V provozu Chirurgické kliniky dochází ke změnám.

Chirurgická klinika FNO a LF OU

 

Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro pacienty všech věkových skupin V Moravskoslezském regionu. Hlavním posláním kliniky je poskytovat komplexní specializovanou a superspecializovanou léčebnou chirurgickou péči na špičkové úrovni s maximálním důrazem na spokojenost každého pacienta. Mezi základní cíle kliniky patří  kvalitně léčený a spokojený pacient,  pregraduální a postgraduální vzdělávání a vědecko-výzkumné aktivity.

Ročně je na chirurgické klinice hospitalizováno průměrně 4 100 pacientů a je provedeno 3 400, z větší části, specializovaných operačních výkonů. Na chirurgické klinice jsou pacienti hospitalizováni na  98 standardních lůžkách a 10 lůžkách intenzivní péče (JIP); klinika nabízí možnost ubytování na 6 nadstandardních pokojích. Ambulantní péče je pacientům poskytována na všeobecné chirurgické ambulance a prostřednictvím odborně specializovaných ambulancí.

Vysoce erudovaný personál chirurgické kliniky se podílí na pregraduální a postgraduální výchově studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, studentů Vysoké školy báňské a studentů Střední a vyšší zdravotnické školy. Výuka zahrnuje obecnou chirurgii i odbornou problematiku jednotlivých chirurgických subspecializací. Na chirurgické klinice je rovněž realizována bohatá klinická vědecko-výzkumná činnost.

Chirurgická klinika FNO má dlouholetou tradici zaměření na onkochirurgii a miniinvazivní operační postupy. Tyto mnohaleté zkušenosti zařazují chirurgickou kliniku mezi špičková pracoviště v republice. Miniinvazivní postupy jsou využívány v celém spektru prováděných operačních výkonů – laparoskopické operace všech orgánů zažívacího traktu, miniinvazivní hrudní operace i hybridní intervenční výkony v rámci cévní chirurgie. Robotický operační systém představuje nejmodernější dostupnou operační technologii, pomocí které jsou prováděny vysoce specializované miniinvazivní operační výkony u pacientů s nádory tlustého střeva a konečníku.

Dominantním zaměřením chirurgické kliniky je diagnostika a chirurgická léčba onkochirurgických onemocnění, problematika hrudní chirurgie, cévní chirurgie a dětské chirurgie. Významnou součástí klinické praxe je chirurgická léčba urgentních a akutních stavů, včetně řešení závažných pooperačních stavů a komplikací či septických stavů, také u pacientů z jiných pracovišť. Chirurgická klinika se podílí na činnosti transplantačního centra FNO – multiorgánové odběry, transplantace ledvin včetně příbuzenských transplantací.

Komplexní léčebná péče je na Chirurgické klinice FNO poskytována v rámci všech chirurgických subspecializací:

  • Všeobecná chirurgie

K běžným operačním výkonům patří plastiky kýl (tříselné, pupeční, ventrální, kýly v jizvě), operace žlučníku, operace slepého střeva, operace kožních nádorů, zánětlivých afekcí, křečových žil dolních končetin či chirurgická léčba komplikací souvisejících s diabetickým poškozením dolních končetin (tzv. diabetická noha). V rámci všeobecné chirurgie jsou operováni rovněž pacienti vyžadující chirurgické zajištění cévních či nutričních vstupů nebo chirurgické řešení akutních stavů a pooperačních komplikací z jiných operačních oborů.

  • Chirurgie tlustého střeva a konečníku (kolorektální chirurgie)

Prestižním zaměřením chirurgické kliniky je operační léčba pacientů s nezhoubným a/nebo zhoubným onemocnění tenkého střeva, tlustého střeva a konečníku. Provádíme veškeré operace benigních afekcí konečníku (haemorrhoidy, prolapsy, periproktální abscesy či píštěle), operace konečníku pomocí operačního rektoskopu (T.E.M.) i celé spektrum operací tlustého střeva a konečníku pro nádory (otevřeným přístupem, laparoskopicky i roboticky).

Laparoskopická a robotická kolorektální chirurgie přitom nabízí pacientům množství nesporných výhod – šetrnější operační výkon, lepší pooperační průběh, rychlejší rekonvalescence či lepší kosmetický efekt.

  • Gastroenterální a bariatrická chirurgie

V rámci chirurgických výkonů na horní části zažívacího traktu jsou prováděny operace pro refluxní nemoc jícnu, brániční kýly, výkony na žaludku a duodenu, slezině. . Pro zhoubné nádory jícnu a žaludku jsou prováděny onkochirurgicky radikální resekce těchto orgánů v rámci moderní multimodální léčby.

Pozornost je věnována také chirurgické léčbě obezity, kde spektrum operačních výkonů zahrnuje zejména  tubulizace žaludku (sleeve resekce), žaludeční „by-passové“ operaci  i další, vesměs již komplikovanější operace a reoperace.

  • Hepatopankreatobiliární chirurgie

V rámci hepatopankreatobiliární chirurgie jsou v plném rozsahu operováni pacienti s onemocněním jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní. Jsou prováděny resekce jater pro primární nebo sekundární nádory (metastázy) jater, otevřeně nebo laparoskopicky, a onkochirurgicky radikální operace nádorů žlučových cest a slinivky břišní po prezentaci pacienta multioborovému onkologickému týmu.

  • Hrudní chirurgie

V rámci hrudní chirurgie je prováděno celé spektrum operačních výkonů jak diagnostických, tak terapeutických na hrudní stěně, v pohrudniční dutině i v mezihrudí s upřednostněním  miniinvazivních přístupů, poskytujících pacientům benefit prokazatelně lepšího pooperačního průběhu a nižšího rizika komplikací. 

  • Cévní chirurgie

Chirurgická klinika zajišťuje komplexní diagnostiku a operační léčení onemocnění cév zejména v podobě  cévně rekonstrukčních výkonů. Kombinují se zde chirurgické operační postupy s nejmodernějšími výkony intervenční angiologie (tzv. hybridní výkony). Klinika zajišťuje nepřetržitou službu pro akutní stavy (úrazové poškození velkých cév na končetinách) a neodkladné řešení prasklých výdutí břišní aorty pro pacienty z širokého okolí.

  • Chirurgie prsu (mamologie)

Mamologický program zajišťuje  komplexní diagnosticko-terapeutickou péči o pacienty s nezhoubným i zhoubným onemocněním prsní žlázy, včetně následného sledování . Využitím metod detekce sentinelových uzlin, značení nehmatných lezí a upřednostňování prs šetřících výkonů je poskytována špičková a moderní péče o tyto nemocné .

  • Dětská chirurgie

V rámci dětské chirurgie je zajištěna chirurgická péče o všechny pacienty dětského věku v plném rozsahu. Dominantně je věnována pozornost léčení vrozených vývojových vad včetně operací novorozenců, léčení akutních stavů, náhlých příhod břišních a léčení pacientů hospitalizovaných pro úrazy.


Přednosta
doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
Telefon+420 597 375 051
Emaillubomir.martinek@fno.cz
Primář
MUDr. Aleš Foltys, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 751
Emailales.foltys@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. MUDr.Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 375 701
Emailpeter.ihnat@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
prof. MUDr. Čestmír NEORAL, CSc.

Emailcestmir.neoral@upol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Hana Horelová, MBA
Telefon+420 597 375 706
Emailhana.horelova@fno.cz
Sekretariát chirurgické kliniky
Mgr. Monika Hlaváček Ulmannová
Telefon+420 597 375 052
Emailmonika.ulmannova@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Natálie Cichá
Telefon+420 597 375 015
Emailnatalie.cicha@fno.cz
Dokumentační pracovnice
Ivana Pytlíková
Telefon+420 597 375 705
Emailivana.pytlikova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání