Publikační činnost

2022

1. FIEDOROVÁ, Iva, E. MRÁZKOVÁ, H. TOMÁŠKOVÁ a Mariana ZÁDRAPOVÁ. Hodnocení vztahu mezi prostředky predikující riziko pádu v rehabilitačním prostředí u pacientů po cévní mozkové příhodě. Praktický lékař. 2022, roč. 102, č. 2, s. 83-89. ISSN 0032-6739. eISSN 1805-4544.

2. ZÁDRAPOVÁ, Mariana, E. MRÁZKOVÁ, M. JANURA, M. STRÝČEK a M. ČERNÝ. Influence of rehabilitation aid with biofeedback on the rehabilitation process during remote home-based rehabilitation. International journal of environmental research and public health [online]. 2022, vol. 19, no. 15 (Article 9069), p. 1-10 [cit. 2022-08-15]. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. Dostupné z https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9069.

3. BOTEK, M., J. KREJČÍ, M. VALENTA, A. MCKUNE, B. SLÁDEČKOVÁ, P. KONEČNÝ, I. KLIMEŠOVÁ a Dalibor PASTUCHA. Molecular hydrogen positively affects physical and respiratory function in acute post-COVID-19 patients: a new perspective in rehabilitation. International journal of environmental research and public health [online]. 2022, vol. 19, no. 4 (article 1992), p. 1-14 [cit. 2022-08-15]. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. Dostupné z https://www.mdpi.com/1660-4601/19/4/1992.

4. TESAŘ, Milan, Petr OSTRUSZKA, Veronika KOŽUŠNÍKOVÁ, Lubomír MARTÍNEK, Mariana ZÁDRAPOVÁ, Lenka GRASSLOVÁ a Peter IHNÁT. Předoperační neselektivní podávání orálních nutričních doplňků pacientům podstupujícím elektivní kolorektální resekci - standard perioperační péče?. Rozhledy v chirurgii. 2022, roč. 101, č. 5, s. 232-238. ISSN 0035-9351. eISSN 1805-4579.

5. ZÁDRAPOVÁ, Mariana, E. MRÁZKOVÁ a Iva FIEDOROVÁ. Tele-rehabilitační intervence v domácí balanční léčbě. Praktický lékař. 2022, roč. 102, č. 2, s. 69-73. ISSN 0032-6739. eISSN 1805-4544.

 

2021

1. ANGEROVÁ, Y., P. MARŠÁLEK, Irina CHMELOVÁ, T. GUEYE, M. BARTÁK, Š. UHEREK, J. BŘÍZA a V. ROGALEWICZ. Cost analysis of early rehabilitation after stroke in comprehensive cerebrovascular centres in the Czech Republic. Central European journal of public health. 2021, vol. 29, no. 2, p. 153-158. ISSN 1210-7778. eISSN 1803-1048. IF 1.154/Q4,Q4.

2. ZOUBKOVÁ, Renáta, Iva CHWALKOVÁ, M. MÁLEK a Jan MÁCA. Časná fyzioterapie - mobility protokol na KARIM FN Ostrava. In: 8. postgraduální kurz sester v intenzivní péči: organizovaný KARIM FN Ostrava ve spolipráci s LF Ostravské univerzity v rámci Colours of Sepsis 2021: Ostrava, 28.4.2021: sborník abstraktů. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2021, s. 18-22. ISBN 978-80-88354-15-4.

3. DĄBROWSKÁ, M., Dalibor PASTUCHA a Iva FIEDOROVÁ. Dopad cevní mozkové příhody na soběstačnost a kvalitu života pacientů (studentský příspěvek). Profese on-line [online]. 2021, roč. 14, č. 1, s. 102-110 [cit. 2022-08-15]. ISSN 1803-4330. eISSN 1803-4330. Dostupné z https://profeseonline.upol.cz/pdfs/pol/2021/01/14.pdf.

4. KRATOCHVÍLOVÁ, A., V. ROGALEWICZ, Y. ANGEROVÁ, T. GUEYE, P. MARŠÁLEK, Irina CHMELOVÁ a M. BARTÁK. Early rehabilitation after stroke in comprehensive cerebrovascular centres in the Czech Republic: a comparison of three stroke units. Kontakt. 2021, vol. 23, no. 3, p. 187-192. ISSN 1212-4117. eISSN 1804-7122.

5. ŠOLCOVÁ, Daniela, Jan JANOŠ a Mariana ZÁDRAPOVÁ. I s jednou plící se dá žít. In: 8. postgraduální kurz sester v intenzivní péči: organizovaný KARIM FN Ostrava ve spolipráci s LF Ostravské univerzity v rámci Colours of Sepsis 2021: Ostrava, 28.4.2021: sborník abstraktů. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2021, s. 17. ISBN 978-80-88354-15-4.

6. CHMELO, J., Irina CHMELOVÁ a A.W. PHILLIPS. Prehabilitace, cesta ke zlepšení pooperačních výsledků. Rozhledy v chirurgii. 2021, roč. 100, č. 9, s. 421-428. ISSN 0035-9351. eISSN 1805-4579.

7. CHWALKOVÁ, Iva, Martina STODŮLKOVÁ a Ján ŠIDA. Rehabilitace u COVID+?!. In: 8. postgraduální kurz sester v intenzivní péči: organizovaný KARIM FN Ostrava ve spolipráci s LF Ostravské univerzity v rámci Colours of Sepsis 2021: Ostrava, 28.4.2021: sborník abstraktů. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2021, s. 7. ISBN 978-80-88354-15-4.

8. FIEDOROVÁ, Iva, Irina CHMELOVÁ, Pavla HANZLÍKOVÁ, Pavel ELIÁŠ, D. ŠALOUNOVÁ, Michal BAR, R. LÍČENÍK a Ondřej VOLNÝ. Studijní protokol - robotická terapie chůze pomocí přístroje Lokomat Pro FreeD u pacientů v subakutní fázi ischemické cévní mozkové příhody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2021, roč. 84, č. 4, s. 361-366. ISSN 1210-7859. eISSN 1802-4041. IF 0.411/Q4.

9. VYSKOTOVÁ, Jana, Ivana KREJČÍ, K. MACHÁČKOVÁ, J. DVOŘÁKOVÁ, P. GAUL ALÁČOVÁ, Z. GREGOROVÁ, V. JANČÍKOVÁ, Richard KAŠPÁREK, P. KONEČNÝ, P. KORÁBOVÁ, M. KUKAČKOVÁ, V. LIĎÁKOVÁ, P. OLŠÁK, A. SCHMORANZOVÁ a K. WOLFOVÁ. Terapie ruky. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 422 stran. ISBN 978-80-244-5767-3.

10. ANGEROVÁ, Y., P. MARŠÁLEK, A. KRATOCHVÍLOVÁ, Irina CHMELOVÁ, T. GUEYE, J. BŘÍZA a V. ROGALEWICZ. Utilization of ADL performance tests to predict expected functional status in patients after stroke. Kontakt. 2021, vol. 23, no. 3, p. 162-169. ISSN 1212-4117. eISSN 1804-7122.

 

2020

1. FIEDOROVÁ, Iva. Cévní mozková příhoda - celoživotní výzva. (7. kongres Medicíny pro praxi v Ostravě - kongres praktických lékařů, 7.-8. února 2020, Ostrava). Medicína pro praxi. 2020, roč. 21, č. Suppl.A, s. 7-8. ISSN 1214-8687. eISSN 1803-5310.

2. FORMÁNEK, Martin, Radana WALDEROVÁ, Šárka BANÍKOVÁ, Irina CHMELOVÁ, Debora FORMÁNKOVÁ, Karol ZELENÍK a Pavel KOMÍNEK. Effect of voice therapy with or without transcutaneous electrical stimulation on recovery of injured macroscopically intact recurrent laryngeal nerve after thyroid surgery. European archives of oto-rhino-laryngology and Head & Neck. 2020, vol. 277, no. 3, p. 933-938. ISSN 0937-4477. eISSN 1434-4726. IF 2.503/Q2.

3. ŽENČUCHOVÁ, Veronika, Hana HORELOVÁ, Mariana ZÁDRAPOVÁ a Lenka GRASSLOVÁ. Hrudní drenáž. Vydání 1. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2020. 29 stran. ISBN 978-80-88354-00-0. 

4. FIEDOROVÁ, Iva a E. MRÁZKOVÁ. Možnosti hodnocení stability v klinické praxi u pacientů s možným rizikem pádu. Praktický lékař. 2020, roč. 100, č. 5, s. 225-232. ISSN 0032-6739. eISSN 1805-4544.

5. ČAJKOVÁ, Anna. Možnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v péči o pacienty s traumatem. (7. kongres Medicíny pro praxi v Ostravě - kongres praktických lékařů, 7.-8. února 2020, Ostrava). Medicína pro praxi. 2020, roč. 21, č. Suppl.A, s. 6. ISSN 1214-8687. eISSN 1803-5310.

6. MÁCA, Jan, Jan NEISER, Lenka GRASSLOVÁ, M. TRLICOVÁ, Dana STREITOVÁ a Renáta ZOUBKOVÁ. Patient-controlled epidural analgesia versus conventional epidural analgesia after total hip replacement - a randomized trial. Biomedical papers. 2020, vol. 164, no. 1, p. 108-114. ISSN 1213-8118. eISSN 1804-7521. IF 1.245/Q4.

7. PASTUCHA, D., Šárka DAŇKOVÁ, M. DĄBROWSKÁ, A. STRUHALOVÁ a Iva FIEDOROVÁ. Pohybová aktivita v primární a sekundární prevenci osteoporózy. Practicus. 2020, roč. 19, č. 2, s. 6-8. ISSN 1213-8711.

8. STODŮLKOVÁ, Martina. Polytrauma - běh na dlouhou trať. (7. kongres Medicíny pro praxi v Ostravě - kongres praktických lékařů, 7.-8. února 2020, Ostrava). Medicína pro praxi. 2020, roč. 21, č. Suppl.A, s. 6-7. ISSN 1214-8687. eISSN 1803-5310.

9. BANÍKOVÁ, Šárka. Rehabilitace v jednotlivých fázích cévní mozkové příhody. (7. kongres Medicíny pro praxi v Ostravě - kongres praktických lékařů, 7.-8. února 2020, Ostrava). Medicína pro praxi. 2020, roč. 21, č. Suppl.A, s. 7. ISSN 1214-8687. eISSN 1803-5310.

 

2019

1. FIALOVÁ, Tereza, T. MICHALČÍKOVÁ a K. NEUMANNOVÁ. Ergoterapie jako součást komplexní terapie u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2019, roč. 79, č. 4, s. 143-151. ISSN 1213-810X.

2. BIALY, Ľubor, Leopold PLEVA, Ivana KREJČÍ, Jan STRÁNSKÝ, Daniel CZERNÝ, Petr NOVOBILSKÝ a Pavla SEGAROVÁ. KRBS - jako komplikace zlomenin předloktí reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441. In: 7. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 25. - 27. září 2019. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 25-26. ISBN 978-80-88159-95-7.

3. CIECIOTKOVÁ, Soňa a Jarmila OZDINCOVÁ. Ležící muž. In: 7. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 25. - 27. září 2019. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2019, s. 21. ISBN 978-80-88159-95-7.

4. ANGEROVÁ, Y., O. ŠVESTKOVÁ, T. GUEYE, P. MARŠÁLEK, Irina CHMELOVÁ a V. ROGALEWICZ. Pilot project for functional tools assessment on stroke units. (The 13th World Congress on Brain Injury, March 13 - 16, 2019, Toronto, Ontario, Canada). Brain injury. 2019, vol. 33, no. Suppl.1, p. 69-70. ISSN 0269-9052. eISSN 1362-301X. IF 1.690/Q4,Q3.

5. FIALOVÁ, Tereza, K. NEUMANNOVÁ a T. MICHALČÍKOVÁ. Role ergoterapeuta během plicní rehabilitace u pacientů s CHOPN. In: XXI. Kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti a Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, 24.-26. 10. 2019. Olomouc: Solen, 2019, s. 54-55. ISBN 978-80-7471-282-1.

6. LIPINA, Radim, Tomáš PALEČEK, Irina CHMELOVÁ, Petr KRUPA a Martina HENDRYCHOVÁ. Výroční 10. ročník multioborového sympozia. 2019. 

 

2018

1. LITNER, Roman, Iva CHWALKOVÁ a Leopold PLEVA. 10 let terapie zlomenin patní kosti - změny v operativě i v pooperační péči. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 21-22. ISBN 978-80-88159-76-6.

2. FEŠAROVÁ, Kateřina, Zdeněk GUŘAN, Petr KALMAN a Gabriela FICKOVÁ. Fyzioterapie spinálního pacienta s polytraumatem. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 14. ISBN 978-80-88159-76-6.

3. WALDEROVÁ, Radana, Karol ZELENÍK, Pavel KOMÍNEK, Šárka BANÍKOVÁ a Irina CHMELOVÁ. Hlasová rehabilitace u jednostranné parézy rekurentu. In: 16. česko-slovenský foniatrický kongres 2018, XXIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové Presymposium Umělecký hlas. 13.-15. 9. 2018. Průhonice: Medical Healthcom spol. s r.o., 2018, s. 38-39.

4. KÝVALOVÁ, Ivana a Iva FIEDOROVÁ. Komplexní rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě. (Valašsko-lašské neurologické sympozium, 2.-3. listopadu 2018, Karolinka). Neurologie pro praxi. 2018, roč. 19, č. Suppl.E, s. 11. ISSN 1213-1814. eISSN 1803-5280.

5. ZOUBKOVÁ, Renáta, Iva CHWALKOVÁ, M. MÁJEK a Jan MÁCA. Možnosti časné rehabilitace a jejich význam pro pacienty v intenzivní péči. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2018, roč. 16, č. 4, s. 24-28. ISSN 1336-183X. eISSN 1339-5920.

6. VRONSKÝ, Rudolf a Ivana KREJČÍ. Možnosti protetické léčby ztrátových poranění prstů. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 21. ISBN 978-80-88159-76-6.

7. JAŠEK, R., Irina CHMELOVÁ a M. FILIP. Možnosti využití potenciálu BCI systémů v neurorehabilitaci. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 13. ISBN 978-80-88159-76-6.

8. CHWALKOVÁ, Iva. Open abdomen a rehabilitace. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 7. ISBN 978-80-88159-76-6.

9. STODŮLKOVÁ, Martina, Martina OLŠEROVÁ a Iva FIEDOROVÁ. Polytrauma - možnosti fyzioterapie v intenzivní péči (KARIM). In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 8. ISBN 978-80-88159-76-6.

10. KOZAKOVIČOVÁ, Veronika, Jan VANTUCH, Jiří STRÁNSKÝ, Zdeněk GUŘAN a Jan ŠTEMBÍREK. Psychosomatická problematika u onemocnění žvýkacího aparátu. LKS: Časopis České stomatologické komory. 2018, roč. 28, č. 7-8, s. 170-175. ISSN 1210-3381. eISSN 2571-2411.

11. FRÁŇOVÁ, Lenka, Andrea MOTYČKOVÁ a Lenka GRASSLOVÁ. Respirační fyzioterapie a její využití u pacientů po hrudních operacích. In: 13. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie: konané ve dnech 8. - 9. 11. 2018: sborník. Ústí nad Labem: BOS. org. s.r.o., 2018, s. 33. ISBN 978-80-87562-83-3.

12. BIALY, Ľubor, Leopold PLEVA, Luděk PLISKA a Ivana KREJČÍ. Ruptura flexoru palce po operaci distálního radia - kazuistika. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 21. ISBN 978-80-88159-76-6.

13. CHWALKOVÁ, Iva a Roman ŠTEFEK. Vícečetné amputace - rehabilitace v intenzivní péči. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 19. ISBN 978-80-88159-76-6.

14. ZOUBKOVÁ, Renáta, Iva CHWALKOVÁ, M. MÁLEK a Dana STREITOVÁ. Využití motomedu pro obnovu svalové síly u pacientů s umělou plicní ventilací. In: 5. postgraduální kurz sester v intenzivní péči: 20th Colours of sepsis 2018: Ostrava, 30.-31. leden 2018: sborník příspěvků. Ostrava: KARIM FN Ostrava ve spolupráci s LF OU v Ostravě, 2018, s. 34-37. ISBN 978-80-88159-66-7.

15. DAŇKOVÁ, Šárka a Irina CHMELOVÁ. Využití virtuální reality a biologické zpětné vazby v rehabilitaci pacientů. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 20. ISBN 978-80-88159-76-6.

16. BIALY, Ľubor, Leopold PLEVA, Šárka BANÍKOVÁ a Ivana KREJČÍ. Zlomeniny distálního radia - komplexní léčba. In: 3. mezioborové sympozium s mezinárodní účastí: sborník přednášek: Rožnov p. Radhoštěm 12.-13. dubna 2018. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018, s. 16. ISBN 978-80-88159-76-6.

 

2017

1. ZÁDRAPOVÁ, Mariana a E. MRÁZKOVÁ. Možnosti techniky v domácí rehabilitaci. Praktický lékař. 2017, roč. 97, č. 5, s. 202-205. ISSN 0032-6739. eISSN 1805-4544.

2. CHWALKOVÁ, Iva a Martina STODŮLKOVÁ. Rehabilitace u pacientů s ECMO na KARIM. In: IV. Sympozium intenzivní péče: intenzivní péče 21. století z pohledu sestry: 26. října 2017 Ostrava: sborník abstrakt. Ostrava: KARIM FNO ve spolupráci s LF OU v Ostravě, 2017, s. nestr. ISBN 978-80-88159-65-0.

3. LIPINA, Radim, Tomáš PALEČEK, Irina CHMELOVÁ, Petr KRUPA a Martina HENDRYCHOVÁ. VIII. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium. 2017. 

 


Přednosta
doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 931
Emaildalibor.pastucha@fno.cz
Primář
MUDr. Šárka Baníková, MBA
Telefon+420 597 372 931
Emailsarka.banikova@fno.cz
Vedoucí fyzioterapeut
Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce
Telefon+420 597 372 936
Emailzdenek.guran@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 372 932
×
PředchozíDalší
Načítání