při pitvě byla prokázána přítomnost ricininu. 

Ricinin se ukázal jako vhodný marker při intoxikaci ricinem. Citlivou metodou LC-MSMS byl v biologickém materiálu zachycen 5 dní po aplikaci semen skočce obecného. 

 

POKYNY PRO AUTORY ČLÁNKU DO ČASOPISU GNOSIS MEDICA

Vážení autoři,
Vaše rukopisy koncipujte podle následujících pokynů, pro názornost můžete nahlédnout na starší čísla časopisu Gnosis Medica (www.gnosismedica.cz). 

Název souboru 

příjmení_první slovo názvu práce.doc
Příklad: vaverkova_postura.doc/.rtf
Elektronickou verzi rukopisu zpracovávejte v textovém editoru Microsoft Word (verze Microsoft Office 2000 a novější). Nezasílejte rukopis ve formátu pdf. 

Části rukopisu 

  

Název

  

Autoři

 • příjmení a jména všech autorů, pracoviště autorů číselně označené horním indexem u jména. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy označené *, autoři podílející se stejným dílem na tvorbě rukopisu označte #.
 • Příklad:
  Pastucha D. 
  1#*, Filipčíková R. 2#, Horák S. 1, Malinčíková J. 1, Dobiáš M. 3
  1Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc.
  2 Ústav normální anatomie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
  3 Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta Univerzity Palackého

  

Abstrakt v českém jazyce

 • max 250 slov

  

Klíčová slova v českém jazyce

 • jednotlivá slova se oddělují středníkem
 • doporučujeme 3 - 10 slov

  

Abstrakt v anglickém jazyce

 • max 250 slov

  

Klíčová slova v anglickém jazyce

 • jednotlivá slova se oddělují středníkem
 • doporučujeme 3 - 10 slov
 • při klíčových slov využívejte doporučených termínů v anglickém jazyce, uvedených na webových stránkách National Library of Medicine: Medical Subject Headings (MeSH): http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

  

Text

 • úvod
 • materiál a metody
 • výsledky
 • diskuze
 • závěr

  

Literatura

  

Seznam zkratek

  

Seznam obrázku, tabulek, grafů a schémat
Textová část 

Při úpravě textu používejte řádkování 1,5 Times New Roman vel. 12, šířka textu 15 cm. Každý oddíl rukopisu začínejte na nové stránce a okraje rukopisu nezarovnávejte do bloku. Obrázky ve formátu jpg, tabulky, grafy v souboru.xls a schémata uvádějte na samostatné straně vždy s popisem. Obrázky formátujte do velikosti 700 pixelů a 6cm. Uvádění prací s více autory, vkládejte jako Pastucha et al.

Literární odkazy číslujte arabskými číslicemi v horním indexu např. …jak bylo zjištěno v roce 2010 1. Více literárních odkazů oddělujte čárkou s mezerou. Názvy časopisů se zkracují podle stylu po užitého v Index Medicus. 

Článek v časopisu
Moliková R, Bezdickova M, Langova K, Holibka V, David O, Michalikova Z et al. The relationship between morphological indicators of human body and posture. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2006;150(2):261-265. 

Články přijaté do tisku
Saavedra-Hernández M, Castro-Sánchez AM, Arroyo-Morales M, Cleland JA, Lara-Palomo IC, Fernández-de-Las-Pe?as C. Short-Term Effects of Kinesiotaping Versus Cervical Thrust Manipulation in Patients With Mechanical Neck Pain: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2012 Apr 20. [Epub ahead of print] doi:10.2519/jospt.2012.4086. 

Kapitola v knize
Jedlička P, Keller O. et al 2005. Speciální neurologie. Galén, Praha. 

Časopisecký článek v elektronickém formátu
Goller KV. Schmallenberg Virus as Possible Ancestor of Shamonda Virus [serial online] 2012 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 18(10): [24 screens]. Dostupné z URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

×
PředchozíDalší
Načítání