Přehled probíhajících projektů OPŽP

logo-OPZP

Název projektu „Zateplení Diagnostického komplementu FNO“
Registrační číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.14499
Účel projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je snížit spotřebu energií na vytápění a dále dosáhnout, po realizaci projektu minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN. Realizací projektu dojde ke snížení emisí hlavních znečisťujících látek do ovzduší, respektive projekt nepřispěje ke zhoršení kvality ovzduší. Dílčími cíli projektu jsou snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, přispět k efektivnímu využívání energetických surovin.
Stav řešení projektu Aktuální informace o projektu jsou uvedeny zde: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjEwNiZGTk9zdHJhdmE=
Název projektu „Revitalizace parku při Léčebně pro dlouhodobě nemocné Klokočov“
Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/11.12324
Účel projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je komplexní revitalizace parku při Léčebně pro dlouhodobě nemocné Klokočov. Hlavním cílem realizace projektu je komplexní revitalizace parku, jejímž výsledkem je ozdravění parku, prodloužení jeho životnosti, podpora udržení stávající a zakládání nové zeleně v částečně zastavěné části Klokočova.
Stav řešení projektu Aktuální informace o projektu jsou uvedeny zde: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MTQ5NiZGTk9zdHJhdmE=
Název projektu Revitalizace zeleně VKP Fakultní nemocnice Ostrava
Registrační číslo projektu CZ.1.02/6.5.00/10.09488
Účel projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Cílem projektu je komplexní revitalizace území významného krajinného prvku (VKP) v areálu FN Ostrava. Navrženými úpravami dojde k výraznému zlepšení celkového zdravotního stavu lokality, typu porostů s významným dopadem na zvýšení biodiverzity. Dotčená lokalita je velmi cenným územím vzhledem k tomu, že leží v antropogenně velmi ovlivněné lokalitě města Ostravy, kde je podobných lokalit naprostý nedostatek.
Stav řešení projektu Aktuální informace o projektu jsou uvedeny zde:
 https://www.fno.cz/revitalizace-zelene-vkp-fakultni-nemocnice-ostrava-2
Název projektu "Zateplení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Fakultní nemocnice Ostrava", Přístavba výtahu a nadstavba únikových cest" a „Strojní část evakuačního výtahu"
Registrační číslo projektu
CZ.1.02/3.2.00/09.04271
Účel projektu
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu je významná úspora energií a vypouštěných znečišťujících látek zlepšením tepelně – technických vlastností dotčeného objektu efektivními opatřeními navrženými energetickým auditem. Díky úspoře energií dojde samozřejmě i k významnému snížení nákladů na vytápění dotčeného objektu během topné sezóny.
Stav řešení projektu
Aktuální informace o projektu jsou uvedeny zde:
×
PředchozíDalší
Načítání