Specializovaná péče Neurochirurgické kliniky FNO

 

Chirurgie páteře

Vyjma chirurgické léčby vývojových vad a skolióz poskytuje neurochirurgická klinika FN Ostrava kompletní spektrum péče v této oblasti.

Jako první v ČR jsme zavedli mikrochirurgickou techniku u operací výhřezů meziobratlových plotének a to jak v krční, tak i bederní oblasti. Degenerativní onemocnění páteře jsou operována standardními technikami dekompresně-stabilizačních operací, spojených s fúzí s využitím moderních implantátů a instrumentačních technik z předního i klasického zadního přístupu.

Od roku 2001 jsme zařadili do operačního spektra chirurgické léčby degenerativních onemocnění nejmodernější "non fusion" techniky - funkční náhrady meziobratlových plotének v krční i bederní oblasti páteře, zadní dynamické stabilizační systémy v oblasti bederní páteře, semirigidní interspinózní stabilizační systémy. Poranění páteře nebo destrukci obratlů nádory operujeme rovněž s využitím všech operačních přístupů ve všech etážích krční, hrudní i bederní. Poranění páteře, která vedou k poškození nervových struktur (poranění míchy nebo nervových kořenů) jsou operována akutně a traumatologická služba je zajištěna po 24 hodin každý den v týdnu. Tito pacienti poté pokračují v léčení na spinální jednotce neurochirurgické kliniky.

V posledních 2 letech využíváme při léčení některých typů patologických zlomenin obratlových těl (zlomeniny při osteoporóze, zlomeniny v důsledku nádorového postižení obratle) vertebroplastiky resp. kyfoplastiky, což je ve skutečnosti zpevnění těla postiženého obratle instalací kostního cementu miniinvazivní technikou.

Neurochirurgická klinika díky rozsahu poskytované péče v oblasti chirurgie páteře byla zařazena výborem České spondylochirurgické společnosti do pracovišť skupiny "A", což představuje ohodnocení, které je dáváno špičkovým chirurgickým pracovištím v této oblasti v rámci ČR.

Chirurgie periferních nervů

Program chirurgie periferních nervů na neurochirurgické klinice zahrnuje operace úrazů, nádorů, bolestivých syndromů a chronických kompresivních (úžinových) syndromů periferních nervů. Nejčastějším onemocněním periferního nervového systému je tzv. Syndrom karpálního tunelu. Operace je prováděna v místním znecitlivění a ambulantní formou. S počtem operací více než 600 ročně patříme k pracovištím s největšími zkušenostmi s operacemi karpálního tunelu v České republice. Většina ostatních operací periferních nervů je prováděna mikrochirurgickou operační technikou, pod kontrolou operačního mikoroskopu.

Dětská neurochirurgie

Program dětské neurochirurgie naší kliniky zahrnuje komplexní léčbu dětských pacientů s neurochirurgicky řešitelnými onemocněními, mezi které patří hydrocefalus (vodnatelnost mozková), nádorová a cévní onemocnění mozku a míchy, úrazy centrálního a periferního nervového systému, kraniostenosy a vrozené vývojové vady. Při léčbě je využíváno špičkové technické vybavení pracoviště a operačních sálů. Podstatným přínosem při léčbě pacientů s hydrocefalem a nádory mozku jsou možnosti neuroendoskopie, která znamená nejen minimální rozsah kožního řezu, ale také minimální operační trauma mozku.

Dětská neurochirurgie vyžaduje multidisciplinární přístup. Při léčbě dětských pacientů spolupracujeme s Klinikou dětské neurologie, Oddělením pediatrické intenzivní a resuscitační péče a Neonatologickým oddělením.

Hydrocefalus a vrozené vývojové vady

Na neurochirurgické klinice je ročně operováno kolem 70 pacientů s diagnosou hydrocefalu a vrozených vývojových vad, ke kterým patří zejména arachnoidální cysty, Chiariho malformace a pacienti s Dandy-Walker malformací. Většina cystických procesů je řešena s využitím neuroendoskopie nebo pomocí mikrochirurgické operační techniky. Pacienti s diagnosou hydrocefalu jsou vyšetřováni pomocí magnetické rezonance a v některých případech i s pomocí dalších klinických testů, včetně psychologického vyšetření a poté je rozhodnuto o typu operace, která je provedena buď s využitím neuroendoskopie nebo zavedením drenážního systému.

Nádorová onemocnění

Na neurochirurgické klinice je ročně operováno přibližně 200 pacientů s nádorovým onemocněním mozku a míchy. Počet operovaných pacientů zajišťuje dostatečné zkušenosti lékařům i ošetřujícímu personálu s léčbou nádorových onemocnění, přístrojové vybavení kliniky, jakož i mezioborová spolupráce zajišťují pacientům léčbu podle nejnovějších medicínských poznatků.

Při operacích zejména mozkových nádorů je na naší klinice od roku 2005 využívána bezrámová navigace. Tato zajišťuje přesnou lokalizaci nitrolebního nádoru a tím lékařům umožňuje přímý přístup k nádoru pomocí minimálního kožního řezu a bez poškození okolní nervové tkáně. Navigace umožňuje také předoperační plánování chirurgického výkonu s cílem vyhnout se poškození důležitých funkčních struktur. U nádorů, které postihují důležité části mozku, zejména ovlivňující hybnost a citlivost končetin nebo řečové funkce, používáme při operaci stimulace k přesné lokalizaci těchto oblastí a to u pacientů v anestezii nebo u pacientů, kteří jsou po určitou dobu operace při vědomí ( tzv. awake craniotomy). Odstranění samotného nádoru pak zjednodušuje použití ultrazvukového aspirátoru. Tyto metody, společně s použitím navigace a ultrazvuku při operacích minimalizují riziko poškození důležitých center a zároveň umožňují kompletní odstranění mozkového nádoru, které je předpokladem úspěšné léčby. Významným přínosem, který snižuje invazivitu výkonů je využití endoskopické techniky při operacích mozku, kterou využíváme od roku 1997. Neuroendoskopie umožňuje některé typy hluboko uložených nádorů odstranit z minimálního kožního řezu a s minimálním poškozením okolní nervové tkáně. Uplatňuje se zejména při operacích nádorů mozkových komor a nádorů v oblasti podvěsku mozkového, kde je využíván transnasální přístup. Samozřejmostí je mikrochirurgická operační technika s využitím operačního mikroskopu při operacích mozku a míchy, který je na naší klinice používán od roku 1990.

Léčba nádorů mozku a míchy vyžaduje mezioborovou spolupráci. Předoperačně spolupracujeme zejména s centrem intervenční neuroradiologie, k přesnému určení povahy nádoru a také pro možnost ovlivnění( zmenšení) cévního zásobení nádoru před operací, které výrazně zvyšuje bezpečnost operačního zákroku. Dále spolupracujeme s Klinikou onkologickou FNO, Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Na Homolce a u dětských pacientů s Klinikou dětské onkologie v Brně-Černých polích, kde jsou pacienti s některými typy nádorů dále léčeni.

Neuroendoskopie

Endoskopická technika operací znamená pro pacienta výrazné snížení traumatizace mozku při operaci, zkrácení doby hospitalizace po operaci a v neposlední řadě i lepší kosmetický výsledek operace při minimální kožní jizvě. Na neurochirurgické klinice provádíme endoskopické operace mozku a páteře od roku 1997. Operace se provádí pomocí 3 nebo 6 mm široké trubice, která je opatřena kamerou a možností provádět mikrochirurgické výkony. K operacím a předoperačnímu plánování je využíváno bezrámového navigačního zařízení. Neuroendoskopie je indikována pro operace hydrocefalu, mozkových cyst, nádorů mozku - mozkových komor a podvěsku mozkového a operací degenerativních onemocnění páteře. Je také využívána jako pomocná metoda při operacích mozkových nádorů a některých cévních neurochirurgických výkonech. Endoskopické operace provádíme u dospělých i dětských pacientů a máme velké zkušenosti i s endoskopickými operacemi prováděnými u malých dětí, včetně novorozenců.

Neurointenzivní péče

Součástí neurochirurgické kliniky je 12 lůžek intenzivní péče, na kterých jsou hospitalizováni pacienti vyžadující monitorování životních funkcí, intenzivní léčbu a neurologické sledování. Jsou zde také léčeni pacienti v bezvědomí, nejčastěji po těžkých úrazech hlavy či spontánních krváceních, kteří vyžadují podporu základních životních funkcí, včetně podpory dýchání. Jednotka intenzivní péče je vybavena nejmodernějšími přístroji pro sledování a podporu životních funkcí a o pacienty pečuje specializovaný, vysoce erudovaný personál.

Spinální jednotka

Spinální jednotka Neurochirurgické kliniky byla založena v říjnu 2002. Jejím úkolem je péče o pacienty s postižením míchy v akutní a subakutní fázi a léčba pozdních komplikací u těchto pacientů. Na 15 lůžkách zde probíhá vysoce specializovaná péče o pacienty po míšním poraněním. Ke spinální jednotce patří také 2 lůžka na jednotce intenzivní péče, kam jsou směřováni pacienti bezprostředně po operaci. Spinální jednotka v sobě zahrnuje ucelenou péči o spinálního pacienta, která před jejím vznikem prakticky neexistovala. Tato péče v sobě zahrnuje léčbu operační, pooperační, která je často spojena s léčbou komplikací - patří sem zejména respirační obtíže, poruchy metabolismu, prevence vzniku proleženin a další.

Po stabilizaci stavu pacientů s postižením míchy pak navazuje léčba rehabilitační jako nedílná a důležitá součást celkové léčby. Rehabilitační léčba je zajištěna rehabilitačními pracovníky, kteří jsou specializováni na tuto problematiku. Rehabilitace je zajištěna každodenně a probíhá v souladu s moderními trendy a přizpůsobuje se individuálně každému pacientu. Lékařská péče je zajištěna 24 hodin denně a kromě lékařů Neurochirurgické kliniky na ní participují specialisté jiných oborů, zejména urologové, plastičtí chirurgové, internisti a chirurgové, kteří se snaží vyřešit pokud možno ihned vzniklé komplikace. Spinální jednotka je vybavena 15 polohovacími lůžky, přičemž každé lůžko je vybaveno matrací, která zabraňuje vzniku proleženin. Pokud to stav pacienta vyžaduje je možné pomocí speciálních monitorů sledovat jeho vitální funkce. Při dechové nedostatečnosti zajišťujeme dostatečnou ventilaci připojením pacienta na dýchací přístroj, kterým je spinální jednotka vybavena. Pobyt pacienta na spinální jednotce trvá zhruba 90 dní a poté se kontinuálně navazuje léčbou v rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Po propuštění ze spinální jednotky se pacient "neztrácí" z našeho dohledu. Prochází pravidelnými kontrolami v naší ambulanci a v případě výskytu komplikace vyžadující hospitalizaci se snažíme o její vyřešení na naší spinální jednotce.

Stereotaktická neurochirurgie

Od roku 2001 je na neurochirurgické klinice k dispozici vybavení pro stereotaktické operace. Je využíváno u pacientů s mozkovým krvácením, kdy je možné miniinvazivně odstranit krevní sraženinu z mozku. Dalším využitím je pak odebrání vzorku k histologickému vyšetření u mozkových nádorů a léčba některých infekčních onemocnění mozku.

 


Přednosta
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Telefon+420 597 375 401
Emailradim.lipina@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karla Kočí, MBA
Telefon+420 597 375 422
Emailkarla.koci@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 402
×
PředchozíDalší
Načítání